Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Grygov

Žije nás tu kolem 1 400 lidiček asi 7 km jižně od Olomouce. Krajské město Olomouc naleznete na snímku nahoře v dáli, díky své velikosti je nepřehlédnutelná. Však má také asi 100 000 obyvatel.

Rovná čára na obrázku vlevo je železniční trať z Olomouce do Přerova. V poslední době byla zrekonstruována a prohání se po ní i slavné Pendolino. Od Olomouce nás dělí rychlostní komunikace z Brna do Ostravy.

Současnost
Grygov patří sice do typicky zemědělské oblasti rovinaté Hané, ale více než dvě třetiny z nás v produktivním věku dojíždějí za prací do měst, zejména Olomouce a Přerova. Zleva doprava prochází obcí silnice z Blatce do Velkého Týnce. Lidé u nás bydlí převážně v rodinných domcích, jak je to na vesnicích běžné, ale můžeme se "chlubit" i několika bytovými a panelovými domy.

V dáli vlevo se klikatí řeka Morava. Mezi obcí a řekou se prostírá lužní les Království s přírodní rezervací o rozloze více než 600 ha, domov bažantů a jiné lesní zvěře. Sem chodíme často na procházky a výlety, na své si přijdou i místní myslivci.

V poslední době, díky téměř rovnému terénu, zákazu vjezdu motorových vozidel a upraveným cyklotrasám, je i spolu s rozsáhlým okolím naší obce lákadlem zejména pro rekreační vyjížďky cyklistů. Většinou neopomenou zajet k památnému stromu, nazývanému "Král dub", jehož stáří se odhaduje na 500 let. Podle lesa se jmenuje i sdružení obcí Mikroregion Království, nacházejících se v jeho okolí, jehož je Grygov členem, stejně jako Mikroregionu Olomoucko.

Památkové objekty

Socha Panny Marie (Immaculaty)
- postavena v roce 1871
- umístění - ul. rtm. Fr. Valenty, pozemek p. č. 259 v k. ú. Grygov
- restaurována v roce 2003 nákladem 42 000 Kč (z této částky bylo 29 166 Kč hrazeno formou dotace z programu POV), restaurátorské práce byly provedeny Kamenosochařstvím - Jan Lexa.

Socha sv. Jana Nepomuckého
- postavena v roce 1871
- umístění - Masarykova náves, pozemek p.č. 646 k.ú. Grygov
- sv. Jan Nepomucký - patron obce Grygov
- 16. květen svátek Jana Nepomuckého - konání Hodových slavností v obci
- oprava provedena v roce 1999 nákladem 37 000 Kč
- opravu prováděla kamenická dílna p. Lexa z Lošova

Kaple sv. Jana Nepomuckého
- postavena roku 1846 ze sbírek farníků
- umístění - Masarykova náves, pozemek p. č. 585 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- stavba rekonstruovaná v roce 1996
- dne 22. 12. 1996 posvěcen světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou, měděný tubus s historickými dokumenty, který je uložen ve věži kaple.

Hájovna
- postavena v roce 1900
- umístění - ul. V Podlesí č. 127, pozemek p. č. 992 v k. ú. Grygov
- vlastník - Město Olomouc - Správa lesů města Olomouce
- stavba rekonstruovaná v roce 1987 - dvě bytové jednotky

Vápenka
- postavena v roce 1851
- umístění Horka, pozemek p. č. 921 v k. ú. Grygov
 vlastník - Agrostav Olomouc, a. s.
- těžba vápence na Horkách začala v 16. století
- ve vápence byl provoz ukončen v roce 1967

Hasičská zbrojnice
- postavena roku 1923
- umístění - ulice rtm. Františka Valenty č. 93, pozemek p. č. 376 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1900
- budova opravena v roce 1997
- v zadní části zřízena digitální ústředna Český Telecom, a. s.
- nová fasáda, oprava střechy
- klubovna s WC, vodovodní a plynová přípojka
- náklady na opravy 220 000 Kč z prostředků obce

Zámeček
- postaven - rok výstavby není dochován
- umístění - Masarykova náves č. 52, pozemek p. č. 586 v k. ú. Grygov
- vlastník - Přemysl Hlaváč
- původně - pravděpodobně bývalá správní budova Grygovského dvora, patřícího městu Olomouci (bývalý zámeček)
- do roku 1990 - pohostinství Jednota, agitační středisko
- od roku 1990 - restituce - vráceno poslednímu původnímu majiteli, nyní restaurace U Kapličky
- v současné době probíhá rekonstrukce budovy

Základní škola
- postavena v roce 1873
- umístění - ul. J.A.Komenského č. 72, pozemek p. č. 756 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- učit se začalo v budově školy v roce 1874 - 1875, v přízemí byl byt učitele, v prvním patře 2 třídy, v roce 1909 byla přistavena nová pravá část budovy
- v roce 1979 rekonstruována pravá část budovy o druhé nadzemní podlaží
- budova opravena v roce 1998 na základě projektu Ing. arch. Věry Malé
- nová fasáda, komplexní nátěr, nové vydláždění před budovou včetně zahradní úpravy
- na fasádě umístěny nové sluneční hodiny
- náklady na opravy asi 300 000 Kč z prostředků obce

Kamenný kříž (před kaplí sv. Jana Nepomuckého)
- postaven v roce 1856
- umístění - před kaplí sv. Jana Nepomuckého - Masarykova náves, pozemek p. č. 576 v k. ú. Grygov
- restaurován v roce 2002 nákladem 18 000 Kč, restaurátorské práce byly provedeny Kamenosochařstvím - Jan Lexa

Kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí)
- postaven v roce 1890
- umístění - u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí
- pozemek p. č. 902 v k. ú. Grygov
- vyrobil - utesal - J. Havlásek z Holice
- text, přední strana - Pochválen buď Ježíš Kristus, zadní strana - Ke cti a slávě boží věnovala rodina Jana Strnada z Grygova 1890

Kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 západně za obcí)
- postaven 26. 6. 1910
- umístění - u silnice III. tř. 4353 západně za obcí u ZD
- pozemek p. č. 1144 v k .ú. Grygov
- text:
přední strana - Vapros nám o sv. Josefe, bychom pod Tvou ochranou s křížem svým nás ó pečovali Krista a životem bezúhonným došli spásy věčné. Odpočinutí věčné dej ctitelům kříže tvého ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
zadní strana - Kříže tento postaven sbírkou obyvatelů grygovských - L. 19 26/6 10. P.

Kamenný kříž
- postaven v roce 1859
- umístění - za objektem ISK f. Genoservis, a. s.
- pozemek p. č. 901 v k. ú. Grygov
- text - přední strana - nápis nečitelný (břidlice)
- oprava provedena v roce 2000 nákladem 15 000 Kč
- opravu prováděla kamenická dílna p. Lexa z Lošova

Litinový kříž (Horka)
- postaven v roce 1862
- umístění - Horka, pozemek p. č. 926 v k. ú. Grygov
- technický stav - nutná restaurátorská oprava

Kamenný kříž (ulice Komenského)
- postaven v roce 1930
- umístění - ul. Komenského, pozemek p. č. 1181 v k. ú. Grygov
- text:
přední strana - Na památku našeho syna Aloise Škrly, který padl na ruské frontě v roku 1914 věnuje rodina Škrlova
zadní strana - Postaveno L.P. 1930
- autor - V. Semerak, f. SP Olomouc
- restaurován v roce 2002 nákladem 25 000 Kč, restaurátorské práce byly provedeny Kamenosochařstvím - Jan Lexa

Pomník osvobození - T. G. M. a obětem 1. světové války
- postaven v roce 1947
- umístění - ul. rtm. Fr. Valenty, pozemek p. č. 407 v k. ú. Grygov
- pomník opraven v roce 1997, doplněn o hlavu legionáře - pozůstatek dřívější sochy Svobody
- opravu prováděla kamenická dílna p. Škrabala z Litovle
- rekonstrukce sochy provedena nákladem 17 000 Kč

Mohyla vzniku ČSR
- umístěna v lese Hájek jihovýchodně za obcí na pozemku p. č. v k. ú. Grygov
- postavena v roce 1928 na příkaz správce lesa Království dipl. Ing. Františka Zepecka k 10. výročí vzniku ČSR
- opravena v roce 1998 nákladem 17 000 Kč

Pomník sovětské armády
- odhalen v květnu 1951
- umístění - ulice U Parku, p. č. 387 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- restaurován v roce 2005 nákladem 23 700 Kč, restaurátorské práce provedl kamenosochař a restaurátor Jan Lexa. Finanční prostředky na opravu památníku byly poskytnuty Olomouckým krajem z programu ,,Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2005".

Pomník rodáka Msgre Jana Šrámka
- busta pochází z roku 1991 od autora sochaře Karla Hořínka
- pomník byl odhalen 13. 5. 2001
- umístění v ulici Šrámkova na pozemku p. č.377/1 a 373/2 v k. ú. Grygov
- vlastník obec Grygov

Historie
Václav III. daroval městu Olomouc v roce 1306 pozemky a uložil měšťanům zřídit zde novou vesnici. Tímto dokumentem se začaly psát dějiny naší obce.

"My Václav, z Boží milosti král český a polský, vévoda krakovský a sandoměřský a markrabě moravský dáváme na vědomost všem těm, kteří tento list uvidí, že My majíce na mysli rozmnožení a zlepšení důchodů našeho města Olomouce, dáváme mu naše křovinaté území řečené Horka, ležící vedle pozemků téhož města s tím, aby měšťané tohoto města křoviska z kořene vymýtili a území proměnili na úrodnou půdu. Nechť zde měšťané vybudují a vysadí vesnici, která se má lidově nazývat Au, a ať k ní patří křovinaté území s poli, která zde po vymýcení křovin vzniknou. Mimo to měšťany plně osvobozujeme na deset let od data této listiny od placení censu a všech obecných daní. Jakmile tato lhůta vyprší, měšťané jsou povinni z každého lánu ve vsi Holici, která patří městu. A na svědomí tuto listinu jsme rozkázali opatřit pečetí našeho majestátu. Dáno v Praze Léta Páně 1306 šestého dne před červencovými osnovami čtvrté indikace Naší vlády roku druhého."

Nárok na nové území si kromě Olomouce činil i Unka z Majetína. Pře mezi ním a olomouckými měšťany byla ukončena v roce 1352, město odškodnilo Unku padesáti hřivnami grošů. Spor dal vzniknout i názvu vesnice (Kriegaw neboli spor o nivu).

Z roku 1393 se dochovala zmínka o tom, že Pešek z Prostějova, olomoucký měšťan, si zakoupil v Grygově hospodářský dvůr. R. 1399 se mluví v listinách i o zemanu Adamovi z Grygova, který byl stoupencem markraběte Prokopa v boji proti Joštovi, za plenění církevních statků byl stižen trestem exkomunikace.

Přírodní zdroje vápence byly hospodářsky využívány od 16. století. Již v roce 1541 zamýšleli Olomoučané zřídit vápenku. Plán se podařilo realizovat až v roce 1543, kdy město najalo dva paliče.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.grygov.cz/index_cz/hlavni.jsp, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA