Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Kurovice

Současnost
Obec Kurovice se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, cca 9 km východně od města Kroměříže a asi 17 km na severozápad od Zlína. Přímo ve vesnici najdeme hned několik turisticky zajímavých objektů - ať už je to historicky cenná goticko-renesanční tvrz či kostel sv. Kunhuty s náhrobky šlechtických rodů.

Území obce Kurovice spadá do mikroregionu Hostýnských hor. Charakter katastru obce je spíše agrární. Pro krátkodobou rekreaci postačují služby a vybavení přímo v obci. Za tímto účelem jsou využívány: sportovní hřiště, procházkové trasy v okolí obce, nebo soukromé ubytování a rekreace. Provozování dlouhodobější rekreace se předpokládá mimo katastr obce Kurovice - spíše tedy v rekreačních areálech nedalekých Hostýnských vrchů. Pro pěší turistiku nejsou v katastrálním území obce značené turistické trasy.

Historie
Ves Kurovice se připomíná v roce 1276, kdy byla lénem olomouckých biskupů, kteří zde měli v blízkosti kostela tvrz. Po Kurovicích se tehdy psal Zášit z Kurovic. Vladycký rod se v Kurovicích uvádí již ve druhé polovině 13. století. Poslední dědičný vlastník Beneš Hus (a jeho matka Gertruda) prodali roku 1339 Kurovice s Třeběticemi olomouckému biskupovi Janovi. Kurovice pak byly manským statkem olomouckých biskupů, kteří jej drželi, a znichž Jaroslav současně sloužil na Šternberku jako purkrabí. Ješek ze Šternberka se před rokem 1385 pod záminkou pohledávek vůči Jaroslavovi zmocnil tvrze a jejího příslušenství a roku 1390 mu ji i s manskou polovinou Holešova biskup udělil lénem.

Příslušnost Šternberků ke katolickému táboru zapříčinila, že husité v letech 1423-1424 tvrz zničili. Zdá se, že před rokem 1447, kdy se uvádí jako zámek, byla už v kvalitní formě obnovena. K poškození tvrze došlo znovu v česko-uherských válkách a na následnou opravu navázali od roku 1499 (synové Haška z Vrchlabí) bratři Vilém, Kuneš a Jan z Vrchlabí, kteří Kurovice přijali od biskupa Stanislava Thurzy. Bratři zahájili výraznou postupnou přestavbu původní tvrze (jež se nacházela ve špatném stavu) na pozdněgotickou trojkřídlou tvrz. Také ji obehnali hradbami a valy. Tato znovuvýstavba tvrze je doložena několika erby pánů z Vrchlabí (v pokojích prvního patra tvrze). Dokončil ji před polovinou 16. století Oldřich z Vrchlabí. Plně převládala obytně-reprezentační funkce, takže nový vstup síní na severu dovolil vcházet jen pěším, a hospodářsko-provozním účelům sloužil výhradně dvůr severovýchodně od tvrze. Rod z Vrchlabí držel Kurovice v letech 1482 - 1565.

V roce 1565 získal od biskupa Viléma léno Jáchym Zoubek ze Zdětína, podkomoří Markrabství moravského, a nechal zaklenout několik místností severního a jižního křídla.

Na stropě jednoho z nově vybudovaných sálů je dosud dochován dochován jeho erb a nápis: IOACHIM-ZABVEK-ZE-ZDIETINA-A-NA-MOSSTIENICI-KOMORNIK-PRAWA MENSSIHO. Možná až jeho syn Jan Bohuslav zřídil okolo roku 1580 v patře renesanční lodžii. Erb Jana Bohuslava spolu s erby Anny ze Zástřizl a Kunky z Korotína jsou na desce z roku 1582 v boční zdi lodi na evangelní straně zdejšího kostela sv. Kunhuty. V roce 1603 získal manský statek, tvrz, dvůr a ves Kurovice, spolu s Třeběticemi za 15 000 zlatých Alexandr Jošt Haugvic z Biskupic.

Na počátku třicetileté války tvrz dvakrát dobyli Valaši. Po Bílé hoře náležely Kurovice knížeti Václavu Frant. Eusebiu z Lobkovic, který dostavěl kolem roku 1630 druhé patro tvrze. Nad vchodem do pokojů v druhém patře je erb tehdejšího lenního pána kardinála Ditrichštejna. V 17. století zde byl také pivovar. Spolu s Holešovem koupili Kurovice s tvrzí roku 1651 Rottalové a u Holešova zůstala až do roku 1936. Most přes příkop byl odstraněn v 19. století. Na přelomu 19. a 20. století byla tvrz využívána jako byt správce a byt hospodářského služebnictva, ostatek pak jako panská sýpka. V nedávné minulosti pak sloužila pro potřeby Jednotného zemědělského družstva. V osmdesátých letech 20. století pak byla tvrz převzata Muzeem v Kroměříži s úvahami o velké rekonstrukci a památkové obnově celého objektu. V současné době je objekt opuštěný a hledá se jeho využití.

Obec Kurovice se nachází na rovině, v jihozápadní části okresu Kroměříž ve Zlínském kraji. Rozkládá se po obou stranách silnice III. třídy vedoucí z Tlumačova do Zahnášovic. Obec původně náležela vladyckému rodu "z Kurovic", první zmínky o Kurovicích pocházejí ze 13. století.

Z hlediska urbanistického jako celek působí obec dobře. Z dálkových pohledů se jeví jako shluk domů v rovinném terénu.

Obec má dvě významné dominanty, a to kostel sv. Kunhuty a zámek - bývalou kurovickou tvrz. Obslužnou páteř obce tvoří dvě silnice III. třídy, které se v jižní části obce kříží. Zástavba bezprostředně navazuje na takto vytvořenou dopravní kostru ve formě spojení staveb s funkcí obytnou i hospodářskou. Území obce Kurovice spadá do mikroregionu Hostýnských hor.

Charakter katastru obce je spíše agrární. Pro krátkodobou rekreaci postačují služby a vybavení přímo v obci. Za tímto účelem jsou využívány: sportovní hřiště, procházkové trasy v okolí obce, nebo soukromé ubytování a rekreace. Provozování dlouhodobější rekreace se předpokládá mimo katastr obce Kurovice - spíše tedy v rekreačních areálech nedalekých Hostýnských vrchů. Pro pěší turistiku nejsou v katastrálním území obce značené turistické trasy.

Turistické zajímavosti

Kulturní památky místního významu
V obci se nacházejí následující evidované nemovité kulturní památky:
1. TVRZ (ZÁMEK)
2. FARNÍ KOSTEL SV. KUNHUTY
3. KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ

Dominanatou Kurovic je kostel sv. Kunhuty v centrální části obce (na návsi), který je patrný i z dálkových pohledů. Dále je nápadný zámek - tvrz. Objekt zámku (tvrze) je v současnosti ve velmi špatném stavebně technickém stavu a není využíván. Bude provedena nutná údržba, aby byl objekt zakonzervován a zachován tak pro současné i budoucí obyvatele obce i její návštěvníky.

Zástavba obce z velké části zachovává tradiční charakter, v některých objektech jsou přítomny fragmenty starších architektur. Pozornost si zaslouží kříž před kostelem, pomník zemědělce vedle Národní školy a budova Národní školy. V obci nalezneme také charakteristické usedlosti, vypovídající o způsobu hanáckého lidového stavitelství (domy č. p. 6, 7, 9, 14, 25, 53, 82, 87).

Vlastní zastavěná část obce se nachází v severní části kurovického katastru. Zastavěná část obce je lemována plochami sadů a zahrad, na které bezprostředně navazují plochy orné půdy. Kurovice lze charakterizovat jako návesní ulicovku s řadovou zástavbou tradičních usedlostí. Po stránce architektonické odpovídají obytné objekty v obci typu vesnické zástavby.

Veřejná zeleň je v obci zastoupena parčíkem na návsi a na plochách lemujících komunikace v průtahu obcí (předzahrádky před obytnými domy). Veřejná zeleň doplňuje i objekty občanské vybavenosti.

Dá se říci, že v detailu obec vykazuje některá disharmonická a neuspořádaná místa. V obci si původní obytné i hospodářské objekty dodnes většinou podržely historickou stavební čáru, nepopírají původní typ lidové architektury, respektují měřítko a zapadají do okolní krajiny. Nová zástavba vznikala v jižní části obce v návaznosti na silnici III. třídy. Nová zástavba s použitím šikmých střech odpovídá typu vesnické architektury a jepoměrně citlivě přizpůsobena okolnímu prostředí obce. V obci se setkáváme pouze ojediněle s objekty zastřešenými plochou střechou, jež ostře kontrastují s původní venkovskou zástavbou. Jedná se především o objekt prodejny potravin ve spojení s pohostinstvím a kulturním domem.

V oblasti Kurovický lom na kopci Křemenná, asi 1,5 km jižně od obce Kurovice bylo Nařízením Okresního úřadu Kroměříž vyhlášeno chráněné území - přírodní památka.

Stěnový lom byl založen k těžbě jílovitého vápence, v současné době je těžba v lomu ukončena. Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech hlavní těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů (ještěrka obecná, slepýš křehký).

Kurovický lom je rovněž unikátní geologickou lokalitou, která je využívána k výzkumu Českým geologickým ústavem, pro výuku psluchačů geologie našich univerzit a je i lokalitou prezentovanou při mezinárodních geologických konferencích. Výše uvedeným nařízením je vzhledem k výskytu chráněných živočichů v jezírku zakázáno koupání (možná pokuta až 5000 Kč), dále zde není možné táboření a zakládání ohňů, je zakázán vjezd všech druhů motorových vozidel. Současně upozorňujeme, že prostor lomu je soukromý majetek podniku Českomoravský cement a.s., kam je vstup zakázán. Pobytem v lomu se každý vystavuje rovněž nebezpečí úrazu, protože stěny nejsou nijak zabezpečené, dochází k uvolňování kamenů (a to i na stěnách pod hladinou jezírka).

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.kurovice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA 2019

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA