Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Nemochovice

Nemochovice leží v kotlině kopcovité krajiny 10 km severovýchodně od Bučovic pod kopcem Hradisko, ze strany jižní obepíná obec kopec zvaný Habřina. Nachází se v nadmořské výšce v rozpětí 290 - 330 metrů (podle staršího měření), novější údaj je uveden 295 metrů n. m.

Katastr obce má rozlohu 1057,9646 hektarů. Z celkové plochy zaujímá orná půda 626,1938 ha, zahrady 13,9487 ha, ovocné sady 4,6865 ha, travní pozemky 9,2207 ha (zemědělské pozemky celkem 654,0497 ha), dále pak lesní pozemky 333,2110 ha, vodní plochy 7,5373 ha, zastavěná plocha 11,7451 ha a ostatní plochy 51,4215 ha.

Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 žije v Nemochovicích 291 obyvatel s trvalým bydlištěm.
Jde o obec sídelního typu - protáhlá náves, dříve ovlivněná potokem, kostel na návsi.

V obci najdete mateřskou školu, pohostinství a kulturní zařízení, obchod, fitness-centrum a obecní knihovnu, ve které je zaveden veřejný internet. Je zde vybudována plynofikace, vodovod a kanalizace.
Do základní školy dojíždějí děti do Brankovic, kde mají i velké možnosti různých zájmových kroužků a škola je vybavena i bazénem, který děti používají při výuce plavání v rámci tělesné výchovy.

Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy jistý Vít z Vítovic prodal dvůr ve vsi s mlýnem Vilémovi z Herštejna. Dalšími majiteli byli Zástřizlové. Od poloviny 16. století náležela ves k mořickému panství. Jako zvláštní statek byly spojeny s knížecím panstvím bučovským, u něhož již trvale zůstaly, v roce 1633. K tamním knížatům z Lichtenštejna náležely Nemochovice až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Uprostřed obce stojí kostelík sv. Floriána. Nemochovice jsou obcí zemědělskou. Byly tu také továrny - tkalcovská a na výrobu perleťových knoflíků. Roku 1885 zde byla postavena nová škola, která sloužila k výuce až do roku 1977, kdy byla pro malý počet žáků zrušena.

Dne 1. 10. 1897 byl založen čtenářský spolek Svornost. Zapsáno bylo tenkrát 10 členů. Byl odebírán první deník v obci - Moravská orlice. Jednalo se o první kulturní a vzdělávací krok v obci. Knihovna se postupně rozšiřovala.

Vývoj obce v období první světové války
Vyhlášením všeobecné mobilizace nastala i v obci Nemochovice povinnost všem záložníkům a domobrancům 38 letým a mladším dostavit se do 24 hodin k svému okresnímu vojenskému velitelství. V měsíci srpnu roku 1914 přišlo nařízení: obecní úřad má zajistit a dodat z obce 19 párů koňských potahů pro válečné účely. První válečný měsíc zasáhl tehdy do života obce velmi výrazně.

Stále častěji a přísněji byly prováděny rekvizice (zabrání nebo vymáhání něčeho z moci úřední). Rekvírováno bylo obilí, seno, sláma, dobytek všeho druhu, kuřata, vejce, sádlo. Jak uvádí kronikář obce, "za kus chleba nebo trochu mouky mnohá panička odnesla na venkov zlaté prsteny, náušnice, náramky apod.".

Na výrobu zbraní byly používány i zvony. Dne 20. května 1917 byl z nemochovské kaple odebrán zvon, který vážil 121 kg.

Vývoj obce v letech 1918 - 1938
Ve dnech 15. - 16. června 1919 se v českých zemích uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. První volby v obci Nemochovice proběhly dne 15. června 1919.

Dne 15. února 1921 se v celé republice konalo sčítání obyvatelstva. V obci žilo 767 obyvatel, z toho 763 české národnosti a 4 národnosti jiné.

Dne 1. května 1921 se v obci konala významná událost. Byl odhalen pomník místním padlým občanům v době první světové války.

Pozemková reforma byla v obci Nemochovice provedena v roce 1922. Do parcelace byl zahrnut dvůr, který patřil knížeti Janu z Lichtenštejna.

Na jednání dne 12. listopadu a dne 20. listopadu 1927 se obecní zastupitelstvo usneslo, že do obce bude zaveden elektrický proud.

V roce 1929 byla velmi krutá zima. V Nemochovicích mráz trval od Vánoc 1928 až do 7. března 1929 a bylo naměřeno -38°C. Napadlo mnoho sněhu, na polích bylo přes 1 m a na některých místech byly až 7 metrů vysoké sněhové závěje.

Dne 20. července začaly v obci žně. První žňový týden byla veliká vedra, na slunci až 57°C.

Vývoj obce v letech 1938 - 1945
Dne 22. září 1938 nastoupilo 54 záložníků vojenskou službu, pro vojsko bylo odevzdáno 28 koní a 2 povozy. Do Nemochovic se přistěhovaly tři rodiny z pohraničního území, dvě ze Slovenska a jedna z Těšínska. Bylo provedeno přejmenování obcí a měst a byly zavedeny dvojjazyčné tabule. Obec Nemochovice se psala Nemochowitz.

Když se k partyzánům hlásili další zájemci, bylo rozhodnuto, že bude založen partyzánský oddíl. Dostal jméno "Olga" po své zakladatelce Olze Františákové. základnou se stal domek Pospíšilových na "Špitálkách".

Dne 1. května 1945, za svítání před pátou hodinou ranní, přišli od Dobročkovic a z Jezírek osvoboditelé. Obyvatelé očekávali ruské vojáky, ale zatím byla obec osvobozena vojáky rumunskými. Obec byla osvobozena téměř bez boje,na celém jejím katastru při přechodu fronty nepadl ani jediný voják, nebyl zabit jediný občan. Nebyly způsobeny ani větší škody na majetku.

Vývoj obce v letech 1945 - 1948
Dne 15. května byla v obci založena Komunistická strana Československa (KSČ). Dne 26. května 1946 proběhly všeobecné volby do Národního shromáždění. Dva roky po osvobození obce od německých fašistů, ve čtvrtek 1. května 1947, byla odhalena pamětní deska obětem nacismu a druhé světové války.

Vývoj obce v letech 1948 - 1956
Důležitou událostí v životě obce bylo zavedení autobusové linky do Brankovic a do Bučovic. Od června 1952 zajíždí autobus čtyřikrát denně do okresního města Bučovice, kromě toho jezdí i k vlaku a pro školní mládež do Brankovic.

Dne 16. února 1956 se v místnosti pohostinství Jednoty konala schůze s občany. Měla jediný bod programu a to zajistit podmínky k založení JZD v obci. Na konci roku mělo JZD celkem 53 členů.

Vývoj obce v letech 1957 - 1969
Dne 9. dubna 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu a nové volební zákony. Obec byla přičleněna k okresu Vyškov a do Jihomoravského kraje. Dne 30. dubna 1965 předseda MNV v Nemochovicích Josef Tichý převzal od předsedy ONV ve Vyškově Aloise Sedláčka diplom, kterým byly Nemochovice vyznamenány jako partyzánská obec, jedna z mála obcí v ČSSR.

Velkou událostí v roce 1967 bylo otevření kulturního domu v obci. V tomto roce bylo otevřeno i koupaliště 25 m dlouhé, které se také stalo rezervoárem vody pro JZD.

Vývoj obce v letech 1970 - 1988
V listopadu 1970 byla otevřena nová samoobsluha. Dne 13. září 1970 se v obci poprvé uskutečnilo vítání občánků do života.

Dne 25. února 1972 v rámci soutěže "Za obec krásnější" se Nemochovice umístily mezi obcemi v kategorii menších obcí na okrese Vyškov na 1. místě. V roce 1973 byla dokončena kanalizace. Dne 18. prosince se rozhodlo, že s platností od 1. ledna 1974 bude sloučeno družstvo Nemochovice, Chvalkovice, Hvězdlice a státní statek Komorov ve větší celek.

V roce 1975 se začaly práce na přípravě stavby nové mateřské školy.

Dne 25. června 1976 se za účasti téměř sta občanů konala v obci veřejná schůze, na které předal zástupce ONV a OV ČSPB pplk. Klatečka předsedovi MNV Josefu Šebelovi název obce "Partyzánská obec". V roce 1978 byly také postaveny u obce orientační tabule s nápisem "Partyzánská obec".

Dne 8. listopadu 1980 byl slavnostně odhalen památník Osvobození k 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

V úterý dne 19. května 1987 postihla obec přírodní pohroma.

Současnost

Vývoj obce v letech 1989 - 2005
V roce 1991 se v obci začíná projevovat zájem o soukromé podnikání. V květnu 1995 bylo vydáno stavební povolení k plynofikaci obce. Kolaudace se uskutečnila 15. září 1995 a hned nato byl spuštěn plyn a zaváděn do jednotlivých domácností. V březnu 1995 dochází ke změně sídla obecního úřadu z kulturního domu, který byl vrácen v restituci, do budovy obecné školy. V březnu 1997 je započato s rekonstrukcí bývalé obecné školy a restaurace v budově je nabídnuta do pronájmu.

Rok 1998 byl pro rozvoj obce příznivý. Byla dokončena rekonstrukce obecního úřadu, započalo se s opravami obecních silnic, a to na dolním konci obce a ke hřbitovu. Ke změnám dochází v oblasti zemědělské výroby - zrušení živočišné výroby na farmě v Nemochovicích. V obci zůstaly pouze stáje s koňmi. V roce 1999 se začalo s úpravami "Raiffeisenky", kde se nyní nachází obecní úřad, Fitness a knihovna. V roce 2004 byl v obci vybudován vodovod.

Památky

Kostel sv. Floriána
Nejvýznamnější památkou v obci je v jádře barokní filiální kostel sv. Floriána. Stojí uprostřed návsi v místě, kde dříve stávala dřevěná kaple s jedním oltářem, kterou zbudovala obec a kníže Václav z Lichtenštejna. V roce 1822 byla opravena, pokryta kamenem a na oltář byl dán nový obraz. Byla i nepatrně rozšířena. V roce 1877 byla kaple přestavěna na nynější velikost. Byla přistavěna celá zadní část. O celou stavbu se zasloužil chvalkovský farář P. Josef Pospěch, náklad na opravu hradili většinou občané dobrovolnými dary a bezplatnou prací. Na věži byly umístěny i dva zvony. Jeden koupila obec z chvalkovského kostela roku 1884, druhý byl zavěšen slavnostním způsobem dne 30. května 1896 a nazván sv. Florián.

Opravami staré dřevěné a později kamenné kaple se z této stavby stal kostel. V roce 1907 pukl na věži menší zvon. V náhradu za něho dal chvalkovský farář P. Jan Tenora ulít zvon nový. Byl na něm obraz Ježíšova srdce a nápis "Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi". Tento zvon byl opět ulit v Brně u firmy Ad. Hillera vdova a syn a byl na den sv. Floriána 4. května 1908 odpoledne ve slavnostním průvodu přivezen do obce a na věži zavěšen.

Obětí první světové války se stal větší zvon z roku 1896, který byl z nemochovského kostela odvezen pro válečné účely 24. dubna 1917. V devadesátých letech 20. století bylo zřejmé, že kostel se nachází v havarijním stavu a bude nutná důkladná oprava. Obecní zastupitelstvo věnovalo tomuto úkolu pozornost a v roce 1994 dochází k statickému posouzení objektu. V dalších letech byla provedena celková oprava střechy, fasády, vniřní části a okolí kostela. O opravu se nejvíce zasloužili manželé Vlasta a Alois Šikulovi z Nemochovic č. 91.

Kostel v Nemochovicích nese jméno sv. Floriána, mučedníka, který zemřel v roce 304. Podle legendy byl správcem provincie Noricum a sídlil v městě Lauriacum (dnešní Enns v Rakousku). Když se zjistilo, že je křesťan, byl sesazen z úřadu, mučen a nakonec s kamenem na krku hozen do řeky Enže. Jeho uctívání je doloženo v Podunají od konce 8. století. Od počátku středověku byl vzýván jako ochránce proti ohni a vodě. Jeho atributem je nádoba s vodou, kterou hasí hořící dům. Datum jeho svátku je 4. květen.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://nemochovice.wz.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA