Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Vrbice

Obec Vrbice patří do oblasti hanáckého Slovácka a nachází se ve východní části okresu Břeclav ve výšce 295 m n. m. a je tedy jednou z nejvýše položených obcí v břeclavském okrese. Za pěkného počasí je vidět z kopce zvaného "Stráž" široké okolí.

Vznikla za německé kolonizace kolem roku 1220 a první zmínka o ní je z roku 1222 v listině olomouckého biskupa Roberta.

Už z dalekého a širokého okolí je vidět kostel svatého Jiljí. Byl vystavěný bratrstvem sv. Jiljí v letech 1913 - 1920 v pseudorománském slohu. V dolní části obce je k vidění kaple sv. Anny a náves zdobí socha sv. Aloise, která stojí v parčíku pod základní školou.

Jednou z nejzajímavějších věcí na Vrbici jsou vinné sklepy, které stojí až v sedmi patrech nad sebou. Nejsou to sklepy honosné ani barvami, ani velikostí, ale kamenné s goticky lomenými oblouky na vstupu.

Největší slavností obce jsou krojované hody, které se slaví po tři dny. Na tuto slavnost se sjíždí velká většina rodáků i těch, kteří je již jednou navštívili a nechali zde kus svého srdce. Zakončují se zvláštním a vznešeným tancem "zavádkou".

Ve svých básních o Vrbici také psal básník Jan Herben, rodák z nedalekých Brumovic.

Historie

Vrbice vznikla za německé kolonizace kolem roku 1220 a byla nazvána Michelsdorf (toto jméno Němci užívali ještě v 18. století). Leží v oblasti hanáckého Slovácka a první zmínka o ní je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222. Obývali ji svobodní lidé s povinností strážní a vojenské služby. Na návrší, kterému se odjakživa říkalo "Stráž", zaplály ohně, které varovaly okolní vesnice pokaždé, když nepřítel překročil zemské hranice. Lidé se pak schovávali do podzemních úkrytů zvaných lochy.

Název Vrbice - německy Wurbitz, je odvozen od velkého množství vrb. Zajímavý je i vývoj názvů dnešní Vrbice. V r. 1222 to byla Vrbic, v r. 1269 - 1750 Michelsdorf, r. 1850 Wrbitz. Vrbice se pravděpodobně počeštila ještě ve 14. století. Roku 1356 obec vlastnil Vratislav z Vrbice a r. 1381 Hrzka z Želevic, poté bratři ze Soběbřich, Jindřich z Višňového a Protivec ze Zástřizl. R. 1512 ji vlastnil Kuna z Kunštátu. Odtud Vrbice náležela k panství čejkovickému.

Po Bílé hoře přešly Čejkovice spolu s Vrbicí do vlastnictví jezuitů a po zrušení řádu přikoupil Josef II. panství k Hodonínu. V první polovině 17. století bylo ve vsi 41 obyvatel a svobodný dvůr "Ondriašovský" se 3 lány (= 180 měř). Během třicetileté války zpustlo 25 domů i dvůr.

Dle tereziánského katastru příslušelo k obci 1 408,3 měř polí, 300 měř pastvin, 99 měř vinohradů, 94 fůr luk, 40 měř lesa a dále tu bylo 27 chalup. Vrchnosti robotovalo 23 půlláníků, 6 čtvrtláníků, 4 podsedníci a 20 chalupníků - v této době odváděli 66 zl 26 kr a 6 kop vajec. Obilní desátek byl farní a vrchnostenský, mimo to se odváděl i desátek vinný a obročnímu do Čejče byli povinní z půllánů 12 vejci a ze čtvrtlánů 6 vejci. Výkup z roboty obnášel 200 zl stříbra a měl být splacen v letech 1853 - 1873.

Na "Stráži" od roku 1839 stával větrný mlýn. Zde se také střídaly stráže, které upozorňovaly v čase nepokojů lid na blížícího se nepřítele. V roce 1843 téměř celá ves lehla popelem. R. 1861 tu bylo 6 větších požárů. Od r. 1850 (-1960) obec administrativně příslušela k s. o. hustopečskému, vyjma léta 1938 - 1945, kdy náležela židlochovickému okresu a později k hodonínskému.

Osvobozena Rudou armádou byla Vrbice 14. dubna 1945. Po stránce politické si prvenství udržovala lidová strana, která také zvítězila ve volbách v r. 1946. Při první pozemkové reformě ze dvora čejkovického, který zasahoval do katastru obce, získali drobní nabyvatelé z obce 24 ha a ze dvora Kobylí 12 ha, tj. celkem 36 ha půdy. JZD se v obci ustavilo v r. 1949 a většinovým se stalo v r. 1958.

V r. 1963 vlastnilo 645 ha půdy a mělo 334 stálých pracovníků. V r. 1959 byli živnostníci soustředěni v provozovnách MNV. V r. 1906 byl založen spořitelní a záloženský spolek Raiffeisenka, v r. 1949 přeměněn v Kampeličku, v r. 1955 agenda přešla na poštovní úřad. V r. 1930 z 1 349 obyvatel bylo 260 zemědělců, 50 řemeslníků, 15 živnostníků, 14 dělníků, 6 stálých zaměstnanců, 12 služebných a 516 bez zaměstnání. V r. 1961 z 1 456 obyvatel příslušelo 661 obyvatel k dělníkům, 88 k ostatním zaměstnancům, 585 k zemědělským družstevníkům a 95 k jednotlivé hospodařícím rolníkům. Ze spolků byl v činnosti sbor dobrovolných hasičů z r. 1908, odbor Národní jednoty z r. 1910, Orel z r. 1921, Krůžek rodáků z r. 1945, Vinařská besídka z roku 1949.

Obec byla původně přifařena do Čejkovic. V r. 1343 bylo rozhodnuto, že desátek z obce má náležet čejkovickému kostelu, kdežto kobylský kostel má právo užívat desátek z 6 prostředních lánů ze všech 20, jež Michelsdorf tehdy v r. 1269 čítal. Od r. 1749 obec náleží k farnosti kobylské.

Nad vsí se vypíná kostelík sv. Jiljí, vystavěný bratrstvem sv. Jiljí v r. 1913 až 1920 v pseudorománském slohu s věží 36 m vysokou. Hřbitov nedaleko kostela byl založen r. 1790, kaple při bořetické faře pochází z r. 1888.

Náves zdobí socha sv. Aloise a dřevěná zvonice z r. 1698.

Obec byla původně přiškolena do Kobylí, koncem 18. století byla škola postavena v místech té dnešní. Byla zbořena a r. 1833 byla postavena nová, na jejíž střeše stála do roku 1848 zvonice. Roku 1872 je postavena nová školní budova s věžičkou a v r. 1908 dnešní. V r. 1937 byla provedena přístavba školy. Od r. 1953 byl otevřen ve Vrbici 1. - 5. ročník ZDŠ. Matriky jsou ve Vrbici vedeny od roku 1706 a pozemkové knihy od r. 1808. Je zde také používána obecní pečeť a to od r. 1749, na níž je vrba a nápis: WRBICZE DIEDINA.

Zajímavosti
Cyklistické stezky
Obec Vrbice patří do Sdružení vinařských obcí Jižní Moravy, dále jen zkratkou SVOJM. Toto sdružení je dobrovolné neziskové sdružení v zájmovém území Jižní Moravy. Poslání SVOJM je podpora a rozvoj vinařství a šetrné venkovské turistiky, zejména pak vinařské turistiky na Jižní Moravě v kontextu evropských vinařských turistických tras a standardů služeb v souladu s udržitelným rozvojem regionu.
Cílem projektu je realizace značení sítě Grenways - Moravských vinařských stezek, které jsou navrženy pro region celé Jižní Moravy v délce asi 760 km.

Hlavní Moravská vinařská stezka (červená) vede ze Znojma do Uherského Hradiště a měří 240 km. A tato stezka prochází přes naši obec a to trasou od Velkých Bílovic - hore humnama k Luži, kde bude umístěna informační tabule a dále povede nahoru k nově postaveným Božím mukám, okolo památníku osvobození, u kostela zahýbá do prava směr Kobylí hraničky a odtud po hraničce přechází do k. ú. Kobylí.

Jsme jedinou obcí v regionu, kterou prochází dvě vinařské turistické stezky.

Druhá cyklistická stezka se jmenuje Hodonínsko-břeclavská
"KRAJEM ANDRÉ" - slavnostní otevření nové cyklostezky proběhlo 1. 7. 2006.

Týden v náruči jižní Moravy
... čeká na vás nejen kvalitně upravený nový povrch cyklostezek, ale také bohatý program ve všech zainteresovaných obcích a městech. A samozřejmě možnost ochutnat a porovnat špičková jihomoravská vína. Pořadatelé připravují pro všechny zájemce bohatý program nejen na první prázdninový den, ale na celý týden, kdy by se měl jih Moravy stát centrem cykloturistiky.

I. varianta trasy: Vrbice - Bořetice - Velké Pavlovice - Starovičky - Hustopeče
II. varianta trasy: Hustopeče - Starovičky - Velké Pavlovice - Bořetice - Vrbice

Oficiální start: Autocamp Hustopeče a Sklepy na Stráži Vrbice
Ukončení akce: Sklepy na Stráži Vrbice a Autocamp Hustopeče

Čeká na Vás bohatý kulturní program, sportovní vyžití, občerstvení a samozřejmě možnost návštěvy soukromých vinných sklípků a ochutnávky špičkových moravských vín. Zajímavý program s pestrou nabídkou nevšedních zážitků je připraven i na další dny tohoto týdne.
Z progamu:
Hustopeče
- návštěva vinařského muzea
- dětský program
- občerstvení

Starovičky
- zastávka a občerstvení U rybníčku
- vyhlídkové místo U obrázku

Velké Pavlovice
- zastavení „Na půli cesty“ – folk a country za kostelem
- otevřené soukromé vinné sklepy
- ukázka řízené degustace vín
- návštěva šlechtitelské stanice – cimbálová muzika
- jezdecký den – možnost projížďky na bryčce a na koňském sedle
- vojenské muzeum

Bořetice
- návštěva sídla Spolkové republiky Kraví hora
- otevřené vinné sklepy
- návštěva Hotelu a Hyde parku
- návštěva nové dřevěné rozhledny
- vystoupení dechové hudby

Vrbice
- prohlídka unikátních pískovcových sklepů Na Stráži
- vystoupení cimbálové muziky a mužáckého sboru
- ochutnávka vín

Vinařství

Obec Vrbice je zařazena podle půdních podmínek v okrese Břeclav, do oblasti vinařsko-ovocnářské.

První zmínka o Vrbici je z roku 1222. Avšak první zpráva o Vrbickém vinařství na Jižní Moravě je z roku 1252. 0 dalším rozvoji vinařství v naší obci jsou záznamy z roku 1669, kdy byla jmenována nová komise poddanské půdy. Její protokoly, tak zvané lánské rejstříky, jsou uloženy v zemském archivu v Brně. Pouze tyto nám poskytují obraz skutečných tehdejších poměrů.

Protokol panství Čejkovického, k němuž Vrbice tehdy náležela, byl podepsán 11. června 1673. Tam se uvádí, že obec Vrbice měla celkem 19 achtelů (tj. 55 měřic) vinohradu obdělaných a 36 achtelů (tj. 85 měřic) vinohradů pustých.

Teprve roku 1754 byl vypracován pro Vrbici definitivní rustikální katastr, kde bylo napočítáno 99 měřic vinohradů.

V roce 1788 Josef II. zdanil půdu včetně vinic. V tu dobu bylo ve Vrbici 80 měřic vinohradů s výnosem 726 věder, čtyři mázy lepšího vína - v cedě 1089 zl. 9 kr.

Vrbičtí rebelanti V roce 1712 byla ve Vrbici také radnice, která byla zároveň šenkem. Šenkýř měl povinnost vyšenkovat ročně čtyři bečky panského vína. Když Vrbičtí jednou postavili posměšně panské víno na posměch na trdlici, za trest šenk pozbyli. K šenku náležel i čtvrtlán polí.

Vrbice patřila odedávna mezi přední vinařské obce na jižní Moravě. Přírodní podmínky pro pěstování vinné révy jsou zde ideální. Mírné svahy s jižními expozicemi mají dobré půdní i klimatické podmínky. Jsou chráněny před studenými větry od severu a ozařovány sluncem po celý den, rodí svérázná a zdravá vina.

Dnes je v obci 130 ha vinic. Nejlepší jakosti dosahují odrůdy: Neuburg, Vlašský ryzlink, Veltlín zelený, Tramín, Sauvignon a Müller Thurgau. Z modrých odrůd: Vavřinecké, Frankovka, Portugal, a začíná se rozšiřovat Zweigeltrebe. Podle labužníků vín se Vrbice poslední dobou stává centrem, kde jsou nejkvalitnější červená vína.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obecvrbice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA