Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Žihle

Obec Žihle se nachází v nejsevernějším výběžku bývalého okresu Plzeň - sever.

Historie
Nejstarší historický záznam o obci pochází z roku 1238. Tehdy český král Václav I. směnou za Kožlany s lesem postoupil Žihli plaskému klášteru. Roku 1268 byla uváděna jako trhové místo.

Od husitských válek patřila Žihle k rabštejnskému panství a na městečko byla povýšena v roce 1559 Ferdinandem I. Habsburským. V témže roce byl na místě staré tvrze vystavěn renesanční zámeček, který stojí v obci dodnes. Za Třiceti leté války byla Žihle dvakrát obsazena (1639,1645) švédským vojskem a vypálena. Poté bylo místní obyvatelstvo doplněno německými rodinami z okolí Horního Slavkova.

Významnou dominantou obce je kostel sv. Václava, který byl postaven v letech 1718 - 1731 rozšířením staršího gotického kostelíka. Žihle byla nejdéle v držení šlechtického rodu Černínů. V okolí Žihle, na panství Lažanských, pobýval jako vychovatel spisovatel Karel Čapek.

Současnost
V současné době má obec i s částmi asi 1450 obyvatel.

Obec Žihle je položena v lesnaté krajině a právem se jí říká houbařský ráj. V blízkosti protéká řeka Střela s krásným údolím a leží zde i známé městečko Rabštejn nad Střelou. Nedaleko obce se nachází dva obrovské moholitní žulové útvary známé jako Dědek (výška 5 m, šířka 8 m) a Bába (výška 6 m, šířka 12 m), které vznikly bochníkovitým zvětráváním žuly. Oba balvany jsou tvořeny hrubozrnnou biotickou žulou tiského typu.

Nedaleko od nich jsou další skalní útvary, a to Viklany a Skalní městečko - oddělené skupiny žulových balvanů vzniklých selektivním zvětráváním hrubozrnné biotické žuly při okraji denudační plošiny vytvořené na žulách tisko-jesenického masivu. U obce Odlezly je známé přírodní Odlezelské jezero, které vzniklo sesuvem půdy při velké povodni v roce 1872 a stalo se tak nejmenším přírodním jezerem ve střední Evropě. Ze stejného důvodu byla i přesunuta trasa žatecko-plzeňské železnice. Dle místních pověstí zůstaly při povodni některé vagóny na dně tohoto nově vzniklého jezera.

Obcí vede železniční trať Plzeň - Žatec (jedna z nejstarších tratí v České republice) a z místa je i dobré autobusové spojení (směr na Kralovice, Plasy, Lubenec). V obci je vybudována čistírna odpadních vod s větší částí kanalizace a rozvod vody je zajištěn místním vodovodemPro krásnou přírodu a lesy v okolí je obec Žihle vyhledávána turisty a houbaři.

Památky

Socha sv. Jiljí
Socha je situována severně od kostela sv.Václava, na pravo od silnice na Velečín. Na vysokém soklu se zalomenou římsou dvakrát odstupňovaný podstavec, na něm socha světce v biskupském rouchu. Levá ruka na prsou, v pravé drží knihu. U jeho levé nohy leží jelen. Na podstavci nápis S.A.Gidius. Na soklu v rytém zrcadle nápis s chronogramem - místy nečitelný (1780). Jelen stále bez přední nohy a paroží, okolí udržováno.

Farní kostel sv. Václava
Farní kostel sv. Václava raně středověkého původu postaven nově pro Františka Josefa Černína v letech 1718 - 1730 podle projektu F. M. Kaňky stavitelem Janem Křtitelem Alliem. Půdorys ve tvaru kříže s krátkými příčnými rameny, za kněžištem věž s cibulovitou bání, interiér s bohatou ilusivní výmalbou signovanou 1730 plzeňským malířem J. F. Luxem. Oltář, varhany a sochařská výzdoba z dílny F. Bornschlegela, štafirské práce Salome Asamové. V dlažbě kámen s letopočtem 1744. Na severní fasádě renesanční náhrobek Jana Václava Chotka z Chockova, který zemřel na cestě mezi Pastuchovicemi a Pohvízdy r. 1612.

Dvě boční pravoúhlé prostory, pravoúhlý presbytář a pravoúhlý prostor kůru, hranolová věž s cibulí, lucernou a přilbičkou. V ose za oltářem sanktusník. Barokní z roku 1731 s freskami od Kramolína z 2. pol. 18. stol.

Fara č. p. 54
Fara postavena za Heřmana Jakuba Černína podle projektu J. B. Alia v letech 1691 - 1693 na místě staré farní budovy. Areál doplňují stodoly, stáje a kůlny, dříve kryté šindelem. Budova fary stojí blíže SV okraji městečka v nevýrazné poloze; několik metrů jižním směrem farní kostel; torzo ohradní zdi vymezuje nevelkou vodorovnou plochu, od níž terén lehce klesá stoupá k severu; na ostatní strany asi vodorovný. Téměř čtvercového půdorysu; obsahuje suterén a dvě nadzemní podlaží.

Objekt byl zřejmě postaven jako novostavba v 1. polovině 18. století, i když některé detaily nevylučují starší původ. Z doby výstavby dispoziční řešení, klenby i stropní podhledy, některé výplně otvorů i krov. V 19. a 20. století došlo jen k malým zásahům, které měly charakter údržby (výměna některých výplní a nášlapných vrstev podlah). Nyní v rekonstrukci - soukromý majitel.

Zámeček č. p. 48 - bývalá tvrz
Zámek č. p. 48 je jednoposchoďová budova obdélného půdorysu s renesančním obvodovým pláštěm se zbytky psaníčkových sgrafit a půlkruhovým bosovaným portálem. Kryje jej střecha na dvou souběžných krovech. Byl postaven asi v letech 1595 - 1600 za Libštejnských z Kolovrat, upraven kolem r. 1700. V 18. stol. užíván jako hostinec.

Zámek - bývalá tvrz na náměstí je renesanční stavba, postavená v letech 1595 - 1600 za Libštejnských v Zolovrat, upraven byl kolem r. 1700. V 18. stol. užíván jako hostinec. Zámek je jednoposchoďová budova obdélného půdorysu s renesančním obvodovým pláštěm se zbytky psaníčkových sgrafit a půlkruhovým bosovaným portálem. Kryje jej střecha na dvou souběžných krovech.

Volně stojící, jednopatrový dům o 7 x 4 okenních osách, krytý 2, kolmo k ulici položenými valbami. Vstupní průčelí je hladce omítané, členěné jen hladkým vlysem pod okny 1. p. a pod hlavní římsou. V ose přízemí je původní půlkruhový bodovaný portál, ukončený hladkou deskou, okna jsou nečleněná. Boční průčelí se stejnými okny má zachovanou sgrafitovou omítku mezi okny 1- patra. Středem dispozice prochází plochostropý průjezd. Vpravo vpředu plochostropá místnost, vzadu dvě místnosti, rohová má dvě pole křížové hřebínkové klenby se stlačenými čely.Vlevo do patra a do sklepa,schodiště dvouramenné,odpočivadlo má dvě pole křížových hřebínkových klenbiček se stlačenými čely.Patro plochostropé, sloužilo jako sklad. Nyní v rekonstrukci - soukromý majitel.

Socha Jana Nepomuckého (v parčíku u čerpací stanice)
Vysoký hranolovitý podstavec s nápisem. Na jeho římsové koruně profil. nahoru se volut. zužující sokl. se sochou světce. Barokní práce podle chronogramu z r. 1774. V r. 1997 zjištěno: na původním místě ppč. 1402/15 je pouze podstavec, tělo sochy je uschováno na faře v Dolní Bělé, hlava světce je v kostele v Žihli. V r. 1998 byla socha restaurována a MK ČR vydalo dne 6.4.1998 souhlas s přemístěním sochy z parcely č. 1402/15 na parcelu č. 1403/3.

Hranolový podstavec na nízkém hladkém soklíku je členěn rytými geometrickými výplněmi a ukončen profilovanou, v ose stěn mírně zvlněnou římsou.Na ní je osazen nízký členěný podstavec nahoru se zužující , s probranými stěnami, se stojící postavou světce v obvyklém vertikálně členěném rouše a biretu. V náručí podpírá krucifix, kolem hlavy je kovová hvězdná svatozář.

Socha sv. Rocha u č. p. 28 (u výjezdu z obce směr Kralovice)
Na kamenném stupni je osazen římsou ukončený sokl s okosenými nárožími a konkávně probranými stěnami, který nese stejně řešený podstavec s bohatě profilovanou patkou a římsou jeho stěny člení vpadlé bohatě vykrajované výplně. Barokní práce z r. 1739.

Na římse je umístěn stejně řešený nahoru se zužující soklík s drobnou sochou světce v sukni a plášti, opírající se levicí o hůl. Osmiboký sokl s bohatě provilovanou římsou s konkávně prolamovanými boky, vždy ob jeden v neproslamovaných vpadlá zrcadla, na něm nízký osmiboký soklík s konkávně prolamovanými boky a bohatě profilovanou římsou.

Chalupa č. p.14 (za potokem za prodejnou večerky směr Plasy)
Je z části roubené stavení se zděnou hospodářskou částí. Představuje cenný doklad vývoje drobné vesnické hospodářské jednoty v 19. stol. a podílí se na určování charakteru lokality i okolní kulturní krajiny.

Z části roubené stavení se zděnou hospodářskou částí pod jednou střechou, s nově vytvořeným podkrovím při obou štítech.Obytné přízemí tvoří vstupní síň, z níž se vchází do velké světnice, tak do bývalé černé kuchyně se zachovalou klenbou, vystupující, tělesem komína a otvorem do pece.vedle býv. černé kuchyně je býv.černá komora pro šatstvo a potraviny.Z obou dnes vytvořeny ložnice. Vedle hlavní světnice se nachází menší komora. Stropy jsou trámové, podlahy nové - dřevěné. V bývalé černé komoře strop povalový.

Na obytnou část navazuje chlév z lomového zdiva, sklenutý do traverz a stodola s povalovými stropy,dnes využívána jako garáž. Nad stodolou a přední světnicí při obou štítech vytvořeny nově 2 podkrovní místnosti.Vstup do původního prostoru je ze síně po tzv. mlynářských schodech.Krov hambalkový.ležatá stolice, sedlová střecha kryta eternitovými šablonami, ve střední části s vikýřem pro ukládání sena. Oba štíty jsou nově svisle šalovány.V čelní štítové straně se nacházejí v přízemí 3 novější okna, která však respektují charakter stavby.V obou štítech jsou zasazeny dvojice d síně, chléva a stodoly z min. století a stejným typem oken jako ve štítu.

Obytné stavení č. p. 52 (u potoka u čerpací stanice směr Kralovice)
Patrové stavení s roubeným přízemím v kožiše a zcela obnoveným patrem s asimetrickou střechou lomenicí a pavlačí. Architektonická hodnota značně snížena.

Volně stojící jednopatrový dům s kamennou podezdívkou o 3 okenních osách, krytý nepravidelnou eternitovou střechou.Přízemí je hladce omítané, s okny s rámy. Do dvora obrácený vchod má kamenné ostění s úzkým světlíkem. Patro je hrázděné, omítané, do ulice je kryje stejně jako trojúhelný štít - svisle přibitá prkna, do nichž je vloženo jediné okno horní světnice.

Na straně do dvora obrácené je po celé délce 1. patra umístěna dřevěná, na konsolách vysazená pavlač, v přední části je opatřená jen plným prkenným zábradlím, v zadní je z čela kryta prkny. V síňce vpravo při vchodu schody na pavlač, vlevo světnice se dvěma okny do ulice a světnička s jedním , trámové stropy, čelně valeně sklenutá černá kuchyň s pecí vlevo, vpravo dvě menší světnice, s trámovým stropem, které mají po jednom okně dozadu do dvora.Dle výpovědi majitele černá kuchyně zrušena, nyní sociální zařízení.

Obytné stavební č. p. 6 (naproti mostu na silnici II / 206)
Patrový dům obrácený na náměstí kratší štítovou stranou. Přízemí zděné, patro roubené. Na straně dvora vysazen na dřevěných krakorcích pavlač s prkenným zábradlím a vyřezávanými sloupky. Lomenice ze svislých prken. 1. po. 19. stol. Svérázná stavba z r. 1555.

Rozlehlé patrové stavení v přízemí zděné, omítané, v patře roubené v kožichu s pavlačí, usedlost krytá sedlovou střechou s taškovou krytinou. Průčelí do návsi dvouosé, svisle bedněný štít s jedním malým oknem, pavlač vysazena na trámech, dřevěné plné zábradlí a 4 vyřezávané sloupky.

Do zápraží jedno okno, dále jednoduchý vchod po levé straně se svislým novým nadsvětlíkem, členěným na 3 části,ze síňky vpravo jedna světnice s trámovým stropem, čelně kuchyň, vlevo plochostropá místnost.Nad přízemním vchodem umístěn vchod z patra na pavlač, v patře celkem tři komory, vždy s jedním oknem na pavlač. Obytné stavení pokračuje chlévy, sklenutými do traverz.Z černé kuchyně sociální zařízení. Zadní strana obytného stavení nově nahozena, dřevěné části nově natřeny. V obou místnostech v přízemí nová kachlová kamna.

Areál usedlosti se sestává z obytného stavení, které je předmětem památkové ochrany. Za obytným stavením novější objekt chlévů na níž navazuje kolna.Naproti drobný hospodářský objekt se sedlovou střechou s pálenou krytinou.Areál uzavírá stodola situovaná v zadní části dvora.Sedlová střecha s eternitovými šablonami.Stodola se 2 vjezdy.

Areál roubené usedlosti č. p.77 s dřevěnou brankou (za potokem za autobusovou zastávkou)
Přízemní stavení vpředu omítnuto, vzadu roubené se sedlovou vpravo přesahující střechou s lomenicí. V navazujících hospodářských budovách povalové stropy. Vlevo v sousedství čp. 59 - roubená kůlna. 1. třetina 19. stol.

Po levé straně obdélné dispozice stojí rozlehlé obytné stavení, přízemní , vpředu omítané, kryté sedlovou střechou.Průčelí do návsi je tříosé, trojúhelný štít svisle bedněný s malým 1 oknem ve středu a 2 malými po stranách.Štít v horní části šikmo skládaný se střední svislou lištou vlnovitě vyřezávanou. Vlevo od vchodu na zápraží jedno okno ,vpravo od vchodu neomítané trámy a v jednom rámu 2 členěná okna do komory.Ze síně dopředu světnice a světnička vzadu.Stavení pokračuje chlévem s povalovým stropem s vikýřem s pultovou stříškou ve střeše s stodolou s povalovým stropem.Pravou část dispozice tvoří nízké chlévy do traverz.Vzadu další stodola z lomového zdiva, sedlová střecha ,krytá břidlicí.Na sedlové eternitové střeše jsou 4 pultové nepravidelně rozmístěné vikýřky.

Chlévy - sedlová střecha s pálenou krtinou, 2 vstupy do chlévů, ve štítě do návsi 2 členěná dvoukřídlá okna,vchod s plošinkou pro uskladnění sena.

Stodola - sedlová břidlicová střecha vyspravena eternitovými šablonami.Objekt má 1 průjezdný mlat s dřevěnými vraty ve středu, jednokřídlové dřevěné dveře osazené v dřevěném ostění vedoucí do valeně zaklenutého sklepa.Nad velkými vraty je dřevěný nadsvětlík s otvory a prkénky na holuby.

Smírčí kříž (u prodejny galanterie u silnice)
Smírčí kříž je situován v intravilánu obce, asi 30 metrů za náměstím, vlevo při silnici k železničnímu nádraží, v chodníku mezi domy. Kruhová písková deska na užší základně, na čele s pozitivním reliéfem tlapatého kříže v kruhovém orámování. Výška: 103 cm, šířka 44 cm a tloušťka 20 cm.

Hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba s ohradní zdí (u silnice směr Hluboká)
Pozdně barokní jednolodní hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba. Stavba s užším trojboce uzavřeným kněžištem a věží v průčelí. Sochy světců Filipa a Jakuba při vstupu na hřbitov v životní velikosti z r. 1777, kdy byl kostel upravován.

Jednolodní, orientovaný. S hranolovitou věží, s cibulovitou přilbou. V západním průčelí a trojboce uzavřený presbytář. Pozdně barokní z roku 1776.

Stojí blíže západnímu okraji městečka; poměrně v nevýrazné poloze; obklopen hřbitovem; v ploše areálu terén nepatrně klesá k východu; plocha zatravněná; od paty ohradní zdi se terén sklání k severu a východu; na ostatní strany mírně stoupá; při ohradní zdi vzrostlé listnaté i jehličnaté stromy.
Márnice - Stojí mimo areál před severní hradbou; obdélná se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem; hladké omítky bez členění; sokl ani římsa není; ve V a S zdi novodobé dveře; v jižní stěně tři na výšku obdélná okna vyplněna skleněnými tvarovkami. Interiér má lichoběžný podhled kopírující sklon krovu; betonová podlaha.

Socha sv. Filipa - vlevo - pískovcová socha na nízkém stupni, na vlastním soklu s vyrytým datem A 1777 pravá noha vykročena dopředu, v pravé ruce drží kyj a knihu,kterou podpírá i levou , hlava lehce natočena doleva,hledí dopředu.Zvlněná draperie hybná,plᚍ splývá z levého ramene přes pas na pravou nohu.

Socha sv. Jakuba - vpravo - pískovcová socha na nízkém stupni, světec má pokrčenou pravou nohu opřenou o kámen, o stehno opírá zavřenou knihu, přidružovanoou pravou rukou ,pravé rameno vykročeno dozadu,levá ruka zvednuta před tělem,zápěstí skryto rukávem,lehce nachýlená hlava s krátkými vousy, hledí dopředu.Zvlněná draperie, plášť splývá přes levé rameno dolů k zemi. Obě sochy jsou dobrou sochařskou prací.

Památník 271 obětí transportu smrti (na hřbitově směr Hluboká)
Původní podoba pietního místa byla přebudována v samostatný uzavřený areál vně ohradní zdi občanského hřbitova.Je pojat jako travnatá plocha v čele s jednoduchým panelem s pamětní deskou a vysokým křížem s trnovou korunou vedle. Odtud se rozbíhá dlouhý záhon lemovaný po obvodu růžovými keři. Při zdi k silnici lavičky a keramické květináče.

Nápis na desce: Při evakuuaci koncentračního tábora Osendorf u Halle a káznice Brieg v Polsku bylo transportováno 1880 vězňů těchto nacistických mučíren přes území bývalého protektorátu. Transporty smrti přibyly do Žihle 17. 5. 1945. Přes obětavou pomoc širokého obyvatelstva širokého okolí padlo útrapám 273 k smrti vyhladovělých, zesláblých a nemocných vězňů národnosti Ruské, České, Slovenské, Polské, Jugoslávské, Francouzské, Italské, Maďarské a Belgické. Oběti boje proti německému fašismu byly uloženy k poslednímu odpočinku na tomto místě.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obecni-urad.net/source/historie.php?ID=24, na kterých naleznete další i formace o obci.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA