Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Hustopeče

Historie
Katastr města patří nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy. První písemné zmínky pocházejí z první poloviny 13. století, kdy byl majitelem města Vilém z Hustopečí. Od počátku 14. století do sklonku 16. století náleželo město klášteru Králové (Aula Regia) na Starém Brně. Významný mezník představoval rok 1572, kdy byly Hustopeče povýšeny na město. Od roku 1848 patřily Hustopeče Lichtenštejnům, poté se staly sídlem politického a soudního okresu.

Město je osudově spojeno s osobou našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka. Narodila se zde jeho matka Terezie - rozená Kropáčková. Prezident v letech 1861 - 1863 navštěvoval hustopečskou piaristickou reálku. Jeho bratr Ludvík zde vlastnil tiskárnu, z níž vzešly i Masarykovy kritické studie Rukopisů. Hustopečský městský hřbitov je i posledním místem odpočinku prezidentových rodičů.

Erbovním znamením města je jeho vinařská kultura. Ta měla vliv nejen na zdejší viniční a sklepní hospodářství, ale i na etnickou skladbu města. Jejími významnými nositeli byli totiž němečtí kolonisté a později novokřtěnci.

Vinařství a vinohradnictví měly na rozvoj města a jeho obyvatele vůbec největší vliv. Například ve 2. polovině 18. století dosahovala výměra vinic rozlohy přes 50 % výměry zemědělské půdy a Hustopeče se tak staly dokonce největší vinohradnickou obcí na celé Moravě.

Koncem 19. a začátkem 20. století došlo k prudkému poklesu pěstování révy vinné. Především řada nových plísňových onemocnění (oidium, perenospora) a nakonec také kořenová mšice (révokaz) do konce roku 1924 zničily téměř všechny vinohrady.

Po 1. a 2. světové válce dochází k obnově výsadby vinic a hustopečské vinařství opět nabývá na významu. Dnes jím žije velká část hustopečského obyvatelstva. Pravidelně již po 40 let se každoročně, vždy 1. května, pořádá výstava vín a počátkem prosince se koná přehlídka vín archivních.

Zajímavosti
V Hustopečích byla po 2. světové válce vybudována řada sportovních a rekreačních zařízení, jako je víceúčelová sportovní hala, krytá plavecká hala s bazénem 8 x 25 m, letní koupaliště se solárním přihříváním vody, tenisové kurty, zatravněný fotbalový stadion s atletickou drahou a další.

Hustopeče leží na trase cyklistických vinařských stezek. Hustopečské vinné sklepy, stálá expozice vín v renesačním domě U Synků na Dukelském náměstí poskytují návštěvníkům města možnost ochutnat a posoudit kvality jihomoravských vín.

Hustopeče však nejsou jenom zemědělskou obcí, díky poloze při dálnici Brno - Bratislava i napojení na železniční trať Brno - Břeclav nastal po 60. letech rozmach především kovozpracujícího průmyslu a stavebnictví. Tento rozvoj pokračoval i v 90. letech, o čemž svědčí řada nových obchodních i výrobních společností působících ve městě.

Od 1. ledna 2003 jsou Hustopeče pověřeny funkcí "obce s rozšířenou působností", což vrací městu jeho původní postavení administrativního a správního střediska regionu a zapříčiní jeho další společenský i hospodářský rozvoj.

Památky

Radnice
Z roku 1906 s obřadní a pamětní síní, v obřadní síni nástěnná malba J.Obšila (Dukelské náměstí).

Empírový dům
Místo původní radnice s patrovými gotickými sklepy (Dukelské náměstí).

Renesanční kašna s Tritonem a delfíny, 1595 (Dukelské náměstí).

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České
Na místě zbořeného gotického kostela, románská krypta, kopie fresky z XV. století, barokní plastiky (Dukelské náměstí).

Renesanční dům U Synků s arkýřem a dvorními arkádami, současná galerie města (Dukelské náměstí).
Další informace: Muzeum a galerie, Informační centrum, Stálá vinařská expozice.

Barokní morový sloup, 1736 (Dukelské náměstí).

Renesanční dům U Vašinů
S dvorními arkádami (Dukelské náměstí vedle lékárny).

Místo horenského soudu
(dnes Spořitelna) s erbem horenského práva 1362 (Karel IV.) (Mrštíkova ulice).

Deska připomínající 1. českou školu, 1909 (Mrštíkova ulice).

Židovská modlitebna a škola, 1880 (Mrštíkova ulice).

Renesanční dům Kryštofa Wissingera z Vizovic, portál, arkýř, patrové sklepy, 1524 (Mrštíkova ulice).

Místo Kovářské brány s erbem Lichtenštejnů, 1600 (Mrštíkova ulice).

Renesanční dům s klenutým přízemím na jeden sloup (Mrštíkova ulice).

Městský hřbitov
Hroby kněží a starostů města, kaple, kříž 1762, hrob rodičů T. G. Masaryka a hřbitov sovětských vojáků (Havlíčkova ulice).

Ulice starých sklepů
U p. Nádeníčka deska s vročením 1729, habánský sklep p.Otřísala, farní sklep (ulice Na hradbách).

Zdivo zahrad pozůstatek opevnění města z r. 1510, včetně zachovalé bašty (ulice Na hradbách).

Objekt tiskárny Ludvíka Masaryka, 1880 - 1889 (Herbenova ulice).

Dva domy, kde bydlel a dožil otec T. G. Masaryka (Herbenova ulice).

Pozůstatky arkýře - kamenné krakorce (Třebízského ulice).

Dům židovského rabína (Třebízského ulice).

Deska označující pobyt studenta Masaryka (Dobrovského ulice).

Městský park s kaplí sv. Rocha 1773 (Sady Kpt. Jaroše) a křížem (v současnosti přemístěn Na Dukelské náměstí pod kostelem sv. Václava a sv. Anežky České).

Sklep s deskou svobodných zednářů 1773 (Sady Kpt. Jaroše).

Kamenná Boží muka 1579
Původní vjezd do města, pohřebiště při morových epidemiích, tržiště pro dobytek (Nádražní ulice).

Místo židovského hřbitova (ulice Svatopluka Čecha).

Rajská studna, místo společenského domu novokřtěnců (ulice Svatopluka Čecha).

Evangelický kostel, 1900 (Masarykovo náměstí).

Barokní socha sv. Jana z Nepomuku, 1749 (Masarykovo náměstí).

Piaristická reálka, 1756, studium T. G. Masaryka 1861 - 63 (Masarykovo náměstí).

Pomník TGM - (Masarykovo náměstí)
Myšlenka zhotovit našemu nejslavnějšímu krajanovi důstojný pomník se ujala na jaře 2004, kdy Zastupitelstvo města Hustopečí schválilo záměr postavit památník TGM. Do neveřejné soutěže byli osloveni přední čeští umělci: Doc. ak. sochař Jan Ambrůz, Prof. ak. sochař Kurt Gebauer, ak. sochař Nikos Armutidis, Doc. ak. malíř Zdeněk Hůla a Doc. ak. sochař Mgr. Bohumil Teplý.

Umělci se měli pokusit navrhnout dílo, které by odpovídajícím způsobem odráželo skutečnost, že v případě Hustopečí není T. G. Masaryk adorován jen jako první prezident ČSR, ale především jako člověk, který má k Hustopečím rodový vztah.

De facto zadáním bylo vyznání, které Masaryk pronesl při své návštěvě Hustopečí dne 19, 6, 1924 a které zní: "Těší mě, že mne pokládáte za svého. Moje matka se zde narodila a jí děkuji snad za nejdůležitější popudy k mému pozdějšímu a mravnímu životu." Porota složená z 6 odborníků a 6 zástupců veřejnosti navrhla udělit 1. místo ak. sochaři Janu Ambrůzovi.

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo realizovat stavbu památníku. Vítězný návrh Jana Ambrůze tvoří objemná ocelová deska (rozměry 3,5 x 3,5 m) s prořezanými písmeny TGM, která spočívá přímo na úrovni terénu, je vespod opatřena šachtou se světelným zdrojem, jenž bude "promítat" prezidentovi iniciály do korun stromů a do vesmíru. Světelná energie vyjadřuje sílu mravní, duchovní a intelektuální.

Taková podoba Masarykova památníku je v kontextu upomínek na jeho osobu v našem státě naprosto ojedinělá a její zcela moderní pojetí odpovídá skutečnosti, že jde o hold současné generace, generace 21. století.

Památník je instalován v parku před bývalou piaristickou reálkou (dnešní SOÚ a Ú), kterou Masaryk navštěvoval v letech 1861 - 1863; tedy v místech, které prezident důvěrně znal. K tomuto účelu město Hustopeče upravilo prostory parku. Autorkou "Zahradně architektonické úpravy parkové plochy na Masarykově náměstí" je Dr. Ing. Dana Wilhelmová, zástupce vedoucího Ústavu zahradní a krajinářské architektury při Zahradnické fakultě v Lednici.

Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 14. září 2006 v den, kdy uplynulo 69 let od Masarykova úmrtí. Do základu památníku byly po jeho odhalení vloženy dvě urny. První urna obsahuje prsť z hrobu T. G. Masaryka v Lánech (věnovala ji Správa Pražského hradu), v druhé urně je uložena prsť z hrobu Terezie a Josefa Masarykových v Hustopečích (věnovalo ji město Hustopeče.

Městské muzeum a galerie Hustopeče
Městské muzeum a galerie se nachází v domě ,,U Synků", který je nejzachovalejším reprezentantem měšťanské renesanční zástavby hlavního náměstí. Z průčelí fasády vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami.

Stálá vinařská expozice
Stálá vinařská expozice je umístěna v renovovaných sklepních prostorech historického renesančního domu "U Synků" z roku 1579. Rekonstrukce těchto sklepních prostorů byla zahájena v prosinci roku 2002. Jedná se o sklepní prostory o ploše 150 m2.

Projekt byl realizován městem Hustopeče, za finanční podpory EU, Jihomoravského kraje a Vinařského fondu s pomocí ZVOS a.s. Hustopeče. Celkem zde bylo vynaloženo 1,6 mil. Kč. Tato expozice bude sloužit k propagaci vinařů Velkopavlovické vinařské oblasti.

V jednom ze sklepů jsou umístěny historické exponáty, které sloužily k ošetřování vinice a k výrobě a uskladnění vína. Expozice je doplněna panely, které popisují celoroční práci na vinici, výrobu vína a panely s vinařskou historií Hustopečska.

Zbývající dva sklepy jsou vybaveny kójemi na víno, ve kterých mají možnost vystavovat vzorky svých vín všichni registrovaní vinaři Velkopavlovické vinařské oblasti. Je zde prostor pro degustaci vín, na panelech si návštěvníci mohou přečíst informace o jednotlivých odrůdách vinné révy pěstovaných v ČR.

Návštěvník expozice může využít několika degustačních programů se sommelierem, zakoupit si lahve vína, nebo jen navštívit vinařskou expozici.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.hustopece-city.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA