Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Merboltice

Historie
Obec Merboltice má středověký původ. První písemná zmínka pochází z roku 1352. Před rokem 1359 zde byl farní kostel, což svědčí o tehdejším významném postavení obce a o tom, že Merboltice vznikly daleko dříve před rokem 1352. Merboltice patřily nejprve k hradu Ostrý (jeho pozůstatky najdeme u Františkova nad Ploučnicí), v 16. století připadly ke Konojedům. V roce 1623 zde zanikla fara, což způsobil hluboký úpadek v pobělohorské době. Berní rula z roku 1624 udává v obci dvacet selských usedlostí, sedm chalupníků a dva zahradníky.

Zásadní změnu v sociální struktuře a pronikavý nárůst obyvatelstva i rozlohy obce přinesla německá kolonizace koncem 17. a začátkem 18.století. Vesnice se rozrostla zejména o početná obydlí řemeslníků a drobných chalupníků. O návratu k prosperitě svědčí i znovuvybudování kostela sv. Kateřiny v roce 1709.

Němečtí kolonisté si s sebou přinesli jiný názor na architekturu a urbanizmus, a také nový způsob obživy. Původně zemědělskou obec osídlují z velké části řemeslníci a horníci, kteří v okolí obce těží stříbro a hnědé uhlí, což dokládají zbytky starých štol. Za původní středověké centrum bylo považováno okolí bývalého kostela v blízkosti komunikačního uzlu, který vytvářela spojovací cesta k Valkeřicím.

Po 2. světové válce, po odsunu Němců, kteří tvořili prakticky veškeré obyvatelstvo, došlo ke změnám v negativním smyslu. Mnoho domů je zničeno a v roce 1975 je barbarským způsobem zlikvidován kostel sv. Kateřiny s přilehlým hřbitovem, čímž obec přišla o přirozenou dominantu. Jako zázrakem tento odsouzeníhodný čin přežila středověká zvonice, stojící v areálu zlikvidovaného hřbitova. Zvonice je historicky cennou a v regionu ojedinělou kulturní památkou. Teď už je zvonice kompletní, je v ní zvon a kaple sv. Kateřiny, který vyzvání každou neděli v poledne.

Obecní znak s atributy sv. Kateřiny, černobílý lem odvozen od rodu Michaloviců, rozpolcené kolo s noži - tímto nástrojem měla být světice umučena. Ale blesk kolo rozpoltil, a proto je zde další atribut - meč, kterým byla sv. Kateřina sťata. Červená barva štítu je znamením mučedníků. 

V roce 1998 si nechala obec vypracovat tři návrhy obecního znaku a praporu od heraldika pana Stanislava Kasíka. Občané si pak v neoficiálním referendu vybrali svůj znak a prapor. V roce 1999 byl na žádost obce udělen Václavem Klausem obci znak a prapor s atributy světice sv. Kateřiny, jíž byl zasvěcen zbořený merboltický kostel.

V roce 1975 byl v obci zlikvidován barokní kostel sv. Kateřiny s přilehlým hřbitovem. Merboltičtí občané si v roce 2000 během 20 sobot brigádně vystavěli hřbitov nový, který je již zkolaudován k užívání a je na něm již prvních 6 urnových pomníků převezených z jiných hřbitovů. Obec hradila nákup stavebního materiálu a občerstvení.

Po likvidaci merboltického kostela zůstala jako zázrakem stát přilehlá středověká zvonice. Kdysi v ní byly 3 zvony (podle kroniky byly vysvěcené v roce 1929), které byly odvezeny neznámo kam v roce 1942. Úspěch nepřineslo ani pátrání starostky paní Hany Kučerové až ve skladištích zvonů v Hamburku. A protože zvonice je k tomu, aby se v ní zvonilo, po dlouhém neúspěšném pátrání po zmizelých zvonech vyhlásila obec Merboltice sbírku na zakoupení zvonu nového. Sbírka vynesla do 31. 12. 2002 asi 98 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 96 770 korun byly použity jako záloha na nový zvon, který dne 22. 12. 2003 dodal zvonař Petr Rudolf Manoušek. Zvon byl vysvěcen a umístěn ve zvonici dne 8. 5. 2004, od tohoto dne zvoní zvon každou neděli v pravé poledne. Doplatek za výrobu a instalaci zvonu přibližně ve čístce 31 000 korun byl dodatečně zaslán zvonaři.

V roce 2004 proběhla oprava interiéru středověké zvonice, byly vzhotoveny nové schody, nové dveře se zárubněmi, okna a dřevěné žaluzie, byla vyměněna podlaha a opravena klenba. V přízemí zvonice je zřízena kaple sv. Kateřiny, byla vysvěcena společně se zvonem a hřbitovem dne 8. 5. 2004. Svěcení provedl generální vikář Mons. Karel Havelka.

Kaple je vybavena oltářem a křížem, je zde několik svícnů a starý náhrobek v podobě otevřené knihy, který byl vykopán z hliněné podlahy při opravách zvonice. Skromné vybavení kaple odpovídá stáří středověké zvonice.

Současnost
Obec Merboltice leží v jižní části děčínského okresu, má 151 trvale hlášených obyvatel. Od 1.1. 2005 byla prohlášena památkovou zónou. Obec se nachází v CHKO České středohoří. V katastru obce byla zřízena přírodní rezervace Kamenná hůra. Merboltice se osamostatnily v roce 1990, předtím spadaly pod střediskovou obec Verneřice. Do Verneřic i nadále dojíždějí merboltické děti do základní školy a do mateřské školy, pacienti k obvodnímu lékaři, obyvatelé za nákupy. Obec je členem Sdružení obcí Benešovska.

Obec Merboltice se rozkládá v údolí Merboltického potoka v délce 4 km po obou stranách silnice vedoucí od Starého Šachova do Verneřic. Na jižní straně chrání obec položenou v údolí Strážný vrch(601 m n. m.),na němž kdysi stávala rozhledna, nejprve dřevěná, později kamenná. Ze severu je vesnice chráněna Kamencem (519 m n. m.),na jehož vrcholu se nachází přírodní rezervace Kamenná hůra. Obcí protéká pstruhový Merboltický potok.

Obec leží v centru oblasti tzv.severočeského roubeného domu. V roce 2001 byly Merboltice navrženy Státním památkovým ústavem na vesnickou památkovou zónu a v tomtéž roce byl návrh schválen zastupitelstvem obce. Dne 1. ledna 2005 byla obec prohlášena památkovou zónou. Nejstarší datovaná roubená stavba pochází z roku 1780. Do státního seznamu nemovitých kulturních památek je zapsáno devět domů a středověká zvonice. V obci je 153 domů, z toho je 38 obydlených trvale a 115 je využíváno k rekreaci.

Merboltice mají 156 trvale hlášených obyvatel, v sezóně se počet pohybuje kolem 500, i více osob. Merboltice se osamostatnily v roce 1990, kdy proběhly svobodné volby do zastupitelstva obce. Od té doby začaly Merboltice opět vzkvétat. Bohužel zde není žádný obchod s potravinami.

Do června roku 2005 tu restauraci nahrazoval Klub přátel mariáše v č. p. 163 a Klub přátel Merboltic v č. p. 134. K lékaři, do školy a na nákupy se dojíždí do přilehlých obcí a měst. Dopravní obslužnost zajišťuje od 1. 6. 2004 Dopravní podnik města Děčína třemi páry spojů, o víkendu autobus nejezdí.
Nezaměstnanost v naší obci dosahovala několik let téměř 50 %, v roce 2006 klesla na 25 %.

Turistické zajímavosti

Strážný vrch
Na pravém břehu Merboltického potoka upoutá náš pohled zalesněný vrch s výškou 601 m n. m. Jeho znělcový kužel je vidět zdaleka. V roce 1886 byla merboltickými přáteli přírody otevřena turistická cesta na tuto horu.

V roce 1893 byla na vrcholu zřízena chata. Protože výhled do kraje je z tohoto místa opravdu úchvatný, byla v roce 1901 dostavěna a zpřístupněna dřevěná vyhlídková věž. Během 1. sv. války rozhledna schátrala, a tak byla postavena kamenná rozhledna - Mariina věž. Ke provoznění došlo v roce 1925, byla 10 m vysoká a bylo možné z ní dohlédnout od Krkonoš ke Krušným horám, Lužické hory, Děčínský Sněžník a velkou část Českého středohoří až k Litoměřicům atd. Byla zde vybudována restaurace a kuželník.

Ještě v roce 1960 rozhledna stála, ale byla už značně poškozená. Místní pamětníci se nemohou shodnout, v kterém roce došlo k jejímu úplnému zřícení a co bylo jeho příčinou. Někdo uvádí zásah blesku, jiný cizí záměrné zavinění pádu věže.

Při svěcení zvonu 8. května 2004 byl mezi návštěvníky také pán z Horní Police, který ze svého domu viděl rozhlednu na Strážném vrchu. V roce 1963 v listopadu (údajně 17. 11. 1963) prý byla v noci strašná bouře a vítr. Ráno, když tento pán vstával do práce, už tam údajně rozhlednu neviděl. Takže je možné, že ji zasáhl opravdu blesk. Obec Merboltice nechala postavit novou rozhlednu.

Poděkování patří těmto ochotným lidem, kteří mají zájem přispět jakýmkoli způsobem k realizaci stavby: Doc. Ing.  Jan Nouza z Liberce, Ing. Ivan Bílek ze Žandova, Ing Jan Chroust se synem z Krásné Lípy, pan Vojkovský z Prahy a nyní už i mnoho "drobných" sponzorů, kteří přispěli formou zakoupení propagační pohlednice vydané ke stavbě rozhledny. Byla vydána u příležitosti stavby rozhledny, kterou si zájemci mohou zakoupit na Obecním úřadě v Merbolticích za 50 korun. Peníze za pohlednice budou sloužit k financování stavby. Stavba rozhledny byla dokončena, zbývající drobné úpravy stavby (nátěr) a úpravy okolí budou provedeny na jaře.

Kamenná koule na kamenných sutích Kamence
Kamenec leží na levém břehu Merboltického potoka (519 m n. m.) Jméno dostal podle kamenných sutí, které jsou převážně z jeho jižní strany. Pod příkrými severními svahy se nacházejí ledové jámy, ve kterých je převážnou část roku led. Na temeni Kamence se nachází přírodní rezervace Kamenná hůra, ve které se vyskytují vzácní živočichové a rostliny. Např. zde žije výr velký, puštík obecný, krutihlav obecný, krkavec velký, arktoalpinští pavouci apod. Z rostlin to je např. brslen evropský, tis červený, vranec jedlový.

V kamenných sutích je možné zahlédnout velké čedičové koule, které údajně přitahují blesky a chrání tak blízké Merboltice před údery blesku. Na Kamenci se také těžilo uhlí. Při pohledu ze severní strany je vpravo směrem k Valkeřicím vchod do staré štoly, který yyl loni zamřížován. Obec zamýšlí zpřístupnit v rezervaci naučnou stezku.

Středověká merboltická zvonice
Středověká zvonice hranolového tvaru, spodní část kamenná, vrchní dřevěná. V současné době se stala dominantou obce místo zbořeného barokního kostela sv. Kateřiny. Obec ji opravila v roce 1997 za finančního přispění Okresního úřadu Děčín a občanů. V roce 2004 byla přízemí zvonice zřízena kaple sv. Kateřiny, v prvním podlaží bude malá expozice vztahující se k historii obce. Na tuto akci požádala obec o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2003 a také ji dostala a použila na opravu. K dotaci obec přidala něco přes 40 000 korun ze svého rozpočtu. Proběhla veřejná sbírka na zakoupení zvonu, která vynesla 130 000 Kč. Původní zvony byly zakoupeny v roce 1929, rovněž ze sbírky za 18 125 korun, v tomtéž roce byly vysvěceny.

Jména zvonů: Největší se jmenoval sv. Kateřina, vážil 310 kg a zněl v tónu "h", střední zvon se jmenoval Matka Boží, vážil 145 kg a jeho tón byl "dis", nejmenší zvon se jmenoval sv. Josef, vážil 84 kg, tón "fis". Zvony byly odvezeny v roce 1942. Obec požádala Církev o bezúplatný převod zvonice, 13. 3. 2002 byla obci doručena darovací smlouva, která byla s návrhem na vklad do katastru nemovitostí doručena Katastrálnímu úřadu, kde byla tato kulturní památka převedena na obec Merboltice. Zvonice už je majetkem obce, do vlastnictví obce přešla na základě darovací smlouvy od Římskokatolické církve, proto už mohla obec žádat o dotace na opravu interiéru a zřízení kaple sv. Kateřiny.

Dotace na rok 2003 byly vyčerpány ve výši 60 000 korun a použily se na opravu interiéru:
- oprava vstupních dveří a zárubní
- oprava klenby
- oprava podlahy v přízemí
- nové schody z 1. do 2. patra
- nová okna a dřevěné žaluzie

Oprava byla završena zavěšením nového zvonu, který vyrobil zvonař Petr Manoušek. V opravené zvonici byla zřízena kaple sv. Kateřiny a plánujeme v 1. patře malou expozici vztahující se k historii obce. Oprava interiéru zvonice byla zahájena koncem června 2003 nyní je dokončena.

Svěcení zvonu, zvonice a přilehlého hřbitova proběhlo v sobotu 8. května 2004. Obec o vysvěcení požádala pana biskupa z Litoměřic. Vzhledem k nemoci nového litoměřického biskupa vysvětil náš nový zvon generální vikář. Biskupství darovalo obci oltář do kaple, takže při svěcení už byla kaple vybavena základním zařízením: oltářem a křížem. Zvonice je zabezpečena proti vniknutí nežádoucí osoby. Na požádání je možné domluvit např. rozloučení nebo mši v kapli sv. Kateřiny. Letos se v kamenné zdi zvonice objevila dřevomorka, už zde byl odborník, který navrhl úpravy vedoucí k likvidaci této houby.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.merboltice.cz, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA