Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Grygov

Žije nás tu kolem 1 400 lidiček asi 7 km jižně od Olomouce. Krajské město Olomouc naleznete na snímku nahoře v dáli, díky své velikosti je nepřehlédnutelná. Však má také asi 100 000 obyvatel.

Rovná čára na obrázku vlevo je železniční trať z Olomouce do Přerova. V poslední době byla zrekonstruována a prohání se po ní i slavné Pendolino. Od Olomouce nás dělí rychlostní komunikace z Brna do Ostravy.

Současnost
Grygov patří sice do typicky zemědělské oblasti rovinaté Hané, ale více než dvě třetiny z nás v produktivním věku dojíždějí za prací do měst, zejména Olomouce a Přerova. Zleva doprava prochází obcí silnice z Blatce do Velkého Týnce. Lidé u nás bydlí převážně v rodinných domcích, jak je to na vesnicích běžné, ale můžeme se "chlubit" i několika bytovými a panelovými domy.

V dáli vlevo se klikatí řeka Morava. Mezi obcí a řekou se prostírá lužní les Království s přírodní rezervací o rozloze více než 600 ha, domov bažantů a jiné lesní zvěře. Sem chodíme často na procházky a výlety, na své si přijdou i místní myslivci.

V poslední době, díky téměř rovnému terénu, zákazu vjezdu motorových vozidel a upraveným cyklotrasám, je i spolu s rozsáhlým okolím naší obce lákadlem zejména pro rekreační vyjížďky cyklistů. Většinou neopomenou zajet k památnému stromu, nazývanému "Král dub", jehož stáří se odhaduje na 500 let. Podle lesa se jmenuje i sdružení obcí Mikroregion Království, nacházejících se v jeho okolí, jehož je Grygov členem, stejně jako Mikroregionu Olomoucko.

Památkové objekty

Socha Panny Marie (Immaculaty)
- postavena v roce 1871
- umístění - ul. rtm. Fr. Valenty, pozemek p. č. 259 v k. ú. Grygov
- restaurována v roce 2003 nákladem 42 000 Kč (z této částky bylo 29 166 Kč hrazeno formou dotace z programu POV), restaurátorské práce byly provedeny Kamenosochařstvím - Jan Lexa.

Socha sv. Jana Nepomuckého
- postavena v roce 1871
- umístění - Masarykova náves, pozemek p.č. 646 k.ú. Grygov
- sv. Jan Nepomucký - patron obce Grygov
- 16. květen svátek Jana Nepomuckého - konání Hodových slavností v obci
- oprava provedena v roce 1999 nákladem 37 000 Kč
- opravu prováděla kamenická dílna p. Lexa z Lošova

Kaple sv. Jana Nepomuckého
- postavena roku 1846 ze sbírek farníků
- umístění - Masarykova náves, pozemek p. č. 585 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- stavba rekonstruovaná v roce 1996
- dne 22. 12. 1996 posvěcen světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou, měděný tubus s historickými dokumenty, který je uložen ve věži kaple.

Hájovna
- postavena v roce 1900
- umístění - ul. V Podlesí č. 127, pozemek p. č. 992 v k. ú. Grygov
- vlastník - Město Olomouc - Správa lesů města Olomouce
- stavba rekonstruovaná v roce 1987 - dvě bytové jednotky

Vápenka
- postavena v roce 1851
- umístění Horka, pozemek p. č. 921 v k. ú. Grygov
 vlastník - Agrostav Olomouc, a. s.
- těžba vápence na Horkách začala v 16. století
- ve vápence byl provoz ukončen v roce 1967

Hasičská zbrojnice
- postavena roku 1923
- umístění - ulice rtm. Františka Valenty č. 93, pozemek p. č. 376 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1900
- budova opravena v roce 1997
- v zadní části zřízena digitální ústředna Český Telecom, a. s.
- nová fasáda, oprava střechy
- klubovna s WC, vodovodní a plynová přípojka
- náklady na opravy 220 000 Kč z prostředků obce

Zámeček
- postaven - rok výstavby není dochován
- umístění - Masarykova náves č. 52, pozemek p. č. 586 v k. ú. Grygov
- vlastník - Přemysl Hlaváč
- původně - pravděpodobně bývalá správní budova Grygovského dvora, patřícího městu Olomouci (bývalý zámeček)
- do roku 1990 - pohostinství Jednota, agitační středisko
- od roku 1990 - restituce - vráceno poslednímu původnímu majiteli, nyní restaurace U Kapličky
- v současné době probíhá rekonstrukce budovy

Základní škola
- postavena v roce 1873
- umístění - ul. J.A.Komenského č. 72, pozemek p. č. 756 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- učit se začalo v budově školy v roce 1874 - 1875, v přízemí byl byt učitele, v prvním patře 2 třídy, v roce 1909 byla přistavena nová pravá část budovy
- v roce 1979 rekonstruována pravá část budovy o druhé nadzemní podlaží
- budova opravena v roce 1998 na základě projektu Ing. arch. Věry Malé
- nová fasáda, komplexní nátěr, nové vydláždění před budovou včetně zahradní úpravy
- na fasádě umístěny nové sluneční hodiny
- náklady na opravy asi 300 000 Kč z prostředků obce

Kamenný kříž (před kaplí sv. Jana Nepomuckého)
- postaven v roce 1856
- umístění - před kaplí sv. Jana Nepomuckého - Masarykova náves, pozemek p. č. 576 v k. ú. Grygov
- restaurován v roce 2002 nákladem 18 000 Kč, restaurátorské práce byly provedeny Kamenosochařstvím - Jan Lexa

Kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí)
- postaven v roce 1890
- umístění - u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí
- pozemek p. č. 902 v k. ú. Grygov
- vyrobil - utesal - J. Havlásek z Holice
- text, přední strana - Pochválen buď Ježíš Kristus, zadní strana - Ke cti a slávě boží věnovala rodina Jana Strnada z Grygova 1890

Kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 západně za obcí)
- postaven 26. 6. 1910
- umístění - u silnice III. tř. 4353 západně za obcí u ZD
- pozemek p. č. 1144 v k .ú. Grygov
- text:
přední strana - Vapros nám o sv. Josefe, bychom pod Tvou ochranou s křížem svým nás ó pečovali Krista a životem bezúhonným došli spásy věčné. Odpočinutí věčné dej ctitelům kříže tvého ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
zadní strana - Kříže tento postaven sbírkou obyvatelů grygovských - L. 19 26/6 10. P.

Kamenný kříž
- postaven v roce 1859
- umístění - za objektem ISK f. Genoservis, a. s.
- pozemek p. č. 901 v k. ú. Grygov
- text - přední strana - nápis nečitelný (břidlice)
- oprava provedena v roce 2000 nákladem 15 000 Kč
- opravu prováděla kamenická dílna p. Lexa z Lošova

Litinový kříž (Horka)
- postaven v roce 1862
- umístění - Horka, pozemek p. č. 926 v k. ú. Grygov
- technický stav - nutná restaurátorská oprava

Kamenný kříž (ulice Komenského)
- postaven v roce 1930
- umístění - ul. Komenského, pozemek p. č. 1181 v k. ú. Grygov
- text:
přední strana - Na památku našeho syna Aloise Škrly, který padl na ruské frontě v roku 1914 věnuje rodina Škrlova
zadní strana - Postaveno L.P. 1930
- autor - V. Semerak, f. SP Olomouc
- restaurován v roce 2002 nákladem 25 000 Kč, restaurátorské práce byly provedeny Kamenosochařstvím - Jan Lexa

Pomník osvobození - T. G. M. a obětem 1. světové války
- postaven v roce 1947
- umístění - ul. rtm. Fr. Valenty, pozemek p. č. 407 v k. ú. Grygov
- pomník opraven v roce 1997, doplněn o hlavu legionáře - pozůstatek dřívější sochy Svobody
- opravu prováděla kamenická dílna p. Škrabala z Litovle
- rekonstrukce sochy provedena nákladem 17 000 Kč

Mohyla vzniku ČSR
- umístěna v lese Hájek jihovýchodně za obcí na pozemku p. č. v k. ú. Grygov
- postavena v roce 1928 na příkaz správce lesa Království dipl. Ing. Františka Zepecka k 10. výročí vzniku ČSR
- opravena v roce 1998 nákladem 17 000 Kč

Pomník sovětské armády
- odhalen v květnu 1951
- umístění - ulice U Parku, p. č. 387 v k. ú. Grygov
- vlastník - obec Grygov
- restaurován v roce 2005 nákladem 23 700 Kč, restaurátorské práce provedl kamenosochař a restaurátor Jan Lexa. Finanční prostředky na opravu památníku byly poskytnuty Olomouckým krajem z programu ,,Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2005".

Pomník rodáka Msgre Jana Šrámka
- busta pochází z roku 1991 od autora sochaře Karla Hořínka
- pomník byl odhalen 13. 5. 2001
- umístění v ulici Šrámkova na pozemku p. č.377/1 a 373/2 v k. ú. Grygov
- vlastník obec Grygov

Historie
Václav III. daroval městu Olomouc v roce 1306 pozemky a uložil měšťanům zřídit zde novou vesnici. Tímto dokumentem se začaly psát dějiny naší obce.

"My Václav, z Boží milosti král český a polský, vévoda krakovský a sandoměřský a markrabě moravský dáváme na vědomost všem těm, kteří tento list uvidí, že My majíce na mysli rozmnožení a zlepšení důchodů našeho města Olomouce, dáváme mu naše křovinaté území řečené Horka, ležící vedle pozemků téhož města s tím, aby měšťané tohoto města křoviska z kořene vymýtili a území proměnili na úrodnou půdu. Nechť zde měšťané vybudují a vysadí vesnici, která se má lidově nazývat Au, a ať k ní patří křovinaté území s poli, která zde po vymýcení křovin vzniknou. Mimo to měšťany plně osvobozujeme na deset let od data této listiny od placení censu a všech obecných daní. Jakmile tato lhůta vyprší, měšťané jsou povinni z každého lánu ve vsi Holici, která patří městu. A na svědomí tuto listinu jsme rozkázali opatřit pečetí našeho majestátu. Dáno v Praze Léta Páně 1306 šestého dne před červencovými osnovami čtvrté indikace Naší vlády roku druhého."

Nárok na nové území si kromě Olomouce činil i Unka z Majetína. Pře mezi ním a olomouckými měšťany byla ukončena v roce 1352, město odškodnilo Unku padesáti hřivnami grošů. Spor dal vzniknout i názvu vesnice (Kriegaw neboli spor o nivu).

Z roku 1393 se dochovala zmínka o tom, že Pešek z Prostějova, olomoucký měšťan, si zakoupil v Grygově hospodářský dvůr. R. 1399 se mluví v listinách i o zemanu Adamovi z Grygova, který byl stoupencem markraběte Prokopa v boji proti Joštovi, za plenění církevních statků byl stižen trestem exkomunikace.

Přírodní zdroje vápence byly hospodářsky využívány od 16. století. Již v roce 1541 zamýšleli Olomoučané zřídit vápenku. Plán se podařilo realizovat až v roce 1543, kdy město najalo dva paliče.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.grygov.cz/index_cz/hlavni.jsp, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA