Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Biskoupky

Obec Biskoupky se 174 obyvateli se rozkládá na 582 ha na levém břehu řeky Jihlavy asi osm kilometrů západně od města Ivančice.

Historie
První písemná zmínka o založení Biskoupek je z roku 1131, do roku 1533 byly Biskoupky lénem pánů z Lipé. Tvrz tu stávala s velkou pravděpodobností již ve 14. století, kdy patřila k vnějšímu okruhu tvrzí hradu Moravského Krumlova. Od roku 1622 mají Biskoupky na pečeti vinný košíř. Nejvyšší bod je Biskoupský kopec, 397 m. n. m., stepní lokalita s výskytem vzácných rostlin. V okolí je ložisko magnezitu a mořské pěny.

Do roku 1893 byly Biskoupky přiškoleny do Řeznovic, kam patří i s farností dodnes. Dne 15. května 1893 započala stavba jednotřídní školy a úplně dokončena byla v říjnu roku 1893. Tehdy bylo zapsáno do školy 42 chlapců a 31 děvčat. Tuto školu uzavřeli pro nedostatek žáků v roce 1967. V současné době děti dojíždějí do základní školy do Nové Vsi a do Oslavan. Mateřská škola v místě není, předškoláci dojíždějí do Nové Vsi.

Z historie uvádíme například, že roku 1656 měla obec 22 domů, z toho šest obydlených a šestnáct neobydlených. Tyto byly opuštěny za třicetileté války. Roku 1834 shořelo 31 domů z 37. Tehdy v nich žilo 177 obyvatel. Za 1. světové války narukovalo 60 vojínů, z nichž bylo třicet zraněno a devět vojínů padlo.

Na návsi stojí kaple z roku 1840 a na konci obce, směrem na Hrubšice, smírčí kámen ze sedmnáctého století. U autobusové otáčky byl roku 1938 postaven pomník památce padlých z 1. světové války a naproti němu stojí budova bývalé školy, kde se 26. května 1900 narodil básník a spisovatel Vítězslav Nezval. V roce 1927 podalo zastupitelstvo obce žádost o subvenci na elektrizaci obce a ještě téhož roku byla obec elektrizována. Sbor dobrovolných hasičů byl založen 29. června 1930.

Za 2. světové války bylo nasazeno na nucené práce 24 občanů, z nichž jeden zahynul při náletu. Dne 17. dubna 1945 pozatýkali Němci všechny muže - byli mezi nimi i 14letí chlapci a odvlekli je na statek do sousední Nové Vsi, kde měli být postříleni. Díky postupu fronty k tomu nedošlo. Během války působila v okolí partyzánská skupina Dr. Josefa Hybeše. Obec byla osvobozena 2. května 1945.
V roce 1960 byl vybudován dva kilometry proti proudu řeky Jihlavy Královopolskou strojírnou Brno pionýrský tábor.

Výstavba nové prodejny a pohostinství byla započata v roce 1963, nového kulturního domu pak v roce 1972. Slavnostní otevření proběhlo roku 1976.

Obec vlastní kořenovou čističku odpadních vod z roku 1992. V celé obci byla v roce 1997 provedena plynofikace a o rok později telefonizace.

Hlavní obživou obyvatel bylo zemědělství, roku 1957 bylo založeno zemědělské družstvo. V současné době většina občanů dojíždí za prací do Ivančic a do Brna. Firma na zpracování dřeva, která je v obci, zaměstnává asi 12 pracovníků.

V údolí řeky Jihlavy je možnost individuální rekreace a asi dva kilometry proti proudu je vybudováno z bývalého dětského tábora rekreační zařízení, nad kterým stojí zřícenina hradu Templštejn. Hrad založili Templáři a byl postaven asi v letech 1281-1298.

Asi osm kilometrů na západ od obce jsou vybudovány dvě přehradní nádrže pro Jadernou elektrárnu Dukovany, které slouží k rybolovu i k rekreaci. Sportovní a kulturní tradice se v současné době v Biskoupkách neudržují.

Příroda a okolí

Přírodní park Střední Pojihlaví
Klimaticky oblast náleží do mírně teplé oblasti s mírnými zimami a menšími srážkami. V území se vyskytuje nežádoucí cizorodý druh – akát-, který nálety semen na mnoha místech obsazuje a nenávratně ničí skalnaté a travinobylinné plochy s původními cennými společenstvy.

Plochy nelesní krajiny s jalovcem obecným hostí vzácnou teplomilnou květenu (třemdava bílá, koniklec luční, tařice sklaní, česnek žlutý,kavyl vláskovitý) s mnoha ohroženými a chráněnými druhy živočichů (jasoň dymnivkový, kudlanka nábožná, ještěrka zelená, výr velký, křepelka polní).

Kulturně – historickou dominantou je pozůstatek hradu Templšejna.Poprvé je připomínán roku 1298 jako hrad postavený řádem templářů. Zanikl po požáru v druhé polovině 15. století. Obec Biskoupky je poprvé připomínána roku 1131, Hrubšice jako tvrz roku 1225.

Hodnota přírodního parku Střední Pojihlaví spočívá v jedinečném charakteru údolí řeky Jihlavy s pestrou mozaikou nelesní krajiny. Přes početné nevkusné a nevhodně umístěné rekreační objekty ve spodní části parku se dá říci, že krajinný ráz je víceméně dochován. Předpokladem zachování charakteru tohoto cenného území je usměrňování výstavby a další péče.

Zvláště chráněná území
Na území přírodního parku jsou vyhlášena tři zvláště chráněná území. Zvláště chráněná území jsou přírodovědecky či esteticky velmi významné části živé či neživé přírody. Patří mezi ně i přírodní památky (PP Biskoupská hadcová step) a přírodní rezervace (PR Nad řekami a PR Biskoupský kopec). Zvláště chráněná území jsou zákonem chráněna a jsou vyhlášena orgánem ochrany přírody. Přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.

Přírodní rezervace Biskoupský kopec
V roce 1979 byla vyhlášena přírodní rezervace Biskoupský kopec o rozloze 8,17 ha. Nachází se na území přírodního parku Střední Pojihlaví v nad.výšce 382-387 m n.m. mezi obcemi Biskoupky a Senorady. Rezervace je tvořena několika oddělenými plochami teplomilných stepních společenstev na návrší v prostoru kóty Biskoupský kopec. Uzavřenost chráněného území s přilehlými kulturními loukami uprostřed lesů vytváří jedinečné přírodní panorama s neobvyklým klidem, kde můžeme zapomenout na okolní civilizovanou krajinu. Hlavním důvodem ochrany území jsou teplomilná společenstva s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a ptáků.

Přírodní památka Biskoupská hadcová step
V roce 1979 byla vyhlášena přírodní památka Biskoupská hadcová step o rozloze 2,58 ha. Nachází se na území přírodního parku Střední Pojihlaví a leží v nad.výšce 226-270 m n.m. na levém břehu řeky Jihlavy jihozápadně pod Biskoupkami. Biskoupská hadcová step je tvořena prudkými hadcovými svahy s četnými skalkami, dřevinami a porosty teplomilných stepních společenstev s některými chráněnými druhy rostlin. Toto chráněné území je součástí celé řady lokalit podobného charakteru v údolí Jihlavy nad Ivančicemi a dodává zdejšímu údolí jedinečný a svérázný charakter.
Rozloha: 4 ha
Nadm. výška: 230 - 265 m n. m.
Stráň jihovýchodně orientovaná s travinobylinnými společenstvy.

Přírodní rezervace Nad řekami
V roce 1979 byla vyhlášena přírodní rezervace Nad řekami o rozloze 7,8 ha s ochranným pásmem 3,5 ha nacházející se na území přírodního parku Střední Pojihlaví v nad.výšce 238-272 m n.m. nad pravým břehem řeky Jihlavy asi 1 km západně od obce Hrubšice. Rezervace je tvořena komplexem hadcových svahů se stepními travinobylinnými společenstvy a rozptýlenými dřevinami Území je při úpatí lemováno silničkou směr Templštýn. V horních částech sousedí s intenzívně využívanou zemědělskou půdou. Podle dřívějších pozorování zde žije populace syslů.

Významné krajinné prvky
Na území přírodního parku je kromě zvláště chráněných území evidováno několik významných krajinných prvků.

Dle definice v zákoně č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny jsou to ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.
VKP jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

VKP Šípky
Rozloha: 0,5 ha
Nadm.výška: 340 - 348 m n.m.
Plošina mírně skloněná k východu, travinobylinná lada.

VKP Skalky
Rozloha: 2,9 ha
Nadm.výška: 280 - 300 m n. m.
Krátký kamenitý jihozápadně orientovaný svah v těsné blízkosti obce Biskoupky s vystupujícími skalkami a roztroušenými dřevinami.

VKP Hadcová stráň
Rozloha: 8,1 ha
Nadm.výška: 230 - 274 m n. m.
Prudká skalnatá jižně exponovaná stráň nad řekou Jihlavou na hadcovém podloží.
Významné druhy:kavyl chlupatý, trávnička obecná, jalovec obecný.

VKP U pustého mlýna
Rozloha: 28 ha
Nadm.výška: 230 - 350 m n. m.
Prudké slunné skalnaté svahy s jižní expozicí spadajícími do údolí řeky Jihlavy se zakrslými doubravami a mahalebkami.
Významné druhy: Sleziník hadcový, výr velký

VKP Skály pod Teplštýnem
Rozloha: 7,9 ha
Nadm.výška: 238 - 370 m n. m.
Strmé skalnaté svahy se západní expozicí spadající do údolí . Dřeviny jsou zakrslé (dub uimní, borovice lesní, habr obecný, lípa, bříza bělokorá).
Významné druhy: Lejsek bělokrký.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.biskoupky.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA