Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Skuhrov

Obec Skuhrov v současné době tvoří dvě osady, Skuhrov a Huntířov. Původně se však skládala ze čtyř osad. Kromě již zmíněných to byly ještě Alšovice a Splzov. Alšovice se oddělily v roce 1950, Splzov ještě později.

Historie

První zmínka o Huntířově pochází z roku 1837, ale osada zřejmě byla založena o sto let dříve. Nejlogičtějším výkladem názvu obce je jeho odvození od německého slova "hunt", což znamená vozík na odvážení železné rudy, jejíž naleziště bylo nedaleko, a kde místní obyvatelé pracovali. O velikosti osady se můžeme poprvé dozvědět z maloskalského urbáře z roku 1608. Tohoto roku měli například Alšovice s Pěničovem (Pěnčínem) 7 usedlostí, Huntířov 16, Skuhrov 6, Splzov 2 a Železný Brod pouhých 29 usedlostí.

Podle dostupných pramenů byla osada Skuhrov menší a podstatně mladší než Huntířov. Na konci 18.století se stal rychtářem spojených osad občan ze Skuhrova a celá obec tak dostala jméno Skuhrov. Název je pravděpodobně odvozen od slova "skuhrání", tj. naříkání nad neúrodou zaviněnou značnou nadmořskou výškou a nekvalitní půdou.

I přes snahy pomáhat si navzájem v případě nouze (roku 1832 postaven "špýchar" jako zásobárna obilí pro vrchnost i pro poddané - pozůstatky po této stavbě jsou dodnes patrné) nebyla zdejší kamenitá půda schopna obyvatele uživit, a proto lidé hledali výhodnější způsob obživy v blízkých břidličnatých lomech a hlavně v práci a obchodu se sklem, které do zdejšího kraje bylo zaváděno od druhé poloviny 16.století a pak hlavně se změnou majitelů maloskalského panství po bitvě na Bílé hoře.

Hlavním předmětem sklářské výroby byly drobné skleněné kamínky, napodobeniny drahokamů, korálky a drobné kvítky. Ty se vyráběly většinou u domácího sklářského stolu nebo v mačkárnách - driketách. První mačkárna byla postavena v osadě Huntířov v roce 1865 v č. p. 54 majitele Celestýna Daníčka.

Velký rozmach kulturní a osvětové činnosti zaznamenala obec v druhé polovině 19. století, zvláště po osamostatnění se od bzovské školy v roce 1868, kdy se stali nositeli pokroku a kultury místní učitelé. Již v roce 1870 byla otevřena nová školní budova. Největší počet žáků se v Huntířově učil v letech 1938-1948, kdy vedle obecné školy fungovala i škola měšťanská, přeložená po odtržení Sudet z Pěnčína - Huti. Tehdy docházeli do zdejší školy starší žáci z širokého okolí.

Ke konci 19. století byly založeny spolky, které pracují prakticky dodnes. Divadelní spolek Tyl v Huntířově byl založen v roce 1889, v roce 1900 se sdružoval s divadelním odborem Sokola, který byl založen na popud Celestýna Daníčka v roce 1881. Další rok vznikají huntířovští hasiči, o deset let později (1892) pak hasiči skuhrovští. Sokol ve Skuhrově byl založen v roce 1898, brzy po založení vlastnil svoji knihovnu a divadelní odbor. V obou osadách rostlo úsilí postavit si vlastní sokolovny. Tyto snahy mohli být splněny až po roce 1918, v nově vzniklé republice. Tehdy došlo k dalšímu velkému rozvoji spolkové činnosti. V roce 1920 byla v Huntířově postavena sokolovna, která však v roce 1931 vyhořela. Po velkém úsilí si huntířovští postavili za tři roky sokolovnu novou. Sokolovna ve Skuhrově byla postavena v roce 1925, o dva roky později byl zakoupen promítací přístroj, takže kromě množství divadelních her hraných v obou osadách mohli místní chodit i na vlastní biograf. Od poloviny 30. let vznikají v obou osadách Okrášlovací spolky, z jejichž podnětu vznikají místní hřbitovy.

Za I. republiky došlo v roce 1926 k elektrifikaci obce, ale teprve v roce 1955 bylo nainstalováno prvních 20 lamp el. osvětlení. K dalšímu rozšíření VO došlo v roce 1970 - 1973 a v současné době.

V roce 1927 vznikla myšlenka zřídit obecní vodovod. Tato akce byla dokončena ve Skuhrově v roce 1930, v Huntířově pak v roce 1931. K rozšíření huntířovského vodovodu došlo pak v roce 1979, skuhrovský vodovod se dále budoval v 80. letech v akci "Z", nový vodojem byl dán do provozu v červenci 1990.

Od roku 1934 funguje v obci nepřetržitě dětská poradna, prvním lékařem byl MuDr. Kazda ze Žel. Brodu.

V letech 1949 -1952 došlo k vybudování silnice z Jistebska přes naši obec do Splzova, autobusová doprava byla zahájena v květnu 1951. První autobusová čekárna byla postavena v roce 1959 "U Machačků", další tři pak o deset let později. Nejstarší slouží po rekonstrukci dodnes, ostatní byly vyměněny na konci 90.let. Spojení se světem zajišťovalo kromě autobusů také telefonní spojení, zavedené již v roce 1940.

Roku 1951 vznikla místní Osvětová beseda. Téhož roku se počalo se stavbou místního rozhlasu,následně vznikl rozhlasový kroužek, který v průběhu 50. a 60. let připravoval ročně až 300 relací.O kulturu se kromě rozhlasu a místních ochotníků starala i knihovna, založená v roce 1945 a po celých 25 let vedená p. F. Klikarem. V roce 1957 získala ocenění Vzorná lidová knihovna.V 60. letech pak nastoupila éra televizorů, přesto však i v 60. letech fungovalo ve Skuhrově místní kino, dále pracovali ještě loutkáři a zpěváci v Huntířově.

Od roku 1951 se datují práce na výstavbě požární nádrže v Huntířově, která byla prakticky od počátku plánována k využití jako místní koupaliště. Vše se dělalo brigádnicky, v roce 1959 po dobetonování dna byla nádrž uvedena do provozu.. Ovšem už po deseti letech bylo nutno přistoupit ke generální opravě (rok 1968 - 1969), další velká rekonstrukce probíhá v současné době. Skuhrovská požární nádrž byla vybudována v roce 1953 a oplocena v roce 1970.

Roku 1959 vzniklo po řadě neúspěšných pokusů jednotné zemědělské družstvo., v roce 1961 se počalo s výstavbou místního kravína, v lednu 1962 byl pak proveden svod dojnic.Téhož roku přešlo JZD do správy státních statků. V roce 1976 byl pak místní státní statek sloučen s JZD Svornost.

Šedesátá léta jsou ve znamení dalšího budování a zkrášlování naší obce. V roce 1961 byl 9.5. slavnostně odhalen pomník obětem války v parčíku u skuhrovského hřbitova. V roce 1964, kromě odtržení osady Splzova od naší obce,kronikář zaznamenává čilý stavební ruch u našich občanů - stavějí se dva nové domy a další tři se značně rozšiřují . Tato stavební činnost občanů pokračuje i v následujících letech, což svědčí o stoupající životní úrovni a snaze dobře bydlet. Ani místní národní výbor nestojí ve stavebním úsilí stranou - kromě rekonstrukce koupaliště se buduje garáž ČSPO, upravuje se zeď u budovy školy, je oplocen školní pozemek atd.

Sedmdesátá léta svou stavební činností navazují na léta šedesátá. Roku 1970 se prováděl asfaltový povrch na nejdůležitějších obecních cestách. V dalších letech docházelo podle pořadníku k asfaltování dalších, méně důležitých cest a k opravám již poničených částí. Rok 1970 znamenal i počátek přístavby školy pro mateřskou školu, počátek stavby prodejny smíšeného zboží na rozhraní Skuhrova a Huntířova a budování sauny u huntířovského koupaliště.

Sauna i prodejna potravin byly slavnostně otevřeny v únoru roku 1972, v roce 1975 došlo k otevření nových prostor MŠ v Huntířově, téhož roku byla provedena kolaudace bytovky nad garáží ČSPO ve Skuhrově. V roce 1976 se Huntířov dočkal otevření točny na autobus. Také sokolovny se dočkaly svých rekonstrukcí - v Huntířově byla sokolovna znovuotevřena roku 1975 a drobné úpravy pokračovaly až do roku 1978, ve Skuhrově se začalo roku 1976, celá akce trvala svépomocí 8 let a slavnostně byla předána do užívání 20. října 1984.

Kulturní činnost obce zabezpečovali a stále zabezpečují především členové Sokola. Kromě pořádání zábav a plesů byli a stále jsou velice činní huntířovští zpěváci. Koncerty tohoto souboru jsou známé široko daleko. V roce 1980 uskutečnili svůj první zájezd do ciziny (tehdejší Jugoslávie), a od té doby cestují se svým programem téměř každoročně. Již tradiční se stal Vánoční koncert vždy 26.12.

V posledních letech došlo k obnovení činnosti loutkářského a ochotnického kroužku, takže se můžeme těšit na několik představení ročně. Dále je již více než 10 let činný oddíl běžeckého lyžování ve Skuhrově, pracují kulečníkový klub ve Skuhrově a oddíly florbalu, ledního hokeje, odbíjené a tenisu v Huntířově. Zde je třeba vyzdvihnout především činnost oddílu florbalu, kde jsou organizováni a pravidelně trénují nejen chlapci, ale i dívky a muži. Další složky, jako např. hasiči, se podílejí na organizování takových akcí, jako je pálení "čarodějnic" a dětský den ve Skuhrově, Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Huntířově pomáhá organizovat maškarní plesy pro děti a již tradiční "Pohádkový les" v předvečer Dne dětí.

Současnost

Obec Skuhrov je tvořena dvěmi osadami, Skuhrovem a Huntířovem.

V současné době bydlí v obci 507 trvale žijících občanů ve 135 objektech. Kromě toho je 68 domů využíváno k rekreačním účelům.

V obci je základní škola včetně školy mateřské, družina mládeže a školní jídelna, pošta, prodejna smíšeného zboží, dvě sokolovny, dvě požární nádrže, které jsou v letních měsících využívány ke koupání, hostinec, kulečníkový klub a dva hřbitovy.

Přestože obec patří počtem obyvatel k těm malým, žije velmi intenzivním kulturním, společenským a sportovním životem, a to především díky tělocvičným jednotám v Huntířově a v poslední době i ve Skuhrově.

V budově TJ Sokol Huntířov nejen pravidelně cvičí zájemci všech věkových kategorií, ale intenzivně je provozován i tenis, stolní tenis, lední hokej, letní i zimní turistika a v poslední době zejména florbal [nové okno]. TJ Skuhrov se aktivně věnuje především běžeckému lyžování.

TJ Huntířov je též kulturním stánkem obce. Zájemci nejen z řad jejích členů navštěvují smíšený pěvecký soubor, který již řadu let úspěšně reprezentuje obec jak u nás, tak i v zahraničí. Velmi slibně se rozvíjí činnost loutkářského a ochotnického divadelního souboru. V budově sokolovny jsou každoročně úspěšně pořádány tradiční plesy, v průběhu celého roku se pak v obou částech obce konají mládežnické diskotéky a nejrůznější akce u příležitosti významných výročí. Nelze opomenout ani organizační zajišťování nejrůznějších letních i zimních aktivit pro děti, většinou za spolupráce se školou. V kulečníkovém klubu skuhrovské sokolovny se o víkendech schází nejen mládež, ale i ti starší k víkendovým posezením.

V zimním období jsou upravovány lyžařské stopy vytvářející okruh obcí, z něhož vybíhají upravené trasy (na Kopaninu, Dupandu (Alšovice) a po „Hamrštici" (Pěnčín) až na Černou Studnici.

V létě je možno využít cyklistické trasy obcí, osvěžit se koupáním v požární nádrži ve Skuhrově či v Huntířově, využít občerstvení v hostinci „U Jiráků" v Huntířově, o víkendu pak v Kulečníkovém klubu ve Skuhrově a pokračovat v jízdě přes Mukařov, Sněhov, Malou Skálu a dále až do oblasti Českého Ráje.

Na rozvoji kultury se nemalou měrou podílí i hojně navštěvovaná obecní knihovna, která nabízí čtenářům půjčování knih a časopisů, ale i možnost prohlídky fotoalb z historie obce. Zároveň je zde umožněn zájemcům i přístup na internet.

Spolehlivou oporou obce jsou členové Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kteří se podílejí nejen na požárních činnostech, ale jsou ochotni přiložit ruku k dílu vždy v případě potřeby.

Velkým přínosem je pro obec též práce základní a mateřské školy. Její prostory lákají děti kvalitním vybavením, velmi pěknou výzdobou, ale hlavně pestrou nabídkou nejrůznějších školních i mimoškolních činností.

A tak se nám všem společnými silami daří naši vesnici stále zvelebovat a po všech stránkách rozvíjet. Díky zajímavému kulturnímu, sportovnímu i společenskému životu a určitě i díky překrásné přírodě, která přímo vábí k poznání okolí, tu žijeme šťastně a spokojeně.

Turistické informace

Špýchar (v horní části obce Skuhrov)
Po skončení napoleonských válek v r. 1813 byla v zemi velká neúroda. Nastala drahota a hlad. Chybělo především obilí, a to jak ke zpracování, tak i k setí. Tato svízelná situace zasáhla citelně obyvatele ve zdejším velmi chudém kraji. Aby se do budoucna zabránilo hladomoru, byl na gruntě jednoho z místních usedlíků vybudován v r. 1832 špýchar, který měl sloužit jako zásobárna obilí, hlavně v případě jeho nedostatku. Stavbu provedli robotníci, kteří museli zdarma dodat i potřebný stavební materiál. Obilím však špýchar zásoboval především maloskalskou vrchnost. V případě potřeby bylo sice půjčováno i poddaným, ti je však museli vracet v míře mnohonásobně větší.

V pozdějších dobách sloužila stavba k ukládání sena a postupně přestávala být využívána vůbec.
V dnešní době je už k vidění pouze jedna rohová část obvodových zdí.

Památný strom (ve Skuhrově, u „Klapandské cesty")
Lípa malolistá - nachází se na pozemku p. č. 155, u domu č. p. 26. Je stará 250 let, vysoká 26 m, její obvod činí 425 cm.

Kaplička v Huntířově (ve spodní části osady Huntířov, pod požární nádrží)
Doba jejího vybudování není přesně známa. Z dochovalých záznamů vyplývá, že finanční prostředky na její stavbu byly získány na základě veřejné finanční sbírky. Hlavními sponzory byli bratři Vilém a Václav Reinišovi. Její stavbou bylo podmíněno konání první pouti ve vsi. Vysvěcena byla v r. 1910 sv. Vojtěchu.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.skuhrov-huntirov.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA