Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Tlumačov

Městečko Tlumačov leží ve Zlínském kraji, necelých 20 km západně od Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. Obec Tlumačov je členem Mikroregionu Jižní Haná, který tvoří spolu s městem Hulín a obcí Kvasice.

Tlumačovský katastr byl díky příznivé poloze v oblasti středního Pomoraví a tzv. Jantarové cestě nepřetržitě osídlen již od paleolitu, jak dokládá nález aurignackého pěstního klínu a nálezy pazourkových úštěpových souborů z mladopaleolitických stanic aurignackého charakteru, které se nacházely v trati Kráčiny. V průběhu 6. tisíciletí př. n. l. byla kultura posledních paleolitických lovců a sběračů vystřídána zemědělskou civilizací mladší doby kamenné – neolit.

Nejníže položená neolitická sídliště kultury s lineární keramikou (LnK) leží v údolní nivě řeky Moravy v trati Losky v nadmořské výšce 188 m, nebo v trati Kráčiny, dále v trati Chmelíny s nálezem kopytovitého klínu, a v trati Podskalí. V intravilánu obce (Kurovská ulice) byl v roce 1964 nalezen objekt LnK vakovitého tvaru, na jehož rovném dně ležely dvě celé nádoby.

Z celkové situace nelze vyloučit, že se jedná o pozůstatek hrobového celku. Časový úsek mladšího neolitu až časného eneolitu zaujímá kultura s moravskou malovanou keramikou (MMK), která je součástí rozsáhlého lengyelského kulturního okruhu.

Četná sídliště se nacházejí i na tlumačovském katastru v nížinatém až mírně zvlněném terénu podél řeky Moravy, jak je tomu v trati Kráčiny, dále na výše položeném Slivotíně, Podskalí, v trati Lahůdky, Poddebří, Kopci a v trati Šibinky. Eneolitickou kulturu zvoncovitých pohárů a kulturu nálevkovitých pohárů se podařilo lokalizovat v trati Kráčiny. Pozdní dobu bronzovou s přechodem do doby halštatské reprezentuje na tlumačovském katastru kultura lidu popelnicových polí slezské a plátěnické fáze otevřeného sídliště v trati Lahůdky.

Menší halštatské lokality se nacházejí v trati Hoštínek, Šibinky a Podrybničí. Nálezy z konce doby halštatské nejsou dosud zaznamenány. Časové období posledních pěti století před zlomem letopočtu představuje doba laténská, která je především spojena s Kelty, nejstarším historicky doloženým etnikem v prostoru severně od Alp. Úrodnou nížinu podél řeky Moravy mezi Tlumačovem a Spytihněví osídlili Keltové již během 4. a 3. století př. n. l. Na katastru Tlumačova se nacházejí keltská sídliště v trati Kráčiny, Lahůdky, Rybníček a Poddebří. Nejčetnější nálezy z výše uvedených lokalit tvoří keramika, zastoupená především charakteristickými svisle rýhovanými situlami – hrnci s ovaleným okrajem, zhotovené z hlíny se silnou příměsí grafitu – tuhy.

V období kolem počátku našeho letopočtu přicházejí na tlumačovské území, opuštěné keltským obyvatelstvem, skupiny germánských osadníků kteří na dobu zhruba čtyř století osídlili příhodné oblasti. Germánské osídlení z mladší doby římské (180 – 375) na tlumačovském katastru můžeme lokalizovat v trati Rybníček, které zasahuje do laténského osídlení, kde kromě střepového materiálu se nalezla i římská mince – follis G.V.Diocletiana z let 294 – 305 n.l. (Minci nalezl v roce 2000 jednatel Historického spolku Josef Horníček.)

Nálezy z doby stěhování národů (375-600) jsou skrovné a jen náznaky osídlení z tohoto údobí se nacházejí v trati Podrybničí.

Památky v obci Tlumačov
Na území Tlumačova se nachází několik památek, které si zasluhují naši pozornost a péči. Na kulturní památky se vztahuje ustanovení zákona č.22/58 Sb. o kulturních památkách.

Kulturními památkami v obci Tlumačov jsou následující objekty:

Farní kostel
Farní kostel se připomíná již v roce 1373. Věž byla dostavěna v roce 1585 a věžní hodiny jsou z roku 1776.

Svatá Trojice
Sloup se sochou nejsvětější Trojice byl zařazen na seznam památek 28. 9. 1992. Nyní je ve velmi dobrém stavu, bylo provedeno oplocení a vydláždění okolí sloupu. Ještě do roku 2001 bylo sousoší chráněno stínem lípy, která byla v evidenci chráněných stromů. 18. 8. 2001 však byla lípa poničena větrnou smrští a lípa musela být pokácena.

Budova fary
Součástí této památky je i farní dvůr s vjezdem.

Sv. Jan Nepomucký
Socha Svatého Jana Nepomuckého se nachází v Dolní ulici po pravé straně silnice na Otrokovice. Socha byla v minulosti při rekonstrukci cesty opravena a posunuta dále od cesty.

Panský dům č. p. 90
Panský dům je po rekonstrukci, která proběhla pod dohledem památkářů. Nyní je účelově využit. Uvnitř se nachází restaurace U Rudolfa Purkrabího z Donína.

Kříž u kostela sv. Martina

Kaple za kostelem
Kaplička za kostelem sv. Martina byla opravena v letech 1985-86.

Kříž u hřebčince
Památka Kříž u hřebčince se nachází po pravé straně silnice směrem na Otrokovice přímo naproti vjezdu do Zemského hřebčince.

Příroda a okolí

Chráněná přírodní památka Tlumačovská tůňka
Maloplošné chráněné území "Tlumačovská tůňka" je zařazeno do kategorie chráněná přírodní památka od roku 1994. Tvoří ji umělá vodní nádrž na západním okraji Tlumačova u silnice vedoucí do Kvasic. Nachází se v nadmořské výšce 185 m nad mořem a má výměru 0,2008 ha.

Tlumačovská tůňka je významným místem výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v hospodářsky intenzívně využívaně krajině a zároveň ojedinělé místo výskytu vzácných druhů mikroflóry vod v poříčních nivách.

Nádrž byla vyhloubena poblíž pravého břehu říčky Mojeny. Geologický podklad tvoří neogenní sedimenty Hornomoravského úvalu (jíly, písky a štěrky) překryté kvartérními naplaveninami řeky Moravy a Mojeny (jílovito-písčité hlíny a štěrky).

V pobřežní a vodní vegetaci je nápadný kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a puškvorec obecný (Acorus calamus), který zde byl zřejmě uměle vysazen, podobně jako leknín bílý (Nymphaea alba).

Ve velmi hojném počtu se zde vyskytuje skokan zelený (Rana kl. esculenta) a zaznamenán byl i skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Dále byli na této lokalitě z obojživelníků nalezeni ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus). Výskyt blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) nebyl potvrzen. Charakter biotopu ale nevylučuje možnost výskytu tohoto kriticky ohroženého druhu i zde. Doposud je však blatnice skvrnitá na Zlínsku doložena pouze z jediné nevelké lokality poblíž Otrokovic. Kolem rybníčku nachází vhodné podmínky k životu i užovka obojková (Natrix natrix).

Přírodní památka Kurovický lom
Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná, asi 1.5 km jižně od obce Kurovice v jejím katastrálním území. Celková výměra lomu je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen 1.4.1999. Stěnový lom byl založen k těžbě jílového vápence, který se zpracovával v tlumačovské cementárně. V současné době je jeho těžba ukončena. Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem.

Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků: kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů - ještěrka obecná a slepýš křehký. Lom je rovněž domovem silně ohrožených brouků - svižníka polního a střevlíka Carrabus scheindleri. Z ptáků zde žije mimo jiné ohrožený ťuhýk obecný a lze spatřit i sluku.

Kurovický lom je rovněž unikátní ekologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný "biologický ostrov" a je součástí systému ekologické stability. Celá oblast lomu je velmi nestabilní, se suťovými poli a kolmými stěnami. Hlavně uprostřed jihovýchodní stěny dochází často k sesuvům půdy, kamení a stromů. Pohyb po okrajích lomu velmi nebezpečný. Vzhledem k ojedinělé přírodní lokalitě je nutná ochrana tohoto území. V lomu je přísný zákaz koupání!

Tlumačov - skalní útvar Skalka
Pokud se dáte z Tlumačova směrem na jih po značené cyklotrase č. 5181, dostanete se po místní obslužné asfaltové komunikaci, po přibližně 4 km, do tlumačovské místní části Skály. Zde si můžete prohlédnout zajímavý skalní útvar Skalka v lesíku nad vodárnou.

Přírodní park Záhlinické rybníky
Směrem na severozápad od Tlumačova, se nachází významné hnízdiště vodních a tažných ptáků, Přírodní park Záhlinické rybníky. Mimo jiné zde hnízdí kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá či lžičák pestrý. Soustava Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa je i přes intenzívní chov ryb jedinečným územím na středním toku Moravy především ze zoologického a krajinářského hlediska. V rámci mokřadů České republiky byla tato oblast zařazena mezi mokřady mezinárodního významu. Záhlinické rybníky jsou napájeny říčkou Rusavou a Mojenou a tvoří je hlavní rybníky Nový, Pláňavský a Dobravický. Součástí přírodního parku je chráněné území Filena na Novém rybníce s přilehlým lužním lesem a podmáčenými loukami, na kterých se vyskytují vzácné druhy hmyzu. Ještě kousek dále na sever narazíte na přírodní památku Stonač na jižním okraji obce Bílany. Zde naleznete zbytek původních tůní a mokřin s cenným břehovým porostem s výskytem stulíku žlutého, vodňanky žabí, kosatce žlutého a dalších. Další zajímavostí v rámci Záhlinických rybníků je přírodní rezervace Zámeček se starým dubovým porostem. Ve stejnojmenné myslivně se narodil Ferdinand Stolička, vynikající geolog, který působil v Indii a Himalájích.

Záhlinické louky - Filena
Záhlinické mokřadní louky se rozprostírají severně od obce Tlumačov vlevo od silnice Tlumačov - Záhlinice. Lokalita je tvořena spolu s přilehlým lužním lesem Filena a Zbytky. V těchto místech můžete vidět poslední zbytky původních slatinných podmáčených luk Sdředomoravské nivy, lužního lesa a tůní s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

V létě rozkvétají na podmáčených loukách u Záhlinic tisíce rostlin česneku hranatého (Allium angulosum), silně ohroženého druhu květeny ČR. Z významných rostlinných druhů se na podmáčených loukách dále vyskytuje starček poříční (Senecio fluviatilis) a ojediněle i pryšec bahenní (Euphorbia palustris). Tyto rostliny patří k silně ohroženým druhům květeny ČR.

Z ptáků zde hnízdí např. čejka chocholatá (Vanellus vanellus), bekasína otavní (Gallinago gallinago) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Z brouků se vyskytuje zlatohlávek běloskvrnec tečkovaný (Oxythyrea funesta) a tesařík pižmový, z motýlů byli zjištěni otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar subsp. rutilus), ostruháček březový (Thecla betulae), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), černoproužka topolová (Archieris puella) aj. V minulosti byl na loukách hojný i modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Z plazů se vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). Území bylo spolu se Záhlinickými rybníky zařazeno do programu CORINE - biotopy.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.tlumacov.cz/cz/index.php, na které najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA