Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Šumvald

Obec Šumvald leží v severní části Hornomoravského úvalu na Uničovsku. Na severu je ohraničena výběžky Hrubého a Nízkého Jeseníku. Má protáhlý tvar, rozkládá se po obou stranách potoka Dražůvky v nadmořské výšce 265 m (měřeno dle prahu kostela). Katastr obce má celkovou výměru 2 099 ha. V roce 1971 byl k Šumvaldu připojen Břevenec ležící při silnici ze Šumvaldu do Horního Města a dále do Rýmařova. Břevenec leží v nadmořské výšce 310 m a rozloha jeho katastru činí 615 ha.

Nepřehlédnutelnou součástí šumvaldského katastru je velký rybník, k němuž náležejí menší rybníčky. Celková rozloha vodní plochy je 60 ha. Rybník má již svou úctyhodnou historii, nejstarší zápis o něm je v zemských deskách již z roku 1569. V průběhu dějin byl několikrát zrušen, ale vždy obnovován.
K datu 31. 12. 2005 měla obec Šumvald celkem 1752 obyvatel, z toho 1414 v Šumvaldě a 338 v Břevenci, průměrný věk obyvatel je 37,8 let.

Historie
Jméno obce „Šumvald“ nezapře svůj německý původ, ač obec byla vždy ryze českou – ať již jde o historii středověkou či historii novou. Z historického pohledu byl dlouhou dobu Šumvald obcí panskou, až později poddanskou. Za zakladatele rodu Pánů ze Šumvaldu lze považovat Oneše z Čistého Slemene, jehož jméno nesou již zmíněné a široko známe křupky, nyní v Šumvaldě vyráběné.

První doložené zprávy o pánech ze Šumvaldu jsou v listinách z roku 1287, kdy již zmiňovaný Oneš z Čistého Slemene vystupuje jako význačný zemský a zeměpanský hodnostář – komoří zemského soudu olomouckého. Jeho šlechtický přídomek (z Čistého Slemene) se stal později základem „německého jména“ Šumvald. Totiž adjektivum čistý bylo u starých Čechů synonymem dnešního adjektiva krásný, německy schön. A druhá část přídomku Slémě (slemeno) označovala ve staroslovanštině trám ve hřbetu střechy, v přeneseném významu hřbet – též zalesněný kopec (srovnej - v dnešní slovenštině znamená slovo hora = les.) Lze tedy vydedukovat jméno Oneš z Krásného Lesa.

Poněvadž se v 13. století valila Moravou první vlna německé kolonizace, začal se náš Oneš podepisovat také Oneš ze Schönwaldu A jméno obce Šumvald bylo na světě. Původně panský charakter obce dokládají i místní názvy, dodnes živé, zejména u starších občanů: Panský vrch, Tvrzesko. Páni ze Šumvaldu si vytvořili kolem svého sídla větší majetek. K šumvaldskému panství v polovině 14. století patřily vesnice Šumvald, část moravské Libiny (tzv. Stránka), Břevenec, Plinkout, Mirotínek, část Rudy, tvrz Rabštýn a zaniklé obce Tenčín a Marková.

Zajímavé je a ze starých listin, soupisů majetku a osadníků, vyplývá, že celé panství šumvaldské bylo české. Ryzí českost si Šumvald podržel i v nejtěžší době nových dějin, v období nacistické okupace, kdy po Mnichovu byl přidělen k Sudetám. Přes úpornou snahu nacistů, včetně zabírání českých statků a jejich obsazování tyrolskými Němci, se nepodařilo obec poněmčit. A ještě jedna poznámka k tomuto historizujícímu exkursu. Hlavní motiv na erbu Pánů ze Šumvaldu nabízí k úvaze možnou souvislost s později nejslavnějším šlechtickým rodem na Moravě, Pány ze Žerotína, neboť erb mohl měnit, např. doplňovat pouze vladař, nikoli sami držitelé erbu. Základ erbu Pánů ze Žerotína je téměř totožný s erbem Pánů ze Šumvaldu.

V obci rozvíjí svou činnost několik zájmových organizací. Z nich nejvýznamnější jsou dvě sportovní organizace a to Sportovní klub Šumvald s oddílem kopané (v současnosti velmi úspěšným), s oddílem asociace sportu pro všechny a s oddílem ledního hokeje. Svoji prioritu vidí SK Šumvald v práci s mládeží. Po roce 1989 došlo k obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Šumvald, která rovněž úspěšně pracuje, ať jde o práci s mládeží, oddíl mažoretek nebo i oddíl žen. Dlouhou tradici v obci má střelecký sport, na který je zaměřen Hanácký svaz technických sportů v Šumvaldě a organizace Českého střeleckého svazu. Také obě střelecké organizace vidí těžiště své činnosti v práci s mládeží.

Šumvaldští střelci propagují jméno obce na soutěžích v celé České republice. Sami pořádají soutěže, jež jsou zapsány v celorepublikovém střeleckém kalendáři. (Šumvaldská diabolka, Mistrovství – Přebor - Moravy). V obci rozvíjejí svou sportovní i obecně prospěšnou činnost dva hasičské sbory, Sbor dobrovolných hasičů Břevenec a Sbor dobrovolných hasičů Šumvald, z nich se podle účasti a umístění v nejrůznějších soutěžích jeví jako úspěšnější hasičský sbor v Břevenci. Je na místě připomenout ještě také Myslivecké sdružení Šumvald a Český červený kříž.

Šumvald si cení svých významných rodáků. Patří k nim předčasně zesnulý básník obrozenské doby Aleš Balcárek, jehož Jan Neruda nazval zhynulou nadějí. Balcárek nejenže psal vlastenecky orientovanou poezii, ale byl národním buditelem v plném významu těchto slov. Organizoval národní tábory lidu a jako plamenný řečník burcoval lid po celé Moravě k odporu proti rakouské státní moci a bojoval za národní jednotu Moravanů a Čechů ve společném boji.

Hudební veřejnosti je známo, že ze Šumvaldu pocházeli rodiče významného hudebního skladatele Franze Lehara. Sám skladatel žádal obec o vystavení domovského listu. V životě obyvatel Šumvaldu hraje velkou roli kultura. A to kultura vlastní i kultura do obce importovaná. Na jejím organizování se společně podílejí kulturní komise obecního úřadu, místní knihovna, základní i mateřská škola. Jde při tom již o tradiční pořádání vánočního koncertu, výstavky výtvarných prací dětí i dospělých, také již tradiční velkou tělovýchovnou akademii. Základní škola a kulturní komise ZP, a. s., pořádají pro své zaměstnance a další občany zájezdy do divadla v Olomouci.

Z kultury importované stojí za to připomenout činnost Kruhu přátel hudby Šumvald, jenž každým rokem pořádá 10 koncertů vážné hudby, kterou přímo v Šumvaldě interpretují nejpřednější hudební umělci České republiky, kteří získali hudební vavříny nejen v Evropě, ale vlastně na celém světě, včetně zámoří. O životě v obci jsou občané pravidelně informováni měsíčníkem Šumvaldské noviny.

Vedle základních informací z obecního úřadu a informací z místního sportu jsou zde tištěny též články z historie obce (připomeňme zde seriál o historii kostela sv. Mikuláše a dříve též zápisy pamětníka a neoficiálního kronikáře obce, nyní již zesnulého pana Jana Kouřila aj. Šumvaldské noviny vydává Obec Šumvald, redakci a výrobu obstarávají učitelé.

V obci poskytuje základní vzdělání místním dětem Základní škola Šumvald. Nyní má 206 žáků v devíti třídách. O jejich výchovu a vzdělání pečuje celkem 14 pedagogů, převážně s vysokoškolským vzděláním. Střední vzdělání mládež získává na středních školách a středních odborných učilištích převážně v Uničově, zčásti též v Litovli, Šumperku a ve Šternberku. Předškolní výchovu a vzdělání poskytuje Mateřská škola Šumvald. V současnosti má zapsány 74 žáky. Jedna její elokovaná třída pracuje také v Břevenci. Obec a vůbec místní veřejnost má ke svým školám pozitivní vztah. To neplatí pouze o současnosti, ale bylo tomu již v dávné minulosti. Vždyť historie školy v Šumvaldě se již píše 334. rok, od roku 1666! Nejprve to byla škola bilingvní (dvojjazyčná), neboť k českému Šumvaldu byly tehdy přiškoleny i okolní menší německé obce. Od roku 1883 pak již byla v Šumvaldě škola ryze česká.

Rodilí občané Šumvaldu mají ke své obci vřelý vztah, pro nějž je příznačný zdravý patriotismus, který udržoval soudržnost obce zejména v těžkých dobách.

Památky
Ve státním seznamu jsou v Šumvaldě zapsány tyto památky:

Farní kostel sv. Mikuláše
Hodnotná jednolodní gotická architektura z poloviny 14. století, upravená v roce 1972. Pozdně gotická boční kaple z 15. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Před farním kostelem - velmi hodnotná barokní plastika z roku 1725.

Dům č. p. 77
Rodný dům významného českého básníka Aleše Balcárka - kulturně historická památka. (Pozn. Již nestojí.)

Chráněné části přírody
Na území chráněna soustava biologicky významné zeleně, která je reprezentována 10 plochami většího rozsahu na katastrálním území Břevenec a Šumvald, zejména západně od obou, dále jedna plocha mezi Šumvaldem a rybníkem a dvě v území Dražůvka - Rakovec - Na skalce. Jedná se převážně o stromoví a keřové porosty bývalých těžeben nerostných surovin, úvozové cesty, močál apod.

Břevenec
• lípy u hřbitova

Šumvald:
• lípy v obci při pravé straně silnice na Dlouhou Loučku
• lípy u boží muky při silnici z Uničova (u křižovatky)
• lípy naproti dolní autobusové zastávky
• lípa u domu č. 260
• lípy u kostela
• lípy a jasany u dolního mostu v obci
• lípa u domu č. 90
• lípa u kapličky u domu č. 283
• lípy u boží muky u křižovatky na Plinkout se silnicí na Břevenec
• roztroušené stromoví v obci, zejména kolem Dražůvky

Farní kostel sv. Mikuláše
Hodnotná jednolodní gotická architektura z poloviny 14. století, upravená v roce 1972. Pozdě gotická boční kaple z 15. století. Na bočním oltáři socha bl. Jana Sarkandera a socha sv. Jana Nepomuckého kvalitní barokní plastiky z poloviny 18. století a socha sv. Barbory z poloviny 17. století.

Kvalitní zlidovělé malby z konce 18. století - Klanění pastýřů a Klanění tří králů - jsou umístěny v kruchtě. Nad hlavním oltářem je socha Krista - velmi významný doklad vysoké úrovně moravského barokního řezbářství z první třetiny 18. století. V lodi kostela jsou dva soubory intarzovaných lavic z konce 18. století. Hodnotný je pozdně gotický zvon z. r. 1502 z dílny olomouckého zvonaře Jana. Na faře je uložen barokní relikviář z poloviny 18. století a empirový kalich z třetiny 19. století s ojedinělou ornamentikou. Velmi dobrou výtvarnou úrovně s tematikou maleb ze zemědělské činnosti místního obyvatelstva má dvojice postavník v lodi kostela.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.sumvald.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA