Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Skuhrov

Obec Skuhrov v současné době tvoří dvě osady, Skuhrov a Huntířov. Původně se však skládala ze čtyř osad. Kromě již zmíněných to byly ještě Alšovice a Splzov. Alšovice se oddělily v roce 1950, Splzov ještě později.

Historie

První zmínka o Huntířově pochází z roku 1837, ale osada zřejmě byla založena o sto let dříve. Nejlogičtějším výkladem názvu obce je jeho odvození od německého slova "hunt", což znamená vozík na odvážení železné rudy, jejíž naleziště bylo nedaleko, a kde místní obyvatelé pracovali. O velikosti osady se můžeme poprvé dozvědět z maloskalského urbáře z roku 1608. Tohoto roku měli například Alšovice s Pěničovem (Pěnčínem) 7 usedlostí, Huntířov 16, Skuhrov 6, Splzov 2 a Železný Brod pouhých 29 usedlostí.

Podle dostupných pramenů byla osada Skuhrov menší a podstatně mladší než Huntířov. Na konci 18.století se stal rychtářem spojených osad občan ze Skuhrova a celá obec tak dostala jméno Skuhrov. Název je pravděpodobně odvozen od slova "skuhrání", tj. naříkání nad neúrodou zaviněnou značnou nadmořskou výškou a nekvalitní půdou.

I přes snahy pomáhat si navzájem v případě nouze (roku 1832 postaven "špýchar" jako zásobárna obilí pro vrchnost i pro poddané - pozůstatky po této stavbě jsou dodnes patrné) nebyla zdejší kamenitá půda schopna obyvatele uživit, a proto lidé hledali výhodnější způsob obživy v blízkých břidličnatých lomech a hlavně v práci a obchodu se sklem, které do zdejšího kraje bylo zaváděno od druhé poloviny 16.století a pak hlavně se změnou majitelů maloskalského panství po bitvě na Bílé hoře.

Hlavním předmětem sklářské výroby byly drobné skleněné kamínky, napodobeniny drahokamů, korálky a drobné kvítky. Ty se vyráběly většinou u domácího sklářského stolu nebo v mačkárnách - driketách. První mačkárna byla postavena v osadě Huntířov v roce 1865 v č. p. 54 majitele Celestýna Daníčka.

Velký rozmach kulturní a osvětové činnosti zaznamenala obec v druhé polovině 19. století, zvláště po osamostatnění se od bzovské školy v roce 1868, kdy se stali nositeli pokroku a kultury místní učitelé. Již v roce 1870 byla otevřena nová školní budova. Největší počet žáků se v Huntířově učil v letech 1938-1948, kdy vedle obecné školy fungovala i škola měšťanská, přeložená po odtržení Sudet z Pěnčína - Huti. Tehdy docházeli do zdejší školy starší žáci z širokého okolí.

Ke konci 19. století byly založeny spolky, které pracují prakticky dodnes. Divadelní spolek Tyl v Huntířově byl založen v roce 1889, v roce 1900 se sdružoval s divadelním odborem Sokola, který byl založen na popud Celestýna Daníčka v roce 1881. Další rok vznikají huntířovští hasiči, o deset let později (1892) pak hasiči skuhrovští. Sokol ve Skuhrově byl založen v roce 1898, brzy po založení vlastnil svoji knihovnu a divadelní odbor. V obou osadách rostlo úsilí postavit si vlastní sokolovny. Tyto snahy mohli být splněny až po roce 1918, v nově vzniklé republice. Tehdy došlo k dalšímu velkému rozvoji spolkové činnosti. V roce 1920 byla v Huntířově postavena sokolovna, která však v roce 1931 vyhořela. Po velkém úsilí si huntířovští postavili za tři roky sokolovnu novou. Sokolovna ve Skuhrově byla postavena v roce 1925, o dva roky později byl zakoupen promítací přístroj, takže kromě množství divadelních her hraných v obou osadách mohli místní chodit i na vlastní biograf. Od poloviny 30. let vznikají v obou osadách Okrášlovací spolky, z jejichž podnětu vznikají místní hřbitovy.

Za I. republiky došlo v roce 1926 k elektrifikaci obce, ale teprve v roce 1955 bylo nainstalováno prvních 20 lamp el. osvětlení. K dalšímu rozšíření VO došlo v roce 1970 - 1973 a v současné době.

V roce 1927 vznikla myšlenka zřídit obecní vodovod. Tato akce byla dokončena ve Skuhrově v roce 1930, v Huntířově pak v roce 1931. K rozšíření huntířovského vodovodu došlo pak v roce 1979, skuhrovský vodovod se dále budoval v 80. letech v akci "Z", nový vodojem byl dán do provozu v červenci 1990.

Od roku 1934 funguje v obci nepřetržitě dětská poradna, prvním lékařem byl MuDr. Kazda ze Žel. Brodu.

V letech 1949 -1952 došlo k vybudování silnice z Jistebska přes naši obec do Splzova, autobusová doprava byla zahájena v květnu 1951. První autobusová čekárna byla postavena v roce 1959 "U Machačků", další tři pak o deset let později. Nejstarší slouží po rekonstrukci dodnes, ostatní byly vyměněny na konci 90.let. Spojení se světem zajišťovalo kromě autobusů také telefonní spojení, zavedené již v roce 1940.

Roku 1951 vznikla místní Osvětová beseda. Téhož roku se počalo se stavbou místního rozhlasu,následně vznikl rozhlasový kroužek, který v průběhu 50. a 60. let připravoval ročně až 300 relací.O kulturu se kromě rozhlasu a místních ochotníků starala i knihovna, založená v roce 1945 a po celých 25 let vedená p. F. Klikarem. V roce 1957 získala ocenění Vzorná lidová knihovna.V 60. letech pak nastoupila éra televizorů, přesto však i v 60. letech fungovalo ve Skuhrově místní kino, dále pracovali ještě loutkáři a zpěváci v Huntířově.

Od roku 1951 se datují práce na výstavbě požární nádrže v Huntířově, která byla prakticky od počátku plánována k využití jako místní koupaliště. Vše se dělalo brigádnicky, v roce 1959 po dobetonování dna byla nádrž uvedena do provozu.. Ovšem už po deseti letech bylo nutno přistoupit ke generální opravě (rok 1968 - 1969), další velká rekonstrukce probíhá v současné době. Skuhrovská požární nádrž byla vybudována v roce 1953 a oplocena v roce 1970.

Roku 1959 vzniklo po řadě neúspěšných pokusů jednotné zemědělské družstvo., v roce 1961 se počalo s výstavbou místního kravína, v lednu 1962 byl pak proveden svod dojnic.Téhož roku přešlo JZD do správy státních statků. V roce 1976 byl pak místní státní statek sloučen s JZD Svornost.

Šedesátá léta jsou ve znamení dalšího budování a zkrášlování naší obce. V roce 1961 byl 9.5. slavnostně odhalen pomník obětem války v parčíku u skuhrovského hřbitova. V roce 1964, kromě odtržení osady Splzova od naší obce,kronikář zaznamenává čilý stavební ruch u našich občanů - stavějí se dva nové domy a další tři se značně rozšiřují . Tato stavební činnost občanů pokračuje i v následujících letech, což svědčí o stoupající životní úrovni a snaze dobře bydlet. Ani místní národní výbor nestojí ve stavebním úsilí stranou - kromě rekonstrukce koupaliště se buduje garáž ČSPO, upravuje se zeď u budovy školy, je oplocen školní pozemek atd.

Sedmdesátá léta svou stavební činností navazují na léta šedesátá. Roku 1970 se prováděl asfaltový povrch na nejdůležitějších obecních cestách. V dalších letech docházelo podle pořadníku k asfaltování dalších, méně důležitých cest a k opravám již poničených částí. Rok 1970 znamenal i počátek přístavby školy pro mateřskou školu, počátek stavby prodejny smíšeného zboží na rozhraní Skuhrova a Huntířova a budování sauny u huntířovského koupaliště.

Sauna i prodejna potravin byly slavnostně otevřeny v únoru roku 1972, v roce 1975 došlo k otevření nových prostor MŠ v Huntířově, téhož roku byla provedena kolaudace bytovky nad garáží ČSPO ve Skuhrově. V roce 1976 se Huntířov dočkal otevření točny na autobus. Také sokolovny se dočkaly svých rekonstrukcí - v Huntířově byla sokolovna znovuotevřena roku 1975 a drobné úpravy pokračovaly až do roku 1978, ve Skuhrově se začalo roku 1976, celá akce trvala svépomocí 8 let a slavnostně byla předána do užívání 20. října 1984.

Kulturní činnost obce zabezpečovali a stále zabezpečují především členové Sokola. Kromě pořádání zábav a plesů byli a stále jsou velice činní huntířovští zpěváci. Koncerty tohoto souboru jsou známé široko daleko. V roce 1980 uskutečnili svůj první zájezd do ciziny (tehdejší Jugoslávie), a od té doby cestují se svým programem téměř každoročně. Již tradiční se stal Vánoční koncert vždy 26.12.

V posledních letech došlo k obnovení činnosti loutkářského a ochotnického kroužku, takže se můžeme těšit na několik představení ročně. Dále je již více než 10 let činný oddíl běžeckého lyžování ve Skuhrově, pracují kulečníkový klub ve Skuhrově a oddíly florbalu, ledního hokeje, odbíjené a tenisu v Huntířově. Zde je třeba vyzdvihnout především činnost oddílu florbalu, kde jsou organizováni a pravidelně trénují nejen chlapci, ale i dívky a muži. Další složky, jako např. hasiči, se podílejí na organizování takových akcí, jako je pálení "čarodějnic" a dětský den ve Skuhrově, Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Huntířově pomáhá organizovat maškarní plesy pro děti a již tradiční "Pohádkový les" v předvečer Dne dětí.

Současnost

Obec Skuhrov je tvořena dvěmi osadami, Skuhrovem a Huntířovem.

V současné době bydlí v obci 507 trvale žijících občanů ve 135 objektech. Kromě toho je 68 domů využíváno k rekreačním účelům.

V obci je základní škola včetně školy mateřské, družina mládeže a školní jídelna, pošta, prodejna smíšeného zboží, dvě sokolovny, dvě požární nádrže, které jsou v letních měsících využívány ke koupání, hostinec, kulečníkový klub a dva hřbitovy.

Přestože obec patří počtem obyvatel k těm malým, žije velmi intenzivním kulturním, společenským a sportovním životem, a to především díky tělocvičným jednotám v Huntířově a v poslední době i ve Skuhrově.

V budově TJ Sokol Huntířov nejen pravidelně cvičí zájemci všech věkových kategorií, ale intenzivně je provozován i tenis, stolní tenis, lední hokej, letní i zimní turistika a v poslední době zejména florbal [nové okno]. TJ Skuhrov se aktivně věnuje především běžeckému lyžování.

TJ Huntířov je též kulturním stánkem obce. Zájemci nejen z řad jejích členů navštěvují smíšený pěvecký soubor, který již řadu let úspěšně reprezentuje obec jak u nás, tak i v zahraničí. Velmi slibně se rozvíjí činnost loutkářského a ochotnického divadelního souboru. V budově sokolovny jsou každoročně úspěšně pořádány tradiční plesy, v průběhu celého roku se pak v obou částech obce konají mládežnické diskotéky a nejrůznější akce u příležitosti významných výročí. Nelze opomenout ani organizační zajišťování nejrůznějších letních i zimních aktivit pro děti, většinou za spolupráce se školou. V kulečníkovém klubu skuhrovské sokolovny se o víkendech schází nejen mládež, ale i ti starší k víkendovým posezením.

V zimním období jsou upravovány lyžařské stopy vytvářející okruh obcí, z něhož vybíhají upravené trasy (na Kopaninu, Dupandu (Alšovice) a po „Hamrštici" (Pěnčín) až na Černou Studnici.

V létě je možno využít cyklistické trasy obcí, osvěžit se koupáním v požární nádrži ve Skuhrově či v Huntířově, využít občerstvení v hostinci „U Jiráků" v Huntířově, o víkendu pak v Kulečníkovém klubu ve Skuhrově a pokračovat v jízdě přes Mukařov, Sněhov, Malou Skálu a dále až do oblasti Českého Ráje.

Na rozvoji kultury se nemalou měrou podílí i hojně navštěvovaná obecní knihovna, která nabízí čtenářům půjčování knih a časopisů, ale i možnost prohlídky fotoalb z historie obce. Zároveň je zde umožněn zájemcům i přístup na internet.

Spolehlivou oporou obce jsou členové Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kteří se podílejí nejen na požárních činnostech, ale jsou ochotni přiložit ruku k dílu vždy v případě potřeby.

Velkým přínosem je pro obec též práce základní a mateřské školy. Její prostory lákají děti kvalitním vybavením, velmi pěknou výzdobou, ale hlavně pestrou nabídkou nejrůznějších školních i mimoškolních činností.

A tak se nám všem společnými silami daří naši vesnici stále zvelebovat a po všech stránkách rozvíjet. Díky zajímavému kulturnímu, sportovnímu i společenskému životu a určitě i díky překrásné přírodě, která přímo vábí k poznání okolí, tu žijeme šťastně a spokojeně.

Turistické informace

Špýchar (v horní části obce Skuhrov)
Po skončení napoleonských válek v r. 1813 byla v zemi velká neúroda. Nastala drahota a hlad. Chybělo především obilí, a to jak ke zpracování, tak i k setí. Tato svízelná situace zasáhla citelně obyvatele ve zdejším velmi chudém kraji. Aby se do budoucna zabránilo hladomoru, byl na gruntě jednoho z místních usedlíků vybudován v r. 1832 špýchar, který měl sloužit jako zásobárna obilí, hlavně v případě jeho nedostatku. Stavbu provedli robotníci, kteří museli zdarma dodat i potřebný stavební materiál. Obilím však špýchar zásoboval především maloskalskou vrchnost. V případě potřeby bylo sice půjčováno i poddaným, ti je však museli vracet v míře mnohonásobně větší.

V pozdějších dobách sloužila stavba k ukládání sena a postupně přestávala být využívána vůbec.
V dnešní době je už k vidění pouze jedna rohová část obvodových zdí.

Památný strom (ve Skuhrově, u „Klapandské cesty")
Lípa malolistá - nachází se na pozemku p. č. 155, u domu č. p. 26. Je stará 250 let, vysoká 26 m, její obvod činí 425 cm.

Kaplička v Huntířově (ve spodní části osady Huntířov, pod požární nádrží)
Doba jejího vybudování není přesně známa. Z dochovalých záznamů vyplývá, že finanční prostředky na její stavbu byly získány na základě veřejné finanční sbírky. Hlavními sponzory byli bratři Vilém a Václav Reinišovi. Její stavbou bylo podmíněno konání první pouti ve vsi. Vysvěcena byla v r. 1910 sv. Vojtěchu.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.skuhrov-huntirov.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA