Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Hrušovany u Brna

Hrušovany u Brna se rozprostírají přibližně 20 km jižně od Brna. Obec má asi 3 000 obyvatel. Leží na železničním koridoru Břeclav - Děčín a je snadno dostupná i autem.

Výhodná poloha obce (úrodná půda, lesy, voda) lákala již před šesti tisíci let osadníky k osídlení. Vedla tudy i jedna z nejvýznamnějších obchodních cest na jižní Moravě.

Historie
Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1252, kdy byla obec darována Bočkem z Obřan nově založenému klášteru Žďárskému. Od té doby vystřídaly Hrušovany mnoho pánů.

V roce 1606 byly připojeny k olomouckému biskupství a z této doby pochází také náhrobní kámen ve tvaru Cyrilo-Metodějského kříže. Na místě dnešního obecního úřadu se začala roku 1638 stavět tvrz, ale nebyla dostavěna.

Významným krokem k rozšíření vinohradnictví v této oblasti, bylo povolení vysazování vinic v roce 1695.

V roce 1805 se dotkly Hrušovan i napoleonské války. Hrušovany stejně jako Židlochovice a Brno byly obsazeny francouzskými vojsky.

Dalším významným mezníkem v životě obce byla výstavba železnice a nádraží v roce 1838. Rozšiřování obce nastalo výstavbou cukrovaru v roce 1881. Do obce přišlo mnoho dělníků a řemeslníků. Cukrovar byl dokončen o rok později.

V roce 1882 a následných dvou letech pobýval v Hrušovanech profesor T. G. Masaryk - pozdější prezident ČR i s rodinou. Pamětní deska je v současné době umístěna na budově školy.

Na počátku století se rozvíjí kulturní a sportovní činnost v obci - založení Sokola, Orla a byl založen také Sbor dobrovolných hasičů.

Vlivem hospodářské krize v roce 1929 byl zastaven provoz cukrovaru. V době krize došlo k rozšíření tratě z jednokolejné na dvoukolejnou. Podle sčítání obyvatel v roce 1930 byl počet obyvatel 1 841, po 2. světové válce to bylo již 2 150 obyvatel a v současné době má obec 2 970 obyvatel.

Současnost
Nejvýznamnějšími firmami působícími v obci jsou YTONG, a. s. - výroba porobetonových tvárnic a ROMIKA INDUSTRIES, a. s. - výroba obuvi. Největším průmyslovým objektem v obci je bývalý BOTEX, a. s., tato budova tvoří dominantu Hrušovan u Brna.

Poskytování zdravotnických služeb je na dobré úrovni. Po rekonstrukci budovy v roce 1998 vzniklo moderní zdravotní středisko, pod jehož střechou našlo ordinace šest lékařů – dva praktičtí lékaři, gynekolog, internista, dětská lékařka a stomatolog. V budově je také lékárna.

Občané dojíždějí ve velké míře za prací do Brna, kam je velmi dobré vlakové spojení. V roce 1999 proběhla rekonstrukce železnice, aby splňovala parametry 21. století.

Místní zemědělské družstvo obhospodařuje větší část zemědělské půdy v katastru obce. Je zde vybudována úplná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, el. rozvody, telefon, kabelová televize – ta umožňuje i sledování místního zpravodajství obcí Vojkovice, Hrušovany a města Židlochovice).

Byla ukončena výstavba kanalizačního sběrače a nová čistička odpadních vod. Po rekonstrukci bývalých jeslí vzniklo moderní zdravotní středisko i s lékárnou.

Probíhá zde rozsáhlá výstavba rodinných domů, rovněž je zde síť obchodů, mateřská škola (tři třídy) a základní škola T. G. Masaryka.

Ve volném čase mohou obyvatelé obce využívat sportovní areál a sportoviště místního Sokola, knihovnu. Existují zde různé spolky a sdružení občanů. K rekreaci je hojně využívána okolní příroda se dvěma rybníky.

Rozsáhlá rovinatá krajina přímo vybízí k delším turistickým výletům – Palavské vrchy, Mušovská jezera a další.

V roce 1997 skupina hrušovanských občanů vytvořila Nadaci fondu na výstavbu kostela a spolu s místní KDU-ČSL zorganizovali sbírku na základní kámen kostela. Ten potom vyrobila firma Kamena a v neděli 27. 4. 1997 byl kámen posvěcen osobně Svatým Otcem Janem Pavlem II. při jeho mši v Praze na Letenské pláni. Vlastní stavba kostela započala až 13. 6. 2000, kdy firma Stafikr Hustopeče začala skrývat ornici. Kostel byl dostavěn 29. 11. 2003 stavební firmou SOPOS-Křesina. Zkolaudován byl 10. 3. 2004 a jeho vysvěcení bylo 21. 8. 2004, 14.00. Kostel vysvětil Otec biskup Mons. Vojtěch Cirkle.

Zajímavosti

Kostel Panny Marie Královny
Základní kámen byl vysvěcen 27. 4. 1997 při mši, kterou sloužil Svatý otec Jan Pavel II. na Letenské pláni v Praze. Jméno vybral hrušovanský rodák P. Václav Slouk, sídelní kanovník brněnského biskupství. Kostel byl byl vystavěn v letech 2000 až 2004 podle projektu Ing. arch. L. Vojtové z Brna, vnitřní úpravu navrhl profesor arch. Jiljí Šindlar z Brna. Kostel byl zkolaudován 10. 3. 2004. Slavnost svěcení nového kostela byla 21. 8. 2004.

Smírčí kříž
Nejstarší zachovalou památkou naší obce je smírčí kříž z roku 1595. Původně stával při tehdejší cestě z Pohořelic do Hrušovan. Kvůli těžbě písku byl několikrát přesunut. Má rozměry 99 x 50 x 25 cm. Je to přechodný typ mezi křížem a křížovým kamenem s latinským křížem a šestiřádkovým nápisem:
HANS EWBAW. R VON MITZAMBEN … MAT ..THE..ANNO DNI MDXCV.

Loosova vila
Za hlavní budovou cukerní rafinerie směrem východním byl postaven v roce 1918 na zakázku brněnského podnikatele a jejího ředitele dr. Viktora Bauera rodinný dům se zahradou podle plánů vynikajícího architekta A. Loosa. Byla to první stavba s rovnou střechou na Moravě.

Hrušovanská cukerní rafinerie
Původní tovární budova byla dokončena v roce 1882. Byl to jeden z největších cukrovarů na Moravě. Cukr se vyvážel i za hranice. V roce 1915 cukrovar do základu vyhořel. Již v roce 1916 byl znovu vystavěn. Vnější tvary moderní železobetonové budovy navrhl architekt A. Loos.

Kamenný kříž
Nejstarší církevní památka v obci je z roku 1781. Kamenný kříž byl postaven na paměť veliké bouře s krupobitím ze dne 6. 7. 1781, která zničila celou úrodu nejen v Hrušovanech, ale i v celém okolí.
Památka je dílem známého židlochovického sochaře Jana Sterna.

Románský kalich
Památkou na nekatolíky je románský kalich z roku 1593, kdy jej hrušovanský purkmistr s konšely daroval kostelu v Unkovicích, kam byly hrušovanští přifařeni. Kalich je vysoký 25 cm, v podstavci je průměr 14 cm. Má šestiboké nohy, šikmé stěny končí v polokruhu, na nich jsou vyryta jména dárců.

Zvonice
Hrušovany měly dříve nejjednodušší zvonici. Zvon na dvou dubových sloupech se stříškou. V roce 1783 byla postavena zvonice zděná, připomínající stavby slohu renesančního. Býval v ní zvon s podobou sv. Václava a nápisem "svatý Václave, oroduj za nás. 1743", ulitý v Brně roku 1743. Zvonice se začala naklánět, objevily se na ní praskliny a tak v roce 1952 byla zbořena.

Pomníky obětem války
V malém parčíku u železničního podjezdu nechalo zastupitelstvo obce v roce 1919 společně se Sborem dobrovolných hasičů postavit na památku padlým hrušovanským občanům v I. sv. válce pomník.

K tomuto pomníku byla později umístěna pamětní deska se jmény hrušovanských obětí II. sv. války.

V prostorách místního parku u obchodního domu stojí pomník, věnovaný padlým sovětským vojákům z II. sv. války. V roce 1945 zde bylo dočasně pohřbeno 17 sovětských vojáků. Později byli po exhumaci převezeni do Ořechova. Na jejich památku zde pomník zůstal.

Kam na výýlet

Přírodní park Výhon
Přírodní park má rozlohu cca 1700 ha a zaujímá celý masív Výhonu na území Jihomoravského kraje v katastrálním území Blučina, Židlochovice a Nosislav.

Masív Výhonu (355 m n. m.) je nápadnou dominantou při okraji nivy řeky Svratky jižně od Brna vystupující nad hladinu řeky o více než 170 metrů. Celé území je ovlivněno činností člověka, protože na prudkých svazích se nachází vinice, sady a malé zahrady, které se stále obhospodařují.

Podél cest najdete travnaté meze a na rovinatějších místech, především v horních částech Výhonu, jsou velké plochy vinohradů a orné půdy. Několik menších lesíků nemá přirozenou druhovou skladbu dřevin, i když jsou poznamenány výsadbami trnovníku bílého (akátu) a borovice lesní. Masív Výhonu je dnes bez pravidelných povrchových vod. Jen hluboce zaříznuté strže dávají tušit dřívější pravidelnější potůčky. V současné době se vyhloubenými koryty valí jen přívalové vody za silných bouřek.

Turisticky není Výhon dostatečně doceněn, ač jde o neobyčejně významné území, ať už z hlediska historického, zoologického či botanického. Zoologicky je pak významná hnízděním zvláště chráněných druhů ptáků (vlhy pestré, bramborníčka černohlavého, pěníce vlašské a ťuhýka obecného).

Většinu celé oblasti lze za současného stavu považovat za ukázku soužití přírody s lidskými sídly a zemědělským využíváním krajiny. Území Výhonu je neobyčejně působivé a poskytuje hezké a daleké výhledy do okolní rovinaté krajiny Dyjsko - Svrateckého úvalu.

Dolní Kounice
Starobylé město Dolní Kounice se nachází západně od Hrušovan v údolí řeky Jihlavy. Obklopují ho okolní kopce se siluetou zámku a poutního kostela svatého Antonína.

Ve městě můžete najít mnoho památek vypovídajících o bohaté historii této oblasti. Zvláště působivá a romantická je zřícenina kláštera Rosa coeli.

Dále zde najdete židovskou synagogu a hřbitov, několik kostelů a kaplí, historické měšťanské domy a v neposlední řadě kamenné kříže a boží muka stojící u cest vedoucích do celého okolí. Jinak celé okolí tvoří rozsáhlé ovocné sady a úrodné vinice.

Novomlýnské nádrže
Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975 - 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Novomlýnské nádrže se skládají ze tří vodních nádrží, z nichž první (Mušovská) a třetí (Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (Věstonická) je ornitologickou rezervací.

Pouze kostelík uprostřed střední novomlýnské nádrže zbyl z významného středověkého městečka Mušov. Tato oblast je také jednou z nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní Moravy. V okolí Novomlýnských nádrží se nachází rovněž řada archeologických nalezišť.

Pálava
Oblast Pálavy se nachází na jihu Moravy mezi řekou Dyjí a česko-rakouskou hranicí. Jako chráněná oblast byla vyhlášena již v roce 1976 a o 10 let později byla uznána za kulturní dědiství UNESCO, protože se zde opravdu nachází nespočet přírodních a kulturních krás. Mezi ně rozhodně patří města Lednice a Valtice se svým zámeckým areálem, Mikulov, dále pak přírodní krásy od bílých pálavských skal, přes rozkvetlé stepi až po největší rybník Moravy Nesyt.

Pavlovské vrchy, které jsou ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se svými bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji a zříceninami gotických hradů k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.hrusovanyubrna.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA