Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Nové Město na Moravě

Historie
Nové Město na Moravě bylo založeno okolo roku 1250 zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Bočkem z Obřan. První písemná zpráva je z roku 1267, tehdy nesla založená osada název Bočkanov. Na listině krále Václava II. z roku 1293 je již nazýváno Nova Civitas.

V historii města se vystřídalo několik období rozkvětu a úpadku. Nejdůležitějšími vlastníky byli páni z Lipé, páni z Pernštejna, Vilém Dubský z Třebomyslic, Dietrichštejnové, Kratzerové a nakonec Nadační ústav šlechtičen "Mariánská škola" v Brně. Za kardinála Františka z Dietrichštejna bylo Nové Město v roce 1635 povýšeno na město.

Nové Město na Moravě je zajímavé i svými historickými a kulturními památkami. Zachovalé historické jádro města tvoří městskou památkovou zónu. Nejstarší památkou je zde katolický kostel sv. Kunhuty na Vratislavově náměstí. Jeho gotický presbytář pochází ze 14. století. Asi v polovině 15. století byla k němu přistavěna chrámová loď s výmalbou trámového stropu.

V roce 1499 byl kostel doplněn o zvonici, která byla roku 1592 přestavěna na věž. Po velkém požáru města v roce 1723 vyhořel i kostel a proto byla v roce 1725 nově zaklenuta loď. V roce 1739 byla na jižní straně přistavěna nová sakristie a stará na severní straně byla přeměněna na tzv. Černou kapli.

V roce 1801 byl zrušen hřbitov okolo kostela. Nový vzhled dostal kostel v letech 1928 - 1929, kdy byl uvnitř i vně vyzdoben sgrafity novoměstského rodáka akademického malíře Karla Němce (1879-1960). Do kostela se dříve pochovávaly význačné osoby. V předsíni kostela je vsazen do zdi náhrobní kámen manželky úředníka Želechovského ze Želechova (1606), v kryptě pod kněžištěm jsou pochováni někteří příslušníci rodu Dubských a Kratzerů. Při rekonstrukci kostela v 90. letech, došlo k odhalení fresek v Černé kapli, jež velmi sugestivně znázorňují cestu duše člověka - nebe, očistec, ráj, peklo.

Současnost
Nové Město na Moravě se nachází v České republice poblíž hranice mezi historickými zeměmi Čechami a Moravou. Leží v nadmořské výšce 600 m n. m. na jižním okraji Žďárských vrchů, které jsou východní součástí rozsáhlé Českomoravské vrchoviny.

Nové Město na Moravě je tvořeno vlastním městem a 9 integrovanými obcemi. Integrované město mělo k 1. 1. 1999 celkem 10 464 obyvatel, samotné město 8 257 obyvatel.

Nové Město na Moravě je význačným kulturním, lyžařským, hospodářským a turistickým centrum Českomoravské vrchoviny. Samotné město leží na mírném návrší nad soutokem říček Bobrůvky a Bezděčky. Novým Městem na Moravě prochází jižní hranice CHKO Žďárské vrchy. Město je ideálním výchozím místem mnoha turistických cest vedoucích do nejvyšších a nejzajímavějších partií Žďárských vrchů. Poměrně vysoká poloha, dobré sněhové podmínky a zajímavé terény vytvářejí příznivé podmínky pro běžecký lyžařský sport, který zde má dlouholetou tradici a již i světové jméno.

Turistické zajímavosti

Vratislavovo náměstí

Zámek
- byl postaven v 16. století na místě měšťanských domů a přestavěn v 1. polovině 18. století. Je sídlem Horácké galerie.

Katolický kostel
- je zasvěcený svaté Kunhutě a upoutává sgrafitovou výzdobou novoměstského rodáka Karla Němce z let 1928-29. Jeho nejstarší částí je gotický presbytář z konce 14. století. V dalším století byla přistavěna loď a v 16. Století věž, jak dokládá ve zdi u sakristie zabudovaný pamětní kámen s erbem majitele panství Viléma Dubského z Třebomyslic. Kostel byl zničen požárem v 18. a 19. století. Po posledním požáru byl zrušen hřbitov s ohradní zdí kolem kostela a do kostelního výklenku směrem k zámku přemístěna od hřbitovního kostelíčka barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Největší z pěti zvonů - Kunhuta - má hmotnost 2,2 t.

Výzdoba sloupu na domě č. p. 12
(optika), autor: ak. soch. Vincenc Makovský. Reliéf z roku 1922, znázorňující řeznické tovaryše při práci zdobí hlavici sloupu v průčelí bývalého řeznického krámu umělcova otce.

Vratislav z Pernštejna (socha)
autor: pražský sochař Karel Dvořák.
Socha představuje majitele novoměstského panství se svitkem významných výsad, které roku 1580 udělil Novému Městu. Byla vytvořena na zakázku obecního výboru roku 1871 a o rok později osazena na kašně. Nápis na podstavci sochy připomíná autora i restaurování Janem Štursou roku 1902.

Dům č. p. 11
- rodný dům národního umělce Vincence Makovského je označený pamětní deskou s bustou navrženou umělcovým žákem a asistentem Milošem Axmanem.

Stará radnice
Pochází ze 16. století. Z původního objektu se zachovala renesanční vstupní síň, poschodí s věžičkou bylo vystavěno po požáru roku 1723. Rakouský znak s dvouhlavou orlicí ve vrcholu věžky poškodil za prusko-rakouské války roku 1866 pruský voják, který ustřelením hlavy upravil orlici do podoby pruského znaku. Sgrafitová výzdoba se znakem města je dílem místního rodáka Karla Němce z třicátých let 20. století. V budově je umístěno Horácké muzeum.

Dům č. p. 97
- původně renesanční z pol. 16. stol., zřejmě úřední budova - v přízemí je zachován mázhaus zaklenutý na středový sloup, jež je opatřen znakem pánů z Pernštejna - zubří hlavou. Dnes je zde umístěno Turistické informační centrum.

Dům č. p. 115
- rodný dům významného geologa RNDr. Josefa Františka Svobody, syna muzeologa a regionálního badatele J. F. Svobody.

Dům č. p. 119, reliéf : Salvator mundi - (Spasitel světa), autor: Jan Štursa
Reliéf zhotovil umělec roku 1905 k výzdobě průčelí lékárny u Salvatora. Byl proveden nanášením směsi z kufštejnského vápna, cementu a písku.

Na průčelí téhož domu upozorňuje na místo narození významného antifašisty JUdr. Ivana Sekaniny pamětní deska s bustou, realizovaná podle návrhu pražského sochaře Jana Kozáka.

Dům č. p. 121
- erb s pamětním nápisem připomíná výstavbu školy nákladem vrchnostenského úředníka Antonína Želechovského ze Želechova roku 1608. Je sídlem Základní umělecké školy J. Štursy.

Raněný - autor: Jan Štursa
Vrcholné protiválečně dílo českého sochařství vzniklo z frontových zážitků, zaznamenaných během války v kresbě i plastice. Bronzová plastika před umělcovým rodným domem byla odhalena roku 1965 jako památník obětem druhé světové války. Sádrový originál z roku 1921 je vystaven v Horácké galerii.

Dům č. p. 122
- rodný dům Jana Štursy zdobí pamětní deska s bustou, odlitá podle návrhu akademického sochaře profesora Václava Žaluda z Prahy. Její odhalení se konalo v roce 1927.

T. G. Masaryk - autor: Jan Štursa
Busta před budovou I. základní školy byla pořízena z podnětu Štursovy obce k 10. výročí vzniku republiky. Jde o odlitek polopostavy, určený pro výzdobu zasedací síně poslanecké sněmovny. Od války došlo již k třetí reinstalaci busty. T. G. Masaryk byl jmenován čestným občanem města, které navštívil v roce 1906 a 1928.

Sloup se sochou svaté Anny s P. Marií - (autor neznámý)
Nejstarší sochařská výzdoba na kašně v parku, zobrazující svatou Annu s postavičkou Panny Marie, byla pořízena roku 1727 na památku požáru a z vděčnosti uchránění před morem. Postavy na podstavci sloupu představují světce sv. Jana Nepomuckého a Karla Boromejského, blahoslaveného Jana Sarkandra a svatého Šebestiána. Na mladší původ i autora upozorňuje signatura umístěná u poslední sochy: Karel Dvořák v Praze 1875. Svatá Anna byla pro velké poškození nahrazena roku 1992 kopií a originál byl zapůjčen do Horácké galerie.

Pomník padlých v I. světové válce
(známý pod názvem Pohřeb v Karpatech), autor: Jan Štursa
Bezprostřední inspirací k tomuto dílu byla autentická fotografie z karpatského bojiště. Původní návrh, vytvořený během války jako figurální kompozice v rakouských uniformách, přepracoval sochař ve 20. letech pro pomník obětem první světové války v Předměřicích nad Labem a Místku. Sousoší vojínů v uniformách legionářů bylo po umělcově smrti provedeno v sochařsko-kamenické škole v Hořicích a odhaleno v roce 1932 k uctění památky padlých v I. světové válce.

Palackého náměstí

František Palacký - (autor: Jan Štursa)
První veřejná umělcova zakázka vznikla v roce 1902 za studií na pražské Akademii výtvarných umění. Financoval ji bývalý starosta Josef Jelínek, Štursův poručník a velký ctitel Františka Palackého. Pomník vysekal sochař podle modelu korigovaného J. V. Myslbekem za pomoci spolužáka Jaroslava Krepčíka ve starostově domě (č. p. 39 s věžičkou). Původně měl být umístěn na kašně tohoto náměstí.

Píseň hor - (kopie, autor originálu: Jan Štursa)
Kopie sochařské výzdoby kašny byla zhotovena ve Škole umění ve Zlíně pod vedením Vincence Makovského roku 1942. Originál z roku 1905, ztělesňující alegorii rodného kraje, vytvořil Jan Štursa na náklad obce. Je vystaven v chodbě Horáckého muzea, první dva návrhy se nacházejí ve sbírkách Horácké galerie.

Komenského náměstí

Evangelický kostel
Novorenesanční chrám církve českobratrské evangelické byl slavnostně posvěcen v roce 1898. Stavba vznikla na návrh vídeňského architekta Glasera. Dohled nad stavbou měl místní stavitel Jan Sadílek. Ke kostelnímu zvonu přibyly v roce 1992 další tři, z nichž největší - Láska - má hmotnost 859 kg.

Busta J. A. Komenského - (autor: Julius Pelikán, rodák z Nového Veselí)
Busta z roku 1920 stojí na místě bývalé toleranční evangelické modlitebny, kterou koncem 19. století nahradil evangelický kostel.

Dům č. p. 3
- pamětní deska věnovaná obětem II. světové války, autor: ak. soch. Vincenc Makovský.
Deska byla odhalena u příležitosti 55. výročí osvobození v květnu r. 2000. Reliéf znázorňuje umírajícího vězně v kobce koncentračního tábora.

Nečasova ulice

Dům č. p. 21
- pamětní deska na rodném domě významného českého sbormistra, pedagoga a zakladatele akademického pěveckého sdružení Moravan prof. Josefa Veselky, Drh.c. byla odhalena 8. 5. 1996. Autorem je Arnošt Chalupa z Velkého Meziříčí.

Dům č. p. 22
- pamětní deska na rodném domě ruského legionáře Františka Seidela je dílem Františka Žemličky, rodáka z Benátek u Jimramova.

Dům č. p. 31
- rodný dům ing. Jaromíra Nečase, ministra sociální péče a člena londýnské vlády za II. světové války. Pamětní desku s bustou navrhl akademický sochař Jan Růžička ze Žďáru nad Sázavou.

Ulice Leandra Čecha

Busta Leandra Čecha - (autor: národní umělec Vincenc Makovský)
Bustu literárního kritika a prvního ředitele reálky vysekal umělec z nedvědického mramoru za pobytu v rodišti roku 1931. Vznikla na základě anonymní soutěže, kterou vypsal Spolek pro postavení pomníku Leandra Čecha, ustavený z iniciativy spolku akademiků Horák. Socha je situována před gymnáziem Vincence Makovského, jehož průčelí zdobí umělcův reliéf místního rodáka, akademického sochaře Arnošta Košíka.

Žďárská ulice

Popravčí meč
- renesanční kamenná boží muka z druhé pol. 16. stol. s pozdějšími úpravami - na pilíři je umístěn popravčí meč s rukojetí zdobenou závitnicemi.

Busta MUDr. J. Svítila - Karníka - (areál nemocnice), autor: ak. soch. Jiří Plieštik.
Busta věnovaná místnímu rodákovi, lékaři, básníkovi a překladateli dr. Svítilovi, uměleckým jménem Karník. Odhalena byla v roce 2000.

Žena s klasy - autor: ak. soch. Vincenc Makovský (areál nemocnice)
Dílo z hořického pískovce vytvořené Makovským ve 30. letech bylo později určeno pro nemocnici - byl zde vybudován v 50. letech i podstavec. K jeho realizaci však došlo až v roce 2001.

Katolický hřbitov

Hřbitovní kostel Nbvz. P. Marie
Kaple z roku 1596, r. 1749 byl kostel rozšířen, po požáru roku 1801 byla věž posunuta do dnešní podoby. Sgrafito sv. Václava z roku 1950 je dílem místního rodáka Karla Němce.

Hroby významných osobností:
• MUDr. Josef Svítil - Karník - básník, spisovatel a překladatel, představitel katolické moderny
• Karel Němec - malíř a grafik
• Petr Křička - básník a překladatel
• Leandr Čech - literární kritik, první ředitel novoměstské reálky
• prof. dr. Stanislav Koudela, DrSc. - vědecký pracovník v oboru zemědělství
• prof. ing. Aleš Linsbauer - odborník v oboru cukrovarnictví a profesor brněnské techniky, autorem podobizny je sochař Jan Lichtág z Brna
• rodina Svítilova - varhanářský rod, František Svítil starší stavěl varhany též v Rakousku
• Josef a Otakar Němečtí - reprezentanti Československa v lyžování

Umělecká díla:
• hrob příslušníků Štursovy rodiny a advokáta dr. L. Fialy s umělcovým náhrobkem "Pieta"
• hrob Štursových rodičů se sochařovým reliéfem hlavy ukřižovaného Krista
• hrob rodiny správce kadovské hutě Františka Plocka, s litinovými výrobky této hutě, jejíž kříže zdobí řadu hrobů z 19. století
• hrob rodiny Indrovy s plastikou "Bol" od Julia Pelikána
• hrob rodiny Kunstmüllerovy s dětskou podobiznou od Julia Pelikána

Evangelický hřbitov
(za městem u silnice č. 150 ve směru na Bystřici nad Pernštejnem)

hroby významných osobností:
• Elvíra Stárová - místní básnířka žijící v 19. století
• Ak. soch. Vincenc Makovský - na náhrobku je použit reliéf z výzdoby budovy úpravny vody ve Vítkově - Podhradí z obsáhlého umělcova cyklu "Voda v našem životě", komponovaný na slova písně "Proč, kalino, v struze stojíš"
• ThDr. Josef Křenek - synodní senior evangelické církve a spolupracovník T. G. Masaryka v Americe za I. světové války, náhrobek navrhl národní umělec Vincenc Makovský
• Spisovatel J. V. Pleva - plastiku na náhrobku navrhl akademický sochař Josef Kubíček z Brna

Kaplisko

Tři kříže
- tři kamenné kříže neobvyklé konfigurace umístěné na kopci Kaplisko východně od města. Památka vznikla z podnětů novoměstských občanů v roce 1832 jako poděkování bohu za ušetření města před nákazou cholery a moru.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.nmnm.cz/, kde najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA