Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Tatrovice

Obec Tatrovice se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský.

Historie
Nejstarší zpráva o Tatrovicích, o které víme, pochází z roku 1356. Je to rok, kdy je zaregistrováno v kostelní knize zemské diecéze v Praze obsazení místa faráře po úmrtí dosavadního. Při tomto je udáno jméno obce Tatrwic. Můžeme se domnívat, že historické osídlení Chebska a Loketska a tím v souvislosti i Tatrovic bylo nejdříve ve 13. století při doosídlování horských krajin. Některé zdroje ale asi mylně uvádějí, že již ve 12. století stál na potoce hamr (klapající mlýn) s hutí. Je skutečností, že zde stál asi v jiné době, protože se zbytky strusky dochovaly do pozdějších staletí. V této malé a jistě velmi primitivní bucharové dílně byla kovonosná hornina pravděpodobně cínová, drcena a v malé tavicí peci, která stála na potoce, roztavována. Jméno cínový potok připomíná jistě bývalý zdroj cínu ve štěrkové hmotě podél potoka. Obec příslušela v průběhu staletí k různým panstvím. Nejvíce je svázána s městem Loket, patřila také k panství lipnickému, střídali se vlastníci. Po roce 1945 obec byla přiřazena k okresu Karlovarskému, pak k okresu Sokolov. Je složena z katastrálního území Křemenitá, Spomyšl a pochopitelně Tatrovice.

Obec staletí žila ze zemědělské činnosti. V průběhu doby, zvláště po zavedení pěstování brambor okolo roku 1740, byla orná půda zvětšena vymýcením lesa. Dokonce na skoro 570 m vysokém Fellerbergu (lépe Felderbergu) byla pole. Původně existovalo v obci 7 hospodářství. Odděleně od nich ve Studené vodě (pomístní názerv) se nacházely obecní společné pastviny. Lesy a pastviny byly společné všech sedláků a jejich dobytek byl na ně hnán po určených cestách. Podle pozemkových knih, zde bylo velmi rozšířeno kamenictví , jedná se o druhou polovinu 17.století, možná také již dříve. Největší kamenolom byl pod "Kuglleiten" ke Studené Vodě, kde se převážně těžil stavební kámen a dělaly schodišťové stupně.

Také těžba křemene, vyskytla se okolo roku 1805, dávala práci mnoha lidem až do roku 1945. Majitelé pozemků, na nichž se křemen těžil, měli zisk z lomových daní a dále z dopravy křemene do továren. Vydatné křemenolomy se nacházely nahoře nad obcí a dříve také nedaleko cesty na Křemenitou. Vesnice se nachází na křemenné žíle. Než byla vystavěna okresní silnice do Vřesové a v roce 1896 do Tatrovic ke kostelu, dříve neexistovala, musely těžké povozy s křemenem jezdit příkrou cestou na Křemenitou a dále cestou "Zehrerstrasse" vedoucí okolo Vřesové. Cesta přes "Grund" tedy podél potoka nemohla být těžkými povozy používána. V letech 1913/14 byla cesta stavěna dále, začala u kostela a pokračovala obcí nahoru k černavské hranici, kde se napojila na vznikající silnici přes Černavu do Nejdku.

V roce 1913 bylo stavěno vysokonapěťové elektrické vedení z Dolního Rychnova do Nejdku, které se bezprostředně dotýkalo vesnice. Ke zřízení elektrického osvětlení ale kvůli válce došlo teprve v letech 1920-22.

Jediným malým průmyslovým podnikem v Tatrovicích byla Endlerova pletárna. Jejím zakladatelem byl Josef Endler, který se narodil v roce 1869 v Polsku u Lodže, jako syn německé textilní rodiny, která se vystěhovala ze severních Čech do ruského Polska. V roce 1895 začal v Tatrovicích zřizovat pletárnu pro chebskou firmu. V roce 1898 se osamostatnil a od roku 1900 vedl podnik ve svém vlastním nově postavěném domě. V roce 1927 Endler podnik rozšířil v nové přístavbě a zabudováním nových moderních strojů a vytvořením filiálek v Mariánské a ve Vřesové. Pletení zaměstnávalo mnoho žen a děvčat. Po smrti Josefa Endlera (1940) přešel majetek na jeho syna.

Tatrovice měly v roce 1651 jedenáct statků, několik malých hospodářských usedlostí a několik chatrčí. Při prvním číslování domů v roce 1770 existovalo 28 domů, při druhém v roce 1805 bylo 45 a v roce 1914 počet vzrostl na 100 a roku 1945 bylo 120 domů. Od roku 1850 se jednalo o ucelenou obec. V této době byl jeden odděleně postavený dům čp. 51 nahoře nad vesnicí nedaleko cesty do Černavy. Toto oddělené místo pro své umístění na vysoko položeném místě dostalo jméno "Am Mond", v roce 1945 tam bylo 12 domků. Vesnická kovárna, poprvé uváděna v roce 1600, se dříve nacházela u cesty před domem čp. 10. Další dům, který tomu sloužil (čp. 11), byl kdysi tzv. "Hintenhäusl" chudobinec. První hostinec a výčep je doložen z roku 1581, byl jím statek čp. 5 u cesty na Spomyšl a existoval až do roku 1800. V roce 1873 je zaznamenáno, že v obci jsou 4 hostince. Byly zde na potoce také mlýny a to jeden již před rokem 1600.

První písemná zpráva o existenci školy pochází z roku 1599. Matrika Jinřichovické fary nám poskytuje jméno tehdejšího učitele. Nová škola se postavila v roce 1888 a byla v provozu až do roku 1947. Pak přechodně do roku 1949 a od této doby žáci začali chodit do dvoutřídky v Černavě. Později do Nejdku a Chodova.

Zajímavostí je také, že asi v době od roku 1840 do roku 1913 zde existovala zlatotepecká a páskařská dílna , jejíž výrobky byly známy nejen přímo na chebsku ale i v Krušnohoří pod označením "Tatrovické šperky" a jejich vlastníky byli velmi chráněny. Vyráběny byly všechny šperkařské věci, které tehdy byly známy šperkařskému řemeslu, jako náhrdelníky, náramky, brože, náušnice aj. pro ženy a hodinkové řetízky pro muže.

V obci ve třicátých letech min. století jsou tito živnostníci: 5 hospod, 7 obchodníků a kramářů, 1 pekař, 1 řezník, 2 truhláři, 1 kovář, 1 kolář, 3 obuvníci, 1 krejčí, 2 holiči, 1 mlynář, 2 tabákové stánky, 1 obchodník s mlékem a majitel textilní dílny.

Velkou historickou památkou je kostel, o kterém byla již zmínka v úvodu, tedy určitě stojí již v roce 1356. Původně se jedná snad o větší kapli, která byla v roce 1555 dostavěna do současné podoby. Od této doby hraje v oblasti důležitou roli. Konaly se zde velké poutě na které se dostavovalo i několik set lidí a pochopitelně se zde konaly svatby, křtiny a mše za zemřelé ze širokého okolí. V roce 2004 se rekonstruovala střecha a v roce 2005 se opravil vnitřek a zlepšilo se okolí kostela opravou jižního schodiště a rekonstrukcí ploch v severní části. Kostel patří k nejvýznamnějším historickým památkám zdejšího kraje. Původní hřbitov se nacházel v bezprostřední blízkosti kostela, později byl vybudován nový, který existoval v roce 1782.

První spolek, který byl založen v obci, jsou hasiči. Rozhodlo tak obecní zastupitelstvo 16. května 1890. První stříkačka byla objednána v roce 1887. Dobrovolní hasiči jsou spolkem, který od této doby prolíná děním v obci a to jak svým posláním likvidací požárů, tak ve společenském dění. Toto se nezměnilo ani po roce 1945. V sedmdesátých letech minulého století jsou hasiči hybnou silou v obci. Počet členů se v této době pohybuje okolo šedesáti. Po roce 1990 společenská činnost spolku upadá a v současné době je jen aktivní požární jednotka, která se zabývá výhradně hasičskými záležitostmi.

Po roce 1945 zde žilo velice málo rodin. Postupně se do obce přistěhovávali lidé z vnitrozemí, ale mnozí zde jen vybrali domy po německých občanech a odešli. Ze 120 domů zde zbylo jen 35 a postupem času se nové domy přistavovaly. Zvrat v osídlení obce začal po výstavbě zpracovatelského závodu ve Vřesové, kde byla původní vesnice zbourána a mnozí lidé přešli do naší obce. Toto se odehrálo na přelomu let 1958 až 61. Od této doby je život v obci spojen se vzniklým závodem a s doly. Většina obyvatel v této době tam také pracovala. Obec v roce 1961 přešla pod správu obce Vřesová a společný úřad měla až do roku 1989.

V roce 1967 se v obci začala stavět přehrada na pitnou vodu pro závod ve Vřesové. To také bylo popudem ke stavbám chat v okolí přehrady a to nejen na starých základech původních domů. Tak zde v krátké době vyrostlo skoro 200 rekreačních obydlí.

Po roce 1945 se zastupitelstvo obce rozpadá. V roce 1948 začaly pracovat národní výbory a obec přešla do správy Národního výboru v Černavě. Měla tam i své zastoupení. V roce 1961 přešla správa do již zmíněné Vřesové. Zde byla obec postupně zastoupena většinou poslanců. U nás se vybudovaly bezprašné komunikace, odstranily se demolice a opuštěné domy, vybudoval se vodovod, upravili se požární nádrže, původní obecní domy a mnoho dalších věcí. Obec se řadí k pěkně upraveným vsím kraje. V roce 1990 osamostatnila. Koncem minulého století v obci začala výstavba rodinných domů, která pokračuje do současné doby. Zastupitelstvo obce pracuje s územním plánem a snaží se koncepčně řešit všechny záležitosti. Zde se jedná o opravu cest, stavbu chodníků a výhledově snad i výstavbu kanalizace. Stavební úřad máme v Chodově a některé záležitosti vyřizuje i Městský úřad v Sokolově.

V obci žije v současné době 147 trvale přihlášených občanů. Většina pracuje ve Vřesové, někteří v Nejdku a nepatrná část dojíždí i do Sokolova a Karlových Varů, někteří se snaží pracovat i soukromě v obci. Děti školu navštěvují převážně v Nejdku (lepší spojení) a malá část v Chodově.

Obec dávno ztratila zemědělský ráz a řadí se mezi území rekreační. Je zde ubytovací zařízení hlavně v penzionu a k rekreaci je využívána vodní plocha přehrady s chatovými osadami a všude přítomný les lákající k odpočinku.

Pamětihodnosti

Kostel svatého Erharta

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.tatrovice.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA