Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Velké Svatoňovice

Obec Velké Svatoňovice leží v Podkrkonošské pahorkatině pod úpatím Jestřebích hor 9 km jihovýchodně od Trutnova. K obci od roku 1976 přísluší Markoušovice, malá víska pod hřebenem Jestřebích hor, vzdálená 4 km severozápadně od Velkých Svatoňovic.

Historie

Nejstarší dějiny Svatoňovic
Krajinou "širokou, děsící a pustou" byla podle břevnovské listiny z roku 1260 označována krajina Jestřebích hor a jejich podhůří. Snad tudy procházela jenom některá z méně významných a slaběji frekventovaných stezek. Zdejší lesy, vzhledem k blízkosti k hranicím Českého království, byly součástí pomezního hvozdu, jehož celistvost a nepropustnost byla záměrně, z obranných důvodů, udržována a zachovávána až do konce 12. století a po určitých úpravách i dále. Ještě v polovině 16. století nebyli vzácností na Jestřebích horách medvědi. Svědčí o tom nařízení náchodské vrchnosti adresované myslivci, aby je pilně lovil a chránil tak obyvatele před škodami, které jim zvířata působí.

Pod náchodskou vrchností
Do kotliny pod Jestřebími horami pronikla z východu kolonizace rodu, zvaného podle heraldického znamení rodem erbu Zlatého třmene. Byl to Petr ze Skalice se svými syny Tasem a Sezimou, kteří v druhé polovině 13. století za přímé podpory Přemysla Otakara II. (1253-1278) pronikali podél Úpy k severu a postavili tu tři hrady - Rýzmburk, Červenou Horu a Vízmburk - a na severní hraně své državy i hrádek na hřebeni Jestřebích hor u Pasek. Rubín a Petr, mladší synové Petra, postoupili při osídlování kraje až k dnešnímu Poříčí u Trutnova a Teplicím nad Metují. Od západu sem pronikla kolonizace Švábeniců, kteří založili osadu Úpu - Trutnov.

Podle pověsti trutnovský man Bartoloměj Svatoň, vyslaný knížetem Oldřichem, poblíž soutoku Rtyňky a Zaječího potoka v roce 1009 (nebo 1020) "tvrz rytířskou vystavěl, valy a hlubokými příkopy obehnal, nahoře rybník udělal a z něho uvedené valy a příkopy vodou napouštěl, aby mohl být ve svém obydlí tím bezpečnější od loupeže lotrovské". Po něm byla tvrz a kolem ní vznikající osada nazvány Svatoňovice, německy Schwadewic (později Schwadowitz). Doloženo však je, že až koncem 13. století připadly Svatoňovice pánům ze Švábenic. Za vlády Václava II. seděl zde v letech 1357 - 1359 Albert (Vojtěch) ze Svatoňovic. Tvrz byla v novější době nazvána "Na Valech".

Již od začátku 14. století patřily Svatoňovice s dalšími 19 vesnicemi a městečky Úpicí a Červeným Kostelcem ke zboží vízmburskému a po roce 1471 připadly s ním již natrvalo k náchodskému panství pánů z Kunštátu. Jako další majitelé je vystřídali, v době od roku 1545 do roku 1622 Smiřičtí ze Smiřic, po nich Trčkové z Lípy. Z rukou posledního českého pána Adama Erdmana Trčky z Lípy přechází jako dar císaře Ferdinanda II. za věrné služby, zejména za rozhodující podíl na vraždě Alberta z Valdštejna a od Trčky z Lípy později do rukou italského šlechtice Octaviána Piccolomini de Aragona.

Přijel na své nové sídlo s druhou manželkou Marií Benigenou, rozenou princeznou Sasko - Lauenburskou, germanizoval a rekatolizoval "panství náchodské větším dílem v duchu víry luteránské postavený, rozličnými prostředky i rukou ozbrojenou vyčistil." Po krátké epizodě hrabat Desfours, od roku 1786, odkoupil zadlužené panství Petr Kuronský. V jeho majetku a majetku jeho dcery "paní kněžny" Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny Zaháňské bylo od roku 1792 do roku 1839. Petr Kuronský panství rozšířil odkoupením chvalkovického zboží Dobřenských.

V roce 1840 koupil panství Karel z Lippe - Bisterfeldu a od něj zakrátko dne 4. dubna 1842 německý šlechtic princ Jiří Vilém ze Schaumburg - Lippe. Ten zavedl prostřednictvím velmi schopného podnikavého dvorního rady Otto Ericha významné změny svého hospodářství i důlního podnikání a přebudoval postupně panství na moderní podnik. V majetku rodu zůstává až do května 1945, kdy byl Bedřich princ ze Schaumburg - Lippe jako německý státní příslušník odsunut do Kladska, kde 12. prosince 1945 zemřel.

Historický vývoj obce sahá až do 11. století, kdy podle pověsti a kroniky Trutnovské byla Bartolomějem Svatoněm (odtud název Svatoňovice) založena tvrz "Na Valech". Kolem tvrze vznikla obec. Ta se postupně rozrůstala ve vlastnictví pánů ze Švábenic, z Dubé, z Kunštátu, Trčků z Lípy, rodu Piccolomini a rodu Schamburg-Lippe. V roce 1826 byly Svatoňovice rozděleny na Velké a Malé Svatoňovice, k trvalému rozdělení došlo až roku 1882. Od roku 1976 byla pak k Velkým Svatoňovicím převedena i osada Markoušovice.

Současnost
Obec Velké Svatoňovice se skládá z katastrálních území Velké Svatoňovice, Markoušovice a Starý Sedloňov. V minulosti tvořily katastrální území Markoušovice a Starý Sedloňov samostatnou obec Markoušovice. V roce 1976 byla obec Markoušovice sloučena s obcí Velké Svatoňovice.

Nejvyšším bodem v obci je vrchol Jestřebích hor Žaltman (740 m n. m.). Nejnižším bodem je naopak hladina rybníka "Podháj" (355 m n. m.).

Obcí protéká Markoušovický (Zaječí) potok, který se v Batňovicích vlévá do potoka Rtyňka. Na toku leží dva rybníky. Ve střední části obce je to rybník "Aman" a na hranici s Batňovicemi rybník "Podháj". U rybníka "Podháj" je rekreační oblast, kde je asi 45 rekreačních chatek, využívaných po čas letní sezóny. Rybník je využívaný především k rybolovu, koupání je na vlastní nebezpečí.

Velké Svatoňovice jsou dnes zemědělskou obcí, hospodaří zde ZD Velké Svatoňovice a soukromí zemědělci. V současné době se zde svoje podnikatelské aktivity rozvíjí firma Acom, která se zabývá potiskem potravinářských obalů a další soukromí podnikatelé (kovovýroba, kadeřnictví, truhlářství, daňové poradenství, účetnictví, opravy kol. V obci je jediný obchod se smíšeným zbožím, restaurace "Klub" a hospoda "Na Puškvorci" u fotbalového hřiště. Dále se v centru obce nachází kromě obecního úřadu s knihovnou i pošta a hasičská zbrojnice.

Obec leží na silnici III. třídy č. 3013 mezi Bohuslavicemi nad Úpou a Rtyní v Podkrkonoší. Dopravní obslužnost obce autobusovou dopravou zajišťuje firma OSNADO v návaznosti na železniční dopravu ČD (integrovaný dopravní systém IREDO. Na horním konci obce se nachází na trati 032 Trutnov - Jaroměř železniční zastávka (bez výdeje jízdenek).

Obcí procházejí značená turistická "Cesta bratří Čapků" a naučná stezka "Po stopách dolování uhlí na Svatoňovicku". V obci stojí za zhlédnutí tvrz "Na Valech", připomínaná již v roce 1009 (1020), bývalý Šrejberův statek č. p. 238 s památnou lípou a kaple sv. Václava, postavená roku 1903 (rekonstruovaná v roce 2003). V roce 2002 bylo otevřeno v objektu bývalé prodejny Jednota Hasičské muzeum. Toto muzeum provozují aktivní členové místního Sboru dobrovolných hasičů.

Zajímavosti v okolí

Cesta bratří Čapků
- červeně značená trasa začínající v Úpici, procházející Malými Svatoňovicemi, částí Jestřebích hor a v Trutnově vstupující do oblasti Krkonoš. Končí na Pomezních boudách a je dlouhá 48,5 km. Byla otevřena v roce 1946.

Hvězdárna Úpice
Byla otevřena roku 1959, z rozsáhlé činnosti, kterou hvězdárna provádí, vyberme alespoň výzkum vztahů Země - Slunce a sledování sluneční aktivity na lidský organismus a biosféru.

Klub vojenské techniky Odolov
- vojensko - historická památka - samostatný pěchotní srub u Odolova. Expozice lehkého a těžkého opevnění, československé předmnichovské armády, německé armády, diorama, modely, výkresy a některé zrekonstruované části tohoto monolitu. Přístupová trasa: do Odolova (k hostinci), dále pak po červené směr Kryštofovy kameny.

Kryštofova skála (Kryštofovy kameny)
- dva zkamenělé stromy prostoupené slepenci - dnes už jen zbytky, naleziště araukaritů. Přístupová trasa: z Odolova po červené značce asi 1 km.

Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší
Je umístěno v bývalém Památníku 1775, který byl v roce 1975 přestavěn z rychetské konírny k 200 výročí selského povstání.

Jednotlivé expozice dokumentují významné události, tradice i život a práci zdejších obyvatel od dávné minulosti po současnost.

Expozice etnografie dokumentuje historii města a představuje návštěvníkům zařízení selské světničky, nástroje a předměty denní potřeby obyvatel na přelomu 18. a 19. století.

Expozice selského povstání 1775 připomíná na dobových dokumentech a modelech příčiny a průběh selských bouří a seznamuje s vůdcem selského guberna, rtyňským rychtářem Antonínem Nývltem - Rychetským.

Expozice podkrkonošského hornictví, která vznikla roku 1992, je neustále doplňována a je tak nejobsáhlejší expozicí rtyňského muzea. Řada unikátních exponátů dokumentuje těžbu uhlí a rudy v oblasti Jestřebích hor od roku 1590 do roku 1990. Jsou zde zastoupeny hornické uniformy, historické i současné nástroje a minerály Jestřebích hor. K unikátům patří hornické prapory z let 1828 a 1842, důlní mapy, měřičské potřeby a kompletní vývojová řada důlních lamp. Práce horníků je zachycena i na kresbách akademického malíře Oldřicha Jirky. Další hornické památky je možné shlédnout přímo v terénu. Vedou k nim překrásnou krajinou Jestřebích hor značené naučné stezky.

Městské muzeum v Úpici
- založil ho MUDr. Ant. Čapek roku 1895. Je umístěno ve staré radnici spolu s galerií J. Mezerové-Winterové. Expozice muzea zahrnuje národopisné oddělení a památky na pobyt rodiny MUDr. A. Čapka.

Muzeum bratří Čapků
- nachází se v Malých Svatoňovicích na náměstí, bylo založeno roku 1946, v letech 1972 -78 bylo rekonstruováno. První poschodí je věnováno životu a dílu Karla Čapka, druhé poschodí výtvarnému dílu Josefa Čapka.

Paseka
- osada a výletní místo na hřebenu Jestřebích hor. Připomíná se v roce 1748. Karel Čapek ji nazval Brendy. Z bývalé Řehákovy hospody je turistická ubytovna s bufetem Jestřebí bouda s celoročním víkendovým provozem. V blízkosti je barokní kříž z roku 1789.

Turov
- částečně zalesněný vrch (603 m n. m.) 4 km severozápadně od Hronova, opředený pověstmi; zvaný také Blaník Jiráskova kraje. Na jeho vrcholu byla postavena péčí OKČT a jednoty Sokola v Rokytníku turistická chata, na jejíž výstavbu přispěli mimo jiné i OKČT v Hronově. Pro veřejnost byla slavnostně otevřena 8. června 1924 a pojmenována po hronovském rodáku A. Jiráskovi. Po druhé světové válce byla využita jako obytné stavení. V současné době je chata v provozu a nabízí i ubytování. Pod chatou je lyžařský vlek.

Vízmburk
- zřícenina středověkého hradu na skalnatém ostrohu nad levým břehem Úpy, nedaleko Havlovic nad Úpou. Hrad patřil ke starším opevněným sídlům v Čechách. Byl založen před rokem 1279 známým Tasem z rodu erbu Třmene, který byl významným dvořanem za vlády Přemysla Otakara II. V roce 1447 hrad začali plenit Slezané a v roce 1533 byl již pustý. Za staletí se nad zříceninou nakupily vrstvy půdy a lesní porost. V 70. letech bylo archeologickým průzkumem vedeným dr. Ant. Hejnou odkryto hradiště o průměru asi 32 m s řadou objektů. Hradní zdivo bylo budováno z bílého pískovce z nedalekých lomů v lese nad podhradím.

V současné době je zřícenina nepřístupná, je možné ale celý areál hradu obejít po okolních pěšinách.

Žaltman
- nejvyšší vrchol Jestřebích hor (740 m n. m.). Na vrcholové skalce byla turisty z Malých Svatoňovic postavena železná konstrukce rozhledny, která byla uvedena do provozu v roce 1976. Je odtud panoramatický rozhled na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Teplicko-adršpašské skály, Soví a Javoří hory, Broumovské stěny, Úpicko, Hronovsko, Orlické hory, Králický Sněžník, Zvičinu, Kumburk a Trosky.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.velkesvatonovice.unas.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA