Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Topolany

Z nedávné minulosti Topolan
Léta druhé světové války prožila obec poměrně klidně. Řada mladých mužů byla nasazena na práce v Německu, všichni se ve zdraví vrátili. Nepřímo se dotkl obce rok 1942 v souvislosti s Heydrichiádou. Mezi popravenými Rady starších církve pravoslavné v Praze, v jejímž chrámu se atentátníci ukrývali, byl i Jan Sonnewend, který se narodil 25. 12. 1880 v Topolanech, č. p. 14. Jeho manželka i dcera s manželem byli popraveni v koncentračním táboře Mauthausenu.

Dramatické byly v obci poslední dny války. Někdy po 20. dubnu bylo nařízeno okresním úřadem předzásobit obyvatelstvo cukrem, který proti hotovému zaplacení měl být odebrán ve slavkovském cukrovaru, povozy vypravenými z jednotlivých obcí přivezen a obyvatelstvu rozdělen. Šest povozů z Topolan vypravených se přes nemalé potíže šťastně vrátilo.

V dalších dnech museli muži nastoupit na kopání zákopů. Od pátku 27. 4. se při častých detonacích vysypalo mnoho oken. Detonace ničily objekty kasáren a letiště. V sobotu i v neděli bylo velrni pěkné počasí. Obcí procházely ustupující německé jednotky, na návsi stálo několik tanků a děl. V neděli 29.dubna - měla být v Prusích pouť, zatím tam hořela věž kostela - po poledni bylo vidět na kopečku - na Mikulášku - první sovětské vojáky. Boží muka se sochou sv. Mikuláše byla přímým zásahem zničena. Ve večemích hodinách vrcholil boj o obec. Před půlnocí byla v držení sovětských vojáků východní část obce a pomalu pokračoval jejich postup do části západní i sevemí, kde stále byli ve výhodném postavení vojáci němečtí.

Postup sovětských vojáků se neobešel bez obětí. Poslední němečtí vojáci opustili obec za ranní tmy, stačili vzít s sebou několik párů koní a asi ve 4:30 hod. v pondělí 30.dubna 1945 zničili most přes Hanou u kostela. Výbuchem byl velký pískovcový kříž nedaleko mostu otočen o 45°. Z výhodného postavení západně a severně od obce byl nepřítel vytlačen až po příjezdu tanků a po jejich zásahu. V té době byly také zahájeny přípravy na stavbu mostu přes Hanou. Jeho výstavba byla dokončena 1. května.

Drama obce však vyvrcholilo v odpoledních a večerních hodinách 29. května. Obec byla ostřelována a bombardována malými bombami. V tu dobu byl zasažen kryt v domě č. p. 68, byly usmrceny tři děti Kostelkovy, jejich matka těžce zraněna a několik osob lehce. Ve večemích hodinách byl smrtelně zasažen střelou v kruhu své rodiny pan Jan Hanák, č. p. 92. Za neujasněných okolností přišli o život otec a syn Růžičkovi z Brna. 18. května chlapec Jan Suchomel přivedl k výbuchu pancéřovou pěst v Křižanovicích a byl jí usmrcen. Sovětští vojáci, kteří padli v bojích o obec, byli pohřbeni kolem pomníku padlých na návsi a v blízkosti pohostinství. Jejich pozůstatky byly později převezeny do Brna, jen jeden odpočívá na místním hřbitově.

V prvých dnech po osvobození byl ustaven místní národní výbor, jeho reorganizace byla provedena v srpnu. Několik rodin se odstěhovalo do pohraničí. Byly vytvořeny místní organizace politických stran, obnoven Sokol, ustaven Svaz Československé mládeže a Svaz přátel SSSR. Započalo se s přípravou dožínek, které se skutečně vydařily. Do konce roku byla sehrána 3 divadelní představení.

V dalších letech pokračovala obnova a budování obce. Byla založena organizace Československého Červeného kříže a Československý svaz žen, později i Svaz pro spolupráci s armádou - Svazarm. Padlým občanům z Topolan a Křížanovic a padlým rudoarmějcům byly v květnu 1947 odhaleny pamětní desky na pomníku padlých na návsi.

Zemědělské strojní družstvo bylo založeno v r. 1946, získalo traktor zn. Ford z UNRRY a některé stroje. V období socializace zemědělství trvalo dosti dlouho, než v obci došlo k založení jednotného zemědělského družstva. Během r. 1952 byla likvidována tři velká hospodářství, zesílena náborová kampaň a nátlak na zemědělce a tak se podařilo JZD založit. Nemělo však dlouhého trvání, rolníci se velmi brzy vrátili k dřívějšímu způsobu hospodaření. Půda likvidovaných hospodářství byla rozdělena ostatním jako nucený nájem.

V r. 1954 tyto nájmy končily. Řada zemědělců už nebyla schopna pro nemoc, stáří apod. opatřit svá vlastní hospodářství. Vypovídaly se nucené nájmy, národnímu výboru dávali k dispozici i půdu vlastní. Nebylo zajištěno obdělání asi 105 ha zemědělské půdy. Po dlouhých jednáních tuto půdu převzaly do užívání Československé státní statky a na zajištění polních prací dovážely pracovnice ze Slovenska.

Teprve v r. 1957 se podařilo založit nové JZD, které až do 31. 12. 1964 hospodařilo v obci spolu se Šlechtitelským semenářským podnikem. Od 1. 1. 1965 byla JZD Hoštice-Herotice, Křížanovice a Topolany sloučena v jeden celek. Po několika letech vmiklo sloučení dalších družstev jedno z největších družstev na okrese se sídlem ve Švábenicích a pod označením Zemědělské obchodní družstvo Haná v poněkud pozměněné formě hospodaří dodnes.

V obci jsou dva soukromě hospodařící rolníci, řada drobných držitelů půdy - záhumenkářů, chov koní, chov psů, stolařská dílna a opravna aut. Firma ALS spol. s r.o. se zabývá zpracováním produktů kalifornských žížal.

Z 280 občanů žijících v obci je více než čtvrtina důchodců, v zemědělství pracuje méně než 10 lidí, všichni ostatní v produktivním věku jsou zaměstnáni v nejrůznějších oborech a dojíždějí denně do zaměstnání do Vyškova, někteří i do vzdálených míst a někteří i na celý týden.

Dlouhá léta a stále činnými organizacemi v obci jsou Myslivecké sdružení a Sbor dobrovolných hasičů, který v r.1993 oslavil 100 let svého trvání. Obě organizace byly štědrými podporovateli a příznivci dětí v mateřské škole. Ve funkci předsedy místního národního výboru se do r.1980 vystřídali pánové Jan Zbořil, Stanislav Koudelka, Pavel Martinásek, Jaroslav Jurda, Bořivoj Hanák, Pavel Skácel. Pod jejich vedením se uskutečnily v průběhu let různé akce: zřízení místního rozhlasu, zlepšení veřejného osvětlení, chodníky okolo domů, kanalizace v zahradách i na návsi, bezprašná silnice přes obec, úprava Lukového potoka, autobusová čekárna, hasičská zbrojnice, postavena budova pro obchod, adaptován objekt pro místní národní výbor.

Od 1. července 1980 byly Topolany sloučeny s obcí Hoštice-Herotice. V jejich národním výboru zasedali 3 zástupci z Topolan. Od 1.ledna 1986 se staly Topolany a řada dalších obcí součástí města Vyškova. Tento stav trval do r.1990, kdy téměř ve všech s Vyškovem spojených obcích byla opět zvolena jejich vlastní obecní zastupitelstva. Při volbách v uvedeném roce mohli si voliči vybrat kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů, Československé strany lidové a Komunistické strany Československa. Ve volbách dalších byl výběr možný jen ze dvou - Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL.

V červenci 1987 byla jednoho dne ve večemích hodinách obec překvapena bouří a následným přívalem vod z polí jihozápadně od obce. Voda zaplavila všechny části obce, náves a v několika případech vnikla i do domů.

V r. 1992 se obdobná situace opakovala v květnu, červnu i červenci, ne sice v takovém rozsahu, ale voda vnikla i do studní. Na pomoc při úklidových pracích byla vyslána i jednotka armády z Bučovic s příslušnou technikou. Ještě před zahájením úklidových prací se uskutečnila jednání, při nichž se zvažovaly způsoby, jak zabránit opakování takových situací. Byl vypracován projekt tzv. Protierozních opatření v katastrálním území Topolany - PEO. Po schválení projektu následovala jeho realizace. Náklady přesáhly 2 milióny Kč, peníze zajistil Okresní úřad Vyškov, jen malou část obec. Akce spočívala v prodloužení tzv. Topolanského potoka - svodnice o několik set metrů nahoru po mímém svahu. Do této svodnice dlouhý příkop má přivádět srážkovou vodu z výše položené části katastru, čímž by se dosáhlo svedení těchto vod přímo do Hané, mimo obec. Po dokončení této akce obec doposud vodou ohrožena nebyla.

V poválečných letech se postupně odstraňovaly škody válkou způsobené, obnovovaly se zničené domy, později se podle možností prováděla modernizace bytů, úpravy a opravy domů, podstatně vzrostl počet elektrických spotřebičů, pořizovala se auta, ústřední topení atd. Do r. 1998 bylo v obci postaveno 18 nových domů, některé na místě odklizených domů starých, 3 domy jsou ve výstavbě.

V posledních letech byly získány finanční prostředky z Programu obnovy venkova a provedeny úpravy na hřbitově a kolem kostela, značná část místních komunikací upravena na bezprašné, rekonstruována a posílena síť elektrického vedení, pro obce Hoštice-Herotice, Křížanovice a Topolany, zřízen skupinový vodovod, telefonizace obce a v r. 1999 zahájena plynofikace obce.

V dlouhé, bohaté a někdy i pohnuté historii obce Topolany je nemálo událostí a momentů stojících za zamyšlení a hodných následování. Kéž se daří současným i budoucím občanům obce Topolany pečovat nejen o pěknou obec a její rozkvět, ale i s vděčností přebírat a s láskou rozvíjet všechno, co činí život radostným, krásným a šťastným.

Farnost a kostel v Topolanech
O vzniku a založení osady Topolany nelze nic určitého sděliti. Jméno "Topolan" uvádí se však v listinách již k r. 1107. Nelze bezpečně doložiti, že se jedná o Topolany u Vyškova.

Duchovní správa založena byla asi v r. 1388 a přiděleny k ní hned od počátku osady Křížanovice, Herotice a Rybníček, které patřily pod biskupské panství vyškovské nebo olomoucké kapitule. Patronát kostela držel v uvedeném roce dle Wolného církevní Topografie Hieronym z Buchlovic. Od r. 1668 farnost v péči fary vyškovské a to až do r. 1859, kdy opět zřízena samostatná farnost. Po zřízení biskupství v Brně r. 1777 bylo vyškovské děkanství - a tedy i farnost Topolany - podřízeno tomuto biskupství a to až do r. 1862, kdy bylo děkanství vyškovské, a s ním i řada farností, vráceno opět pod správu arcidiecéze olomoucké.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obectopolany.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA