Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Slatina nad Zdobnicí

Obec Slatina nad Zdobnicí se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Název obce je odvozen od kyselých močálovitých pozemků, čili slatin, které se v okolí dříve hojně nalézaly.

Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1359. Jméno Slatina pochází od kyselých močálovitých pozemků, čili "slatin", které se zde nalézaly hlavně v dřívějších dobách. Tento výklad původu obce je asi pravděpodobnější než druhá verze, která říká, že je jméno Slatina odvozeno od slova zlato (zlatina - Slatina). Tato hypotéza vychází ze starých domněnek, které mluví o výskytu zlata v řece Zdobnici. Je však také z těchto důvodů velice nepravděpodobná.

Oživení zdejšímu kraji přinesla až přemyslovská kolonizace ve druhé polovině 13. století. Území při řece Kněžně a Zdobnici dostal od krále Přemysla Otakara II. jeho oblíbenec a dvořan Heřman z Drnholce, zakladatel rodu pánů z Rychnova. Ten povýšil starou osadu Rychnov na město a vybudoval zde svůj hrad, sídlo svého rodu. V době od r. 1257-1267 založil zde řadu osad a mezi nimi podle historika Augustina Sedláčka asi v roce 1260 i Slatinu současně s Pěčínem a Rokytnicí. Jeho potomci pak vlastnili rychnovské panství a tedy i Slatinu až do konce 15. století.

V dobách husitských válek zasáhly boje i do našich končin a to především v říjnu r. 1421. Tehdy, za podpory největších odpůrců husitského hnutí ve východních Čechách - Půty z Častolovic a Jana Městského z Opočna, vtrhla do zdejšího kraje vojska slezských knížat na podporu Zikmundova tažení do Čech. Bezvýsledně se pokusila dobýt hrady husitských hejtmanů Žampach a Litice. Přitom ale zle řádila v širokém okolí a vypálila mnoho vesnic a dvorců. Při tomto vpádu byl zničen a vypálen hrad v Pěčíně a údajně i opevněný dvůr ve Slatině s přilehlými osadami. Dále se však tato vojska do Čech neodvážila. Nezdarem skončilo i Zikmundovo tažení po vítězství Jana Žižky u Kutné Hory dne 6.1.1422 a krátce nato u Německého Brodu. Na podzim r. 1425 napadla sirotčí vojska Půtovo panství a zmocnila se hradů Liberka a Lanšperka.

V roce 1497 koupil rychnovské panství od Albrechta z Rychnova Vilém z Pernštejna, který vytvořil největší a nejbohatší panství v zemích české koruny. Bylo to období hospodářského rozkvětu a přineslo i našim předkům některé úlevy. Na tuto dobu má Slatina svoji nejstarší památku - velký zvon na kostelní věži z roku 1523. Pánům z Pernštejna patřila Slatina do roku 1556. Toho roku prodal Jaroslav z Pernštejna své statky Arnoštovi, falckrabímu na Rýnu a v Kladsku. Po dvou letech pak koupil Litické panství Václav Okrouhlický.

Dne 26. 10. 1562 koupil panství litické od Václava Okrouhlického pan z Mikuláš z Bubna na Přestavlkách a dal o této koupi vložit zápis do zemských desek. Učinil ho sídlem svého rodu a střediskem celého panství. Jejich jméno pak přijal do rodového názvu pánů z Bubna a Litic. Tento rod pak vlastnil žamberecké (původní litické) panství. a tedy i naši obec do roku 1809, tedy téměř 250 let. V roce 1809 koupil Žamberecké panství a s ním i Slatinu hrabě Windischrätz za 600 000 zlatých a dne 12.8.1815 je prodal za 1 milión zlatých příslušníku nižší anlické šlechty svobodnému pánu Johnu Parishovi. John Parish byl poslední slatinskou vrchností. Přišel totiž rok 1848 a vytoužené zrušení roboty.

K rozvoji obce přispěla také výstavba železnice v letech 1905-1906. V souvislosti s její výstavbou byla v roce 1905 zřízena četnická stanice a v roce 1907 poštovní úřad.

Pamětihodnosti

Slatinský dvůr
Komplex budov zvaný Slatinský dvůr má nejbohatší historii v naší obci. Jeho vznik se datuje do období mezi roky 1330-1380. Kdy byl přesně založen se zjistit nepodařilo, rok jeho zániku je však znám přesně.

Ve dvacátých letech patnáctého století byly Čechy sužovány husitskými válkami a začátkem října 1421 provedla slezská knížata a města již třetí vpád v tomto roce proti Husitům. Při tomto vpádu vtrhli do Čech u Náchoda a začali plenit a pálit až do našich krajů. Celá tato válečná operace byla podporována odpůrci kalicha Půty z Častolovic, Jana Svídnického z Chotěnic a Jana Městeckého z Opočna. Protože vlastníci litického a žampašského panství byli na straně husitů, byla pleněna jejich panství a obleženy jejich hrady. Ty se sice dobýt nepodařilo, ale značně poškozeny byly města a vesnice v okolí. V tomto obdoví byl údajně zničen hrad v sousední obci - Pěčíně, a zároveň s ním byl vypálen a zničen opevněný dvůr ve Slatině a pravděpodobně také celá vesnice.

V této době dvůr sestával z obytných a hospodářských budov postavených ze dřeva, postavených kolem obdélníkové plochy nádvoří. Nacházel se na místě nynějšího dvora na přibližně stejném půdorysu. Od vsi se do dvora vcházelo branou, která z obou stran přiléhala k stavením a byla oaptřena silnými vraty. Na druhé straně byla druhá brána, kterou se vyjíždělo do polí a do lesa. Tato brána byla osazena rovněž těžkými vraty. Tyto brány se na noc a v případě nebezpečí důkladně zavíraly.

Po husitských válkách byl dvůr znovu obnoven. V polovině sedmnáctého století bylo nedokončené panské sídlo ve Slatině přeměněno na panský dvůr a byly k němu robotou přiděleny obce Slatina a Pěčín. Správa majetku v odlehlých místech panství ovšem přinášela vrchnosti mnohé problémy a nesnáze a proto se jich snažila zbavit. Nejdřív byl prodán mlýn a v roce 1782 byl rozprodán a zrušen i dvůr. Nemovitosti zakoupilo deset rodin nových osadníků, zvaných familianti. To byli usedlíci osvobození od roboty a dalších povinností s robotou souvisejících. Dnes tvoří dvůr dvě zděné budovy na východní (pila) a západní straně a stodoly na straně jižní. Severní strana je otevřená a vychází jí cesta vedoucí proti proudu Zdobnice.

Kostel Proměnění Páně 
Slatinský kostel patří mezi nejstarší stavby v okolí a byl vysvěcen v roce 1699. Nechal jej postavit František Adam z Bubna. Nahradil kostel sv. Doroty, pocházející z počátku 14. století. Tento starý kostel, pravděpodobně dřevěný, stál podle pověsti "na Posvátníku" (v západní části obce) za třicetiletých válek značně zchátral, pravděpodobně vyhořel a byl proto nahrazen novým.

Jedná se o prostornou barokní budovu, postavenou z kamene a cihel. Původní stavba byla pouze hlavní budova s barokním průčelím a charakteristickou věží s barokní kopulí zvonice. Obě závětří u hlavního a postraního vchodu byla přistavěna až v roce 1846, kdy byla také vyměněna dlažba uvnitř kostela. Nad hlavním vchodem je umístěn plastický rodový erb pánů z Bubna. V roce 1870 byla střecha pokryta šindelem a v roce 1941 taškami. Chrámová prostora byla nově vymalována v roce 1930 a tato malba byla opravena v roce 1979.

V kostele je krásný barokní oltář, bohatě vyřezávaný ze dřeva. Vytvořil jej pro nás neznámý řezbář v období výstavby kostela (asi r. 1701). Je osazen devíti sochami, které jsou součástí hlavní výzdoby oltáře. Na nejvyšším bodě je umístěna socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí. O patro níž jsou čeští patroni sv. Prokop a sv. Matěj. Ve spodní dvojici jsou sv. Vojtěch a Arnošt z Pardubic. Po stranách oltáře jsou dvě sedící postavy knížat apoštolských sv. Petra a sv. Pavla. Nejníž na oltáři jsou dva andělé s rozepjatými křídly přinášející obětní dary. Jeden nese vinnou révu, druhý svazek obilných klasů.

Původní oltářní obraz ukřižování byl malován neznámým umělcem v r. 1701. V roce 1884 byl nahrazen novým obrazem. Jedná se o kopii Rafaelova obrazu Proměnění Páně a namaloval jej malíř Müller z Jablonce. K hlavnímu oltáři se stylově řadí dva postranní oltáře, také vyřezané ze dřeva. Na vrcholu obou oltářů jsou obrazy Božské Srdce Páně a Bolestné Srdce Panny Marie, které přidržují sošky andělíčků. Obraz Svatá Rodina na pravém oltáři byl namalován neznámým umělcem v novější době.

Po stranách oltáře byly umístěny sochy sv. Jáchyma a sv. Simeona. Na levém oltáři byl původní obraz Zvěstování Panny Marie nahrazen v r. 1908 novým obrazem Růžencové Panny Marie od akademického malíře Eduarda Neumana, faráře v Rohozné. Po stranách tohoto oltáře byly sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra. Umístění těchto soch bylo před několika roky změněno.

Vzácnou prací je křtitelnice vytesaná z hořického pískovce. Byla pořízena, jak hlásá nápis, nákladem obce slatinské dne 3. dubna 1787. Víko křtitelnice je zdobeno dřevěnou plastikou, která znázorňuje křest Krista.

O Vánocích zdobí oltář Sv. Rodiny oltářní Betlém z r. 1892, který je dílem neznámého řezbáře z Králík. Má 44 polychromovaných figur o výšce až 21 cm.

Majetkem kostela jsou dva zlacené relikviáře, stříbrná monstrance z r. 1870 a kalich z r. 1912 s reliéfními obrazy Krista, Panny Marie a sv. Josefa. Jedná se o dar královéhradeckých bohoslovců.

Fara
Fara byla vystavěna stejně jako kostel v barokním slohu, ale až v roce 1787. Za uplynulá léta se nezměnila a stavební úpravy ji ponechaly původní vzhled. Prvním farářem, který tento farní dům užíval byl Vavřinec Stejskal, který pocházel z Kyšperka. Po něm se vystřídalo ještě dalších 26 správců farnosti.

Kaple sv. Anny na Posvátníku
Byla vybudována v r. 1918 na místě, kde stál mohutný strom s obrazem sv. Anny, který v zimě 1917 shořel. Kaple byla postavena nákladem 3.000 Kč z dobrovolných sbírek. Oltářní obraz namaloval akademický malíř Eduard Neumann, farář ze Sv. Jiří. Obraz je trojdílný a připomíná vznik první světové války. Na postranních dílech je namalována pobožnost u sv. Anny a na druhém muž odcházející do války.

1991 Po ukončení opravy kostela byla koncem června a v červenci opravena i památná kaple sv. Anny v obecním lese na Posvátníku a to zásluhou Ladislava Trejnara č. p. 253 a správce obecních lesů Jaroslav Čižinský. Dne 27. července se zde sešli při obnovené poutní tradici mnozí občané ze Slatiny i okolních obcí.

Studánka u sv. Anny
Akreditovaná zkušební laboratoř EKO-LAB Žamberk provedla chemickou analýzu a mikrobiologický rozbor vody ze studánky pod kaplí sv. Anny. Výsledek testů prokázal, že se jedná o kvalitní a zdravotně nezávadnou pitnou vodu, která v některých ukazatelích překonává vodu z veřejného vodovodu. Nejsledovanější ukazatel, obsah dusičnanů byl nejpříznivějším zjištěním. Naměřená hodnota 6,9 mg/l je hluboko pod povolenou hodnotou pro lidskou potřebu 50 mg/l (pro kojeneckou vodu je maximum 15 mg/l).

Zjištění, že do studánky pramení nezávadná voda je jistě pozitivní zprávou. Pokud se rozhodnete tuto vodu použít, pamatujte při jejím nabírání na hygienická pravidla, aby i ti, kteří přijdou pro vodu po vás, měli také vodu čistou a nezávadnou.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.brkl.net/slatina, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA