Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Běstovice

Historické památky

Římskokatolický kostel všech svatých
Pravděpodobně z důvodu obrany byl vystavěn na vršku na okraji obce v románském slohu, patří k nejstarším stavbám v okolí. Není vyloučeno, že zde byl kostel zbudován již v dobách prvního křesťanství v Čechách, neboť jak jsem již uvedl, byla ke kostelu v Běstovicích přifařena osada Choceň. Ve válkách husitských byl běstovický kostel pobořen, ale následovně byl znovu vybudován na původních základech románského půdorysu.

V letech 1782 - 1784 byl kostel rozšířen přístavbou zvonice, která je svojí cibulovitou střechou viditelná z celého okolí. Nejstarší zvon kostela pocházel z roku 1481, druhý z roku 1548. Oba tyto vzácné zvony vzaly za své v první světové válce, kdy byly rozbity a získaný kov byl použit k výrobě smrtících zbraní. Skutečnost, že tehdejší mocní se dopustili takového činu a nešetřili tak vzácné památky po našich předcích je odsouzeníhodný zločin. V kostele zůstal zvon jediný, který byl zhotoven v roce 1774.

Z dalších památek uvnitř kostela je jedinečná pískovcová křtitelnice z roku 1592, pořízená tehdejším běstovickým rychtářem Janem Hubkou. Na křtitelnici je vytesán nápis ve staročeském jazyce a je i dnes dobře čitelný.

"Leta 1592 tato krztitelnice dielana nakladem Iiana Hubkowa y s Matieiegem sinem swezm na ten czas richterzem". Dnešní češtinou tento nápis zní: Roku 1592 tato křtitelnice udělána nákladem Jana Hubky se svým synem Matějem v tom čase rychtářem.

Na hlavním oltáři je umístěn velký obraz "Poslední soud", který namaloval MUDr. Josef Tomek z Chocně. Kostel byl několikrát opravován, o čemž svědčí listiny umístěné ve věži zvonice. Velká oprava byla provedena v roce 1901 a oprava věže, střechy a venkovní omítky v roce 1974, kdy se rovněž provedla oprava malby.

Panský špejchar
Další velice významnou památkou na katastru obce, je bývalý panský špejchar, postavený v roce 1712, který za času císaře Josefa II. sloužil pro celé choceňské panství jako sklad obilí pro neúrodná léta. Podle nařízení císaře Josefa II. museli poddaní sedláci odvádět do této sýpky obilí, aby se zde skladovalo pro léta, kdy úroda nestačila uživit obyvatele panství choceňského.

Zcela určitě tato budova zachránila v minulosti mnoho životů, vždyť byla léta, kdy lidé skutečně umírali hlady. Zde, když čtenář dovolí, moji osobní vzpomínku. Když jsem v roce 1954, jako 15letý chlapec nastoupil studium na Zemědělské technické škole v Čáslavi a spatřil na chodbě v prvním poschodí školy velkou zarámovanou fotografii této budovy, byl jsem velice překvapen. Pod fotografií stál nápis: Panský špejchar v Běstovicích - sklad obilí, který zachránil životy mnohým. S podobnou fotografií jsem se později setkal rovněž na Zemědělské škole v Přelouči.

Po pozemkové reformě převzalo tuto sýpku Rolnické skladištní družstvo ve Vysokém Mýtě. Dalším vlastníkem byl později Zemědělský nákupní a zásobovací závod v Ústí nad Orlicí. Dnes vlastní sklad firma Oseva UNI akciová společnost, která provedla nákladnou opravu této budovy a nadále je tato stavba v dobrém stavu.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Na křižovatce silnic u Mertových je umístěna socha svatého Jana Nepomuckého, která byla v roce 1911 postavena nákladem obce. Socha i její oplocení byla několikráte opravována, naposledy v roce 1995 nákladem obce za přispění Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. K chráněným památkám patří i hřbitovní zeď a schodiště ke hřbitovu, které však muselo být pro dezolátní stav vystavěno nově.

Vesnické chalupy
Z ostatních bych rád ještě zaznamenal, že dům č. p.22 u obory (známý pod názvem Šolcovo) byl rovněž památkově chráněn, ale byl zbourán a nahrazen domkem novým. Rovněž dům č. p.23, který si v Běstovicích nechal postavit akademický malíř mistr Jan Honsa, měl rád jihočeské chalupy, ale byl novým vlastníkem přestavěn a ztratil tak statut památky.

Podobný osud postihl rovněž staré vesnické chalupy, které byly kryty doškovými střechami. Mimo jiné mezi ně patřila Honsova chalupa č. p.40, kterou na svém obraze zvěčnil akademický malíř Jan Honsa, dále bývalá fara, (dnes Mynaříkovo), Ropkova chalupa č. p. 19 a Čížkovo č. p. 20. Za zmínku stojí, že rovněž fara s kostelem byla mistrem Honsou namalována a obraz je v současnosti umístěn v České spořitelně v Chocni.

Obec v současnosti
V roce 1946 je obcí vybudována a zprovozněna obecní prádelna č. p.55. S postupným vybavováním domácností pračkami však nesloužila dlouho a místnost po ní, byla předána k užívání hasičskému sboru. V roce následujícím je upravena požární nádrž u Prudičových a je zde zhotoveno na přítoku máchadlo na prádlo. Z dalších je budován místní rozhlas a veřejné osvětlení.

Od roku 1962 po dlouhá léta stojí v čele obce Jan Jiříček, kdy tajemníkem je Jan Veverka. Za působení dvou posledně jmenovaných se v obci daří dokončit výstavbu Mateřské školy v č. p. 35, provést náročnou opravu obecního domu a hasičárny. V č. p. 44 u Vondrů je ze sálu bývalé restaurace vybudována prodejna potravin, která nahradila nevyhovující malé krámky u Hájků a u Miláčků a sloužila až do roku 1975, kdy byla otevřena nová prodejna, která je provozována i v současnosti.

V 70. letech se z chléva v č. p. 35, kde mimo školku sídlí i Místní národní výbor, buduje prostorná klubovna mládeže. Asi největší stavbou 80. let je výstavba celoobecní kanalizace. Staví se jako vyvolaná investice s ohledem na vodní zdroje vodovodu pro město Choceň. Všechny tyto stavby včetně prodejny potravin staví obec v rámci tzv. akce Z, což znamená, že naši občané se na výstavbě podílejí odpracovanými brigádnickými hodinami. Nelze dnes snad ani odhadnout, kolik se na těchto akcích muselo brigádnických hodin odpracovat bez nároků na odměnu, nebo jen za malou odměnu.

Z dalších akcí je možno ještě připomenout provedené vyasfaltování povrchů místních komunikací. Jedná se o komunikaci k místnímu hřbitovu, pod kostelem, v Darebnicích k Vrchovině a komunikaci od Prachařových č. p. 21 k Honsovým. V době, kdy obec byla součástí města Chocně, byl zhotoven v Běstovicích vodovod, opravena část chodníků a zhotovena kanalizace v prostoru nové výstavby u domků, které stavěl Agrochemický podnik Choceň. S povděkem jsme všichni kvitovali, že v počátku 90. let, byla v obci nově upravena silnice, když vozovka dlážděná byla nahrazena asfaltovou. Tolik k nedaleké minulosti a nyní již současnost.

Obec Běstovice má v současné době 407 obyvatel a 114 čísel popisných, které mimo rodinné domky, případně hospodářská stavení zahrnují i dva domy každý o šesti bytech, prodejnu potravin a firmy nebo provozovny. Celková výměra katastru obce činí 272 ha zemědělské a lesní půdy.

Od roku 1994 je naše obec samostatnou obcí, když od roku 1976 byla součástí města Chocně.

Nejnovější historie obce se začíná odvíjet rokem 1993, kdy na základě petice se nadpoloviční většina občanů obce vyslovila pro osamostatnění obce. Rozhodnutím Ministerstva vnitra se obec Běstovice stává samostatnou obcí od 1. 1. 1994.

Ještě v roce 1994 zajišťuje obecní zastupitelstvo výstavbu nové autobusové čekárny u prodejny potravin, když stará čekárna byla zničena vichřicí. Je postavena jako zděná firmou Kasta, podle projektu Jiřího Hejzlara z Chocně. Další stavbou je kanalizační přípojka v ulici pod místním kostelem, která byla zhotovena firmou Agille Ústí nad Orlicí. Součástí této přípojky je přečerpávací stanice, neboť podle projektu, který zpracovala firma V+V Veselý z Chocně, nebylo jiného řešení s ohledem na spád terénu v opačném směru.

Dále se připravuje výstavba nového schodiště u místního hřbitova, když staré schodiště je v dezolátním stavu a je dlouhodobě neudržované. Zastupitelstvo obce připravuje stavbu plynofikace obce a nové veřejné osvětlení.

Stěžejní akcí roku 1995 je stavba plynofikace obce. Projektovou dokumentaci zajišťuje firma Žižkov Ústí nad Orlicí, jmenovitě paní Kadrmanová. Současně je zpracováván projekt nového osvětlení firmou Radka-Pavel Bartoň rovněž z Ústí nad Orlicí. V rámci plynofikace obce bylo jednáno s firmami katastru obce a všemi vlastníky rodinných domků ve věci provedení přípojek. Stavbu na základě provedeného výběrového řízení provedla a ve stanoveném termínu zkolaudovanou odevzdala firma Gasko Pardubice. Obcí byl pověřen dohledem na této stavbě pan Václav Viktorin.

Současně s pokládáním rozvodu plynu byl na místě souběhu položen kabel nového veřejného osvětlení, když kompletně bylo veřejné osvětlení dokončeno v roce 1996 firmou Elkor Litomyšl. Současně byly dokončeny na jaře roku 1996 některé povrchy chodníků.

Stavba plynofikace proběhla velice úspěšně a občané obce využívali plynu již v zimním období 1995/6. Veřejné osvětlení v obci se dokončilo a plně využívá od srpna roku 1996. Po roce 1927, kdy byla do obce přivedena elektrická energie, mají od roku 1995 občané obce možnost využívat plynu nejen jako energii k vytápění bytů, ale i k ohřevu vody a vaření. Tato ekologická energie neznečišťuje životní prostředí, ale zároveň přispívá k pohodlí a úspoře práce, což oceňují zejména starší občané naší obce. Nové veřejné osvětlení, které bylo v roce 1996 zprovozněno nejen prosvítilo místa a ulice v obci, kde staré nebylo, ale je mnohem kvalitnější, moderní a nákladově úsporné.

V roce 1997 se realizuje přestavba a přístavba Obecního domu č. p. 55. Projekt pro nás zpracoval Ing. Pavel Čížek a vlastní stavbu provedla zastupitelstvem vybraná firma Kasta z Chocně. Dům byl zrekonstruován značným nákladem, ale obec tím konečně získala potřebné zázemí, neboť dům č. p. 35, který dříve obci sloužil, byl v rámci restituce vrácen vlastníkovi.

V obecním domě jsou dvě kanceláře, které využívá obecní úřad, místní knihovna, klubovna pro mládež v patře sloužící k činnosti Klubu správných dětí Běstovice, který byl v obci založen. Rovněž v patře je umístěn sálek, který využívá obec, Sbor dobrovolných hasičů a Klub správných dětí pro své akce. Dům je vybaven plynovým topením, včetně hasičské zbrojnice, která zahrnuje dvě garáže pro hasičskou techniku a menší společenskou místnost, klubovnu hasičů. K budově bylo přistaveno nové sociální zařízení, provedla se úprava celého okolí budovy včetně příjezdové komunikace a parkoviště. V budoucnu bude možné provést ještě půdní vestavbu.

Obecní dům byl slavnostně otevřen 28. 10. 1997. Na tomto místě bych chtěl ještě poznamenat, že až do otevření obecního domu, si obecní úřad pronajímal pro svoji činnost jednu kancelář v mechanizačním středisku AG Skořenice v Běstovicích č. p.4. Hlavní akcí roku 1998 byla výstavba veřejného osvětlení v naší osadě Darebnice, projekt byl opět vypracován firmou Radka Pavel Bartoň, Ústí nad Orlicí. Stavba byla prováděna firmou VM-elektroservis Vysoké Mýto, když tato pověřila realizací pana Jiřího Šedo z Běstovic. Stavba byla provedena ve stanoveném termínu, zkolaudována a dobře slouží občanům naší osady Darebnice.

Obecní zastupitelstvo přispělo i k vyřešení dalšího problému v Darebnicích, když zde v roce předcházejícím byla provedena VČE Česká Třebová rekonstrukce elektrické sítě, včetně výstavby nové trafostanice. Stávající původní síť byla již ve stavu, kdy docházelo k podpětí v dodávané elektrické energii a tím k poškozování elektrospotřebičů občanů. Dále byla provedena oprava místní komunikace spojující silnici v Běstovicích a silnici Újezdskou, která byla částečně poškozena při povodních v červenci 1997.

Běží rok 1999 a obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů připravuje oslavu 700 let trvání obce a 120 let od založení hasičského sboru. V rámci programu obnovy vesnice, který je zpracován pro období příštích pěti až osmi let, je stanoven hlavní cíl spočívající v upravené, čisté a dobře vybavené obci.

Celý program zahrnuje konkrétní akce, které ke splnění vytčeného cíle povedou. Program počítá nejen s opravami místních komunikací a chodníků, vybudováním inženýrských sítí v lokalitách, kde zastavovací plán počítá s výstavbou nových rodinných domků, ale zahrnuje i výstavbu posilovny, zřízení moderního obecního rozhlasu a úpravy veřejných prostranství v obci. Je samozřejmě pamatováno i na údržbu krajiny v okolí obce, kde se počítá se zalesněním části pozemků po těžbě štěrkopísků. Na poli kulturně společenském obnovit tradice, které v obci v minulosti byly a vést občany k vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj naší obce.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.bestovice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

MEXIKO - Velký okruh

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách Mexika - Teotihuacan, Mexico-City centrum, svatyně GUADALUPE, muzeum antropologie, Tula, město Chiapa de Corzo, Canyon Sumidero, Palenque a další. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA