Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Maleč

Historie
Chceme-li si prohlédnout nejstarší obraz obce, musíme se vrátit do 10. století, kdy krajem procházela Liběcká stezka navazující na Zlatou cestu. Tato střežená kupecká stezka dala vzniknou celé řadě středověkých tvrzí i osad.

Dalším významným podmětem rozvoje tohoto kraje bylo založení kláštera ve Vilémově roku 1120. Tento byl velmi dlouho uváděn jako majitel Malče dalších osad v okolí.

Ze starých zápisů se dozvídáme jména nájemců. Podle některých pramenů je již v roce 1150 uváděno jméno rytíře Jeníka, který vlastnil tvrz a poplužní dvůr Maleč a jeho úkolem bylo udržovat v pořádku orientační bod, kapličku se znakem orlice na návrší vedle tvrze. Prvním historicky ověřeným nájemcem Malče byl roku 1278 Vintíř z Malče.

Další písemný doklad o existenci obce je z 8.6.1387, tehdy postoupil benediktýnský opat Ondřej osadu i s tvrzí Jírovi z Jeníkova k doživotnímu užívání. Jeho potomci užívají jména Malečtí z Malče. Když pak byly roku 1544 zakládány nové zemské desky vložil do nich Jiřík starší Přibík z Otoslavic a na Malči toto dědictví : " ... Maleč tvrz a ves, Lhotku ves celou a též druhou Lhotku, v Jeníkově co tu měl, Sokolov hrad pustý a ves celou, v Raňkově a Svinném co tu měl, pak mlýn Žabokrtský a druhý pod Lhotou Žebráčí ..."

Od roku 1588, za vlády Rudolfa Habsburského, byl majítelem Otomar z Holohlav, po něm, od roku 1599 Jan Benedeta z Nečtiv a na Vilémově. V této době bylo započato se stavbou malečského zámku.

Další majitel, pan Buryán Chuchelský, rytíř z Nestajova, na Malči a Předboři, se spolu se svými bratry zúčastnil sněmu českých stavů roku 1620, ale poněvadž podporoval s Janem Rudolfem Trčkou císařské vojsko, byl dne 3. října 1623 osvobozen od konfiskace majetku. Roku 1622 Barbora Chuchelská ze Skuhrova a na Malči, rozšířila panství o osady Předboř, Blatnice, Jeníkovec, Hranice a Štikov. Roku 1673 byl majitelem zámku Jan Václav Udrčský z Udrče, v této době byla zbořena tvrz v Jeníkovci a pozemky byly rozděleny na čtyři celolány.

Za majitele Norberta Augustina Voračického z Paběnic, hejtmana kraje Čáslavského, byl zámek přestavěn.

V roce 1719 koupil panství František Josef, hrabě z Schonfeldu. Jeho dcera Kateřina se roku 1764 provdala za knížete Jana Adama z Auerspergu. Tento rod vlastnil malečské panství až do roku 1862, kdy jej koupil JUDr. František Ladislav Rieger. K zámku tehdy patřil i malečský velkostatek s Modletínem a Rušínovem, celkem 6 dvorů, 16 rybníků a 1 polesí.

Poměrně přesnější zprávy o obci máme od roku 1933, kdy byla založena kronika obce. Dozvídáme se zde, že Maleč měla 110 domů a 819 obyvatel. V letech 1870 - 1883 zde byl cukrovar, později přestavěný na tkalcovnu, po roce 1918 ji koupil majitel zdejšího velkostatku a zavedl zde výrobu umělých barviv. Dále pak zřídil strojní truhlárnu. Mezi obcí Maleč a Hranice byla postavena kruhová cihelna. V letech 1850 - 1915 se v Malči vařilo i pivo.

Pro tehdejší obyvatele jistě významná byla i stavba obecního vodovodu v roce 1936. Elektrifikace byla provedena v roce 1930.

V Malči se začalo vyučovat v roce 1800, vlastní budovu získala škola až v roce 1820. Tak zvaná Riegrova škola se začala stavět v roce 1912. Se stavbou nynější školy bylo započato v roce 1938.
Poštovní úřad v Malči je od roku 1878, měl poměrně velký obvod a v roce 1930 zde byla zřízena veřejná telefonní hovorna.

Lékařský obvod byl ustaven v roce 1907 zásluhou profesora Dr. Bohuše Riegra.

Starou tradici má v obci veřejná knihovna. Již v roce 1899 byla v obci založena čtenářskohospodářská beseda "Rieger", byl to jeden z prvních spolků, který rozvíjel především hospodářské zájmy, ale i ochotnické divadlo a půjčoval knihy. Spolková knihovna byla v roce 1924 sloučena s obecní knihovnou.

Dalšími občanskými sdruženími vznikajícími v obci byly Sbor dobrovolných hasičů v roce 1901, v roce 1906 na popud Dr. Bohuslava Riegra to byl Okrašlovací spolek. Tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1920. Spořitelní a záložní spolek Kampelička byl založen roku 1900.

Roku 1891 byla postavena evangelická modlitebna a hřbitov. Období mezi světovými válkami znamenalo tedy významný rozvoj obce.

Po roce 1948 bylo v obci založeno jednotné zemědělské družstvo a strojní traktorová stanice, dílny byly umístěny do budovy bývalého pivovaru. Družstvo přispělo k výstavbě bytů. Polesí Maleč hospodařilo na výměře 3082,99 ha.

V obci byla postavena prodejna Jednoty, v akci Z byl rozšířen hřbitov, dále v roce 1988 byla provedena přístavba k stávající budově školy a bylo započato se stavbou tělocvičny, byla přestavěna hasičská zbrojnice a postupně budováno hřiště, část Blatnického potoka byla zakryta. Zdravotní středisko bylo dokončeno v roce 1972.

Současnost
V současné době má obec 150 domů a žije zde 710 obyvatel. Je zde obecní úřad, základní škola s budovou tělocvičny a mateřská škola. Obyvatelé mají k dispozici zdravotní středisko, kde ordinuje obvodní, dětský a zubní lékař, poštovní úřad, čtyři obchody a benzinovou čerpací stanici. V obci sídlí správa polesí Lesů České republiky.

Turistické zajímavosti
Ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek se nachází tyto objekty: sochy svatého Jana Nepomuckého a panny Marie, stojící na návsi u zvoničky, dále pak dům č.p. 52 - bývalá pošta a především zámek s parkem.

Budova zámku stojí na místě gotické tvrze, byl vybudován za majitele Augustina Voračického z Paběnic roku 1697, z té doby jsou zachovány dispozice a klenby vstupního prostoru. Empirová přestavba a úprava fasád byla provedena v roce 1827, kdy bylo i na levé křídlo přistavěno druhé patro, pravé zůstalo nedostavěno. Tyto úpravy dal provést hrabě František z Auersperku. Z původní výzdoby je zachován vstupní portál s letopočtem 1702 a ve vstupní hale mramorová kropenka s letopočtem 1675.

Tento objekt je spjat se jmény dvou významných představitelů české vědy z doby Národního obrození, Františkem Palackým a Františkem Ladislavem Riegrem. Interiéry jejich pracoven byly zachovány a obsahují v muzeálním uspořádání řadu památek na oba muže. V roce 1976 byly restaurovány nástěnné malby v pracovně Františka Palackého. V roce 1975 byla celá budova opravena.

V prvním patře zámku byla instalována expozice Dějiny české hudby, protože hudební historie Malče není zanedbatelná. Rodiče manželky Františka Palackého, Měchurovi, byli mecenáši mnoha českých začínajících hudebních skladatelů, jejich syn Leopold byl významný hudební teoretik a skladatel. Terezie, manželka Palackého, byla vynikající harfenistkou. Sám Palacký byl od mládí velmi dobrý klavírista. Jejich dcera Marie, manželka Dr. Ladislava Riegra, byla žačkou Bedřicha Smetany. Nejstarší Riegrova dcera Marie, provdaná Červninková, je libretistkou Dvořákových oper Jakobín a Dimitrij, v jejich vzpomínkách z dětství se dozvídáme o řadě dalších drobných skladeb Antonína Dvořáka, které v Malči vznikaly.

V roce 1994 byl zámek vrácen v restituci Doc. Věře Macháčkové.
Zámek je obklopen parkem o ploše 2,94 ha v severovýchodní části je rybník s ostrůvkem. Dr. Fr. L. Rieger provedl obnovu parku a dal sem vysadit řadu dentrologicky cenných dřevin, např. dub pyramidální - Quercus penduculata fastigiata, dub převislý - Fagus sylvatica pendula, nahovětvec parožnatý - Gymnocladus canadensis aj. V souvislosti se svými léčebnými účinky je velmi známý strom jinan dvoulaločný - Gingko biloba.

V blízkosti cyklistické trasy v katastru obce Maleč se nachází Hradiště, kopec s nadmořskou výškou 482 metrů, byl patrně významným strážním místem na Liběcké stezce.

V blízkosti cyklistické trasy v katastru obce Maleč se nachází Hradiště, kopec s nadmořskou výškou 482 metrů, byl patrně významným strážním místem na Liběcké stezce. Ještě v pamětech rodiny Riegrovy se pisatelka zmiňuje o nálezech starých kovových nástrojů na tomto místě.

Dalším zajímavým místem je mariánská kaplička na severním svahu nad obcí. Je zmiňována již ve starých spisech, označuje místo, kde dříve stála osada Hudeč. Ve štítě této stavby je znak hrabat ze Schonfeldu. Z tohoto místa je velmi pěkný výhled na údolí Doubravy a protější svahy.

Poněkud vzdálenější je tisíciletá Královská lípa stojící uprostřed obce Klokočov, která leží 5 kilometrů po silnici nad Horní Lhotkou. Je to státem chráněný strom a jeho stáří se odhaduje až na 1000 let. Při cestě na Klokokčov se ze silnice otvírají velmi pěkné výhledy do krajiny, v některých místech až do roviny do okolí Čáslavi.

Mezi zajímavá místa v okolí Malče pak musíme též počítat přírodní rezervaci Údolí Doubravy pod Chotěboří s velmi romantickou scenérií a turistickou stezkou. Dále pak rekreační oblast Seč okolo Sečské přehrady. Zajímavá je též Přehrada Pařížov.

Příroda Malečska
Maleč leží v nadmořské výšce 392 metrů. Geologické podloží obce je tvořeno druhohorními usazeninami, především opukovými jílovci, slínovci a pískovci, které vzácně vystupují na povrch - severní hrana Hradiště. Ve vyšší nadmořské výšce - nad Horní Lhotkou - jsou kyselé horniny Ohebského krystaliniku tvořené ortorulou a migmatikem.

Krajinný reliéf západně a jižně má rovinný charakter ohraničený vrchem Hradiště, na severní a východní straně vystupují opukové terasy a výše strmý zlomový hřeben Železných hor.

Povodí Doubravy je nejvýznamnější vodotečí Železných hor. Obcí protéká Blatnický potok, který se vlévá do Doubravy u Vísky. V okolí jsou rybníky Hluboký, Rohlík a Šulcův rybník. Jsou zde význačné zdroje podzemních vod.

V nížinné části malečska převládly v minulosti dubiny a dubohabřiny, v přírodě se zachovaly na hřebeni Železných hor, dnes v mnoha místech jsou nahrazeny zemědělskou krajinou. Ve vyšších partiích převládaly lučiny.

Opukové svahy připomínají stepi jižní Moravy, avšak s jinými rostlinami. Jsou porostlé teplomilnými travinnými a křovinnými společenstvy. Můžeme zde spatřit otcůn jesenní - Colchicum autumnale, prvosenku jarní - Primula veris, psineček psí - Agrostis canina aj.

Od roku 1991 prochází obcí hranice Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Správa CHKO (web CHKO Železné hory najdete zde) rozděluje území do čtyř zón. Do první jsou zařazeny vedle maloplošných chráněných území další významné lokality. Zóny 2 až 4 vyjadřují odstupňovanou ochranu.

V první zóně CHKO jsou svahy při severovýchodní hranici katastru. Zbývající část území je ve 3. a 4. zóně. Zde je popsána Květena Železných hor.

V blízkosti jižních hranic katastru se nachází nadregionální biocentrum Údolí Doubravy, jeho rozloha je 100 ha.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.malec.cz, kde najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA