Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Nedašov

Obec Nedašov je situována v jihovýchodní části Zlínského kraje, v příhraniční oblasti se Slovenskou republikou. Obec a jeho okolí spadá do oblasti známé jako Závrší a je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací. Zdejší krajina je převážně hornatá, má kopcovitý charakter s velmi členitými plochými hřebeny a mírnými svahy, což je příznačné právě pro Bílé Karpaty. Volně v přírodě je možno spatřit řadu vzácných rostlin a dřevin.

Oblast leží v nadmořské výšce v rozmezí od 400 do 850 m nad mořem, což také svědčí o členitosti a rozmanitosti zdejší krajiny. Vesnice je rozložena většinou v údolí, podél potoka Nedašovky, tekoucího od východu k západu z hory Cigán, dále podél silnice proti proudu potoka tekoucího od severu z Nedašové Lhoty. Část vesnice se rozkládá také podél silnice jihozápadním směrem k Návojné a v povodí řeky Hrušovky. Potoky z oblasti Závrší se vlévají do řeky Vláry a tím přináleží k povodí řeky Váhu, úvodí Dunaje a Černého moře. Střed vesnice leží v údolí s nadmořskou výškou 405 m nad mořem, ale vzhledem k hornatosti okolní krajiny, je zde možno nalézt místa se značnými výškovými rozdíly, a to jižně od Nedašova horu Holý vrch (830 m nad mořem) a východně horu Kaňůr (691 m nad mořem).

V dřívějších dobách byla toto oblast součástí někdejšího brumovského panství, jehož centry byly zpočátku Brumov a později Valašské Klobouky (dnes je možno toto bývalé brumovské panství ztotožnit s mikroregionem Jižní Valašsko). Z této doby a z doby prvotního osidlování dnešního území, se zachovala řada kulturních památek, vypovídajících o životě chudého Valašska. Ty nejvýznamnější a kulturně nejhodnotnější historické památky jsou dnes součástí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (např. koliba na lihách). Některé národopisné tradice se v obci zachovávají při různých příležitostech doposud (dožínky, fašanky, tragačníci a klepáčníci o velikonocích).

Stěžejním problémem, se kterým se v současné době obec a potažmo celá oblast mikroregionu potýká, je velká nezaměstnanost. Z důvodu rozdělení státu a vzhledem k tomu, že se obec nachází v příhraničním pásmu, byla dopravní obslužnost omezena na minimum, což se velmi negativně projevilo na zaměstnanosti a společenském vyžití zdejších lidí. Druhou a to přímo smrtící ránu této oblasti zasadila nepovedená privatizace české ekonomiky, kde v jejím důsledku zanikla celá řada, do té doby klíčových průmyslových podniků. V obci samotné, až na pár živnostníků, žádné pracovní příležitosti nejsou, proto se lidé, stále častěji vydávají za prací do bližších měst, jako jsou Brumov, Valašské Klobouky, Slavičín, Zlín a někteří i mnohem dál.

Přesto, přes všechny problémy a strasti, které život v této oblasti přináší, se sem všichni dobří rodáci rádi vracejí, protože povaha lidem z Valašska nedovolí zapomenout, kde vyrůstali a kde mají své kořeny.

Nejstarší historickou zmínku, týkající se obce, nalezneme v Historickém místopisu Moravy a Slezska a ta praví, že: "Nedašov se poprvé připomíná r. 1422 a náležel tehdy k panství hradu Brumova". Někteří se domnívají, že se v dávných dobách Nedašov rozkládal podél potoka Hrušovky pod Babí horou. Tato domněnka vznikla s nálezem keltské bronzové sekery, nedaleko Babí hory v dubovém háji, ve kterém se prý přinášely oběti pohanským bohům. V těchto místech byl také nalezen pazourkový nůž, který je dnes součástí expozice vlastivědného muzea v Olomouci.

O původu Valachů se mezi odborníky vedli dlouhé spory. Jedni zastávali názor, že Valaši jsou poslovanštění potomci starých keltských Bojů. Další názor tvrdil, že moravští Valaši pocházejí z Rumunska, kde se jedna oblast také jmenuje Valašsko. Asi nejpravděpodobnější, je však domněnka, že moravští Valaši jsou ryze slovanského původu a název Valaši jim byl přisouzen pro způsob života a podmínky, ve kterých žili. Většinou se jednalo o podmínky poddanské.

Obec spravoval rychtář, volený obcí a potvrzovaný vrchností a to vždy na jeden rok. Jeho zástupcem byl fojt, který byl oproti rychtářovi člověk svobodný. Fojtství bylo vždy dědičné a zbavené povinnosti vůči panstvu. Pro ostrahu pořádku a hranic, byl k dispozici sbor portášů, který byl dělen na šest skupin po devíti mužích a jednom desátníku. Na rozkaz vrchnosti byli povoláváni i do bojů a bitev. Jejich zbraní byl silný obušek, sekera, krátká ručnice a šavle. Dále k jejich výstroji patřil tulec na střelný prach, olovo a provazy na spoutávání. Jako šatu používali valašského národního kroje, který sestával z úzkých nohavic z bílého sukna z vlny, brucleku (vesty), dlouhého pláště, opánků nebo vysokých bot a čepice vydrovky.

Lidé na Valašsku žili velmi prostě. V době, kdy nerobotovali "na pánském", si museli obstarávat živobytí pro sebe a své rodiny. Pěstovali různé plodiny, zpracovávali vlnu, kůži, konopí a len. V roce 1537 přešel Nedašov do rukou pana Adama z Lomnice, který Nedašovu udělil "právo úmrtní". Toto právo zaručovalo, že při úmrtí místního usedlíka, který nepořídil závěť, připadlo jeho vlastnictví nejbližším příbuzným. Do té doby připadal majetek vrchnosti. Dále pan Adam z Lomnice udělil obci "právo žaludové a bukové", což znamenalo, že poddaní mohli v panských lesích sbírat žaludy a bukvice. Za tuto milost musel každý dům odvádět měřici ovsa a jednu slepici.

V 18. století se robotovalo také na panství brumovského hradu. Robotovalo se na pánských polích, v lesích, na brumovské faře, v místním pivovaru a v pánských sklárnách ve sv. Štěpáně a ve sv. Sidonii. Na práci chodili lidé pěšky, a protože některá pracoviště byly dosti vzdáleny, přestěhovali se někteří s povolením vrchnosti blíže. V těchto těžkých letech hodně lidí umíralo na tuberkulózu, různé záněty a podvýživu. Zrušením nevolnictví v 18. století císařem Josefem II. a zrušením robot v roce 1848 se život lidí na Valašsku o něco ulehčil, i když tvrdé životní podmínky zdejších lidí se nezměnily.

V 19. století a počátkem 20. století patřil Nedašov pod hejtmanství Uherský Brod. V roce 1918 vznikem Československé republiky, se stal Uherský Brod okresním městem, pod jehož správu patřil Nedašov do 1. ledna 1949, kdy byl okres převeden do Valašských Klobouk. V roce 1960 byl valašskokloboucký okres zrušen a 1. července 1960 byl Nedašov včleněn do tehdejšího okresu Gottwaldov (původně Zlín). V roce 1989 se, po čtyřiceti letech, opět přistoupilo k původnímu názvu okresu Zlín.

Turistické zajímavosti

Brumov-Bylnice
- zřícenina hradu: královský hrad založený nejpozději v 1 polovině 13. století
- kostel svatého Václava: gotický kostel ze 14. století
- sousoší Nejsvětější Trojice: barokní skulptura na náměstí z roku 1777
- socha svatého Floriána: barokní socha z roku 1755
- socha svatého Gottharda: barokní socha z roku 1773
- socha svatého Jana Nepomuckého: barokní socha z roku 1730
- kašna na náměstí: kašna z roku1868
- židovský hřbitov: památka dokumentující život brumovské židovské obce
- pivovar: funkční pivovar, soubor staveb různého stáří
- socha svatého Jana Nepomuckého: umístěna u silnice vedoucí ke Svatému Štěpánu

Divnice
- park u zámku: významný krajinářský prvek
- mariánský sloup: klasicistní skulptura na návsi
- socha svatého Floriána: barokní skulptura
- socha svatého Jana Nepomuckého: barokní socha z roku 1745
- socha svaté Tekly: barokní skulptura

Drnovice
- památník Ploština: památník na místě, fašisty vypálené osady
- kaple na Ploštině: kaple na místě, fašisty vypálené osady

Haluzice
- zvonice: roubený objekt šestibokého půdorysu.

Lačnov
- domy č. p. 13 a 15: usedlosti s komplexem hospodářských budov.

Lipová
- kamenný kříž: lidová práce s reliéfní výzdobou z roku 1876
- kaplička Panny Marie: rustikální stavba z roku 1776
- dům č. p. 79: objekt se zajímavým prostorovým řešením
- komora domu č. p. 22: prvek lidové architektury, zajímavé průčelí domu

Návojná
- kříž na návsi: lidová architektura z roku 1863
- dům č. p. 4: objekt lidového stavitelství s hospodářskými budovami

Nedašova Lhota
- zvonice: roubená valašská zvonice z roku 186, zvon z roku 1755
- dům č. p. 38 se stodolou: typická valašská zemědělská usedlost

Petrůvka
- kříž na návsi dřevěný kříž: ukázka řezbářské lidové práce
- socha svatého Floriána : sochařská práce ikonografického typu v 19. století
- socha Immaculaty: kamenická práce z roku 1872

Rudimov
- zvonice: roubený objekt pozoruhodného půdorysu
- kříž u domu č. p. 15: dřevěný kříž s reliéfy, lidová práce z roku 1820
- mohyly Spalica, Paličky a Gradca: archeologické lokality, doklady slovanského osídlení
- arch. lokalita Gradca, Na plošinách: arch. lokalita s nálezy převážně ze střední doby hradištní

Sidónie
- pec u domu č. p. 106: technické zařízení kopaničářské usedlosti
- domy č. p. 65, 66, 67, 68, 69, 70: sklářská kolonie se společnou pecí na chleba, přelom 19. a 20. století .

Slavičín
- zámek : barokní zámek z 18. století
- zámecký park: park anglického typu
- kostel sv.Vojtěcha: kostel se středověkým jádrem a barokní přestavbou
- kaple Panny Marie: klasicistní architektura
- záložna budova z roku 1893: zachovalé původní nástěnné malby
- socha svatého Jana Nepomuckého: barokní socha z pol. 18. století, v kapli kostela sv. Vojtěcha

Svatý Štěpán
- kaplička: lidová architektura

Šanov
- kříž kamenný kříž: z přelomu poloviny 19. století
- stodola u domu č. p. 25: roubený objekt lidového stavitelství

Štítná nad Vláří
- kostel svatého Josefa: kostel z roku 1787
- socha svatého Jana Nepomuckého: sochařská práce z 30. let 18. století

Študlov
- dům č. p. 82: usedlost s komplexem hospodářských budov

Újezd
- kostel svatého Mikuláše: empírová stavba
- socha svatého Jana Nepomuckého: barokní socha z 18. století
- zbytek hrádku Hradištěk: zbytky středověkého hrádku, cenná archeologická lokalita

Valašské Klobouky
- stará radnice : barokní dům uprostřed náměstí s prvky valašské lidové architektury
- děkan. chrám Povýšení sv. kříže: chrám se středověkým jádrem a renesanční věží
- dům č. p. 194: měšťanský dům s pavlačí z 2 poloviny 18. století
- mariánský sloup: sousoší z roku 1761, sv.Florián, sv.Tekla, sv.Vendelín a Anděl Strážce
- kaple svaté Anny: kaple z roku 1843
- socha svatého Jana Nepomuckého: barokní socha z roku 1733
- pranýř: kamenická práce z 16. století, nejstarší z pranýřů u nás
- Bratmannova vila: secesní památka, dílo architekta Huberta Gessnera
- dům v Soukenické ulici č. p. 34: roubený dům s roubenou komorou v podkroví
- dům č. p. 105: měšťanský dům z 20. let 18. století s dřevěným štítem
- Hornův dům: dílo architekta Huberta Gessnera z roku 1900
- fara: budova z roku 1782
- kaple svatých Cyrila a Metoděje: novogotická stavba z 80. let 19. století s malbami F. Lindauera
- hrobka Antonína Zimy: hrobka z 2. poloviny 19. století

Vlachova Lhota
- socha svatého Jana Nepomuckého: barokní socha
- dům č. p. 44: roubený dům, valašské lidové stavitelství

Vlachovice
- kostel svatého Michala: středověký kostel z roku 1739
- opevnění kostela: stopy ohradní zdi na návrší
- socha svatého Jana Nepomuckého: plastika z roku 1711
- socha svatého Floriána: plastika z roku 1869
- tvrziště Kaštýl: mohutné terénní relikty středověké vodní tvrze
- tvrziště na úpatí hory Hradisko: terénní relikty drobnějšího středověkého opevnění

Vysoké Pole
- kaple Panny Marie: stavba s prvky gotiky z roku 1870
- kříž u kapličky: kamenická práce z roku 1777
- kříž u kapličky nad studánkou: kamenická práce z roku 1838
- kříž u silnice: kamenická práce z počátku 19. století

 

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA 2019

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA