Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Býchory

Býchory jsou obec v Polabí, asi 8 km severovýchodně od okresního města Kolína. Obec leží v nadmořské výšce 214 m n. m. První písemná zmínka je z roku 1352. V obci se nachází novogotický zámek z roku 1865, kde léta žil světoznámý houslista Jan Kubelík. Býchory mají vlastní základní školu, která spravuje i školu mateřskou. Do obou dochází děti z nejbližšího okolí. V Býchorech se nachází také jeden z nejmodernějších dětských domovů.

Historie
Ves Býchory je po prvé zaznamenána v roce 1352. Tento písemný doklad je uložen v Archivu metropolitní kapituly u sv. Víta. Konkrétní údaje však o jejím vzniku nemáme, ale v roce 1352 tu byl již kostel.

Velikost obce 1786, 1843 a 1857:
V Býchorách bylo všech 32 čísel domovních v roce 1786, roku 1843 již 54 domovních čísel se 419 obyvateli a v roce 1857 se napočítalo 64 domů se 452 obyvateli.

Býchory v roce 1897
Obec Býchory roku 1897 byla charakterizována těmito slovy: „výstavná tato ves leží po obou stranách silnice z Ovčár do Němčic vedoucí, je ze 3 stran obklopena lesy.Na východní straně se zdvihá zalesněná Holmole (289 m), nejvyšší bod celého Zálabí. Osada čítá 98 stavení s 568 obyvateli.“

Dále zde bylo napočítáno 16 koní, 213 kusů hovězího dobytka, 6 ovcí, 31 vepřů, a 31 úlů. Rozloha katastru byla 651 ha, z toho 283 ha rolí,22 ha luk, 12 ha zahrad, 4 ha pastvin,308 ha lesů, 16 ha cest, 5 ha zastavěno a 1  ha jiného užití.(výměry byly zaokrouhleny na celé hektary).

K tomu byla poznámka, že některá pole jsou trubkována a proto úrodnější a také, že půda všech pozemků je většinou písčitá nebo jílovitá s nepropustným jílovitým spodkem. Poštovní, telegrafní i železniční stanice je v Kolíně. Vede sem místní vlečná dráha. Býchory tvoří místní, katastrální a školní obec, přifařeny jsou do Ovčár. Daní se platilo roku 1897 celkem 1911 zlatých. Potřeby obecní hradila 10 % přirážka. K obci patří dvůr Eleonorov (174,64 ha) a samota Horskýsfeld se zámkem, k němu mlýn a pila.

Názvy tratí:
V seči, Pod Homolí, Na Vrších, Machnice, V kyselé, Na stávku. Lesy: Spálenka, Deverejsek, Kapucínka, Kleštínek, Vágnerka, Hluboký, Trnávka, Horka, Štípka.
 
Elektrický proud
O otázce elektřiny se jednalo již 15. 3. 1911 a pak 12. 12. 1911. Avšak úspěšného zakončení bylo dosaženo až v listopadu 1917.

Založení kroniky
O tom, co se v obci událo, vypovídá podrobněji rukopisná kniha „Paměti Býchor - kronika obce Býchory“, založená v roce 1929. Prvním kronikářem byl ustanoven zastupitelstvem obce učitel Jan Komers. Celkem se funkcí kronikáře zabývalo dosud 7 občanů.

Hasičská zbrojnice
V roce 1924 dostavěl Sbor dobrovolných hasičů spolu s obcí Hasičskou zbrojnici pro úschovu hasičského náčiní. Nyní tato budova nese č. p. 7.

Telefonizace
Když dopravní spojení obce ztratilo svým způsobem atrakci, zlepšilo se spojení obce se světem aspoň pomocí telefonu. Roku 1961 byla v obci zřízena telefonní ústředna pro 12 účastnických stanic.

Okresní dětský domov a Osmiletá střední škola
Okresní dětský domov z Kolína Ten se skutečně přestěhoval  a proto od 1.9.1957 byla zdejší malá škola „povýšena“ na  úplnou „Osmiletou střední školu“ s tím, že pro její účely byla využita dosavadní školní budova a  část objektu dříve přistavěného k zámku.

Základní devítiletá škola s internátem
Po tříletých zkušenostech soužití Okresního dětského domova a Osmileté střední školy v býchorském zámku bylo rozhodnuto obě školská zařízení spojit v jedno.V téže době byla prodloužena povinná školní docházka na 9  roků. Tak vznikla instituce nazvaná Základní  devítiletá škola s internátem Býchory.

Rybník Brudka
Obecní rybník Brudka býval mezi drážkou, tedy  nynějším chodníčkem od úrovně domu č. p. 128 na druhé straně silnice až k náhonu a omezen plotem patřícím k domu č. p. 44.

Richtrova vila
Roku 1946 byla vila Richtrových č. p.66 přes žádost obce o její přidělení dána kancléři prezidenta Dr. Edvarda Beneše Jaromíru Smutnému. Protože ten 12. 7. 1949 emigroval, propadla vila státu. Nějakou dobu tam ještě bydlel vedoucí polesí a pak dostala nové obyvatele.

Nález zvonu a požární nádrž
Po zavezení rybníka Brudka nebyla v obci žádná vodní plocha. Bylo proto rozhodnuto vybudovat novou požární nádrž. Jako místo byla zvolena poměrně mokrá louka pravděpodobně v místě bývalého tvrziště. Při hloubení nádrže byl odkryt starý zvon, který díky času a prostředí již neměl „srdce“. Byl předán muzeu v Kolíně. Tato nádrž je napájena výhradně spodními vodami a v létě slouží jako neoficiální koupaliště. Stavba byla prováděna v létech 1974 - 1976.

Mateřská škola
Mateřská škola v obci byla otevřena dne 1. 10. 1978 ve 14 hodin.

Stavby posledního období
Počátkem devadesátých let téměř ustalo zahajování staveb občany. Obec se snažila také dokončovat některé započaté stavby a provádět různé obnovy a opravy.

- Obec prodala  nejvyšší nabídce dům č. p. 81 a dům č. p. 151. Zrušen byl Jíšův domek vedle školy.

- Největší stavbou byla úprava okolí základní školy spojená se zřízením školního sportovního hřiště. Rozpočet zněl na jeden a půl milionu korun a hřiště bylo dokončeno  roce 1996.

- Po skončení výběrového řízení byla pověřena firma Projekt - Ing. Jilemnický z Prahy zpracováním projekce čističky odpadních vod.

- Postavena byla nová silnice k novým domům směrem do Machnice, opraveny chodníky u parku za  Hasičskou zbrojnicí a ke kostelu a rekonstrukce veřejného osvětlení včetně jeho doplnění. Připravena je úprava chodníku podél silnice k Jelenu.

- Koncem roku 1995 bylo zveřejněno rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Kolíně a to jednak o zřízení Vlastní honitby Ing.Jana Čipery, majitele zámku. části lesů a částečně i polí, neboť pro vznik mysliveckého spolku v obci chybí předepsaná minimální velikost pozemků, to je nejméně 500 ha a ty p. Ing. Čipera má. O výkonu práva myslivosti´možná řada majitelů  pozemků v obci ani neví. Další rozhodnutí se týkalo založení obory Homole taktéž p. Ing. Čiperou. Ta měla mít rozlohu 64 ha  okolo vrchu  kopce Homole. Měli zde být chováni daňci a mufloni. Celý pozemek byl již obehnán dřevěným plotem k velké nelibosti národa houbařského. Po krátké době  byly části plotu odprodávány na palivo, takže z něho zůstaly jen kůly. Chov zvěře v oboře byl oddálern.

- Firma HERA, spo. s  r. o. - Správa lesů a statků Ing, Jana Čipery provedla rekonstrukci bývalé pily státních lesů, která byla v restituci vrácena Ing. Janu Čiperovi. Mimo jiné byl u zámku postaven další transformátor právě pro zámek a pilu. Provoz pily včetně čilé obchodní činnosti  se dřevem a polotovary z něho byl obnoven 18. dubna 1995.

-´V létě roku 1996 byla opravena zvonička „Žižka“ u parčíku naproti  domu č. p. 62. Po téměř  60 letech se jí dostalo nové střechy a dalších dílů, uspořádáno bylo parkovým stylem její  nejbližší okolí, což výrazně přispělo ke zlepšení vzhledu této části obce.

- Ke konci roku 1994 byl do kostela navezen materiál na výměnu  okapů a střechy. Hrazena byla darem Rafaela Kubelíka, příspěvkem okresního úřadu, příspěvky obce, Společnosti přátel Jana Kubelíka a Ing. Jana Čipery.
 
Vesnice roku 1996
Snaha obce byla oceněna i v soutěži o vesnici roku 1996, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova společně se Svazem měst a obcí ČR. Zde jsou hodnoceny výsledky zúčastněných obcí podle Programu obnovy vesnice. Soutěžící  byli rozděleni do 9 oblastí - regionů. V regionu Praha se 29 účastníky byla obec BÝCHORY vyhodnocena na 1. místě, stala se regionálním vítězem.

Památky
 
Býchorský kostel
V Býchorách býval původně farní kostel, k němuž měli podací právo držitelé býchorských dvorů. Bohatá fara to nebyla, neboť platila jenom 12 grošů papežského desátku v roce 1367. Víme také, že roku 1359 zde zemřel farář  Hašek, nahradil ho Enoch z Chotěšic.Roku 1369 zde byl kněz Jan,1370 kněz Markvart a v létech 1374 - 1387 Buzek z Pašiněvsi.

Kostel (jeho zvony a jmění)
O duchovní uspokojování lidí bylo i nadále pečováno především v místním kostele. Ten se patrně v 16. století stal filiálním ke chrámu v Ovčárech a tím již zůstal. Býchorský kostel míval 3 zvony, původně v dřevěné zvonici, která stávala poblíže kostela. Pravděpodobně nejstarší je zvon prostřední (34 a 42 cm), který má kolem koruny nerozluštitelný nápis gotickou minuskulí z přelomu 15. a 16. století.

Největší zvon (95 a 78 cm) má kolem koruny  nápis “YA HLAS WOLAGICSIHO NA PAWSTY SPRAWIE CESZTU PANIE  TENTO ZWON DIELAN GEST KE CZTY A CHWALE PANU BOHU SKRZE MISTRA TOMA- SZE ZWONARZE NA HORACH KUTNACH “. Na plášti z východní strany je čitelný letopočet 1568 a pod ním je medajlon zobrazující poprsí bradatého muže  s biretem. Týž obraz je ještě na dalších dvou místech. Dále jsou tu jména osadníků, kteří zvon pořídili : KAROWD LEWAP, KYTRAP ARDNOW, SUTRAM ARWAW, LYDMYLA FANTOVA  (to je  Pavel Dvořák, Partyk Vondra, Martus Vavra, Lidmila Fantová). Nejmenší zvon pořídili v roce 1736 František a Magdaléna Vavruškovi. Tento zvon byl  roku 1905 vyměněn za nový, ulitý v dílně Arnošta Diepolda v Praze. Za první světové války byl zrekvírován pro muniční továrnu a ani posvěcení ho nezachránilo od vraždění.

Kostely pod patronátem panství kolínského měly v roce 1745 značné jmění. Náleželo jim 657 korců polí a luk na 69 vozů sena. U toho kostel „Bejchorský“ v Bejchorách, Lhotě a Němči- cích  35 korců rolí a luk na 7 vozů sena. Všechny kostely na panství byly do roku 1622 v rukou kněží podobojí a až do roku 1862 ve správě kolínských děkanů.Toho roku nastoupil ve Starém Kolíně nový katolický farář, který dostal do správy i kostely celého panství. Býchorský kostel patřil farnosti ovčárecké. V roce 1753 jeho záduší náleželo 33 1/2 korce rolí a louka na 2 vozy sena.

Zámek Horskýsfeld
Tento zámek si nechal postavit roku 1865 František Horský na místě staré myslivny vedle Veithova zámku v Býchorách. Stavba byla provedena podle návrhu architekta Halle ve stylu tudorovské gotiky. Stavbu provedl zaměstnanec Horského Vincenc Starý spolu s tesařským mistrem Kovaříkem. Původní plány se asi nedochovaly.

Pomník padlým
Dne 25. 8. 1924 na rohu křižovatky před školou (později přemístěn do parku za autobusovou zastávkou) odhalen pomník padlým v l. světové válce. Byl zhotoven sochařem Františkem Bílkem z Podhorního Újezda. Materiálem byl pískovec. Pomník představuje truchlící dívku nesoucí vavřínový věnec.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.bychory.com/, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA