Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Libavské Údolí

Historie a současnost Libavského Údolí
Libavské Údolí je pojmenováno podle potoka Libavy, který protéká údolím. Historie obce sahá až do 9. století, kdy se na stejnojmenném vrchu nad soutokem Malé a Velké Libavy nacházelo historické slovanské hradiště Kolová.

To je dnes nemovitou kulturní památkou zapsanou na ústředním seznamu památek. Samotný vznik obce se počítá od roku 1824 založením textilní továrny v údolí Libavy svobodným pánem Lenkem. V roce 1880, kdy se majitelem závodu stává pan Noe Stross, zažívá obec velký rozmach výstavbou činžovních domů pro zaměstnance a stoupá i její vybavenost.

V obci je 19 činžovních domů s 208 bytovými jednotkami, dále 34 rodinné domky, z toho 12 v osadě Kolová. V obci žije šest stovek obyvatel. Pracovní příležitosti poskytují textilní závody v obci, dále i Věznice Kolová a sokolovské doly. Obec je umístěna na kopci za soutokem Malé a Velké Libavy, krajina kolem je hustě zalesněna. V katastru obce se nachází osada Kolová, kde část katastru zabírá věznice, dříve kasárny Armády ČR. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusy, které přes obec projíždí ve vyhovujících intervalech, které jsou přizpůsobené provozu závodů. Mimo pravidelného spoje Kynšperk - Sokolov mohou občané využít i spoje Aš – Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Praha.
Spádovou oblastí pro obec je město Kynšperk nad Ohří, které je vzdálené asi 3 km a město Sokolov s rozšířenou působností vzdálené 11 km.

V roce 1996 byla zhotovena Urbanistická studie Libavského Údolí firmou Stavoprojekt Karlovy Vary. V roce 2001 byla zhotovena ing. Kaskovou Karlovy Vary Urbanistická studie osady Kolová. Oby tyto dokumenty jsou základem pro zpracování Územního plánu celého správního území Obce Libavské Údolí. Územní plán zpracovala ing. Arch. Kasková a byl dokončen v první polovině roku 2005.

V roce 2001 bylo v obci poprvé uskutečněno Setkání starousedlíků a bývalých německých obyvatel Obce Libavské Údolí. Vzhledem k úspěšnosti této akce a kladnému ohlasu bylo rozhodnuto toto setkání zopakovat v roce 2004 k oslavě 180. výročí založení Libavského Údolí jako obce. Při příležitosti 2. setkání obyvatel nechalo zastupitelstvo obce poprvé v historii zhotovit znak a prapor obce. Prapor obce byl prezidentem republiky udělen dne 8. 6. 2004 a předán dne 11. 8. 2004 Parlamentem ČR.

V obci se každoročně konají oslavy Dne dětí, kde jsou zapojeny všechny organizace, dále předvánoční posezení s důchodci, stavění máje, vítání občánků, maškarní karnevaly, vánoční hry pro děti, lampionové průvody spojené s kladením věnců k památníku padlých hrdinů u příležitosti státních svátků. Členky kulturní komise sledují životní jubilea občanů, které navštěvují a předávají jim upomínkové dárky. V obci pracuje Klub žen, dále vodácký oddíl, ve kterém je organizována i mládež. Tento oddíl pravidelně organizuje otevírání a zavírání řeky Ohře a další společenské akce. Jednou z největších organizací je v obci Automotoklub, který vlastní svépomocnou dílnu. Obec dále reprezentují oddíl malé kopané a oddíl hokejistů, které jsou zapojeny do okresních soutěží. Hokejisté pořádají i tradiční kulturní akci Libavský kotlík.

V průběhu roku 2004 byla rozšířena stanoviště tříděných odpadů tak, aby byla zajištěna dostupnost všem občanům obce a osady Kolová. V roce 2005 byla zvýšená četnost v odvozech separovaných odpadů. Obec má zpracovanou publikaci o historii a současnosti obce. Po provedeném leteckém snímkování byly vydány barevné pohlednice Libavského Údolí a Kolové. Obec má svou historickou kroniku, která je každoročně doplňována místním kronikářem. Dále je vedena společenská kronika, která dokumentuje společenské vyžití občanů včetně fotodokumentace.

V průběhu roku 2003 byla provedena úprava prostor v bývalém hospodářském pavilonu MŠ, kam byla přestěhována Místní knihovna včetně vybavení novým nábytkem. Zároveň byla výrazně rozšířena výpůjční doba. Doplňování knihovny o nové publikace a periodiky je prováděno ve spolupráci s Městskou knihovnou Kynšperk nad Ohří a okresní knihovnou Sokolov. Na přelomu roku 2003/2004 za pomoci Krajského úřadu jsme instalovali do prostor knihovny internet, který je zpřístupněn veřejnosti. Pro zlepšení informovanosti občanů a pro zkvalitnění záchranného systému oce byl mimo potřebných plánů opraven i místní rozhlas včetně rozhlasové ústředny.

Obec má vlastní základní školu s 1. až 5. ročníkem, školní jídelnu a družinu. Součástí školy, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu, je i mateřská škola umístěná v budově školy. Škola je na dobré úrovni jak po stránce materiálního vybavení, tak i vzhledu. Škola svou činností reprezentuje obec. V roce 2003 byly ve škole provedeny úpravy včetně přestavby kuchyně, aby byly dodrženy nové hygienické předpisy pro provoz tohoto zařízení. V roce 2005 bylo vybaveno školní hřiště dřevěnými prolézačkami.

Velmi dobrá je spolupráce i s praktickým lékařem z Kynšperku, který v obci ordinuje 4 dny v týdnu a zdravotní sestra bydlí přímo v obci.

Obec má průmyslový charakter a rozvinula se v souvislosti s textilní továrnou v obci, která zaujímá téměř polovinu rozlohy obce. Továrna, kde zajišťuje textilní a přidruženou výrobu celkem 5 firem různých názvů, poskytuje zaměstnání místním občanům, převážně ženám, ale i dojíždějícím z okolí. Současně zaměstnává asi 700 pracovníků. Spolupráce se závodem a obcí je na dobré úrovni a v roce 2003 došlo k uzavření výhodných dohod. V obci jsou 2 soukromá pohostinství, truhlářská dílna , dvě autoopravny, kadeřnictví, obchod se smíšeným zbožím a večerka.V obci je poštovní úřad. V osadě Kolová je soukromá restaurace penzion „U čertova mlýna“, jehož areál v blízkosti lesa a vody poskytuje občanům kvalitní využití volného času. V roce 2003 byla v rámci Programu rozvoje vybudována turistická stezka z Libavského Údolí podle Malé Libavy do Kolové, která je u Penzionu napojena na stezku vybudovanou městem Kynšperk nad Ohří. Pohostinství „U Rybníčku“ v Libavském Údolí poskytuje lidem občerstvení po celý rok. Zde jsou pořádány koncerty country hudby v přírodě. Hospoda „Na vršku“ je soukromým majitelem postupně restaurována a opět je v provozu společenský sál pro pořádání velkých kulturních akcí.

Obec je sídlištního typu a většina dělnických činžovních domů byla postavena v letech 1890-1905. Další výstavba těchto domů pokračovala až po II. světové válce, kdy jich od roku 1950 do roku 1989 bylo postaveno 6. Rodinné domy byly postaveny v období let 1920. Všechny staré činžovní domy byly v letech 1960-1980 rekonstruovány a bytové jednotky předělány na byty I. kategorii. V roce 2002 byly postaveny l rod. domek a v roce 2005 další domek. V roce 2004 bylo na základě usnesení zastupitelstva obce předáno do osobního vlastnictví z majetku obce 8 činžovních dvoudomů. Rekonstrukcí hospodářského pavilonu bývalé mateřské školy a za pomocí státní dotace byly vybudovány tři bytové jednotky.

Obec má novou telefonní síť a je kompletně plynofikována včetně areálu závodu.
Plynofikaci zajišťovala obec převážně ze svých prostředků při poskytnutí částečné dotace z Fondu životního prostředí. Po provedené plynofikaci byly ve všech činžovních domech vybudovány plynové kotelny. Celá obec má tak zaveden systém ekologického vytápění, pouze v osadě Kolová je klasický způsob topení na tuhá paliva.

V obci byl svépomocí vybudován nový vodojem 300 m3 společná ČOV se závodem, kam je sveden kanalizační systém obce. Účinnost této ČOV činí 95 %. V roce 2003 byla dokončena vyvolaná akce ke zlepšení provozu ČOV, rušení biologických septiků v obci.

V závěru rok 2005 zadala obec zpracováním projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí v souladu s dokončovaným Územním plánem obce pro možnost výstavby rodinných domků na parcelách, kde některé byly již k tomuto účelu vyčleněny a prodány. Z důvodu velké finanční návratnosti bylo v roce 2005 provedeno 2. kolo výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí.

V obci byl v roce 2000 zaveden nový systém nakládání s odpady. Byly likvidovány skládky. Později byl vybudován tzv. odpadový dvůr, kde je umístěn velkokapacitní kontejner. Dvakrát ročně je zajišťován svoz nebezpečného odpadu. K celé organizaci sběru včetně poplatků byla vydána směrnice pro celou obec. Každým rokem se dosažené výtěžnosti třídění zvyšují a obec se řadí do nejvyšších stupňů v hodnocení v třídění separovaných odpadů v kraji. V roce byla uvedena do zkušebního provozu mezi továrním náhonem a Libavou malá soukromá vodní elektrárna.

O pořádek na veřejných prostranstvích v obci a jejich pravidelnou údržbu se starají kmenoví zaměstnanci obce. Do roku 2005 spolu s nimi obec každoročně zaměstnávala pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací ve spolupráci s ÚP. Pro tento účel obec zakoupila i potřebnou techniku. V roce 2004 byl dále zakoupen výkonnější malotraktor s valníkem, radlicí a posypovým zařízením. Tímto si je obce schopna zajišťovat celoroční úklid místních komunikací a veřejných ploch.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=8169, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA