Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Němčice

Obcí na severovýchodním okraji Prachaticka prochází hlavní komunikace spojující České Budějovice s velkou částí Šumavy. Část obce Sedlovice, tvořená převážně klasickými zemědělskými usedlostmi, je vzdálena asi 1 kilometr.

Historie
První písemný záznam o Němčicích pochází z roku 1220. Mají nepravidelný ulicový půdorys s bočně položeným kostelem a trojúhelníkovou návsí při cestě, spojující ve středověku Netolice s Doudleby.

Památky

Kostel sv. Mikuláše
Dominantou je kostel sv. Mikuláše, jedna z nejcennějších kulturních památek regionu. Z původně románsko - gotické stavby je patrné zdivo lodi a portál na jižní straně. Zmínka o knězi dosazeném na němčickou faru se dochovala z 1360. Koncem 14. století byla loď navýšena a trámový strop nahradila klenba. Dvoulodní kostel se tak zařadil k předním dílům rožmberské huti. V interiéru se nachází 15 šlechtických náhrobků z 15. a 16. století a pozdně gotický skládací oltář, další oltáře jsou převážně barokní.

Památkově chráněný je přilehlý hřbitov s ohradní zdí a boží muka, stejně tak výklenková kaple sv. Václava na rozcestí k Tupesům. V prostoru u kostela byl 1920 vztyčen pomník padlým za první světové války.

K zajímavým zastavením patří výhledové kaple na východním a západním okraji obce. Také v Sedlovicích stojí dobře udržovaná kaple Navštívení P. Marie, datovaná 1885. Zástavba Němčic není jednotná. Na původní zemědělská stavení - velmi hodnotná je usedlost č. p. 6 - navazuje moderní výstavba z druhé poloviny minulého století.

Současnost
Němčice jsou součástí naučné trasy „Historická krajina Netolicka“. Pro hosty je k dispozici hostinec „U Jandů“ s tanečním sálem a ubytování v soukromí ve dvou penzionech. Častou zastávkou pro turisty, směřující do šumavských středisek, jsou dva obchody se smíšeným zbožím a masna. Přímo v obci je fotbalové hříště s tenisovým kurtem, které využívá jak místní mládež, tak fotbalové kluby z širokého okolí. Do Němčic je díky jejich poloze velmi dobré autobusové spojení, motoristům slouží místní autoopravna.

Společenský život je založen hlavně na tradičních oslavách. Populární jsou myslivecký a hasičský ples, dětský karneval a pouť poslední týden v dubnu. Dodržují se zvyky stavění májky, velikonočního koledování. Posvícení a posvícenské zábavě třetí týden v říjnu předchází porážení a dražení májky, následující pondělí se drží jinde už zapomenutá „Pěkná hodinka“. O hudbu se většinou postará nejstarší jihočeská dechovka Babouci, jejíž bývalý kapelník pocházel z Němčic.

Okolní příroda

Malebná, mírně zvlněná a přírodními i umělými prvky členěná krajina Netolicka leží na přechodu mezi Šumavským podhůřím a Českobudějovickou pánví. Většina patří k Netolické pahorkatině, jejíž nejvyšší částí je hřbet Jedlového vrchu (606 m n. m.) a Kočičiny (607 m n. m.) mezi Netolicemi a Hracholusky. Severovýchodní část Netolicka mezi Malovicemi a Mahouší je součástí jihozápadního okraje Českobudějovické pánve s nadmořskou výškou 400 až 430 m n. m.

Vodní osou Netolicka je Netolický potok, vznikající soutokem Melhutky a Stružky pod rybníkem Podroužek jižně od Netolic. Oba potoky sbírají své vody ve vyšším podhůří Šumavy a Blanského lesa. Na Netolickém potoku a jeho přítoku Třebánce jsou vybudovány soustavy menších rybníků, z nichž největší jsou Velký Hrbovský rybník a Podroužek jižně od Netolic. Netolický potok vtéká u Podeřiště do Českobudějovické pánve.

Na různých místech v toku Netolického potoka byla zjištěna ohrožená mihule potoční, u vodních toků v oblasti Netolicka hnízdí ledňáček říční a skorec vodní. Vegetace v rybnících a jejich nejbližším okolí je tvořena lemy rákosin podél břehů, zejména rákosu obecného, orobince a zblochanu vodního, místy se vyskytují i menší porosty vysokých ostřic. V mokřadech se úspěšně rozmnožují některé druhy obojživelníků.

Území mikroregionu původně pokrývaly převážně listnaté a smíšené lesy. V současnosti je krajina z velké části bezlesá, větší lesní komplexy se zachovaly hlavně v západní části v pruhu od Krtel a Velkého Boru po Žitnou, Hrbov a Horní Chrášťany. Tyto lesy jsou zcela kulturní, v nižších částech s poměrně vysokým zastoupením dubu letního, ovšem s převahou borovice lesní a smrku ztepilého.

Směrem k vyšším polohám jsou téměř výhradně jehličnaté (smrkové a borové), jen místy s vtroušenou jedlí bělokorou a bukem lesním. Přesto se i v místech s alespoň malou příměsí původních dřevin můžeme setkat s bohatstvím bylinných druhů, charakteristickým pro přirozená lesní společenstva. V rozsáhlejších lesích Netolicka (Krtelský les, Třebánka) nepříliš hojně hnízdí sýc rousný, jehož jihočeské centrum výskytu leží v šumavských lesích.

Ve velké části Netolicka, zejména východní, převažuje dnes obdělávaná orná půda s mozaikou intenzivně využívaných kulturních luk bez významnějších rostlinných druhů. Roztroušeně, hlavně v okolí drobnějších osad, zůstaly zachovány zbytky přirozenějších lučních porostů, zastoupené na sušších, většinou svažitých stanovištích tzv. ovsíkovými loukami, v nivách toků a u rybníků bezkolencovými a na obtížně přístupných trvale podmáčených lokalitách loukami pcháčovými.

V zemědělské krajině jsou ekologicky cenné liniové stromové porosty s převažujícím dubem letním, místy s lípou malolistou a křovitým podrostem trnky, hlohu a brslenu evropského. Jsou hnízdním biotopem ptactva a útočištěm četných významných bezobratlých živočichů vázaných na staré stromy, především duby. Hnízdí zde například strakapoud prostřední, teplomilný druh s původním rozšířením v doubravách, dnes v jižních Čechách ojedinělý.

Důležitým krajinným prvkem jsou olšové luhy, doprovázející menší vodní toky. Pěknou ukázkou je olšový luh na horním toku Mastnice jižně od Žitné, chráněný v přírodní památce Mastnice, v němž roste početná populace chráněné bledule jarní a dalších významných druhů. Výjimečné jsou suťové lesy, jejichž reprezentativní ukázka je zachována v kaňonovitém průlomu Melhutky mezi vrchy Velký a Malý Hrádeček mezi Třebanicemi a Hrbovem.

V přírodní památce s názvem Hrádeček zde na svazích kaňonu rostou suťové bažankové jaseniny a měsíčnicové javořiny s dymnivkou dutou, měsíčnicí vytrvalou, bažankou vytrvalou, samorostlíkem klasnatým a další.

Nejvýznamnější jedinci starých, mohutných, krajinářsky a historicky významných stromů jsou chráněni jako tzv. stromy památné. V krajině Netolicka je jich dnes registrováno několik desítek, z nichž většina je však soustředěna ve dvou krajinářsky významných alejích. Jde o stromořadí 83 dubů a 20 jasanů (obvody stromů ve výši 130 cm nad zemí kolísají v rozpětí od 130 cm do 420 cm) podél severovýchodní strany dostihového závodiště u zámku Kratochvíle a jednostrannou alej 31 platanů javorolistých (obvody stromů 150 - 200 cm) podél severní strany silnice z Netolic do Velkého Boru, rovněž u zámku Kratochvíle.

K solitérně rostoucím památným stromům patří dub letní na jižní hrázi Kratochvílského rybníka u Kratochvíle (obvod 475 cm, stáří 250 let), dub letní u silnice Netolice–Prachatice 1 km západně od Kratochvíle (obvod 503 cm, stáří 250 let), dub letní na východní straně hráze Velkého Hrbovského rybníka (obvod 545 cm, stáří 300 let), dub letní na jihozápadním okraji Horních Chrášťan (obvod 476 cm, stáří 250 let) a nádherná stará hrušeň na západním okraji Olšovic (obvod 365 cm, stáří 250 let).

Turistika - okolí

Zámek Kratochvíle
Státní zámek je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Okázalý lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic vznikl v sousedství původní tvrze s hospodářským dvorem Leptáč, kterou v 16. století nově přestavěl a rozšířil rožmberský regent a budovatel jihočeských rybníků Jakub Krčín z Jelčan. Roku 1579 s ním dvůr směnil Vilém z Rožmberka, který se rozhodl vystavět v jeho sousedství letní sídlo po vzoru venkovských italských vil.

Stavbou pověřil roku 1583 vlašského stavitele Baltazara Maggiho z Arogna, který pravidelný půdorys areálu rozvrhl do obdélníku s ohradní zdí, prostoupenou na třech stranách domky. Patrovou vilu situoval do přední části rozlehlé zahrady kolmo k ose od vstupní věže a oklopil ji souměrným obdélníkem samostatně ohrazeného vodního příkopu.

Vstupní trakt zakončuje na západní straně zahradní domek, na východním rohu ohradní zdi kostelík, zasvěcený Panně Marii. Vnitřní malby podle dobových předloh jsou dílem Georga Widmana z Braunschweigu, který pracoval také na výzdobě zámku v Telči. Bohatá štuková výzdoba prvního patra vily a kostelíka pocházejí od Itala Antonia Melany.

Čerpáno z oficiálních stránek mikroregionu www.netolice.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA