Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Mašovice

Obec Mašovice leží v jihomoravském kraji 7 km západně od města Znojma. Rozkládají se na rovinaté plošině nad údolím Mašovického potoka a v jeho úrodné nivě v nadmořské výše 364 m. Obec leží v těsné blízkosti přírodního skvostu – Národního parku Podyjí, její katastr leží v ochranném pásmu národního parku.

Místa, na nichž leží dnešní obec Mašovice, byla osídlena již prvními zemědělci v 5. století před naším letopočtem, ze kterého také pocházejí četné nálezy keramiky a dalších předmětů. V nedávné době byl také v oblasti Mašovic objeven starověký rondel. Tento objev odstartoval poměrně rozsáhlé archeologické práce v této lokalitě. První písemné zmínky o obci pocházejí z 11. století.

V současné době má katastrální území Mašovic rozlohu 1 115 ha a žije zde 409 obyvatel. V obci naleznete kromě obecního úřadu také základní školu, obecní knihovnu a tři hostince. V obci svoji činnost provozuje sdružení dobrovolných hasičů.

Okolí Mašovic je díky krásám národního parku Podyjí vyhledáváno pro pěší turistiku i cykloturistiku. V zimě také tato místa vyhledávají běžkaři z širokého okolí.

Historie

Oblast Mašovic byla osídlená již dávno před samotným založením obce, svědčí o tom nálezy kamenných hlazených nástrojů, ale také hliněná keramika. Samotné založení obce Mašovice se vztahuje k roku 1046. První písemná zmínka o Mašovicích je již z roku 1052, je to listina, kterou Břetislav I. daroval mezi jinými statky obec Mašovice staroboleslavské kapitule. V popise olomoucké diecéze z roku 1131 jsou Mašovice uváděny jako ves patřící ke znojemskému kostelu.

Další zprávy jsou pak z roku 1220 v listině, kterou kastelán Jirman daruje část lesa v Mašovicích, kostelu sv. Markéty v Příměticích. V roce 1252 Přemysl Otakar II. ještě jako markrabě moravský daroval část Mašovice Hradišťskému probošství, a to ke kostelu sv. Hipollita. Po porážce Přemysla Otakara II. U Suchých Krůt na Moravském poli, byla obec vypleněna jednotkami Rudolfa I. Habsburského. V listině ze dne 6. 6. 1252 potvrzuje Přemysl Otakar výsady křižovníků na Hradiště a statky Mašovice jako majetek sv. Hypollita. Křižovníkům v té době patřila jen část Mašovic, druhou část vyměnil Karel r. 1259 za křížovnickou obec Řeznovice.

Vpádem krále Rudolfa na Moravu utrpěly také Mašovice velké škody, osada zpustla, a proto byla znovu osídlená osadníky za Šatova. Z roku 1324 se zachovala listina, která obsahovala úmluvu s šatovským rychtářem o obsazení osmi lánů v Mašovicích zpustlých válkou. Další dva lány byly obsazeny roku 1335 farářem s tím, že po jeho smrti připadnou proboštství. Roku 1408 jsou v obci zaznamenáni čtyři láníci, poddaní hradu Bítov, který byl ve správě Lichtenburků.

Počátkem třicetileté války byl řád Křižovníků ve finanční tísni a odprodal některé pozemky sedlákům. Po třicetileté válce bylo v Mašovicích 31 obydlených domů a 14 neobydlených. Roku 1660 koupila vrchnost čtyři usedlosti a na jejich místě vystavěla ovčín. Později odkoupila další dvě, z nichž zbudovali vrchnostenský dvůr.

Nejstarší dominantou obce je gotický kostel, který je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. První zmínky pocházejí ze 13. století. Na věži byly původně tři zvony, dva z nich však byly 31. 7. 1917 spuštěny a odvezeny. Jeden z těchto zvonů byl po druhé světové válce vrácen a 30. 6. 1946 slavnostně zavěšen. Další dva zvony byly zhotoveny nové a zavěšeny 28. 9. 1996. Vnitřek kostela je vyzdoben v barokním slohu. Boční oltáře a kostelní obrazy pocházejí z roku 1859.

První škola byla v obci přibližně od 13. století v objektu bývalé Pelánovy hospody (dnes budova obecního úřadu). V roce 1841 byla postavena škola t. j. dnešní fara. Roku 1907 byla za kostelem postavena škola nová, která slouží pro školní účely dodnes. Učí se zde žáci 1. – 5. ročníku.

Známá je obec také svojí historií, četnými vykopávkami a archeologickými nálezy z mladší doby kamenné. Četné jsou nálezy s lineární (5 300 př. n. l.), vypíchanou a moravskou malovanou keramikou (4 800 př .n. l.), dále nálezy kultury jevišovické a horákovské. Nejvýznamnějším nálezem je však objev dvojitého rondelu. Jedná se o unikátní doklad monumentální kruhové architektury, který nemá na Moravě obdoby. Tyto areály sloužily pravděpodobně jako pravěká kalendária, místa pro shromažďování obyvatel z nejbližšího okolí a provádění pravěkých rituálů.

V katastrálním území obce je celá řada významných kulturně historických památek, zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek: farní kostel sv. Jana Křtitele, boží muka u školní zahrady a kaplička v obci za kostelem.

V roce 1900 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který aktivně pracuje dodnes. Spolu s mládeží se starají o kulturní a společenský život v obci.

Současnost

V posledních letech se vesnice rychle mění k lepšímu. Obec byla plynofikována, je vybudován vodovod, dešťová a splašková kanalizace, byly provedeny opravy jak obecních tak soukromých budov. V současné době probíhá výstavba asi 40 nových rodinných domků v lokalitě „Pšeničné“. Dochází k zásadnímu rozvoji celé obce.

Kulturní památky

V katastrálním území obce Mašovice jsou evidovány tyto památky:
1. Farní kostel sv. Jana Křtitele
2. Boží muka u školní zahrady
3. Kaplička v obci

Kostel sv. Jana Křtitele
Mezi nejstarší dominantu obce patří kostel, který je zasvěcený sv. Janu Křtiteli.

Je umístěn v obci č. p. 98.

V jádru gotická stavba, s úpravami zvláště ze 17. století, z roku 1836 a 1853. Podélná jednolodní stavba kostela s kněžištěm, ukončeným pětibokým závěrem a hranolovou věží při severní straně kněžiště. Kněžiště zaklenuto dvěma poli valené klenby s lunetami a konchou v závěru. Kněžiště je v půdoryse značně užší než loď, od níž je odděleno vítězným obloukem o půlkruhovém zaklenutí. Vlastní loď je zaklenuta třemi poli pruské klenby, dělené pasy, na západní straně je rovná, v podkruchtí plochostropá kruchta. Loď je osvětlena z každé strany třemi okny v půlkruhovém záklenku, kněžiště dvěma a jedním okrem. Západní průčelí je členěno pilastry, jež nesou římsu, nad ní volutový štít, uprostřed s mělkou nikou. Na středu dole portál. Věž má nárožní pilastry, první patro je zvonicové, se čtyřmi půlkruhově zaklenutými okny. Střecha je sedlová, nad kněžištěm v závěru zvalená, věž má cibuli s lucernou a ve vrcholu makovici s křížkem.

První zmínky o zdejším kostele pocházejí ze 13. století. Jak vypadla v této době již dnes nevíme. Jisté je, že byl několikrát přestavován než dostal dnešní podobu. Tento kostel je majetkem Řádu křížovníků s červenou hvězdou se sídlem v Praze.

Vnitřek kostela je vyzdoben v barokním slohu. Oltářní obraz maloval Maulpertseh. Boční oltáře jsou z roku 1859. Kostelní obrazy pocházejí rovněž z roku 1859.

Roku 1836 dostal vnitřek a roku 1853 vnějšek kostela ozdobnou fasádu, která se zachovala dodnes. Na věži byly původně 3 zvony, nejstarší ze století šestnáctého, prostřední z roku 1621 a třetí – největší byl přelit roku 1859. V období první světové války 31. 7. 1917 byly dva z nich spuštěny a odvezeny pro válečné účely. Jeden z těchto zvonů byl po druhé světové válce vrácen a 30. 6. 1946 slavnostně zavěšen.

28. 9. 1996 o slavnosti sv. Václava biskup Vojtěch Cikerle posvětil v Mašovicích dva nové zvony , které byly zhotoveny ke cti patronů desetiletí duchovní obnovy národa sv. Cyrilu a Metoději a sv. Václavu a k miléniu mučednické smrti sv. Vojtěcha biskupa a na památku pastýřské návštěvy naší farnosti brněnského biskupa Voltěcha Cikrleho.

Největší péče o tuto památku se dostalo v roce 1998, kdy byla za finančního přispění Památkového ústavu v Brně opravena střecha. A dále pak v roce 2000, kdy bylo provedeno celkové odsušení kostela a opravena fasáda. Dále byl v tomto roce pozlacen kříž s kopulí na věži kostela.

Boží muka

Umístění: v obci u školní zahrady. Parcela číslo 139.

Pochází z roku 1639. Jedná se o slepou lucernu na pilířku gotických forem (hranolek při hranách vyžlabený s náznakem krychlové hlavice ve vrcholu, ukončený římsovou deskou), krytá jehlancovitou stříškou.
Lucerna má na přední straně reliéf Krista, na (heraldicky) levé straně nápis: IERG LAGNER SEIN HAOSFRAW AEBRLE 1639. V překladu: JIŘÍ LAGNER JEHO SPRÁVCOVÁ AEBRLE. Tento text je uveden v seznamu památkově chráněných objektů. Ve starých katastrálních mapách však tato Boží muka nebyla nalezena, takže se neví, zda nebyla do zatáčky silnice odněkud přemístěna.

Zapsáno na listu nemovité kulturní památky číslo 6547.

Materiál: mušlový vápenec

Kaplička v obci
Kaplička se nachází v obci před č. p. 103.
Vlastník: Římskokatolický farní úřad
Kaplička pochází pravděpodobně z roku 1918.

Turistické zajímavosti
Mašovice jsou obklopeny malebnou krajinou Národního parku Podyjí. Turisté mohou využít značené stezky pro pěší turistiku i cykloturistiku, v zimě si přijdou na své i běžkaři. Je však nutné dodržovat pravidla NP a ve druhé a první zóně se pohybovat pouze po značených stezkách. V okolí Mašovic se nachází několik zajímavostí:

Andělský mlýn
Je jediným dochovaným mlýnem na území celého NP Podyjí. Nachází se u obce Mašovice v Mločím údolí. Původně byl vystavěn v renesančním slohu a na jeho zdech byly také nalezeny zbytky sgrafitové výzdoby i zbytky původních interiérových stavebních prvků. V současné době stavba chátrá. Nedaleko se nachází také pozůstatky Čertova mlýna.

Králův stolec
Vyhlídka nad vzdutou hladinou Znojemské přehrady. Podle pověsti odtud sledoval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod svých vojsk přes Dyji, když táhl na pomoc Turky obležené Vídni. Roku 1892 byl na tomto místě vybudován Znojemskou sekcí Rakouského turistického klubu dřevěný pavilon, který sloužil až do konce první světové války. Roku 1922 zřídil Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů nedaleko místa původního pavilonu nový altán v jeho dnešní podobě. Ve skalách pod Královým stolcem byla objevena jediná dnes známá letní skalní kolonie.

Šobes
Tato lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné, bronzové i v čase Keltů a době římské. Leží v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větrům. Souhra těchto i dalších přírodních faktorů ve zdejší oblasti vytvořila zvláštní mikroklima, které je velice vhodné k pěstování vinné révy. K tomuto účelu byl Šobes využíván již ve středověku a povídá se, že i v době římské. I dnes se zde nachází vinice, která je považována za jednu z nejlepších. Vinice má rozlohu 11 ha. V letních měsících zde mohou turisté navštívit stánek s ochutnávkou některých šobeských vín.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.masovice.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA