Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Zákupy

Současnost
Zákupy mají v současné době asi 2 800 obyvatel. Ti, stejně jako návštěvníci Zákup, mohou využít služeb polikliniky (praktický lékař, pediatr a gynekolog), zubního lékaře, lékárny, rozsáhlého sportovního areálu včetně sportovní haly a posilovny, koupaliště s tobogánem, stravovacích a ubytovacích zařízení (viz samostatná rubrika), poměrně rozsáhlé sítě obchodů všeho druhu včetně dvou čerpadel pohonných hmot, možnosti opravy motorových vozidel i jízdních kol v místě. Je zde dobré vlakové i autobusové spojení s okolím.

Městečko s bohatou historií, významnými historickými a uměleckými památkami, kulturními tradicemi, krásnou přírodou, turistickými cíli, mnoha sportovními, ubytovacími a stravovacími zařízeními leží v lesnaté, k jihu otevřené krajině 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy v nadmořské výšce zhruba 265 - 270 m (nejvyšší bod zákupského katastru byl Kamenický vrch 466 m, nyní ovšem těžbou kamene snížený pod 440 m, na mapě uváděn jeho druhý vrchol 435 m), nejnižší - soutok Svitavy a Ploučnice pod Brennou 254 m nad mořem).

Hlavním tokem zákupského katastru je říčka Svitava (Svitavka), pramenící na česko-německých hranicích. Vlévá se do Ploučnice jižně od Zákup v nejmenší nadmořské výšce katastru 254 m nad mořem. Na zákupském katastru přijímá Svitava tři přítoky - vesměs z levé strany: Kamenický (dříve Zlatý) potok u křižovatky silnic Zákupy - Kamenice - Velenice, Rybniční potok blízko koupaliště, které je jím napájeno a Bohatický potok za železničním přejezdem u zastávky Božíkov, pole a louky za nádražím odvodňuje Luční potok, který ústí do Ploučnice nedaleko železniční zastávky Vlčí Důl.

Na katastru Zákup jsou dvě větší vodní plochy a to koupaliště (Velký zákupský rybník) a nad ním Malý zákupský rybník, zvaný Štefanův. Bohatický potok odvádí vodu z Bohatického rybníka. Kromě toho se na zákupském katastru vyskytuje řada drobných rybníčků a to nad zámkem, u koupaliště i na úpatí Kamenického vrchu.

Historie a současnost

Zákupy vznikly někdy ke konci 13. st. v období kolonizace, kdy se zde usadili jak Češi (Česká Ves), tak Němci (Richinstat). Roku 1315 je uváděn Fridman ze Zákup, který patřil k vladykům ze Smojna, jejichž tvrz stála patrně na místě nynějšího zámku. V 2. pol. 14. st. se zákupské zboží stává majetkem pánů z Vartenberka, kterým patří do 2. pol. století patnáctého. Pravděpodobně v roce 1359 byly Zákupy povýšeny na městečko. Mezi léty 1460 - 90 získali Zákupy Berkové z Dubé.

Za Zdislava Berky dosáhly Zákupy svého prvního vrcholu - mimo jiné: výstavba zámku, roku 1541 Zákupy povýšeny na město a obdržely městský znak. V roce 1586 císař Rudolf II. potvrdil Zákupům městská práva a dal jim pečeť. V roce 1553, 1599 a 1680 postihl Zákupy mor. V roce 1612 Zákupy koupil Jan Novohradský z Kolovrat a 1632 přešlo panství do rukou knížat Sasko-Lauenburských.

Za třicetileté války bylo město několikrát drancováno. V létech 1658, 1680 a 1775 zde došlo k povstání poddaných. Roky 1681 až 1685 patřily výstavbě kapucínského kláštera, 1680 - 90 probíhala přestavba zámku a vybudovány barokní terasy v parku. R. 1689 byl ve zdejší panské sklárně utaven první zlatý rubín v Čechách.

Druhého vrcholu dosáhly Zákupy pod vládou vévodkyně toskánské Anny Marie Františky, která učinila Zákupy svým sídlem. Její dvůr zahrnoval 120 dvořanů a osobních služebníků, kromě služebníků nižších a výdaje na chod dvora činily skoro 40 000 zlatých ročně. Vévodkyně dala vybudovat novou část města (tzv. Malá Strana), v roce 1708 vzniklo sousoší Nejsvětější Trojice. Od r. 1753 se Zákupy dostávají do rukou vévodů bavorských.

V roce 1788 začal průmyslový rozvoj Zákup textilkou J. J. Leitenbergera.

Roku 1803 se majitelem panství stal arcivévoda Ferdinand Rakouský.

Roku 1813 byly Zákupy obsazeny francouzským a pak i ruským vojskem. V létech 1818 až 32 byly Zákupy sídelním městem Zákupského vévodství, jež po porážce císaře Napoleona I. bylo zřízeno pro jeho syna Napoleona Františka Karla Josefa, zvaného Orlík, který tu však nikdy nepobýval.

V polovině 19. st. dochází k rozvoji společenského života a založení řady spolků. Z nich nejvýznamnější byl v roce 1850 zde rytmistrem v. v. Ferdinandem Leitenbergerem založený první dobrovolný hasičský spolek na území habsburské monarchie a střední Evropy.

Roku 1876 mělo město telegraf a v roce 1883 poprvé projel Zákupy vlak. Telefon byl zaveden roku 1909, od roku 1913 měly Zákupy elektřinu a od roku 1929 kino.

Po vzniku Československa byla v roce 1919 otevřena česká škola a o čtyři roky později (1923) vznikl při Národní jednotě severočeské český ochotnický spolek.

Památky a zajímavosti Zákup

Zámek
Původní tvrz vladyků ze Smojna v roce 1541 začal na zámek přestavovat Zdislav Berka. Při obnově po požáru 1573 vzniklo mohutné východní křídlo a postupně zámek dostavěn do čtyř křídel. V 2. pol. 17. st. byl zámek přestavěn. Tehdy vznikl hospodářský dvůr a vytvořena zahrada s terasami. V letech 1694 - 7 byly vybudovány rozsáhlé konírny v předzámčí. V roce 1696 vznikla voliéra. Po roce 1848 byl zámek určen za letní sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a následovaly náročné přestavby v letech 1850 - 53 ve stylu druhého rokoka architektem J. Bělským za spolupráce malířů J. Navrátila a V. Kandlera, sochaře V. Levého a štukatéra J. Effenbergera.

V roce 1876 se tu sešel František Josef I. s carem Alexandrem II., 1. července 1900 se zde konala svatba Františka Ferdinanda d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Po 1. světové válce se stal zámek státním majetkem. Veřejnosti se otevřel roku 1951. Od roku 1977 probíhala rekonstrukce a zámek byl opět otevřen roku 1985 s prohlídkovým okruhem, který se dál rozšiřuje. V r. 1997 byla rekonstruována voliéra, postupně opravena fasáda předzámčí a rekonstruován a pro veřejnost v roce 2001 otevřen anglický park. Zámek byl k 1. 1. 2002 prohlášen za národní kulturní památku.

Zámecký park se skládá z části s dvoustupňovými terasami s balustrádami, nikami a karyatidami (francouzská zahrada). Anglický park je tvořen alejí a na ní po stranách navazujícími palouky s rozmanitými skupinami stromů a jezírkem s ostrůvky.

Sousoší Nejsvětější Trojice
Nejcennější sochařskou památkou Zákup je barokní sousoší Nejsvětější trojice na náměstí Svobody z roku 1708. Bylo vytvořeno podle vzoru vídeňského sousoší sochařem a kameníkem Dubkem na objednávku velkovévodkyně Anny Marie Františky z Toskány. Pískovcové dílo je vysoké 14 metrů a v horní části má tvary kupících se oblaků („obláčkový obelisk“). Dále je ozdoben množstvím ornamentů, plastik a třemi figurálními reliéfy svatých. Na vrcholu je skupina Nejsvětější Trojice s velkým kovovým křížem. Celá skulptura má 20 soch a tři malé vodní nádrže ve tvaru mušle. Staticky i povětrnostními vlivy ohrožené dílo je v současné době podle finančních možností města rekonstruováno. Roku 1998 byly zahájeny opravy Jiřím Kaňovským.

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Původně gotický kostel sv. Fabiána a Šebestiána stál možná už roku 1458. V létech 1550 - 62 byl rekonstruován. V roce 1863 byl kostel přestavěn do současné pseudogotické podoby. V kostele je relikvie sv. Felixe, figurální náhrobníky ze 16. století, náhrobky ve zdi kolem kostela jsou z let 1588, 1644, 1730, 1745, 1754 a nesou převážně české, dnes však už téměř nečitelné nápisy.

Železný kříž na střeše má letopočet 1560. V kryptě kostela je pohřbeno 23 příslušníků rodu Berků a velkovévodkyně Anna z Toskány s manželem. U hlavního oltáře jsou mramorové náhrobky Zbyňka Berky, jeho paní a synů. U mariánského oltáře najdeme kamenný reliéf paní Aliny Chvalkovské s českým nápisem z roku 1578. Interiér kostela je dobře zachovaný a za prohlídku stojí i okolní hřbitov s náhrobky několika významných zákupských občanů a hroby obětí první a druhé světové války.

Radnice
Na severu ohraničuje nám. Svobody budova radnice, postavená r. 1867 v pseudogotickém slohu s cimbuřími a okny tudorovské gotiky na místě staré budovy (se základním kamenem z roku 1417).

Kapucínský klášter s kostelem sv. Františka Serafinského
Byl vystavěn v letech 1679 až 1685 jako dík za záchranu v turecké válce Juliem Františkem, knížetem sasko-lauenburským, který se vyznamenal při obležení Vídně Turky roku 1683. V roce 1950 byl tento raně barokní klášter s kostelem a areálem zrušen, později využíván armádou československou, v létech 1968 – 1990 sovětskou a nyní je v dezolátním stavu.

Klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Budova byla vystavěna v novorománském slohu na náměstí Svobody roku 1865. Byla zde škola a penzionát s výukou němčiny a ručních prací, kde studovaly dívky i z Prahy. Od roku 1946 zde byla umístěna měšťanská a základní škola do roku 1964. Dnes je zde pošta.

Kaple sv. Anny
Tato sakrální památka stojí na bývalém morovém hřbitově u kamenného mostu a pochází z roku 1680. Její stavba je spojena s epidemií moru, který vzápětí po třicetileté válce postihl Zákupy. Ze všech obyvatel Zákup zbylo tehdy údajně 6 lidí. Před kaplí bývaly umístěny dvě sochy světců, Vedle stojí kamenný most.

Kamenné můstky přes říčku Svitavu
Jedná se o most z roku 1849 v Mostní ulici vedle kaple sv. Anny, původně ozdobený 3 sochami světců a můstek u kapucínského kláštera (při východu z Mírového nám.) z roku 1713, který byl původně osazen 6 sochami, nyní již vesměs poškozenými.

Kaple sv. Josefa
Byla založena v roce 1698 na úpatí Kamenického vrchu italskými dvořany zákupského zámku. Poblíž bývala do roku 1782 poustevna.

Nové Zákupy – bývalá tovární budova
Počátkem 18. století tu vznikla malá osada. V roce 1786 tu byla zřízena tovární budova pro kartounku Jana Josefa Leitenbergera. Ve 2. polovině 19. století zde pracoval cukrovar a byla sem zavedena železniční vlečka. Na začátku 20. století byla budova upravena pro vyšší lesnické učiliště. Po roce 1945 byla přeměněna na kasárny pro československou a posléze více než 20 let pro sovětskou armádu. Objekt (až na klasicistní bývalé sídlo rodiny Leitenbergerů) ztratil vinou přestaveb uskutečněných sovětskou armádou úplně svůj historický charakter a je v dezolátním stavu.

Další památky
Dříve významná sochařská výzdoba Zákup v převážné části je silně poškozena nebo přenesena na bezpečnější místo. Je to především sloup se soškou sv. Tadeáše z roku 1707, který stával u koupaliště (dnes v rohu francouzské zahrady), sousoší Piety v Mimoňské ulici (dnes v lapidáriu Okresního vlastivědného muzea v České Lípě).

Dalšími pamětihodnostmi Zákup a nejbližšího okolí jsou vzácný lidový Betlém (Boží hrob) vytesaný ve skále u Velenic při silnici na Brniště či smírčí kříže v lese u Lasvic na cestě k Velenicím, ve Velenicích a v Písečné.

V Zákupech najdeme rovněž řadu lidových staveb a stavebně cenných domů s barokními, empírovými a secesními znaky. Na stěně domu s barokní branou na nám. Svobody visíval kdysi chomout (duga) ruské trojky z období napoleonských válek. Jako řada jiných zákupských památek je umístěn v OVM v České Lípě. V samotných Zákupech i všude kolem je řada kapliček a božích muk.

Připomeňme ještě zajímavosti z oblasti přírodovědné. Na severovýchodním úbočí Kamenického vrchu v údolí Kamenického (Zlatého) potoka vyvěrají železité prameny (dříve rovněž opatřené sochařskou výzdobou). Stojí za to také dojít do bývalého lomu na Kamenickém vrchu a zde studovat strukturu čediče, podobnou známé Panské skále u Kamenického Šenova. Opět v OVM je uchováván balvan, zřejmě meteorického původu, přenesený v 60. létech z úpatí Kamenického vrchu.

Zajímavosti historické i přírodovědné se snoubí v nově budované naučné stezce od sídliště do Kamenice a postupně do Nových Zákup a zpět.

Turistické tipy

Zákupy jsou vhodným výchozím místem pro výlety do okolí. Kdo má rád vyjížďky na kole, ten si rozhodně nenechá ujít dobře značené cyklostezky v okolí Zákup a měl by se vydat i směrem na Mimoň po trasách blízkého cykloráje Podralsko. Je to území bývalého vojenského prostoru Ralsko, které je nyní protkáno dobře udržovanými cyklotrasami. Často nás tu překvapí krásné přírodní scenérie, které bychom v bývalém vojenském cvičišti rozhodně nečekali. Ne své si tu přijdou i houbaři a sběrači borůvek.

Vydáme-li se ze Zákup směrem na Doksy, určitě nepřehlédneme už z dáli siluetu královského hradu Bezdězu. Pokud zdoláme kopec, na kterém hrad stojí, bude nám odměnou za naši námahu překrásná vyhlídka do širokého okolí. Potom se můžeme buď osvěžit ve vodách Máchova jezera v Doksech nebo se po něm projet parníkem, či navštívit památník K. H. Máchy.

Při návštěvě České Lípy neunikne naší pozornosti torzo zrestaurovaného vodního hradu Lipý, který leží přímo u silnice, protínající střed města. Jen několik metrů od hradu stojí renesanční Červený zámeček. Za pozornost stojí i českolipské náměstí s kašnou, morovým sloupem, nově opravenou radnicí i dalšími domy. Největším kostelem ve městě je bazilika Všech svatých s augustiniánským klášterem, ve kterém nyní sídlí Vlastivědné muzeum a galerie. Je tu určitě ještě spousta zajímavostí, ale my na závěr můžeme navštívit např. cukrárnu a kavárnu Union, jejíž secesní interiér i exteriér je chloubou města.

Obdivovatelé tradičního českého skla se v Novém Boru ve sklářském muzeu mohou kochat pohledem na umění dnes už zapomenutých mistrů sklářů, jejichž krásné křehké výtvory ovšem přetrvávají dál. Novoborsko je i oblastí venkovských roubených stavení, které byly mnohdy zachráněny především přičiněním chalupářů. Ty sem přilákal především klid a krásná příroda Lužických hor.

Blízký Kamenický Šenov je znám především světoznámou výrobou křišťálových lustrů. Poblíž leží přírodní útvar Panská skála, lidově zvaná Varhany, kde se točila pohádka Pyšná princezna Za zmínku stojí ještě v pískovci vytesaný hrad Sloup, ležící ve stejnojmenné obci na Novoborsku . I on se řadí k turisticky vyhledávaným místům.

Nejznámější sakrální stavbou v tomto regionu je pravděpodobně bazilika svatého Vavřince v Jablonném v Podještědí. Každoročně se tu konají slavné poutě, hojně navštěvované věřícími i vysokými církevními hodnostáři. S tímto městečkem je spojeno i jméno všeobecně známé paní Zdislavy z Lemberka, patronky rodiny, nemocných i trpících.

V okolí Zákup a na Českolipsku se samozřejmě nachází ještě mnoho a mnoho historických i přírodních zajímavostí. Seznámili jsme vás alespoň s některými, aby sloužily jako inspirace pro vaše případné výlety.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.zakupy.cz/oldversion/index.php, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA