Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Chyše

Kulturní památky
V obci Chyše se nachází řada kulturních památek. Přímo v Chyši kromě zámku a zámeckého pivovaru nalezneme:

Kostel Zvěstování Panny Marie na vrchu zvaném Špičák
Raně barokní monumentální basilikální stavba z konce 17. století. Kostel spolu s rodinnou kryptou nechala vystavět tehdejší majitelka chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat, která na stavbu dohlížela až do konce svého života (1718). Základní kámen byl položen 5. prosince 1697. Celé stavitelské práce řídil Jan Baptist Rappa. Kostelní věž skrývá dva vzácné zvony z roku 1520 a 1572, z nichž starší je opatřen latinským, mladší českým nápisem.

Generální oprava proběhla v roce 1854 za hraběte Prokopa III. Lažanského. V té době byl kostel velmi zchátralý. Toho roku byla dána nová břidlicová střecha, vyměněna okna, kostel byl opraven jak zvenku tak zevnitř. Pro hlavní oltář byl namalován obraz „Umírající vykupitel“ pražským malířem Josefem Hellichem. Oprava proběhla za dohledu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna.

Poslední oprava (střecha; jižní, severní a východní fasáda a část vnitřních oprav), která byla provedena v devadesátých letech dvacátého století, byla financována z prostředků státu, obecního úřadu Chyše, ze sbírek obyvatel Chyše a darů organizací německých rodáků.

Farní kostel Jména Panny Marie
Kostel pochází z období výstavby karmelitánského kláštera, upraven byl pozdně barokně. Vzhled kostela je podle stavebních předpisů žebravých řádových církví velmi jednoduchý. Obraz na hlavním oltáři, vytvořil Petr Brandl pravděpodobně roku 1708. V devadesátých letech minulého století byl obraz demontován a renovován a poté umístěn v kostele Na Špičáku.

Odkud byl na konci dvacátého století tento vzácný obraz odvezen do Diecézního muzea v Plzni, kde je uložen dodnes. Kostel v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je otevřen pouze v době konání mše.

Klášter obutých karmelitánů
Klášter obutých karmelitánů založil Jiří Vilém Michna z Vacínova, jehož rod získal chyšské panství po bitvě na Bílé Hoře.

K výstavbě však přistoupil až syn zakladatele Vilém Bedřich. Základní kámen ke klášteru byl položen 16. srpna 1660 a již po třech letech se do stavby nastěhoval první karmelitán. Na severozápadě přiléhá ke klášteru kostel Jména Panny Marie (dříve Panny Marie Sněžné).

Roku 1678 vznikl v jednom domě poblíž kláštera oheň a klášter byl do základů zničen. Už ale roku 1679 byl pod vedením převora Norberta znovu vystavěn. Roku 1693 byl klášter a kostel propojen klenutím a schodištěm.

V roce 1787 bylo loketským krajským hejtmanem oznámeno klášterním bratřím zrušení kláštera. Poté sloužila klášterní budova jako sídlo správy zámku či škola v přírodě pro děti z mostecké pánevní oblasti.

V současné době je klášter opuštěný a čeká na svého nového majitele, který by mu navrátil jeho původní krásu.

Kaple svaté Anny
Tato barokní kaple z roku 1784 se nachází u cesty Na Špičák. V průčelní nice je vystavena novodobá socha sv. Anny. Venkovní niky zdobí socha sv. Václava a sv. Antonína. Na vrcholu kaple je umístěna socha sv. Josefa s Ježíškem.

Kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému
Kaplička se nachází u silnice směrem ke Žluticím proti statkovým budovám. Jedná se o sakrální stavbu, jež byla vybudována roku 1925 na místě, kde původně stávala osamoceně socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1857. Dnes je tato socha umístěna v interiéru kaple. Poslední oprava proběhla v roce 2005.

Socha Imaculaty
Barokní socha stojí na vidlici cest na vrch Špičák.

Svatý Jan Nemomucký
Terakotová plastika stojí před hřbitovní branou.

Panna Marie s Ježíškem
Původně tato socha stála v nice hospodářské budovy v zámeckém parku. Nyní je vystavena v jedné z nik v arkádě zámku.

Sochy sv. Josefa, sv. Vojtěcha, sv. Šebestiána, sv. Jana Nepomuckého
Sochy pocházejí z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Původně zdobily most přes potok v centrální části Chyše. Dnes stojí v zámeckém parku.

Synagoga
Synagoga byla vybudována roku 1848 z jedné bašty chyšského městského opevnění z konce 15. století. V současné době jsou patrny pouze základy této budovy, neboť byla pro špatný stavební stav v roce 1975 stržena.

Nejstarší historické zprávy o Židech v Chyších přinášely náhrobní kameny na starém hřbitově při silnici k Čichořicím (dnes totálně i se sousedícím mlýnem zničeno). Okolo synagogy se rozprostíralo židovské město, které tvořilo pět domů a podél židovského rybníka další čtyři domy jež dříve stávaly před hradbami města.

Kašny
V obci se nachází tři žulové kašny z osmdesátých let devatenáctého století. Původně byly všechny napájeny z vodovodu, který byl přiveden z rybníka nad nádražím. Největší kašnu najdeme na chyšském náměstí, v současné době je v poměrně špatném stavu a již delší dobu čeká na opravu a znovu zprovoznění.

Další menší kašna je u budovy bývalého karmelitánského kláštera a stejně jako kašna na náměstí čeká na generální opravu.

Jediná funkční žulová kašna z roku 1891 se nachází u křižovatky na Lubenec. Byla opravena z prostředků místních podnikatelů a obce.

Zámek

Stručná historie
Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Ti na Chyších sídlili plných dvě stě let.

V roce 1466 se Chyše dostávají Buriánu z Gutštejna. V roce 1467 byl hrad v Chyších zcela zničen vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Dobytí chyšského hradu a jeho následné poboření se vztahuje k osobě Buriána z Gutštejna, který přistoupením k Jednotě zelenohorské se přidal na stranu odbojných pánů soustředěných okolo nejvyššího purkrabí Zdeňka ze Štenberka. Burián z Gutštejna se hned v roce 1471 přiklonil na stranu krále Vladislava Jagellonského, a tak mu král Vladislav hned v roce 1473 „hrad pobořený řečený Chyše s vesnicemi a lidmi“ propustil z manství do přímého držení.

Burián z Gutštejna byl pro Chyše velkorysým stavebníkem, protože kromě obnovy hradu ještě kolem městečka nechal postavit opevnění s jedenácti baštami. Dále nechal postavit přímo v Chyších městský špitál spolu s kostelíkem sv. Bartoloměje. Burián z Gutštejna zemřel v roce 1489, ale jeho potomci zde vládli hluboko do šestnáctého století. Posledním mužským držitelem z rodu Gutštejnů byl Viktorín. Po jeho smrti Chyše přešly na jeho dceru Anežku, která po sňatku s Mikulášem z Lobkovic, na něho dala přepsat v roce 1566 celé své dědictví.

Mikuláš z Lobkovic byl dalším významným stavebníkem na Chyších. V roce 1578 nechal přestavět gotický hrad na reprezentační renesanční zámek. Už v roce 1579 však prodal zámek a město Chyše s vesnicemi panu Ferdinandu Ronšpergárovi z Ronšperka a Držkovic.

Po pouhých osmi letech prodal tento šlechtic Chyše paní Gryzeldě Švamberkové z Lobkovic. Ta držela Chyše až do své smrti v roce 1607 a po ní převzal chyšské panství syn z prvního manželství - Bohuchval Berka z Dubé. Protože jmenovaný Bohuchval Berka byl považován za jednoho z původců stavovského povstání a dokonce zastával za Bedřicha Falckého vysoký úřad nejvyššího pražského purkrabí, byl v nepřítomnosti odsouzen komisí exekucionis roku 1621 k trestu smrti, cti a jeho jméno bylo potupným způsobem přibito na staroměstskou šibenici. Celý jeho majetek byl konfiskován.

Novým majitelem Chyší se stal Jiří Vilém Michny z Vacínova svobodný pán z Vacínova, císařský apelační rada, jemuž byly Chyše prodány bez odhadu za neskonale nízkou cenu. Jiří Vilém Michna zde obnovil roku 1627 karmelitánský konvent. Neučinil tak však na původním místě, ale dal jej postavit spolu s novým klášterním kostelem Panny Marie Sněžné ve městě.

Rod Michnů vydržel v Chyších poměrně dlouho, téměř devadesát let, s přestávkou zhruba 20. let. Syn a nástupce Jiřího Viléma Michny, zemřelého v roce 1651, Vilém Bedřich, totiž Chyše prohospodařil a v roce 1664 mu bylo panství odňato a finančně odhadnuto.

Dne 13. 12 .1664 zakupují chyšské panství bratři Vilém Albrecht a Arnošt Abund Kolovrat – Krakovští, kteří roku 1672 prodávají celé panství dceři Viléma Albrechta Anně Ludmile, jež se podruhé provdala za barona Karla Jiřího Michnu z Vacínova a nechala na něho Chyše přepsat. Žila s ním až do jeho smrti (1710) a sama zemřela v roce 1718.

Manželé Michnovi město zvelebovali různými stavbami a přestavbami. Byla dokončena budova nového kláštera, po požáru byl nově upraven karmelitánský kostel uvnitř města, za městem na vršku Špičák byl nově postaven kostel Zvěstování Panny Marie s rodinnou hrobkou. Kromě toho byl barokně upraven zámek, jehož přestavba byla započata v roce 1695. Z této doby pochází také nástropní malba Petra Brandla na klenbě salonu v přízemí.

Po smrti Anny Ludmily v roce 1718 dědil Chyše její bratr, hrabě Jan František Kolovrat - Krakovský, člen řádu Zlatého rouna. Po Janu Františkovi držel panství od roku 1723 jeho syn Vilém Albrecht. Více let byl místokancléřem, na sklonku svého života přímo dvorským kancléřem. Zemřel v roce 1738. Po Vilému Albrechtovi tu následoval jeho syn Jan Josef. Ten byl podobně jako jeho otec orientován už více na jiná panství, především na panství březnické.

V roce 1747 prodal panství Chyše Václavu Leopoldu Putzovi z Breitenbachu, pánu na Lukách a Budově. Ten panství prodlužil a tak se stalo, že v roce 1766 získal panství ve veřejné dražbě hrabě Prokop Lažanský z Bukové. Tím byla sloučena dohromady velká panství v této oblasti – Manětín, Chyše a Rabštejn.

Panství Chyše se tak dostalo do vlastnictví rodu Lažanských, kde zůstalo až do roku 1945.

Po smrti Prokopa I., roku 1804, došlo k rozdělení majetku mezi jeho dva syny: Prokopa II. a Jana. Tak došlo k rozdělení rodiny Lažanských na dvě linie v Čechách, tj. linii manětínskou a chyšskou.

Po smrti Prokopa II. roku 1823 dědí celé panství jeho syn Prokop III. Za jeho éry zámek získal svou poslední vnější podobu už zcela romantickou, v duchu tehdy plně se uplatňující novogotiky. Tato přestavba podle projektu našeho významného stavitele Vojtěcha Ignáce Ullmanna byla provedena v letech 1856 – 1858. Zámek získal touto přestavbou v podstatě nynější vzhled ve slohu tudorovské novogotiky.

Prokop III. zemřel roku 1868 nezanechav potomků. Po Prokopovi zdědil Chyše synovec Alexandr, syn bratra Vojtěcha, a protože již v roce 1870 v Budapešti zemřel, přešlo dědictví na Leopolda II. hraběte Lažanského svobodného pána z Bukové, syna Leopolda I. bratra Prokopa III. Zemřel náhle ve věku 37 let roku 1891 v Mariánských Lázních. Protože nebyl ženat, zůstavil Chyše i ostatní majetek bratru Vladimíru.

Hrabě JUDr. Vladimír Lažanský se po dokončení právnických studií věnoval politické službě; byl okresním komisařem v Broumově. Po získání chyšského panství se zcela oddal jeho správě. Po smrti, roku 1925, dědí chyšské panství jeho syn Prokop IV. Lažanský. Ten vlastnil zdejší panství do roku 1945, kdy mu bylo zestátněno podle Benešových dekretů. A on v červnu roku 1946 Chyše opustil.

Novodobá historie
Bohužel, tento skvost západních Čech neměl to štěstí, aby byl vybrán mezi ty tzv. „ukazovací zámky“ jimž byla dána největší péče a ochrana.

Zámek Chyše se stal kulturní památkou druhé kategorie; dalo by se říci vhodným objektem pro umístění některé ze státních organizací. A opravdu, v roce 1946 se majitelem objektu stává Ředitelství lesů a statků, které je vystřídáno zemědělským učilištěm, později Střední zemědělskou školou.

Největší zkáza zámku nastala v letech 1967 – 1989, kdy se správcem stává ONV Most. Prostory zámku byly do roku 1967 využívány jako škola v přírodě pro děti z pánevní mostecké oblasti. V roce 1976 byl zámek kompletně vyklizen a uzavřen, aby zde byla provedena generální opravu, která byla neustále odkládána. Správu vykonával nadále ONV Most. Do zámecké budovy začalo zatékat a nastalo období její devastace.

Ani listopadová revoluce nepřinesla žádnou změnu. Pouze vlastníkem se stala firma Balnex a.s., která vlastnila zámek již krátce před revolucí. Původním plánem této společnosti bylo vybudovat v zámku luxusní hotel, po listopadu 1989 svůj záměr však přehodnotila a od roku 1993 nabízela zámecký areál k odprodeji. Novogotický zámek nadále chátral a zdálo se, že je pomalu odsouzen k rozkladu.

Koncem roku 1995 projevil zájem o koupi zámku pan Ing. Vladimír Lažanský z Děčína, který od svého záměru neustoupil a na počátku roku 1996 zámecký areál zakoupil s manželkou Marcelou s plánem tuto významnou kulturní památku zachránit. V červnu roku 1996 byla zahájena celková obnova a oprava zámecké budovy, která neustále probíhá. Postupná celková oprava zámku v Chyších je velmi náročnou činností, která probíhá za velkého organizačního a finančního vypětí majitelů.

Při této velké práci nezůstávají však osamoceni. Oprava zámku byla v letech 1997 - 2001 zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví ČR při Ministerstvu kultury. Z fondu tohoto programu byly ministerstvem poskytovány každým rokem dotace na opravu. Ze strany Památkového ústavu v Plzni je zajištěna špičková spolupráce. Jeho pracovníci, kteří jsou vynikajícími odborníky, vedou majitele při opravách formou vydávaných památkových směrnic. Zajištěna je také spolupráce s Referátem kultury Krajského úřadu v Karlových Varech, který povoluje jednotlivé fáze opravných prací vydávanými závaznými rozhodnutími.

V současné době je již část zámku zpřístupněna veřejnosti. Dne 30. května 1999 byla slavnostně otevřena první zámecká expozice včetně stálé expozice „ Karel Čapek a západočeský kraj“, která připomíná pobyt K. Čapka na chyšském zámku v roce 1917.

Obnova zámecké budovy však nadále pokračuje. Do budoucna plánují manželé Lažanští prodloužení prohlídkové trasy o další krásné, historické interiéry, jež se skrývají v prostorách novogotického zámku.

Zámecký pivovar
Součástí zámeckého areálu je taktéž panský pivovar, který byl vystavěn v letech 1839 – 1841. Pivovarnictví v Chyši má však tradici již od roku 1580. V letošním roce byla po 74 letech obnovena výroba kvalitního zámeckého piva. V historických interiérech pivovaru Vás uvítá stylový restaurant a tradiční pivnice. Přijďte ochutnat speciality pivní kuchyně, ale především – dopřejte si chyšské pivo vařené dle staročeských receptur.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.chyse.com/chyse/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA