Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Prostějov

Prostějov – největší město regionu Prostějovsko, leží uprostřed Moravy. Rozkládá se na ploše 46,6 km2, v nadmořské výšce 225 m. Řečeno zeměpisně, leží v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny, v rovině, která se nazývá Haná na 49 stupni severní zeměpisné šířky a 17 stupni východní zeměpisné délky.

Podnebí je přechodné, mezi východoevropským vnitrozemským a západoevropským přímořským. Prostějov, ležící na Hané, patří do oblasti teplé s mírnou zimou. Teplotní poměry jsou dány nízkou nadmořskou výškou a horskou hradbou Jeseníků ze severu. Přes Prostějov, nebo v jeho těsné blízkosti tečou dvě říčky: Hloučela a Romže. Hloučela pramení na Drahanské vrchovině, Prostějov míjí, městem protéká jen její rameno – Mlýnská strouha. Romže pramení u Dzbele a východně od Prostějova se spojuje s Hloučelou.

Historie Prostějova

Osídlení kraje lze zaznamenat od neolitu (asi 5000 př. n. l.). Raně středověká osada Prostějov vznikla patrně v prostoru Petrského náměstí a ulice Újezd. Trhová ves se v místě hlavního náměstí vyvíjela od poloviny 13. století.

Rok 1141 - první historická zmínka o vesnici Prostějovice

Rok 1213 - v Prostějově pobývali král Přemysl I. a moravský markrabě Vladislav Jindřich

před r. 1300 - Prostějov uváděn jako trhová ves s mýtem

Rok 1359 - držiteli Prostějova Čeněk a Ondřej ze Šelmberka (od této doby až do roku 1848 zůstává obcí poddanskou)

Rok 1365 - Prostějov uváděn jako městečko

před r. 1390 - získali Prostějov páni z Kravař a připojili jej k plumlovskému panství

Rok 1390 - markrabě Jošt udělil privilegium výročního trhu (faktické povýšení na město)

Rok 1391 - Petr z Kravař založil klášter augustiniánů-kanovníků

Rok 1406 - privilegium Petra z Kravař rozšiřující městská práva a zavádějící olomoucké (magdeburské) právo místo dřívějšího brněnského

před r. 1430 - vpád husitů a zničení augustiniánského kláštera

Rok 1431 - vyplenění města vojsky Albrechta Rakouského

Rok 1454 - počátky židovské obce

Rok 1466 - rod pánů z Kravař vymírá po meči, do roku 1495 vláda Johanky z Kravař a jejího manžela Jana Heralta z Kunštátu (doba šlechticů jako hospodářských podnikatelů)

Rok 1486 - král Matyáš Korvín uděluje městu právo druhého výročního trhu

Plumlovské panství s městem Prostějovem náleželo dvěma významným rodům: v letech 1495 - 1599 pánům z Pernštejna a v letech 1599 až 1848 knížecímu rodu Lichtenštejnů. Zatímco v 16. století („zlaté době měst") se život v Prostějově mnohostranně rozvíjel, postupovala jeho obnova po třicetileté válce velmi zdlouhavě. K novém oživení dochází v 18. století (židovský obchod, zakládání klášterů, umělecká činnost atd.).

Rok 1495 - Vratislav I. z Pernštejna zahajuje výstavbu kamenných hradeb

Rok 1499 - první zmínka o českých bratřích; významná komunita byla posílena po zákazu činností Jednoty bratrské v Čechách (1547)

Rok 1522 - právní zánik augustiniánského kláštera, fara v držení utrakvistů

1521 až 1540 - působení stavební huti Jana z Pernštejna (stará radnice (nynější budova Muzea Prostějovska), zámek, portál Černého dvora)

Rok 1527 - vytištěna u Kašpara Aorga první česká kniha na Moravě „Listové bratřím boleslavským" od Jana Dubčanského

1578 až 1582 - přestavba zámku za Vratislava II. z Pernštejna

Rok 1583 - městský písař Jan Bělkovský z Rousova zakládá „Knihy pamětní města Prostějova"

Rok 1599 - městská obec finančně podpořila Karla z Lichtenštejna, aby mohl koupit plumlovské panství

1622 až 1628 - začátek rekatolizace, vyhnání jinověrců

Rok 1643 - ničivý vpád Švédů

Rok 1697 - velký požár

1727 až 1730 - založení kláštera milosrdných bratří

Rok 1728 - stavba císařské silnice (Vídeň -) Brno - Prostějov - Olomouc (- Slezsko, Polsko)

Rok 1754/55 - v Prostějově se usazuje a pracuje známý malíř František Antonín Sebastini (zemřel v roce 1789)

1756 (1764) - založení kapucínského hospice (kláštera)

Osvícenské reformy se projevily v oblasti zdravotnictví, školství, náboženství, ve správě města. Základy k modernímu životu města však položila až doba zakladatelů (gründerů). Především díky židovské obci se Prostějov stává významným obchodním a průmyslovým střediskem. V oboru textilní konfekce, ve velkém produkované od 40. let 19. století, získal na konci století výsadní postavení v celém Rakousku-Uhersku (třetinovým podílem na celkové produkci státu). Podle výsledků sčítání obyvatel v letech 1872 a 1890 byl Prostějov třetím největším městem na Moravě po Brnu a Jihlavě. V 60. a 70. letech 19. století vzniká řada kulturních a sportovních spolků: Měšťanská beseda, Sokol, pěvecké sbory Orlice a Vlastimila, Spolek divadelních ochotníků.

Rok 1784 - zrušení kapucínského kláštera císařem Josefem II.

Rok 1786 - josefínský regulovaný magistrát (posílení státní moci na úkor městské samosprávy)

Rok 1801 - založení soukenické továrny Veita Ehrenstamma

Rok 1823 - první promenáda na místě hradebních valů na severní straně

Rok 1849 - založení Čtenářského spolku

Rok 1850 - reforma: magistrát nahrazen úřadem, podřízeným zastupitelstvu

Rok 1855 - Prostějov se stává sídlem politického okresu

Rok 1869 - začátek bourání městských hradeb

Rok 1870 - železniční spojení Nezamyslice - Prostějov - Olomouc; plynárna (osvětlení ulic)

Rok 1871 - české reálky Občanskou záložnou

Rok 1873 - ustavení Úvěrního spolku Záložna (a zastavárna)

Rok 1878 - založení strojírenského závodu František Wichterle, který roku 1919 fúzoval se závodem František a Josef Kovařík (založen 1894)

Rok 1882 - založení Průmyslové jednoty, která roku 1884 dala podnět k ustavení muzea

Rok 1885 - založení městské nemocnice; ustavena firma Konečný a Nedělník (realizovala většinu velkých staveb ve městě do roku 1930)

4. Přelom století
Doba všestranného rozvoje, intenzivně se projevujícího zvláště v kulturní oblasti.

Rok 1892 - česká převaha na radnici, starostou zvolen Karel Vojáček (zemřel roku 1898), Prostějov se stává největším městem na Moravě s českou správou

Rok 1893 - Národopisná výstava; první provizorní regulační plán

Rok 1898 - elektrifikace města

Rok 1899 - založení (českého) gymnázia

Rok 1900 - vybudován nový městský hřbitov

1906 až 1907 - stavba Národního domu

Rok 1907 - ustavena firma Theodora Dostála, od roku 1909 družstvo Vulkania pro umělecké práce v kovu

Rok 1908 - otevření městského muzea v upravené budově staré radnice

1911 až 1914 - stavba Nové radnice (dnešní budova radnice na nám. T. G. Masaryka)

Rok 1917 - krvavé potlačení hladové demonstrace

Od první československé republiky po současnost
Po roce 1918 pokračoval hospodářský i kulturní rozvoj města. Později byl ochromen nacistickou, okupací a komunistickou totalitní vládou. Ke „stavbám socialismu" patří věnec panelových sídlišť na okrajích města (stavěných v letech 1963 - 90), rozsáhlé demolice v jeho historickém jádru a obchodní dům uprostřed náměstí. V letech 1989 - 90 návrat k demokratické samosprávě.

Rok 1922 - smlouva o zřízení vojenského letiště

Rok 1923 - schválení regulačního plánu města od J. Kumpošta a J. Peňáze (významná realizace - náměstí Spojenců s okolními ulicemi)

1933 až 1936 - činnost Střediska výtvarných umělců Hané Reysek

1939 až 1945 - následky 2. světové války: asi 1430 mrtvých (z toho 1300 židů), začátek likvidace židovské obce

1947 až 1951 - stavba nového hlavního nádraží

Rok 1953 - odvážný protest proti odstranění sochy T. G. Masaryka z náměstí

Rok 1968 - tři občané zastřeleni sovětským okupačním vojskem

Rok 1990 - po 44 letech první svobodné volby; historický střed Prostějova vyhlášen za městskou památkovou zónu

Pamětihodnosti
Náměstí T. G. Masaryka - nálezy keramiky z doby kolonizace i pozdější urbanistický vývoj města svědčí o tom, že v prostoru nynějšího náměstí T. G. Masaryka leželo centrum trhové vsi, která se vyvíjela od poloviny 13. století.

Výstavná průčelí domů pocházejí převážně z 19. nebo z počátku 20. století.

Od roku 1932 má náměstí parkovou úpravu s lavičkami a záhony. Do této úpravy byl včleněn také mariánský sloup z roku 1714, stojící v blízkosti staré radnice (dnešní Muzeum Prostějovska). Sochu Panny Marie jako Matky Božské Milosti věnoval význačný advokát Karel Schllenberger, který pracoval ve službách knížat z Lichtenštejna.

Dům U měsíčka (č. 5)
Jeho štít zdobí mozaika Panny Marie jako Immaculaty z roku 1933, navržená Janem Köhlerem.

Lékárna U černého orla (č. 6)
Jeho zajímavá fasáda se sdruženými, obloukově ukončenými okny odpovídá romantického názoru poloviny 19. století. Štuková výzdoba na klenbě obchodní místnosti se svými motivy vztahuje k lékárně a pochází z doby jejího založení.

Abelův dům (č. 8)
Vznikl roku 1850 spojením dvou starších domů. Tehdy získal svou pozdně klasicistní fasádu i schodiště s litinovým prutovým zábradlím nesoucím iniciály JA a letopočet 1850. Je zachována výrazná úprava průjezdu ve stylu tzv. moderny.

Dům Jana Pavláta z Olšan (č. 11)
Připomíná drobného šlechtice, který po svém povýšení na rytíře roku 1536 provedl pozdně gotickou přestavbu celého domu, z níž se ale po další přestavbě roku 1893 zachoval pouze přízemní mázhauz, zaklenutý šesti poli křížové žebrové klenby, která spočívá na polygonálních pilířích. Na klenebních svornících nacházíme heraldické štíty ze znaky Jana Pavláta z Olšan, Pernštejnů aj. Dům se nazývá též U Rocha podle barokní sochy sv. Rocha, umístěné ve výklenku v průčelí 1. patra. Na paměť italského kupce Rocha Prestinariho, majitele domu od roku 1718.

Dům č. 12
Ve výklenku jeho novorenesanční fasády se uchovává socha sv. Markéty (s dráčkem). Pozdně gotický portál v pravé stěně průjezdu pochází z doby kolem roku 1500, zatímco klenba průjezdu byla vícekrát měněna. Půdní vestavbou v letech 1993 – 94 byly získány kancelářské místnosti pro městský úřad.

Nová radnice
Její plány vypracoval v letech 1909 – 11 Karel Hugo Kepka, profesor německé techniky v brně. Stavba byla uskutečněna v letech 1911 – 14 pod vedením Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka. Sochařské práce provedl Josef Bernauer (podle modelů Čeňka Vosmíka), štukatérské Vladimír Pleský, umělecké práce v kovu Vulkania, nábytek dodal Robert Kořalka – vesměs místní síly, jak odpovídalo záměrům městského zastupitelstva.

Bohatá dekorace se soustřeďuje kolem hlavního schodiště a reprezentačních prostor v 1. a 2. patře. Stěny vynikají rozmanitým architektonickým členěním a jsou obloženy dřevem, torgamentem či umělým mramorem, krby jsou zhotoveny z kararského mramoru, stropy se člení do kazet, bohatá dekorativní malba pokrývá omítky i štukové články. Zasedací sál městského zastupitelstva v 2. patře se na průčelí promítá předsazeným balkónem, třemi vysokými okny a střešním štítem. Masivní věž s měděnou kupolí a s orlojem měla podle původní představy stát uprostřed hlavního průčelí. Plánované pravé křídlo však nebylo doplněno, protože se nepodařilo vykoupit pozemek sousedního domu.

Budova bývalé Živnostenské bank7y (č. 1)
Navržená pražským architektem Osvaldem Polívkou. Reliéfní oblouky kolem výkladů jsou protaženy do tzv. oslích hřbetů převzatých z pozdní gotiky.

Rohový Nový dům (č. 18)
Pochází z 18. století, má tzv. mansardovou střechu a klášterní klenby uvnitř. Jeho fasáda ale byla v r. 1818 proměněna v duchu biedermeieru.

Dům U pošty (č. 20)
Má pozdně barokní portál nesoucí znak c. k. pošty.

Dům U zlaté studny (č. 21)
Má keramické domovní znamení od Jana Köhlera z r. 1936. Bylo vsazeno do upraveného štítu raně barokního pískovcového portálu z r. 1666. Reliéfní výzdobu portálu tvoří vázy s květinami na dřících obou pilířků a rozety na jeho vnitřním oblouku.

Dům U sv. Antonína (č. 22)
Rodný dům prostějovského rodáka básníka Jiřího Wolkera. Připomíná ho pamětní deska z r. 1966 od sochaře Jana Třísky.

Onšův dům (č. 24)
Upoutává pozornost především svým portálem. Jako první dům na náměstí byl r. 1854 zvýšen o druhé patro.

Dům U tří veverek (č. 27)
Zaujímá plochu dvou gotických parcel. V průjezdu si uchoval renesanční klenbu.

Dům U bílé labutě (č. 28)
Má reliéfní znamení z počátku 19. století. Prošel řadou větších přestaveb, naposledy nejvýrazněji v letech 1898 a 1907.

Stará radnice (Muzeum Prostějovska)
Svému původnímu účelu sloužila do r. 1850, v letech 1903 – 1908 byla upravena pro potřeby městského muzea. Budova byla stavěna patrně od r. 1521 asi do r. 1539. Pomyslnou tváří staré radnice je její severní průčelí, završené rovnou atikou s renesančními tzv. vlaštovčími ocasy. Ty byly obnoveny r. 1924. Široká schodišťová arkáda byla přistavěna až v letech 1697 – 99. Při barokní úpravě byla také řada místností nově zaklenuta. Dispoziční rozvrh budovy se však výrazněji nezměnil. Honosné 1. patro radnice bylo určeno pro zasedací síň a městské úřadovny. V přízemí byla vzadu zbrojnice a další skladovací prostory, do náměstí pak kotce s kupeckými krámky (většinou židovskými). Ty byly v provozu až do 50. let 20. st. 2. patro, osvětlené shora a skryté za původními slepými atikami, bylo v letech 1907 – 08 adaptováno pro výstavní sály muzea.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže a bývalý klášter augustiniánských kanovníků
Klášter byl založen v Prostějově r. 1391 Petrem z Kravař. Kanovníci zde vystavěli trojlodní kostel, zasvěcené Navštívení Panny Marie, a přilehlou budovu kláštera. Klášter byl ale před r. 1430 vypálen husity. V letech 1522 – 35 obnovila kostel městská obec pro bohoslužby církve pod obojí. Bývalá kapitulní síň se po r. 1600 změnila na kapli Nejsvětější Trojice. Roku 1622 předal Karel z Lichtenštejna faru do správy katolických duchovních.

Po požáru r. 1697 byl kostel ihned opraven a o rok později nově vysvěcen. Tehdy byla zaklenuta loď (předtím plochostropá) a upraven hlavní vstup ze severní strany, tj. od fary. Kostelní věž dostala svou dvojitou barokní báň v l. 1725 – 26 a r. 1893 byla novobarokně upravena. Barokní výzdobu pak dále obohatil Karel Dostál – Lutinov, prostějovský farář v letech 1904 – 23. Ke spolupráci získal výtvarníky Františka Bílka, Zdenu Vorlovou – Vlčkovou, Pantaleona Jaroslava Majora a Jana Köhlera. (Unikátním dílem je cyklus Křížové cesty od Františka Bílka z r. 1906, který je předlohou pro jeho pozdější realizaci v Kolíně.)

Bývalé židovské ghetto
Počátky židovské obce v Prostějově, která byla druhou největší na Moravě sahají k r. 1454, kdy se židé, vypovězení z Olomouce i z ostatních královských měst, usazovali v poddanských městech. Hlavní část prostějovského ghetta se rozkládala mezi bývalým augustiniánským klášterem a jižní stranou městských hradeb, zbývající části při jejich severním úseku ve Školní ulici.

Zámek
Jan z Pernštejna si vybral Prostějov pro vybudování svého důstojného sídla. Čtyřkřídlý zámek byl vystavěn do r. 1531. Stavitel Gaspar Cuneo, kameník a sochař Michael Kramer, jeho tovaryš Stanislav Ludwig obohatili skromnější stavbu Jana z Pernštejna o nový portál, okenní ostění a nádvorní arkády s reliéfní výzdobou. R. 1643 byl však zámek vypleněn švédským vojskem. Od té doby, kdy navíc zámek pozbyl svou funkci panského sídla, byl udržován už jen provizorně. Sloužil též jako sýpka, pro továrenskou výroby, byty atd.

Národní dům
Na počátku 20. století prožíval Prostějov dobu rozkvětu. Nebyl jen čtvrtým největším městem na Moravě, ale i největším moravským městem s českou správou, v jehož zastupitelstvu měli již od r. 1892 převahu česky mluvící členové.Jako architekt byl vybrán Jan Kotěra, profesor architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Jeho plán byl v letech 1906 – 07 realizován stavitelem Otakarem Pokorným. Národní dům patří k nejlepším dílům Jana Kotěry a české secese a moderny vůbec. Funkčně člení stavbu na divadlo, spolkový dům a spojující trakt s restaurací a velkým sálem.

Klášter Milosrdných bratří
Peníze na výstavbu věnovala hraběnka Marie Anna z Lichtenštejna (rozená z Öttingu) jako dar v případě uzdravení jejího syna Jana Nepomuka Karla z Lichtenštejna. Klášter získal svou přetrvávající podobu po přestavbách v letech 1738 – 41 a 1750 – 55. Úkolem řádu milosrdných bratří byla péče o chudé pacienty bez rozdílu konfese. Klášterní dvůr s křížovou chodbou uzavírá na západní straně kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený v letech 1750 – 55. Na jeho náročném vybavení (9 oltářů, kazatelna, oratoře v kněžišti atd.) a výzdobě se pracovala do r. 1770. Vnitřek kostela, který má vzácně stejnorodý ráz, je skvělou ukázkou pozdního baroka.

Pomník “Jeden z nás”
Na náměstí Padlých hrdinů připomíná tragickou událost 26. 4. 1917, kdy vojáci Olomouckého pluku stříleli do lidí demonstrujících proti hladu a špatnému zásobování. Postavu dělníka vytvořil Jan Tříska roku 1933.

Farní kostel sv. Petra a Pavla
Vděčí za svou podobu zbožnému odkazu, který umožnil jeho barokní přestavbu v letech 1728 – 31. Kostel byl znovu povýšen na farní v roce 1938 a předán do správy řádu salvatoriánů. Vnitřní vybavení kostela pochází ze 30. let 18. století a z pozdější doby (např. sousoší Poslední večeře Páně od Ondřeje Zahnera z Olomouce).

Kostel sv. Cyrila a Metoděje a bývalý kapucínský klášter
Roku 1756 zde založili Kapucíni hospic s kaplí sv. Barbory, který byl roku 1764 povýšen na klášter a kaple rozšířena na kostel, ale již po 20 letech dal císař Josef II. klášter zrušit. Kostel byl na počátku 20. století novobarokně přestavěn a r. 1906 nově zasvěcen slovanským věrozvěstům.

Městský hřbitov
Byl vybudován roku 1900. Velkoryse koncipovaný areál má parkovou úpravu s mnoha druhy stromů a keřů.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=4, na kterých najdete další informace

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA