Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Šumvald

Obec Šumvald leží v severní části Hornomoravského úvalu na Uničovsku. Na severu je ohraničena výběžky Hrubého a Nízkého Jeseníku. Má protáhlý tvar, rozkládá se po obou stranách potoka Dražůvky v nadmořské výšce 265 m (měřeno dle prahu kostela). Katastr obce má celkovou výměru 2 099 ha. V roce 1971 byl k Šumvaldu připojen Břevenec ležící při silnici ze Šumvaldu do Horního Města a dále do Rýmařova. Břevenec leží v nadmořské výšce 310 m a rozloha jeho katastru činí 615 ha.

Nepřehlédnutelnou součástí šumvaldského katastru je velký rybník, k němuž náležejí menší rybníčky. Celková rozloha vodní plochy je 60 ha. Rybník má již svou úctyhodnou historii, nejstarší zápis o něm je v zemských deskách již z roku 1569. V průběhu dějin byl několikrát zrušen, ale vždy obnovován.
K datu 31. 12. 2005 měla obec Šumvald celkem 1752 obyvatel, z toho 1414 v Šumvaldě a 338 v Břevenci, průměrný věk obyvatel je 37,8 let.

Historie
Jméno obce „Šumvald“ nezapře svůj německý původ, ač obec byla vždy ryze českou – ať již jde o historii středověkou či historii novou. Z historického pohledu byl dlouhou dobu Šumvald obcí panskou, až později poddanskou. Za zakladatele rodu Pánů ze Šumvaldu lze považovat Oneše z Čistého Slemene, jehož jméno nesou již zmíněné a široko známe křupky, nyní v Šumvaldě vyráběné.

První doložené zprávy o pánech ze Šumvaldu jsou v listinách z roku 1287, kdy již zmiňovaný Oneš z Čistého Slemene vystupuje jako význačný zemský a zeměpanský hodnostář – komoří zemského soudu olomouckého. Jeho šlechtický přídomek (z Čistého Slemene) se stal později základem „německého jména“ Šumvald. Totiž adjektivum čistý bylo u starých Čechů synonymem dnešního adjektiva krásný, německy schön. A druhá část přídomku Slémě (slemeno) označovala ve staroslovanštině trám ve hřbetu střechy, v přeneseném významu hřbet – též zalesněný kopec (srovnej - v dnešní slovenštině znamená slovo hora = les.) Lze tedy vydedukovat jméno Oneš z Krásného Lesa.

Poněvadž se v 13. století valila Moravou první vlna německé kolonizace, začal se náš Oneš podepisovat také Oneš ze Schönwaldu A jméno obce Šumvald bylo na světě. Původně panský charakter obce dokládají i místní názvy, dodnes živé, zejména u starších občanů: Panský vrch, Tvrzesko. Páni ze Šumvaldu si vytvořili kolem svého sídla větší majetek. K šumvaldskému panství v polovině 14. století patřily vesnice Šumvald, část moravské Libiny (tzv. Stránka), Břevenec, Plinkout, Mirotínek, část Rudy, tvrz Rabštýn a zaniklé obce Tenčín a Marková.

Zajímavé je a ze starých listin, soupisů majetku a osadníků, vyplývá, že celé panství šumvaldské bylo české. Ryzí českost si Šumvald podržel i v nejtěžší době nových dějin, v období nacistické okupace, kdy po Mnichovu byl přidělen k Sudetám. Přes úpornou snahu nacistů, včetně zabírání českých statků a jejich obsazování tyrolskými Němci, se nepodařilo obec poněmčit. A ještě jedna poznámka k tomuto historizujícímu exkursu. Hlavní motiv na erbu Pánů ze Šumvaldu nabízí k úvaze možnou souvislost s později nejslavnějším šlechtickým rodem na Moravě, Pány ze Žerotína, neboť erb mohl měnit, např. doplňovat pouze vladař, nikoli sami držitelé erbu. Základ erbu Pánů ze Žerotína je téměř totožný s erbem Pánů ze Šumvaldu.

V obci rozvíjí svou činnost několik zájmových organizací. Z nich nejvýznamnější jsou dvě sportovní organizace a to Sportovní klub Šumvald s oddílem kopané (v současnosti velmi úspěšným), s oddílem asociace sportu pro všechny a s oddílem ledního hokeje. Svoji prioritu vidí SK Šumvald v práci s mládeží. Po roce 1989 došlo k obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Šumvald, která rovněž úspěšně pracuje, ať jde o práci s mládeží, oddíl mažoretek nebo i oddíl žen. Dlouhou tradici v obci má střelecký sport, na který je zaměřen Hanácký svaz technických sportů v Šumvaldě a organizace Českého střeleckého svazu. Také obě střelecké organizace vidí těžiště své činnosti v práci s mládeží.

Šumvaldští střelci propagují jméno obce na soutěžích v celé České republice. Sami pořádají soutěže, jež jsou zapsány v celorepublikovém střeleckém kalendáři. (Šumvaldská diabolka, Mistrovství – Přebor - Moravy). V obci rozvíjejí svou sportovní i obecně prospěšnou činnost dva hasičské sbory, Sbor dobrovolných hasičů Břevenec a Sbor dobrovolných hasičů Šumvald, z nich se podle účasti a umístění v nejrůznějších soutěžích jeví jako úspěšnější hasičský sbor v Břevenci. Je na místě připomenout ještě také Myslivecké sdružení Šumvald a Český červený kříž.

Šumvald si cení svých významných rodáků. Patří k nim předčasně zesnulý básník obrozenské doby Aleš Balcárek, jehož Jan Neruda nazval zhynulou nadějí. Balcárek nejenže psal vlastenecky orientovanou poezii, ale byl národním buditelem v plném významu těchto slov. Organizoval národní tábory lidu a jako plamenný řečník burcoval lid po celé Moravě k odporu proti rakouské státní moci a bojoval za národní jednotu Moravanů a Čechů ve společném boji.

Hudební veřejnosti je známo, že ze Šumvaldu pocházeli rodiče významného hudebního skladatele Franze Lehara. Sám skladatel žádal obec o vystavení domovského listu. V životě obyvatel Šumvaldu hraje velkou roli kultura. A to kultura vlastní i kultura do obce importovaná. Na jejím organizování se společně podílejí kulturní komise obecního úřadu, místní knihovna, základní i mateřská škola. Jde při tom již o tradiční pořádání vánočního koncertu, výstavky výtvarných prací dětí i dospělých, také již tradiční velkou tělovýchovnou akademii. Základní škola a kulturní komise ZP, a. s., pořádají pro své zaměstnance a další občany zájezdy do divadla v Olomouci.

Z kultury importované stojí za to připomenout činnost Kruhu přátel hudby Šumvald, jenž každým rokem pořádá 10 koncertů vážné hudby, kterou přímo v Šumvaldě interpretují nejpřednější hudební umělci České republiky, kteří získali hudební vavříny nejen v Evropě, ale vlastně na celém světě, včetně zámoří. O životě v obci jsou občané pravidelně informováni měsíčníkem Šumvaldské noviny.

Vedle základních informací z obecního úřadu a informací z místního sportu jsou zde tištěny též články z historie obce (připomeňme zde seriál o historii kostela sv. Mikuláše a dříve též zápisy pamětníka a neoficiálního kronikáře obce, nyní již zesnulého pana Jana Kouřila aj. Šumvaldské noviny vydává Obec Šumvald, redakci a výrobu obstarávají učitelé.

V obci poskytuje základní vzdělání místním dětem Základní škola Šumvald. Nyní má 206 žáků v devíti třídách. O jejich výchovu a vzdělání pečuje celkem 14 pedagogů, převážně s vysokoškolským vzděláním. Střední vzdělání mládež získává na středních školách a středních odborných učilištích převážně v Uničově, zčásti též v Litovli, Šumperku a ve Šternberku. Předškolní výchovu a vzdělání poskytuje Mateřská škola Šumvald. V současnosti má zapsány 74 žáky. Jedna její elokovaná třída pracuje také v Břevenci. Obec a vůbec místní veřejnost má ke svým školám pozitivní vztah. To neplatí pouze o současnosti, ale bylo tomu již v dávné minulosti. Vždyť historie školy v Šumvaldě se již píše 334. rok, od roku 1666! Nejprve to byla škola bilingvní (dvojjazyčná), neboť k českému Šumvaldu byly tehdy přiškoleny i okolní menší německé obce. Od roku 1883 pak již byla v Šumvaldě škola ryze česká.

Rodilí občané Šumvaldu mají ke své obci vřelý vztah, pro nějž je příznačný zdravý patriotismus, který udržoval soudržnost obce zejména v těžkých dobách.

Památky
Ve státním seznamu jsou v Šumvaldě zapsány tyto památky:

Farní kostel sv. Mikuláše
Hodnotná jednolodní gotická architektura z poloviny 14. století, upravená v roce 1972. Pozdně gotická boční kaple z 15. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Před farním kostelem - velmi hodnotná barokní plastika z roku 1725.

Dům č. p. 77
Rodný dům významného českého básníka Aleše Balcárka - kulturně historická památka. (Pozn. Již nestojí.)

Chráněné části přírody
Na území chráněna soustava biologicky významné zeleně, která je reprezentována 10 plochami většího rozsahu na katastrálním území Břevenec a Šumvald, zejména západně od obou, dále jedna plocha mezi Šumvaldem a rybníkem a dvě v území Dražůvka - Rakovec - Na skalce. Jedná se převážně o stromoví a keřové porosty bývalých těžeben nerostných surovin, úvozové cesty, močál apod.

Břevenec
• lípy u hřbitova

Šumvald:
• lípy v obci při pravé straně silnice na Dlouhou Loučku
• lípy u boží muky při silnici z Uničova (u křižovatky)
• lípy naproti dolní autobusové zastávky
• lípa u domu č. 260
• lípy u kostela
• lípy a jasany u dolního mostu v obci
• lípa u domu č. 90
• lípa u kapličky u domu č. 283
• lípy u boží muky u křižovatky na Plinkout se silnicí na Břevenec
• roztroušené stromoví v obci, zejména kolem Dražůvky

Farní kostel sv. Mikuláše
Hodnotná jednolodní gotická architektura z poloviny 14. století, upravená v roce 1972. Pozdě gotická boční kaple z 15. století. Na bočním oltáři socha bl. Jana Sarkandera a socha sv. Jana Nepomuckého kvalitní barokní plastiky z poloviny 18. století a socha sv. Barbory z poloviny 17. století.

Kvalitní zlidovělé malby z konce 18. století - Klanění pastýřů a Klanění tří králů - jsou umístěny v kruchtě. Nad hlavním oltářem je socha Krista - velmi významný doklad vysoké úrovně moravského barokního řezbářství z první třetiny 18. století. V lodi kostela jsou dva soubory intarzovaných lavic z konce 18. století. Hodnotný je pozdně gotický zvon z. r. 1502 z dílny olomouckého zvonaře Jana. Na faře je uložen barokní relikviář z poloviny 18. století a empirový kalich z třetiny 19. století s ojedinělou ornamentikou. Velmi dobrou výtvarnou úrovně s tematikou maleb ze zemědělské činnosti místního obyvatelstva má dvojice postavník v lodi kostela.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.sumvald.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA