Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Dolní Krupá

Historie
První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála. V neposlední řadě je nutné zmínit ještě možnost odvození dnešního názvu od německého Grube, což znamenalo jámu nebo důl a takových útvarů bylo v okolí v době rozkvětu hor stříbrných mnoho.

Obecně se tedy vznik obce datuje k první polovině 13. století a již v roce zde 1307 byl vystaven první dřevěný kostelík. O několik desítek let později zde Maxmilián a jeho bratr Rodolf Trčka postavil dolnokrupský zámek.

Od roku 1664 byla Dolní Krupá ve vlastnictví rodu Henrichů z Lowenfelsu, za nichž byl roku 1683 vystavěn nový zděný kostel namísto původního dřevěného. O bohatou výzdobu zdejšího kostela se pak postaral baron tadeáš Schonowitz. Z doby jeho působení pravděpodobně pochází i freska v zámecké hale, znázorňující výjevy ze života Panny Marie, některé přestavby zámecké budovy a zanechali po sobě památku i tím, že pořídili pro Krupou dvě barokní sochy a to sv. Anny (naproti zámku) a sv. Jana Nepomuckého, jež stojí na hrázi rybníka, obě pochází z roku 1750.

Značně důležitý je i údaj o začátcích dolnokrupské školy. Souvislé školní vyučování zde začalo asi v roce 1727, kdy byla zásluhou vrchnosti upravena zádušní chalupa (pravděpodobně původní stará fara). Roku 1840 daruje škole měšťan František Lamprecht osm knih, jež byly v té době vysoce ceněnou hodnotou, a dává základ školní žákovské knihovně.

Roku 1843 baron Karel Mladot rozděluje školu na dvě třídy. První umisťuje v západním křídle zámku, druhá zůstává ve staré zádušní chalupě. Baron si však stále uvědomuje její nedostatky a klíčí v něm myšlenka postavit školu novou. Povolení ke stavbě získává roku 1858 a v roce 1861 v ní zahajuje vyučování.

Ani Dolní Krupé se nevyhnuly živelné pohromy. V roce 1890 to byly mnohé, vesměs založené požáry a téhož roku Dolní Krupou a její blízké okolí postihlo silné krupobití, které zničilo veškerou úrodu a způsobilo bídu obyvatel. Krup napadlo takové množství, že ještě čtvrtý den zůstávaly ležet v 50cm vrstvě. Další krutá rána postihla obec v srpnu roku 1892 v podobě velkého požáru, opět založeného. Oheň tehdy zničil polovinu obce i s kostelem, ve kterém roztavil 5 velkých kostelních zvonů, zlikvidoval veškerou sklizenou úrodu, většinu hospodářských zvířat, dokonce si vyžádal i lidský život.

Do klopotného života krupských obyvatel těžce zasáhla i první světová válka. Bylo zmobilizováno 103 mužů z Dolní Krupé a 22 mužů z Chrasti, z nichž se jich 20 nevrátilo. Těmto obětem byl z příspěvků místních občanů v roce 1922 postaven pomník v blízkosti kostela. Z příspěvků obyvatel byly o dva roky později opatřeny i tři nové kostelní zvony namísto původních pěti zničených při požáru.

V roce 1938 rozpínající se fašismus zasáhl i české země a rozpoutal druhou světovou válku, která pro celou naši zem znamenala velmi těžkou zkoušku. Každá vesnice, tedy i DolníKrupá, šla potom dobou války s nadějí v porážku okupantů. Pro náš lid bylo velkou oporou vědomí, že v oblasti Českomoravské vrchoviny působí škody nepříteli několik partyzánských skupin. V řadách těchto partyzánů byli i občané Dolní Krupé a několik jich prožívalo i hrůzu nacistických žalářů. Na zuření heydrichiády doplatili dva lidské životy z obce.

Očištěním vlasti od okupantů začal i v Dolní krupé pulsovat čilý život. Byl opraven polozhroucený kamený most, dvě polorozpadlé lávky přes potok byly nahrazeny novými. Opravila se škola, do jejích tříd byl zakoupen nový nábytek a zřídila se nově i školní kancelář. Doplnila se knihovna o velké množství nových svazků, potok protékající obcí byl sveden do cementových rour, středem obce byla vybudována nová kanalizace.Nadšení obyvatelé v obnově obce neopomenou ani na v té době již poloviční zříceninu zámku a budují z něj kulturní dům, v němž jsou obnoveny i rozpadávající se historické památky.

Roku 1952 pak začíná klíčit myšlenka družstevního hospodaření a tak je 13. září 1952 založeno první Jednotné zemědělské družstvo, jež plní svoji významnou funkci v obci dodnes.

Památky a turistické zajímavosti

Hrad Ronovec
Ronovec je bývalý raně gotický hrad, nyní hradní zřícenina, která se rozkládá mezi Dolní Krupou, Břevnicí a Kojetínem.

Byl založen bohatým a výbojným pánem Smilem z Lichtenburka kolem roku 1265 v místech, kde ještě ve 12.století stával dřevěný hrádek, jež lehl popelem. Hrad získal jméno erbu Smila z Lichtenburka a německé jméno Sommerburg (Letní hrad).

Hrad byl rozdělen na předhradí a zadní hrad, který byl oddělený širokým příkopem a založený do nepravidelného čtyřhranu. V severovýchodním rohu jsou pozůstatky stavení, které mělo věžovitou podobu - pánovo obydlí. V severovýchodním rohu je prohlubeň, která byla zřejmě studní. Pod hradem ve stráni u cesty vedoucí od potoka jsou zbytky obranné čtverhranné věže.

Ačkoliv ve 14.století velmi často střídal zástavní majitele, z nichž nejvíce vynikají Andělé z Ronovce, po smrti Smila z Lichtenburka patřil ještě necelá dvě století jeho potomkům, Smilovcům.

Od roku 1502 byl majitelem Jindřich Špetle z Prudic. Za jeho panství byla v Dolní Krupé vystavěna samostaná tvrz, jež začala být obývána Jan Haugvic z Biskupic na Krupé. Jeho syn Hynek Haugvic pak roku 1533 koupit hrad Ronovec, tvrz i několik dalších vsí. Po pár letech hospodaření se mu však již nechtělo obývat starý hrad, proto se roku 1544 definitivně přesídlil na tvrz do Dolní Krupé a hrad opustil.

Hradní zřícenina postupně vzniká až v průběhu 18. a 19. století, kdy jej podkopáním poničili hledači pokladů.
Pověst vážící se k hradu Ronovec

Od dob, kdy byl hrad opuštěn svými posledními majiteli se vypravuje pověst o pokladu. Říká se, že se zde občas objevovala překrásná rakev, vykládaná zlatem. V rakvi leželo tělo v generálské, pěkně zdobené uniformě. Muž měl prý po boku dlouhý kord. Poblíž rakve stála truhlice plná zlata, stříbra, drahých kamenů a jiných skvostů, byla však zavřena na pevný zámek a vždy jen na okamžik se otevírala.

Čas míjel, uplynulo několik věků, když se stal podivný příběh. Tenkrát se lesem procházela žena z nedalekého městečka a náhodou zbloudila až k hradu. Byla již unavená a chtěla si na nějakém klidném místě odpočinout. Znenadání však spatřila otevřenou rakev s generálem a opodál stojící truhlici. Když uviděla kord, který měl generál po boku, vzala jej z rakve, pevně sevřela a mrtvolu probodla. Snad mysl se jí pomátla z toho zjevení, snad samotný čert ji našeptával, kdo ví, žena nikdy nikomu nepověděla, proč to udělala.

Tu se však stalo něco podivuhodného. Země se rozestoupila a pohltila rakev i truhlici s pokladem. Pověst praví, že od těch časů se přízrak pod Ronovcem již nikdy neobjevil a do doby než se znovu ukáže lidské bytosti musí uplynout ještě hodně času.

Muzeum
Historie vlastivědného muzea v Dolní Krupé začíná na květnou neděli 14. dubna 1957. Tehdy nadšený milovník přírody a historie, pan Josef Čapek, nalezl nedaleko dnes chráněného smrku pod Ronovcem první keramický zlomek nádoby z 13. století. Již týden na to vznikl základ vlastivědného kroužku pro Ronovec a okolí.

Zakládající členové byli tito: Josef Čapek z Dolní Krupé, Miroslav Klouček z Břevnice, Jaroslav Karel z Havlíčkova Brodu, Josef Čapek mladší z Dolní Krupé a Karel Kubera z Horní Krupé.

Vlastivědný kroužek měl i mnoho přátel, kteří pomáhali při pracích na hradě Ronovci i při vzniku muzea (Jan a Božena Kloučkovi z Břevnice, prof. Adolf Pauč z Havlíčkova Brodu, Karel Blažek z Břevnice, manž. Hřebřinovi z Havlíčkova Brodu, Bohumil Studna a Marie Makešová z Prahy a František Čapek z Dolní Krupé. Byl také udržován přátelský vztah s muzeem v Polné.

První seznámení veřejnpsti s prací vlastivědného kroužku v Dolní Krupé bylo dne 15.června 1958. Výstava byla umístěna v Lidové knihovně a byla hojkně navštěvována.

V dalších letech fungoval vlastivědný krožek pouze nadšenou prací jeho členů neboť státní úřady neprojevovaly žádný zájem o práci, která odkrývala do té doby neznámou historii hradu Ronovce. Byla vykonána velice záslužná práce na zajišťování sesutých zbytků zdiva hradu. Nebýt toho byl by dnes z Ronovce kopec zarostlý křovím a kopřivami. Těchto prací se zúčastnilo mnoho lidí z okolí (z Rozsochatce, Kojetína, Kyjova, Břevnice, Horní i Dolní Krupé i z Havlíčkova Brodu). Těmto nezjištným pomocníkům je třeba ještě dnes vyjádřit upřímný dík. Také Obecnímu úřadu v Dolní Krupé je třeba poděkovat, neboť se postaral v dnešní době o důstojné místo pro uložení sbírek vlastivědného kroužku. Ale hlavně je třeba poděkovat celoživotnímu nadšení a nesmírné pracovitosti pana Josefa Čapka staršího, bez kterého by muzeum tak jak vypadá dnes vůbec nebylo.

A na závěr současní členové vlastivědného kroužku pro Ronovec a okolí vzkazují zloději, který ukradl z muzea historické zbraně:
"Aby ti čert rozžhavené pometlo do prdele vraziti ráčil, darebáku!"

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.dolnikrupa.cz/index.html, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ARMÉNIE A GRUZIE - krásky Kavkazu

Arménie a GruziePoznejte krásy nejstarších křesťanských zemí, zachovalé památky, okouzlující krajinu i vynikající gastronomii. S poutavým českým výkladem a vstupnými v ceně zájezdu. CK TILIA.

ZÁJEZDY ON-LINE 2020/2021

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2020 a 2021 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA