Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Tasov

Současnost
Tasov leží asi 3 km od dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Velkým Meziříčím (exit 153 Lhotka-Tasov).

Nadmořská výška je 410 m n. m., zeměpisná poloha 16°04'23" v. d. - 16°08'10" v. d., 49°15'47" s. š. - 49°18'47" s. š.

Nejvyšší bod leží u katastrální hranice s Lhotkou u vrchu Na Komárovech – 530 m, nejnižší bod je u řeky Oslavy u katastrální hranice s Vančí – 376 m.

Další uváděné nadmořské výšky: kostel sv. Petra a Pavla, niv. zn. - 432,22 m, restaurace U Lišků, niv. zn. - 415,93 m, bývalý obecní úřad, niv. zn. 438,89 m.

Katastrem obce protéká řeka Oslava v délce 3,4 km, zastavěnou částí obce protéká potok Polomína v délce 6,6 km, potok od dálnice k Dvořákům - 3 km, potok u Zážlebí - 2,4 km, potok pod bývalým zemědělským družstvem (ZD) – 1,0 km.

V katastru jsou také 3 rybníky:
rybník u ZD 7 570 m2, rybník v obci 5 268 m2, rybník u silnice k Holubí Zhoři.

Katastr obce zabírá 1 371 ha.

Z toho je 941 ha zemědělské půdy , 800 ha orné, 26 ha zahrad, 103 ha luk, 12 ha pastvin, 317 ha lesů, 16 ha vodních ploch, 15 ha zastavěné plochy, 81 ha ostatní plochy.

Tasov má v současné době 249 domů, z toho 177 trvale obývaných, 43 rekreačních, 16 s nebytovými prostorami (obecní úřad, škola, pošta, atd.) a 13 neobydlených. Tato čísla se mění podle migrace obyvatel.

V obci nejsou oficiálně označené ulice, a tak se místní občané orientují podle neoficiálních, avšak vžitých názvů částí Tasova : Městeček, Stránka, Bosna, Ulice, Ve dvoře, Hlinka, Heřmanská, K Čikovu, Papírna aj.

Turistické zajímavosti
Milovníky přírody a turistiky jistě zaujme malebné skalnaté údolí řeky Oslavy a bludné balvany v okolí obce.

Obcí prochází modrá turistická cesta z Třebíče a Budišova do Ořechova a začíná zelená turistická značka z Panského mlýna do Vanče, Náměště nad Oslavou, Oslavan a Ivančic.

Tasovem také prochází cyklotrasy mikroregionů Horácko a Náměšťsko. Cykloturistického průvodce lze zakoupit v kanceláři obecního úřadu nebo v cukrárně Jiřina v Tasově.

V současné době se dokončuje cyklotrasa “Mlynářská stezka”.

Farní kostel - v jádru gotický (barokně vystavěn r. 1728-30)
Kostel sv. Petra a Pavla - barokní stavba z první poloviny 18. stol. K původnímu polygonálnímu gotickému závěru presbytáře byla přistavěna barokní loď s pruskou klenbou a průčelní věž. V dávných dobách měl Tasov tři kostely, z nichž dva - kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Václava - měly své vlastní samostatné duchovní správy. Třetí kostel, zasvěcený sv. Jiří, byl kostel filiální.

První zmínka o faře a kostele sv. Petra a Pavla se uvádí r. 1341, kdy Tasov byl sídlem děkanství, které bylo velice rozsáhlé. O druhé faře se hovoří od r. 1440. Ještě r. 1560 jsou v Tasově uváděny dvě fary a tři kostely. Ale již v r. 1572 měl Tasov pouze faru jednu, která později vlivem reformace zanikla. Tasov patřil až do r. 1662 do Rudíkova a poté do r. 1734 do Budišova. Tohoto roku byla v Tasově zřízena lokálie, která v r. 1785 byla povýšena na samostatnou faru.

Kostel sv. Václava stával před někdejším panským dvorem, dnes u budovy základní školy. R. 1785 byl zrušen a rozbořen. Kostel sv. Jiří zanikl v druhé polovině 16. stol. Stával na místě nynější farské zahrady a starobylá socha zde stojící připomíná tento tasovský kostelík.

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Tasově stojí v nadmořské výšce 432 m n. m. je dlouhý 40,7 m, široký 10,7 m a 13,7 m vysoký, kostelní věž je vysoká 39,8 m. Kostel byl v nynější podobě vybudován v letech 1728 - 1730 nákladem hraběte Josefa Paara, Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12. stol. K rozsáhlému presbytáři byly přistavěny ostatní části chrámu. Gotický ráz presbytáře však byl porušen tím, že byla zazděna gotická okna a gotická klenba byla nahrazena klenbou valenou, tím byl vzhled presbytáře přizpůsoben vzhledu ostatních části chrámu. Stěny a klenba gotického presbytáře byly zdobeny bohatými freskami..

Nynější výzdoba chrámu je velmi bohatá. Jsou to především tři oltáře, které jsou zasvěceny sv. Petru a Pavlu, Panně Marii Lurdské a sv. Kříži.

Hlavní oltář je ozdoben kopii vzácného obrazu "Loučení sv. Petra a Pavla před smrtí". V chrámové lodi je dalších šest velkých nástěnných obrazů představujících sv. Jana Nepomuckého, sv. Annu, sv. Barboru, sv. Josefa. V interiéru jsou řezbářsky bohatě zdobené kostelní lavice z r. 1680.

Na věži jsou barokní plastiky sv. Sebastiána a sv. Floriána. Obrazy tvoří krásný doplněk vnitřní výzdoby chrámu. Jejich tvůrcem je malíř Ondřej Kuběcký. Obrazy byly namalovány v době vybudování kostela tj. r. 1728 až 1730. Vlastní historii má velmi vzácný obraz sv. Václava, který pochází z někdejšího tasovského kostela sv. Václava.

Po rozboření tohoto kostela byl obraz darován kostelu v nedaleké Rudě, odkud byl r. 1898 odkoupen a vrácen zpět do Tasova. Ve farním kostele se nachází další tři vzácné mariánské obrazy, z nichž zvláště cenná je dřevořezba "Panna Maria Tasovská".

Na věži kostela jsou dva zvony z let 1483 a 1763. V polovině výšky věže jsou po stranách umístěny dvě kamenné sochy sv. Petra a Pavla 3,25 m vysoké, též z doby budování nynějšího kostela a tvoří vhodný doplněk jeho vnějšího vzhledu. Kolem kostela bylo od nepaměti hřbitov.

Náhrobky Fr. Bílka - na starém hřbitově u kostela .

Hrádek - zřícenina gotické tvrze pod městečkem.
Stojí na východním okraji obce na mírné vyvýšenině nad potokem. Jde o zbytky kruhové zdi a brány gotické tvrze z doby kolem roku 1390, která je od roku 1569 uváděná jako pustá. Na tvrzi sídlili svobodní Dvořáci.

Dub - zřícenina hradu v údolí řeky Oslavy 2 km

Vila Jakuba Demla - spisovatele a básníka 1878 - 1961, jejím architektem je známý architekt Bohuslav Fuchs.

Jakub Deml se podle svého vlastního vyjádření v knize Mohyla narodil v domě č. p. 100, podle fotografie v knize jej lze identifikovat jako dnešní dům se stejným č. p.

Literární památník Vysočiny - otevřen v srpnu 2002.
Odborným garantem je Muzeum Vysočiny v Třebíči. Na financování nákladů přispěl Kraj Vysočina, Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových a další sponzoři. Památník je zaměřen na život a dílo Jakuba Demla a další umělce spojené s ním nebo s krajem, např. Marie-Rosa Junová, Pavla Kytlicová, Stanislav Vodička, František Bílek, Josef Pěnčík, Karel Švestka, Jindřich Zezula, Lidmila Dohnalová-Vodičková a mnoho dalších.

Smírčí kámen s vytesaným křížem - u silnice k Vanči

Sochy:
- Socha sv. Jana Nepomuckého v obci je z 2. čtvrtiny 18. stol.
- Socha sv. Josefa u silnice do Kamenné je kvalitní barokní plastika z 2. čtvrtiny 18. stol.
- Socha sv. Jiří stojí na zahradě fary.

Historie

12.stol.
Předpokládané založení osady Tasov. Založena nedaleko hradu na vodnatém potoce. Stavět osadu přímo v podhradí nebylo vzhledem k možnostem jejího rozvoje možné.

R. 1233
První písemná zmínka o Tasově - písemná smlouva uložená v zemských deskách. Vlastníkem Tasova se stává Záviš z Tasova

R. 1234
Se vlastníkem Tasova stává Mladota. Tasov se v nejstarších dobách rychle rozvíjel a stal se střediskem tasovského panství s odpovídající výstavbou zvláště církevního rázu, že se stal sídlem děkanátu, k němuž náležely fary v Dolních Borech, Mostišti, Zhoři, Vicenicích, Náměšti, Březníku, Kralicích, Hartvikovicích, Koněšíně, Zvoli, Novém Veselí, Svratce, Radostíně.

R. 1237
Je Tasov ve vlastnictví Bohuše z Tasova.

R. 1281
Získává Tasov Vznata, jehož syn Jan se stává vysokým církevním hodnostářem v Olomouci.

R. 1349
Je Tasov opět majetkem Vznaty

R. 1356
Se stává majetkem Tasa

R. 1366
Ve starých pramenech zván městem. Známých držitelů městečka nebo jeho jednotlivých částí je velice mnoho.

R. 1390
Je majitelem Jan Tas, který téhož roku prodal Sazemovi a jeho potomkům tvrz (Hrádek) a dvůr na potoku s lidmi, rybníky, louky a další zboží. Sezama byl člověk velice nábožný, neboť zřídil s povolením biskupa r. 1401 oltář sv. Markéty a Doroty.

R. 1415
Sezama z Tasova a Jan z Tasova přivěšují svoji pečeť k 452 pečetím na Stižný list české a moravské šlechty shromážděné ve Velkém Meziříčí, který ostře kritizoval Kostnický koncil.

R. 1447
Dědici Sezamovi prodávají vladykům z Chlévského tvrz a dvůr v Tasově a další zboží. Rodina Chlévských se znakem podkovy se na Hrádku v Tasově udržela až do r. 1569.

R. 1482
Svobodný dvůr v Tasově získávají Rohovští. Rod Rohovských je nejstarším selským rodem v Tasově a tento dvůr vlastnil až do 50. let 20. století, kdy v době kolektivizace v zemědělství byl statek združstevněn a Rohovští z obce násilím vystěhováni. V roce 1990 byli Rohovští rehabilitováni a od roku 1995 statek přešel do vlastnictví Iva Rohovského, žijícího v současné době v Měříně. O historii rodu Rohovských byla v roce 2005 vydána kniha “Rohovští z Tasova” od Milana Salaše.

R. 1571
Hon na čarodějnice - proces s Dorotou Vitouškovou a podobně s Dorotou Valovou a Markytou Zavadilkovou, které všechny platily svým životem.

R. 1573
Se Tasov s pustým hradem Dub a pustou tvrzí Hrádek a dvěma kostely a třetím pustým s mlýny, chmelnicemi, dvory poplužními spolu s Budišovem stává majetkem Václava Berky z Dubé, manžela známé Aleny Meziříčské z Lomnice. Berkové si svoje panství udrželi až do r. 1644.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.tasov-tr.cz/, kde najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA