Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Ořech

Historie
Při sběrech a terénních záchranných výzkumech bylo v katastru obce zachyceno, dokumentováno a různým způsobem zkoumáno celkem 92´objektů sídlištního charakteru. Neolitické osídlení kultury keramikou lineární (5 tisíciletí př. n. l. ) je reprezentováno jednou jámou a sběry ojedinělých úlomků keramiky, neolitické osídlení kultury řivnáčské (1. poloviny 3. tisíciletí př. n. l.) a následujících kultur známe z výzkumu objektů.

Objekty z doby bronzové jsou zaplněny keramikou středodunajské mohylové kultury (zhruba 1500 - 1200 př. n. l.), sídlištními projevy knovízské kultury (1200 – 1000 př. n.l .) a její tzv. štítarské fáze (1000 – 800 př. n. l.). Obydlí z doby halštatské (700 - 600 př. n. l.) a výrobní železářský okrsek z doby římského císařství (germánský z 1. a 2. století našeho letopočtu) uzavírají přehled pravěkého osídlení. Všechny doklady o pravěkém osídlení jsou stejně důležité, ale nejrozsáhlejší poznatky máme pro období mladší doby bronzové (knovízská a štítarská kultura) a germánský výrobní okrsek. Jejich význam vyplývá z celkové nálezové situace na katastru obce a rozložení nálezů obdobného charakteru na katastrech sousedních.

Knovízský a štítarský sídlištní areál se rozkládá na značné části pole až k okruhu H (poloha “Prsníče”, parc. č. 88/3). Do areálu je možné začlenit i starší zprávu o knovízských nálezech ze zahrady p. Jeníčka a plochy velkostatku. Nálezy knovízské kultury přímo z intravilánu (č. p. 19) jsou poněkud starší a mohou signalizovat nárůst nebo určitý posun v dalších vývojových fázích osídlení směrem k severu a tudíž blíže k prameništi. Obdobná situace s posunem osídlení je známa i z nedalekého katastru Jinočan. Bohaté knovízské a štítarské osídlení bylo v průběhu desetiletí zachyceno v různých částech dnešních Řeporyj.

Při stavbě okruhu H bylo v tělese na jižní svážnici zachyceno a převážně prozkoumáno 12 štítarských objektů, z nichž největší pozornost zasluhuje objekt 75 a také 84, kde byly nalezeny kosterní o pozůstatky tehdejší populace. Objekt 75 byl od povrchu zaplněn větším množstvím převážně vápencových kamenů. V hloubce 65 - 70 cm (tj. 95 - 100 cm od současné úrovně terénu) na vrstvě spraše, pokrývající téměř celou plochu, ležela pod čtyřmi velkými vápencovými kameny lidská kostra. Byly silně pokrčena v poloze na boku, orientována lebkou k východu, obličejovou částí a končetinami k severu. Za páteří jsme nalezli malí knoflík a další nádobu ve střepech.

Celková hmotnost kamenů v zásypu a na kostře je odhadována na 200 - 220 kg. Po vyzdvižení skeletu a odebrání spraše pokračovala hnědočerná vrstva se štítarskými zlomky až ke dnu . “Pohřeb” byl uložen do upravené sídlištní jámy. Nejedná se však o tzv. “pohození jedince”, protože před vlastním ”uložením“ došlo k plošné úpravě zásypu, který byl převrstven 2 - 3 cm mocnou, sterilní vrstvou spraše z okolí nebo přímo z jámy.

Jedná se o jeden z “výjimečných pohřbů” v knovízské a štítarské kultuře, jejichž problematika poutá pozornost již několik desetiletí. Interpretační možnosti se postupně, díky detailním pozorováním a rozborům, zužují a spektrum poznatku rozšiřuje. Nález z Ořecha nabízí některé další doplňky. K pohřbu byly přidány jako “milodary“ - malý knoflík a nádobka, která byla patrně druhotně rozbita závalem kamenů, jimiž bylo tělo mladé, asi osmnáctileté dívky, přikryto.

Nálezová situace a výsledek expertizy naznačují, že pravděpodobnou příčinou smrti bylo utlučení nebo ukamenování, které je častější. V případě nálezů z jam na štítarském sídlišti v Ořechu jsou násilné zásahy, mající za následek smrt ukamenováním nebo obecněji ubitím, patrny jak na lebce mladé ženy, tak i na lebce mladého dospívajícího člověka, pravděpodobně muže z objektu č. 84.

Podle mého názoru se podařilo pro zabití ukamenováním v případě obj. 75 nalézt důkazy. Druhové zastoupení malých kamenů v jámě je poměrně různorodé, tak jak byly sebrány přímo na sídlišti nebo v jejich blízkém okolí. Mezi nimi byly určeny čtyři typy hornin. Čtyři velké vápencové kameny (každý o hmotnosti 40 - 50 kg) a řada menších, musely být dopraveny do prostoru sídliště ze vzdálenosti 1,5 - 2,6 km. Nejblíže jsou výchozy vápencového devonského souvrství severovýchodním až jihozápadním směrem v závěru Prokopského údolí v Řeporyjích a dále na katastru Zadní Kopaniny a Chýnice.

Neméně významným objevem byla variační šíře reliktů železářského výrobního okrsku zachyceného při předstihovém výzkumu v trase okruhu na parc. č. 41/4 – poloha “U kamene” a následně také na parc.č.88/3 v poloze “Prsníče”. Na parc. č. 41/4 bylo prozkoumáno 13 500 m2 a zachyceno celkem 74 objektů, z nichž bylo 15 železářským dílem. Ze starších kultur zde byly prozkoumány také tři objekty pozdně halštatského období (7 - 6. stol. př. n. l.). Další objekt byl porušen při výstavbě vedení vysokého napětí jihozápadně od zkoumané plochy.

V souvislosti s rozsáhlými zemními pracemi, spojenými s výstavbou silničního okruhu H1 a dalších podmiňujících staveb se podařilo prozkoumat na katastru obce část rozsáhlého areálu, na němž jsme mohli detailně sledovat některé prvky sídlištních projevů pozdně bronzového období a částečně rekonstruovat pracovní postupy, typy zařízení a charakter výrobních objektů spojených s výrobou železa v prvních století tohoto letopočtu. S jistou dávkou opatrnosti lze vyslovit domněnku, že areál byl používán od střední doby bronzové (mohylová kultura) až po starší dobu železnou (pozdě halštatská kultura) nepřetržitě. Hlavním důvodem byly téměř ideální klimatické, půdní a hydrologické podmínky, které umožnily, aby nezbytně nutné hospodářské zázemí bylo poměrně malé. Germánský výrobní okrsek začíná pracovat již ve zcela změněných podmínkách, ovlivněných jednak klimatickými změnami, jednak předchozím vývojem aktivity v areálu a jeho širším okolí.

Počátky Ořecha jako středověké vesnice se pro nás zatím ztrácejí v temné minulosti. Příčinou je naprostý nedostatek zpráv. V písemných pramenech se Ořech zřejmě objevuje v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993. Listina sama není dochována v originále, ale až v opisu ze 13. století. Tato skutečnost vedla ke zpochybňování některých údajů, ale nejnovější rozbory ukazují, že pro tento závěr není dostatek podkladů.

V listině se mezi osadami, které se dávají břevnoskému klášteru uvádí také “Ořechov”. Vzhledem k trochu odlišnějšímu jménu se udávalo, že nejde o naši ves. Ovšem ještě v nejstarších vrcholně středověkých dokladech se setkáváme s Ořechovem místo Ořecha. Navíc jiné místo podobného či stejného jména v Čechách není. Můžeme tedy s velkou pravděpodobností předpokládat, že rok 993 je nejstarším odkladem pro existenci Ořecha. Tento fakt podporuje i výskyt dalších lokalit náležících břevnovskému klášteru v blízkém okolí (např. Radotín či Ruzyně).

Další písemná zpráva je o Ořechu až z roku 1337 (v ní je ještě nazývána Ořechovem – poprawczo provinciae Orsichow). Tak dlouhé mlčení písemných pramenů nepřekvapuje, pokud si uvědomíme, že šlo o osadu v držení církevní instituce, která neměla zájem ji prodávat a její majetková pozice byla stabilní. Náš výčet prozatím ukončíme rokem 1352, kdy se poprvé setkáváme s názvem vsi v dnešním znění (“ORZIECH”). Táž zpráva zároveň dokládá, že zde existoval kostel.

Archeologické doklady pro toto období nemáme dosud bohužel žádné. Jedinou informací je zde samotná plocha Ořechu, typická pro raně středověké sídliště. Jde o umístění osady v pramenné pánvi, tak že obklopovala vlastní pramen. Byla-li v osadě kostelní stavba, bývala obyčejně umístěna v dominantní poloze. I dnešní vzhled Ořechu odpovídá této představě.

Jediný soubor archeologických materiálů, který máme z Ořecha k dispozici ze dvora čp.19, kde byl přede několika lety vykopán při hloubení jámy pro okrasný keř. Neznáme tedy blíže situaci, v níž se původně nacházel (např. je-li obytného domu, hospodářského objektu apod.). Poskytuje nám však neocenitelnou informaci chronologickou. Soubor čítajících několik desítek zlomků, pochází z většího množství nádob. Z jednotlivých tvarů jsme schopni identifikovat bezuché hrnce, hrnce s uchem, pokličky, mísu a miniaturní nádobku, snad lahvičku.

Zhruba polovinu střepů můžeme bez problémů datovat do 14. století, a to spíše do jeho druhé poloviny. Typická je především keramická hmota, navazující ještě na raně středověký výrobní postup. Keramika je převážně nezdobená, jen ojediněle registrujeme ryté linie. Druhá polovina zlomků pak pochází z 15. století. Tuto keramiku identifikujeme především podle kvalitního výpalu, šedivého povrchu, často leštěného. Zcela jednoznačným znakem je užití radélka při výzdobě, přičemž jako základní motiv jsou užity malé čtverečky, půlobloučky či stylizovaná lomená vlnice. Několik málo zlomků může být dokonce ze 13. století. Tak bychom uvažovali především u okrajového zlomku malé hlavičky z jemné bílé plavené hmoty. Pro jednoznačný závěr je však těchto zlomků velmi málo.

Datování starších částí souboru je v zajímavém souladu s nejstaršími vrcholně středověkými zmínkami o Ořechu z let 1337 a 1352. Stejně tak je zajímavé, že soubor pochází z okraje starého jádra Ořecha. Snad z toho můžeme dedukovat, že rozsah Ořecha byl již od této doby stejný až do 19. století.

Památky

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele a fara
Podle nejstarších zpráv byl kostel dostavěn v roce 1352. Fara (v dnešní podobě) byla dokončena 26. září 1761. Generální oprava kostela i fary proběhla v roce 1901. Kostel, fara a zahradní zeď jsou objekty památkové péče.

V letech 1895-97 a 1909-19 zde působil kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obecorech.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA