Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Jirny

Historie
Dějiny obce Jirny zasahují do dávných dob. Lze předpokládat, že zdejší osídlení existovalo již v 10. nebo 11. století, a že zde byla postavena původně dřevěná a později kamenná tvrz, která byla důležitým opěrným a strážním bodem panství Přemyslovců.

Nejstarší dosud nalezená historická zpráva pochází z roku 1350. Tehdy již stála v Jirnech kamenná tvrz, která se rozkládala na návrší kolem kostela. U tvrze byl velký poplužní dvůr a v pozdější době další hospodářské usedlosti a statek (kmetcí dvůr).

Umístění tvrze v uvedeném místě bylo potvrzeno v roce 1894 při kopání hrobů na bývalém hřbitově kolem kostela, kdy se přišlo na zeď, několik metrů dlouhou a 95 cm širokou a zvláště v roce 1907, kdy byl prováděn výkop v blízkosti zvonice a pod násypem asi 130 cm vysokým byly objeveny chodby a sklepy, jež byly klenuté z netesaných hrubých kamenů a chodby vedoucí nalevo i napravo hladkých stěn. Ve sklípcích se našel jeden kulatý kámen z ručního mlýnku, hojně skořápek z vajec, střepy ze starých popelnic, drobné skleněné střepy a ve skále vytesaná lavička. Výkop řídil MUDr. Čížek, obecní lékař a Václav Brabec, farář. Pořízené plánky i zápisy jsou ve farní i obecní kronice. V dalším odkrývání chodeb nebylo pokračováno, provedený částečný výkop byl opět zasypán.

Až do 30leté války rozeznávaly se na místě dnešních Jiren dvě vsi: Jirny, tzv. Velké nebo Horní Jirny a Jiřenec, tzv. Malé nebo Dolní Jirny. Po 30leté válce rozdíl obou vsí upadal v zapomenutí.

Jména Jireň > Jirna a Jirenec byla uváděna téměř vždy pohromadě. Proto přešlo časem základní jméno Jirna do plurálu Jirny a obě vsi rozlišovány jen přívlastky Velké a Malé. Když po zničení vsí původně samostatné vesnice splynuly, staré místní jméno Jiřenec od 17. století upadalo v zapomenutí a dnes se nezachovalo ani jako označení místní části zvětšené obce.

V průběhu věků se vystřídalo mnoho majitelů tvrze a statků i hospodářství poddaných, od 17. století i majitelů zámku a panství. Jirny náležely r. 1350 Eywanu z Jiren, r. 1367 Jakši Bolkovu z Velfloviců a Pešku z Klučova, nepochybně z Olbramovců, měšťanům Pražským. R. 1389 vykonával tu právo podací Mikuláš z Klučova na Jirnách, r. 1392 jmenuje se Anna z Jiren, r. 1398 Mareš z Jiren, r. 1408 Oldřich Běškovec, seděním v Jirnech. R. 1458 přiznal se Jan Kozel z Jiren k dluhu 300 kop gr. č. Mikuláši, Václavu a Matěji, bratřím ze Svojkova a z Babic, jež zapsal na Jirnách dvorci, dvoře poplužním a dvorech kmetcích s platem. Ale téhož roku 1458 daroval Jaroslav Plichta z Žerotína oltáři sv. Urbana ve chrámě sv. Víta na hradě Pražském čtyři kopy gr. č. v Jirnách a v Jiřenci na vychování druhého kněze při témž oltáři.

Po něm držel zboží Jirenské zeť jeho Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic. V tituláři z r. 1534 jmenuje se Votík z Cítova a na Jirnách. R. 1542 Mikuláš Vančura z Řehnic jménem svým i bratří Zikmunda a Jindřicha koupil od Votíka Selmického z Cítova "Jirny a tvrz a dvůr poplužní, v Jirnách Malých a Velkých vesnice celé", ale již r. 1543 prodal Votík Jirny zpět pánům Vančurům. Roku 1544 prodali bratří Mikuláš, Sigmund a Jindřich Vančurové z Řehnic dědictví své Jirny, tvrz, dvůr poplužní s poplužím a v Horních Jirnách dvůr kmetcí s platy, v Dolejších Jirnách ves celou a dvory kmetcí s platy, s dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky, robotami, s krčmou, s mlýništěm pustým pod Jirnami, s vinicí pustou, s podacím kostelním v Dolejších Jirnách Pavlu Severinu z Kápí Hory, měšťanu Staroměstskému.

Součást hospodářství tvořil pivovar, který byl zrušen ke konci 19. století. Vařilo se v něm pivo po bavorském způsobu a čepovalo se v okolí i ve vlastním domě "U beránka" Na poříčí v Praze. Z bývalého pivovaru byly zřízeny byty (na levé straně cesty k zámku). Zůstal zachován ležácký sklep v zámeckém parku "Bavorák". Roku 1836 byl zřízen z bývalého ovčína (v roce 1843 bylo zde 1170 ovcí) cukrovar, jeden z prvních v Čechách. Ten byl zrušen v roce 1885. Hlavní příčinou zrušení byla špatná hospodářská situace po postavení železnice, která dopravovala suroviny i výrobky levnější než se dosud dělo koňskými a volskými potahy. Zrušením poddanství a nevolnictví v letech 1848 - 1849 ukončil místní zámecký úřad svou činnost a byl utvořen obecní úřad se starostou.

Za I. světové války padlo 38 místních občanů, 26 občanů se zúčastnilo jako legionáři v bojích. Za II. světové války bylo v naší obci třikrát ubytováno bněmecké nacistické vojsko, vždy po několik měsíců nebo týdnů. Několik občanů bylo vězněno v nacistických koncentračních táborech, někteří se již nevrátili, byli popraveni. Z řad občanů byli někteří účastníky bojů za naše osvobození nebo činní v protifašistickém odboji. 9. května 1945 jsme uvítali v naší obci Rudou armádu.

Pošta je v místě od 1. března 1913. Od února 1925 je možné i telefonní spojení. Elektrické osvětlení bylo zavedené od 1. září 1924. Elektrický proud byl z malé vodní elektrárny z Dražic na Jizerou. Lékař je v obci od roku 1875. Předtím v roce 1843 je uváděn lékař vrchnostenský a dvě porodní babičky. Nyní je v obci obvodní zdravotní středisko včetně zubního oddělení a dětské poradny.

Četnická stanice byla v obci zřízena 1. února 1915. Chudobinec byl v obci založen vrchností v roce 1827. Mimo to chudí občas byli obdarováváni panstvem nebo různými dobrodinci. Obec zřídila obydlí pro staré a nemajetné občany zakoupením bývalého hospodářství č. p. 22 v roce 1909. Knihovna (obecní) byla zřízena 9. prosince 1903. V roce 1930 měla 497 svazků. Nyní lidová knihovna má v roce 1981 asi 4850 svazků. Samostatná lidová knihovna je také v Nových Jirnech. Dříve mívaly své spolkové knihovny i některé spolky.

Kulturní dům byl otevřen 19. prosince 1954 slavnostním divadelním představením sehraným ochotníky Osvětové besedy. Byla sehrána výpravná hra Aloise Jiráska "Lucerna". Kino bylo otevřeno 6. dubna 1927 v tělocvičně Sokolovny biografickým odborem Sokol. Ochotnické divadlo mělo v Jirnech velkou tradici. V záznamech je uváděno již v roce 1882. Nynější budova Sokolovny byla otevřena velkolepou slavností 16. června 1921.

K jirenské tvrzi patřila i osada Žák, ležící v lese Vidrholci, při dnešní železniční trati Úvaly - Klánovice. Místo Připomíná pobořená hráz rybníka a zbytky staveb zarostlé stromy a keři. Dosud je tato 16. část lesa jmenována "V Žáku". Osada zanikla pravděpodobně ve třicetileté válce. Nové Jirny vznikly v roce 1800 na pozemcích vrchnostenského lesa přistavěním nových usedlostí k panské myslivně č. p. 1 a panské hospodě č. p. 2. Roku 1809 zde bylo 9 domů, roku 1841 16 domů, roku 1910 57 domů a 276 obyvatel, v roce 1980 204 domů a 501 obyvatel.

V roce 1872 byla v obci vystavěna kaple, kaplička Panny Marie v lese (podobná kapli na Semeringu v rakouských Alpách), byla postavena v roce 1914 místním Okrašlovacím spolkem. Obec Nové Jirny je pěkně upravena, má širokou náves, rekreační chatovou osadu, kino a Lidovou knihovnu.

Památky

Zámek v Jirnech
Asi v polovině 17. století byl vrchností (zřejmě za hrabat Stubicků z Königsteina) postaven západně od obce nevelký zámek s novým hospodářským dvorem. O vzhledu tohoto tzv. Starého zámku se zachovalo stejně málo informací jako o vzniku jirenské tvrze. Písemné materiály mlčí, ikonografické prameny se omezují na jediné a ještě k tomu hypotetické vyobrazení na Navrátilově fresce Rozsévače v tzv. Novém zámku v majitelově ložnici.

Farní chrám sv. Petra a Pavla
Stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. století, první zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728 - 1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď.

Gotický presbytář se skládá ze čtvercové základny ukončené pěti stranami pravidelného osmiúhelníka s žebrovou klenbou. Původně hrotitá okna byla při přestavbě polokruhově zakulacena. Zevně jsou ve dvou stranách patrná zazděná původní úzká okénka.

Zvonice u kostela sv. Petra a Pavla
Stojí na místě starší, původně dřevěné, později kamenné, gotické stavby snad z poloviny 14. století. Kdysi jednopodlažní objekt z neomítaného zdiva o šířce 120 cm byl nejprve zastřešen jehlanovitou střechou. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony z let 1562-1563 od zvonaře Brikciho z Cimperka.

V I. světové válce přímo na bojištích padlo či na následky zranění zemřelo z Jiren 18 občanů a z Nových Jiren 10. Dalších 9 občanů (6 z Jiren a 3 z Nových Jiren) bylo nezvěstných.

Proto se občané rozhodli postavit padlým a nezvěstným hrdinům pomník. Stavební náklad 10 800 Kč byl opatřen obecním zastupitelstvem za vedení "Výboru pro postavení pomníku" s předsedou p. Rudolfem Polzem.

První zmínka o mlýnu v Jirnech pochází z roku 1350, kdy je mlýn uveden v trhové smlouvě majitele zdejšího panství Jana Eywanuse z Jiren. Náležel tehdy panství a mlynář na něm pracoval námezdně.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.jirny.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA