Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Všenory

Současnost
V současné době mají Všenory 1440 obyvatel žijících v 530 obytných domech. Součástí obce je 5 chatových osad. Spolu s chatami v intravilánu obce je jich úctyhodný počet téměř dosahující počtu trvalých sídel. V důsledku toho se v letním období počet obyvatel v obci prakticky zdvojnásobí.

Léta od roku 1989 jsou ve znamení výstavby kanalizace a vodovodu - v naprosté většině z vlastních prostředků obce. Kromě této hlavní investice jsou prováděny některé důležité přístavby a rekonstrukce, jako např. rekonstrukce horní části starého obecního domu v býv. H. Mokropsích, půdní vestavba 9. třídy do budovy stávající školy 2. stupně, ale také parková úprava prostoru zvaného na Burze ve starých Všenorech a přístupová cesta do téže části obce od železniční zastávky. Ostatní komunikace se opravují a obnovují postupně s budováním kanalizace.

V roce 2000 a 2001 se stala aktuální i plynofikace obce. Projektová příprava a první etapy realizace jsou však investicemi Středočeské plynárenské a.s., protože obec má veškeré své finanční prostředky dlouhodobě vázány na kanalizaci a sovisející investice.

V srpnu roku 2002 byla obec, podobně jako ostatní sídla na Berounce, postižena katastrofální povodní. I když Všenory vzhledem k poloze a rozmístění většiny obytných budov na svazích byly ve srovnání s některými jinými obcemi postiženy relativně málo, svá obydlí bylo nuceno opustit cca 150 lidí ze 43 zatopených domů a několika chat, kterých bylo zaplaveno cca stovka, ale většina jejich uživatelů se zde v době povodní nezdržovala. Provizorní azyl ve školní jídelně a tělocvičně bylo nuceno použít první noc cca 30 občanů včetně nekolika chatařů.

Obec Všenory, stejně jako většina obcí okolních, má svou internetovou stránku. Internet samotný však měla jako jedna z prvních v tomto regionu. Byl umístěn ve Všenorské knihovně. Další rozvoj této obce s nevšední historií a přírodním monopolem krásného místa i okolí závisí zcela na finančních prostředcích, kterými bude obec disponovat. Vůle ke zlepšování životního prostředí i k udržení a obnově starých hodnot zde většině obyvatel ani představitelům obce rozhodně nechybí. V současné době pracuje v obci Všenory obnovený "Spolek pro zvelebování Všenor a okolí", který se snaží v rámci svých možností navázat na tradici původního, v padesátých letech 20. století direktivně zrušeného Okrašlovacího spolku.

Historie
Dnešní Všenory oslavily v roce 1988 devítisté výročí své existence, neboť datum 1088 je datem první historicky doložené zmínky o bývalých Horních Mokropsích. První zmínka o původních Všenorech je z roku 1205.

V roce 1998 bylo Všenorům uděleno právo používat znak a prapor obce. Půlený znak vyjadřuje rovnoprávné spojení dvou kdysi samostatných obcí, z nichž starší - Horní Mokropsy jsou prezentovány ve spodní části znaku černou kančí hlavou ve zlatém poli, což připomíná první polovinu 15. století, kdy obec byla majetkem Oldřicha Medka z Valdeka. Poněkud mladší Všenory, které daly dnešní obci své jméno, mají v horní části znaku vzlétajícího stříbrného holuba v modrém poli jako připomínku Jana Kluka ze Všenor, který byl držitelem obce ve druhé polovině 14. století. Oba jmenovaní šlechtici byli příslušníky Buziců - význačné skupiny historických českých rodů, k níž patřili Valdekové, Šelmbergové, Rožmitálové, Házmburkové.

Všenorským údolím a dále přes řeku (bývalý brod přes Berounku mezi Horními a Dolními Mokropsy) vedla tzv. Zlatá stezka, po níž putovali kupci od Jadranu k Baltu. V polovině 19. století byla podle starodávné cesty vybudována železniční trať a mezi jezem a převozem byl postaven dřevěný most, který sloužil do roku 1876, kdy byl rozebrán a nahrazen mostem železným. Ten slouží dodnes s výjimkou krátkého času na konci války, kdy jej z provozu vyřadili partyzáni. Občas jej také ohrozily povodně, kterými Berounka "obšťastňuje" přilehlé obce v celé své historii. (Z nich ta poslední - v srpnu 2002 byla bezkonkurenčně nejničivější, avšak most, který prošel generální opravou v devadesátých letech dvacátého století, ji přežil bez úhony.)

Most nebyl jedinou všenorskou obětí 2. světové války. Byly zde, bohužel, jako všude, i oběti lidské. Jednou z nich byl mladičký Květoslav Mašita, jehož jméno nese průjezdná všenorská komunikace, která je zároveň státní silnicí III. třídy.

Všenorský kostel sv. Václava situovaný na svahu nad dosud prostorově zachovanou návsí - přirozeným centrem bývalých Horních Mokropes - je zmiňován jako románská stavba již v první polovině 14. století. Do barokního slohu na půdorys kříže byl přestavěn ve třicátých letech 18. století. V původně barokové, nyní novorománské věži, se roku 1850 našly plány gotického kostela zbraslavského. Interiér má pochopitelně svou historii i své zajímavosti.

Jednou z nich je tzv. "oltář mokropecký" - na dřevě malovaný obraz složený ze tří dílů z pozdně gotické archy Mariánského oltáře z počátku 16. století. Před časem byl zapůjčen do královského sálu na Křivoklátě. V současné době je umístěn v depozitáři Pražského arcibiskupství. Svou historii mají i chrámové zvony. Dnes má kostel zvony tři. Nejstarší z nich zbyl ze tří původních, z nichž Němci za okupace dva zrekvírovali. Dva novější byly instalovány a vysvěceny roku 1982 Františkem kardinálem Tomáškem. Neodmyslitelná součást chrámu - varhany byly postaveny v roce 1892. Ke kostelu patří starý hřbitov obehnaný architektonicky nedílnou součástí - zdí z roku 1814. Starý hřbitov sloužil i majitelům všenorského statku, o čemž svědčí empírová hrobka Kristenů z roku 1837.

Základní kámen k budově hornomokropeské školy, který je umístěn na východní straně budovy, byl položen 30. 5. 1862. Nejstarší zprávy o vyučování v Horních Mokropsích jsou však již z roku 1697. Budova školy nyní slouží jako turistická ubytovna v pronájmu karlínského Domu dětí. V letech 1926-27 nechal Ing. Teyrovský v této lokalitě vybudovat pod návrším "Homolka" rozsáhlý park proťatý uprostřed svahu novou cestou, která spojila tehdy značně odloučené obce Horní Mokropsy a Všenory. Sochy, balustrády, kamenné nápisy, fontánky, podchod pod komunikací, pavilony, rybníček a k tomu zajímavá vegetace (např. jeden z mála cedrů dosud rostoucích na území okresu Praha-západ) - to vše, i přes značnou kulturně historickou cenu, bylo celá desetiletí devastováno. Některé prvky se však alespoň v hrubých rysech zachovaly, např. jezdecká socha Jana Žižky a další.

V roce 1929 byl na Podstádlí založen "nový" hornomokropeský hřbitov. Všenorský hřbitov je o 6 let starší. Na něm nyní stojí zcela nový dřevěný kříž - překrásně symbolicky zpracovaný místním umělcem - sochařem. Na jeho částečnou úhradu, jakož i na generální opravu márnice tohoto hřbitova vybrali spontánně a dobrovolně mezi sebou nemalou částku občané starých Všenor. Obec Všenory má tedy raritu - tři hřbitovy, z toho 2 "nové" - funkční.

V roce 1933 byla dík veřejné sbírce postavena budova Obecního úřadu tehdejší obce Horní Mokropsy. Tato i jiné stavby byly realizovány většinou z cihel ze zdejší cihelny, po níž zbyl pouze název ulice K cihelně. Dnes je v přízemí budovy umístěna místní pobočka České pošty, ve 2. nadzemním podlaží je učebna Základní umělecké školy a v nově upraveném podkroví jsou prostory zvané "Hobík" pro zájmovou činnost provozovanou pod Střediskem pro volný čas dětí a mládeže ve Všenorech. Všenorská knihovna, která v budově působila, byla přemístěna do příhodnějších prostor v areálu nynějšího Obecního úřadu, a současně rozšířila svou činnost z pouhého půjčování knih o funkci informačního centra (zvaného Berounka) a o další kulturně osvětové služby. Souvisí to jistě i se skutečností, že knihovnice je vzděláním informatička a je zároveň kronikářkou obce.

Na rozhraní obou bývalých obcí stojí chráněný prastarý dub - poslední žijící svědek dávného stromořadí, jehož stáří se odhaduje na 400 let. Jedná se o symbol a dominantu obce. Chráněných stromů je v obci několik. Kromě již zmíněného cedru jde vesměs o duby.

Narozdíl od bývalých Horních Mokropes, kde obyvatele převážně živilo v létě zemědělství a v zimě košíkářství, nebyly staré Všenory ani v minulosti typickou vsí. Byl to velkostatek se vším, co k němu patřilo, včetně pivovaru (dosud zachovaná budova sladovny), mlýna (po roce 1989 zrestituován a následně současným majitelem panem Jiřím Stivínem přeměněn na Centrum pro improvizaci v umění "CAP-ART") a různých provozů a řemesel, jako kovářství, truhlářství a vše další, co souvisí s obděláváním půdy a provozem zemědělských zařízení dané doby. Středověká tvrz ve Všenorech není historicky plně doložena. Pro její existenci svědčí některé archeologické nálezy z 19. století.

Na Všenorském potoce se snad ve 13. a 14. století rýžovalo zlato, odtud patrně místní název jedné z lokalit - Brunšov (Brunnenseifen = rýžoviště). Z celé řady majitelů všenorského velkostatku je pro obec nejvýznamnější Jan Nolč, jehož zásluhou Všenory od sedmdesátých let 19. století zažily nebývalý stavební a společenský rozkvět. Jan Nolč, poslanec České strany národní a "člen skutečný pro zřízení českého Národního divadla v Praze" (obec vlastní originál diplomu, který Nolč v r. 1880 získal za zásluhy o Národní divadlo) přivedl do obce desítky význačných podnikatelů, architektů, lékařů, právníků a umělců z Prahy.

Ti se podíleli ať již jako vlastníci a investoři, či jako autoři a stavitelé na výstavbě a výzdobě vil (villegiatura), komunikací a dalších objektů, které zcela změnily tvář původních Všenor a udělaly z nich rekreační centrum tehdejší pražské duchovní i politické smetánky. Nejznámější z vil z té doby je vila Boženka postavená v roce 1884 samotným Nolčem na místě bývalé rasovny. V letech 1996 až 97 byla po letech chátrání citlivě zrenovována nynějšími majiteli do původní podoby.

Další zajímavé objekty, které vznikly v té době: "Gloriet" - rozhledna v podobě antického chrámu okrouhlého půdorysu s jednou řadou sloupů; výletní restaurace "vila Nolč", dnešní hotel Zdenka; kaple sv. Jana Křtitele v novorenesančním slohu nad hrobkou rodiny Nolčů; hotel-pensionát Stejskal, dnešní Domov důchodců a další. Tehdejší Horní Mokropsy zasáhla villegiatura jen velmi okrajově a žádná z vil tehdy vzniklých v této lokalitě není oficielně považována za stavební památku. Význační vlastníci nemovitostí ve Všenorech včetně Jana Nolče založili "Okrašlovací spolek pro Všenory a okolí", jehož zásluhou vznikly říční lázně, tenisové kurty, lavičky na upravených veřejných cestách, a to i v přilehlých lesích.

Všenorský zámek byl v 18. století barokní budovou, k níž bylo později přistavěno druhé křídlo. Nynější pseudobarokní podobu dal zámku v letech 1928-29 Hanuš Kasalický - vlastník do roku 1946. Rozsáhlou rekonstrukci a renovaci při zachování dané podoby stavby provedl nynější majitel - firma Krijcos, s. r. o. Tato firma také ve Všenorech zbudovala a provozuje velmi dobře vybavené fitcentrum doplněné m.j. dvorci na sqosh a bowlingovou dráhou. Areál je hojně navštěvován i zájemci z Prahy.

Dne 28. srpna 1938 byla slavnostně zahájena výuka v nově postavené všenorské škole. (Do té doby navštěvovaly všenorské děti školu v Horních Mokropsích, kde v každé ze dvou tříd tísnilo po stovce žáků!) Tato školní budova (narozdíl od hornomokropeské) slouží stále výuce základní školy, a sice třídám 2. stupně. Prvn í stupeň je umístěn v budově, která byla v akci "Z" postavena v letech 1978-81 jako příliš velkoryse pojatá stavba mateřské školy. Dnes je zde kromě nejnižších tříd základní školy též obecní úřad, školní kuchyně a jídelna, zdravotnické zařízení, místní knihovna a soukromá provozovna. Mateřská škola je umístěna v menší vile se zahradou na území bývalých Horních Mokropes.

V letech od roku 1945 do 1989 bylo vybudováno několik objektů, které mají pro obec značný význam. Jedním z nich bylo fotbalové hřiště, jehož 50 výročí otevření se slavilo v roce 2000 za přítomnosti m.j. nejslavnějšího Slávisty Pepy Bicana. Od roku 1950 slouží spojeným fotbalovým klubům (starší hornomokropeský založený r. 1931, mladší všenorský založený r. 1937). V této souvislosti nutno poznamenat, že sportovní tradici Všenor doplňuje také klub házené. I ten má své vlastní hřiště. V akci "Z" byla postavena také moderní samoobsluha, která doposud slouží svému účelu, je ale majetkem Jednoty. Byla provedena regulace Všenorského potoka, který se předtím spolu s řekou často podílel na škodách způsobených velkou vodou. K železničnímu mostu byla přibudována konstrukce ocelové lávky pro pěší.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.vsenory.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA