Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Velké Bílovice

Památky

Farní kostel narození Panny Marie
Stojí na mírném návrší zvaném Tabačov v nadmořské výšce 188 m. Původně byl postaven majitelem panství Janem ml. ze Žerotína r. 1564 pro silnou obec českých bratří. Od r. 1624, kdy byli nekatolíci ze země vypuzeni, zel kostel prázdnotou a chátral. Až, když katolický kostel, který stával naproti školy, hrozil zřícením, dal kníže Josef Václav z Lichtenštejna r. 1765 bratrský kostel upravit na kostel katolický. V roce 1994 bylo zjištěno, že kostel je novostavbou. Projekt nového kostela vypracoval vídeňský knížecí stavitel Johann Ferdinand Modlhammer.

Kostel je barokních tvarů, nepochybně však využil starších základů, jak o tom svědčí hrobka pod presbyteriem. Nechal ji zřídit Ladislav Velen ze Žerotína (1581-1638) a je v ní pravděpodobně pochován i se svou ženou a dcerkou. Pozůstatkem původního renesančního kostela je také votivní deska Jana mladšího ze Žerotína a jeho druhé ženy Kunikundy z Boskovic. Mramorový renesanční náhrobek je kamenicky bohatě pojednaný, s erby obou manželů a s částečně dochovaným nápisem. Dnes je zazděn na levé straně předsíně pod věží.

Kostel představuje jednolodní orientovanou stavbu na východě ukončenou polygonálním závěrem kněžiště s obdélnou sakristií při jeho jižní stěně. K severní straně kněžiště přiléhá patrová kaple s točitým schodištěm na její západní straně. Západnímu průčelí je na osu přistavěna mohutná čtyřboká věž s hlavním vstupem do kostela.

Kaplička na Hradišťku
Na vyvýšenině uprostřed vinic nedaleko Velkých Bílovic stojí kaplička Na první pohled zjistíme, že vršek Hradišťku byl vytvořen uměle prací lidí, kteří tu v dávných dobách žili.

S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli lidé z Velkých Bílovic už v roce 1945. V tomto roce 8. září došlo ale pouze na vysvěcení základního kamene pro stavbu kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje.

Stavba probíhala až od léta 2001 do jara 2002 z peněz z veřejné sbírky. Kapličku zdobí řezby od Jana Chovana ze Slovenska a malby na stropě představující čtyři roční období v práci vinaře, jsou dílem Bohumila Bortlíka ze Starého Podvorova. Vstupní bránu ukoval František Macinka z Velkých Bílovic.

Antonín Zapletal z Velkých Bílovic veškeré práce řídil a má největší zásluhy na stavbě kapličky.

Svěcení kaple proběhlo 19. května 2002 Kaple byla v tento den zasvěcena sv. Cyrilovi, sv. Metodějovi, sv. Václavovi a sv. Urbanovi.

V prvním ročníku soutěže O lidech s lidmi pořádanou CpKP, týdeníkem Veřejná správa, Nadací OPEN SOCIETY FUND PRAHA a East West Institutem v roce 2001 byl projekt kapličky mezi sedmi oceněnými z 65 přihlášených.

Ke kapličce se lze dostat:
1) po silnici od Velkých Bílovic směrem na Velké Pavlovice, první odbočka uprostřed polí doprava - k Novosádské studni u odbočky doprava dolů, údolím v Úlehlích až na hranice katastru s Vrbicí, na odbočce do leva na křižovatce rovně.

2) po silnici z Velkých Bílovic směr na Čejkovice - velkopavlovická vinařská stezka - na vrcholu kopce za sklepy odbočit do leva, jet stále rovně po hřbetu kopce až téměř k Hradišťku, na křižovatce sjet z cyklostezky Vrbice - Bílovice doleva.

Habánské sklepy
Největší habánský sklep ve Velkých Bílovicích leží u rybníku Velký Bílovec při cestě směrem na Čejkovice a je ve vlastnictví firmy Habánské sklepy, s. r. o. Tento sklep byl postaven okolo roku 1614. Habáni, kteří sklep vystavěli, přišli na Moravu z území dnešního Švýcarska, byli to reformní novokřtěnci. Kvůli své víře putovali stále více na východ, byli zruční řemeslníci, stavebníci i vinaři. Proslulá je habánská keramika.

Ve Velkých Bílovicích si okolo roku 1545 staví dvůr pro 300 osob. Ve třicátých letech 17. století jsou nuceni území Moravy opustit a odchází na Slovensko.

Dějiny Velkých Bílovic

Katastr obce Velké Bílovice náleží k území značně bohatému na archeologické nálezy. Kromě paleolitu a časového úseku od mladší doby bronzové po latén je na bílovickém území reprezentován celý pravěký vývoj, počínaje neolitem a konče slovanským obdobím, celým středověkem i nálezy archeologických památek novověkých.

Na území katastru města byla nalezena římská dvouplamenná lampa (0 - 375 n. l.) z doby, kdy jižní Morava byla součástí okrajových římských provincií Norika a Panonie.

Nejvýznamnější archeologickou památkou je velkomoravské pohřebiště v trati „Úlehle“, kde bylo odkryto celkem 72 kostrových hrobů z 9. stol. n. l. Vzpomínkou na nález pohřebiště je tzv. Novosádská studna. V místech bývalé nekropole nyní rostou vinice.

Jak vznikl název obce Velké Bílovice?
Je buď odvozen od jejího zakladatele Biela – Bíla nebo vznikl od jména prvního písemně doloženého vlastníka obce Sigfrieda Sirotka nesprávným přeložením waise - sirotek, weisse - bílý. Po smrti Sigfrieda Sirotka (1306 je tedy první písemnou zmínkou o obci) získal obec Tobiáš z Bechyně, dále ji držel Jan řečený z Bílovic s bratrem Kuníkem.

Roku 1376 Bílovice prodali za 2 000 hřiven Kateřině vdově po Mikuláši Koním z Rabštejna. Po její smrti daroval markrabě Jošt Bílovice spolu s jinými statky Heraltovi z Kunštátu. Rok je drželi Bočkové z Kunštátu a z Poděbrad, v letech 1416-1524 postupně Lichtenštejnové – Jindřich a Hartman, František Kryštof, Jindřich VII., Linhart, Jan.

Pak je vložil do zemských desek Žibřid z Boskolusk a roku 1532 je prodal Bernartovi st. ze Žerotína. 1551 se připomínají Fridrich Žerotín z Milotic a jeho bratři. V 16. století se zde usadili novoutrakvisté – Habáni a členové Jednoty bratrské. Majitel břeclavského panství Jan ml. ze Žerotína nechal v roce 1564 vystavět bratrský kostel. Spolu se svou ženou Kunkou z Boskovic přestavil středověkou tvrz na renesanční zámeček. Jeho syn Ladislav Velen ze Žerotína byl stejně jako jeho otec zvolen moravským hejtmanem. Byl jedním z vůdců moravského stavovského povstání, po Bílé hoře emigroval a jeho majetek byl zkonfiskován.

Panství břeclavské bylo fiskem prodáno Esteře hraběnce z Meggau, následně Jakubu hraběti Kuenovi z Bellassy. V téže době jsou z Moravy vyhnáni na Slovensko i Habáni a Čeští bratří. Vpády Bočkajovců vystřídá třicetiletá válka a nájezdy tatarskotureckých vojsk. Od roku 1638 drží Bílovice Karel Eusébius Lichtenstein, součástí panství Lichtensteinů zůstává obec až do roku 1925. Roku 1705 je obec vypleněna Rakocziho vojsky, následně do roku 1710 několikrát vypálena Turky. V roce 1765 byl kostel upraven za Jana Václava z Lichtenštejna na katolický. Francouzská vojska obcí prošla v letech 1805 a 1809. Za prusko-rakouské války zde byla ubytována obě vojska.

Rozkvět obce nastává za starostování Václava Leblocha 1861-1879. Na otcovu činnost navazuje jeho syn Václav Lebloch ml., který je také zvolen poslancem moravského zemského sněmu. Začátkem 20. století odchází řada místních rodin do Spojených států, Kanady a Argentiny. V Argentině v provinci Čako Bílovčani pod vedením Petra Šašvaty založili tradici pěstování bavlny. Ve Velkých Bílovicích na rodném domě Petra Šašvaty byla roku 1965 odhalena pamětní deska.

Novodobé dějiny
V éře socialismu zde vzniká jedno z největších a nejznámějších družstev Československa. JZD Mír Velké Bílovice mělo před svým rozpadem 800 zaměstnanců. Na úsecích rostlinné a živočišné výroby pracovaly brigády socialistické práce. Bylo rozděleno na jednotlivá střediska. Středisko mechanizace, středisko živočišné výroby atd.Zabývalo se chovem vepřů, byly zde kravíny, teletník, rostlinná výroba se dělila na polní, sady a vinice. Mělo vlastní stavební skupinu.

Známý byl také jezdecký oddíl Velkých Bílovic. Dalo základ ohromným broskvoňovým a jabloňovým sadům, rozlehlým vinicím. V době družstva byl terén v okolí Velkých Bílovic přemodelován – Hradištěk, Hamby – vytvořeny zde terasy. V katastru byly vyasfaltovány polní cesty. Začalo se i s meristémovým množením rostlin v tzv. zahradě. Postaveny byly i vlastní laboratoře.

Za dob JZD byl vybudován kulturní dům, nová škola, zdravotní středisko a Hotel Žerotín, provedena rekonstrukce Habánských sklepů. JZD ovlivňovalo život všech občanů v obci v kladném i záporném smyslu. V kulturním domě se začaly pořádat výstavy vín. V tuto dobu sloužilo představitelům státu jako ukázka družstevnictví v ČSSR. Z toho důvodu do Velkých Bílovic zajížděli významné státní návštěvy. Po Sametové revoluci se družstvo rozpadlo, z toho je vidět, že zde myšlenka družstevnictví hluboké kořeny nezapustila. Vše se vrátilo k soukromému zemědělství.

Současnost

Prvním porevolučním starostou byl František Vaněk. Zasloužil se o další rozkvět Velkých Bílovic. V době jeho působení 1991 - 1999 byla postavena obřadní síň u hřbitova, opraveny budovy staré školy, přestavěna školka na poštu, opraveno zdravotní středisko, rozšířen obecní úřad, vybudována sociální bytovka, vysazen lesopark a další prvky ekologické stability, začalo se s budováním sportovního areálu, vybudovala se ČOV, bylo zrekonstruováno sólo. Po revoluci se obnovila činnost Sokola. Z požárníků se stali opět hasiči. Skončila činnost zahrádkářů.

Za starosty Ing. Antonína Svobody 1999 - 2006 byly opraveny a rozšířeny budovy školy a školky, vybudována kanalizace Svárov – Lipová, postavena budova šaten a občerstvení na sportovním areálu. Začalo se s obnovou chodníků ve městě. Byl postaven sběrný dvůr na ulici Žižkovská, opravena budova MěÚ a staré školy, zřízena dvě dětská hřiště – ve sportovním areálu a na ulici Revoluční. Farní rada včele s panem Antonínem Zapletalem se zasloužila o postavení kaple na vršku Hradišťku, také byla postavena boží muka nad Belegrady. V roce 2006 se konala poprvé akce Ze sklepa do sklepa navazující na tradiční obcházení sklepů a koštování.

Historii obce už dvacet let přibližují sbírky místního vlastivědného muzea. Je zde stálá expozice krojů a zemědělského nářadí. Některé archeologické nálezy uložené v muzeu, připomínají doby dávno minulé, pochází z vykopávek ze sedmdesátých let. Zajímavá je též expozice věnovaná životu krajanů v Argentině.

Naučná vinařská cyklotrasa Velkých Bílovic
Stručný popis: (délka trasy 5 km)
Na šesti informačních panelech seznamuje s historií vinařství, současným vinařstvím, s tradicemi spojenými s vinařstvím a viničními tratěmi ve Velkých Bílovicích. Z velké části kopíruje Velkopavlovickou vinařskou stezku.

Velkopavlovická vinařská stezka vstupuje do města Velké Bílovice od Podivína. Po odbočení směrem do centra obce je po levé straně v budově staré školy vinotéka, která slouží i jako infocentrum. Ve staré škole se náchází též Městské vlastivědné muzeum. V centru vpravo leží hodové sólo, kde stává od září do prosince hodová mája.

Na křižovatce nás Velkopavloviká vinařská stezka navede vlevo a po 70 metrech dojedeme k Panelu moravských vinařských stezek, vpravo je umístěn kládový vinařský lis u obchodu BS vinařské potřeby. Pokračujeme směrem na Čejkovice a za šroubovým vinařským lisem odbočíme do sklepní trati Pod Předníma.

U vinařského lisu je panel Historie vinařství ve Velkých Bílovicích. Po dvou stech metrech podél sklepů Pod Předníma dojedeme k infotabuli Vinařství ve Velkých Bílovicích. Vrátíme se na hlavní směr Čejkovice a projíždíme sklepní tratí Belegrady. Na vrcholu kopce odbočíme vlevo a octneme se u vstupu do vinohradů. Vstup tvoří boží muka se starým sklepem a odpočívadlem, kde si na infopanelu můžeme přečíst o Slavnostech spojených s vínem ve Velkých Bílovicích.

Pokračujeme dále po hřebenu viniční hory - vlevo je trať Přední hora - vpravo Zadní hora, dojedeme k odpočívadu s altánem a k infotabuli o Vinohradnictví ve Velkých Bílovicích. Na další křižovatce Velkopavlovická vinařská stezka odbočuje vpravo na Vrbici, vlevo je odbočka k Hradišťku s kapličkou a s bohatou stepní květenou.

Z Hradišťku jsou krásné výhledy do okolní krajiny k Pavlovským vrchům, Novomlýnským nádržím i Bílým Karpatům.. Jsou zde umístěny dva panely s odpočívadlem. Jeden seznamuje s viničními tratěmi Velkých Bílovic a druhý vypráví o historii a legendách, které toto zajímavé místo opřádají.

Místní vinařská stezka byla vytvořena za spolupráce Města Velké Bílovice, VF ČR, Nadace Partnerství, vinařské firmy Bohemia Sekt a vinařů z Velkých Bílovic.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.velkebilovice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA