Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Osiky

První písemné doklady o obci jsou z roku 1390, kdy obec patřila k lomnickému panství. Dvůr velkostatku zanikl v roce 1921.

V dnešním katastru Osik, nedaleko kostela sv. Stanislava, stával již ve 13. století hrad. Podle některých autorů (např. Oharek V. Vlastivěda Moravská 1923) se jednalo o hrad Levnov, který byl podle Památných knih města Znojma okolo roku 1440 pobořen pro “loupeže odtud páchané”. O lokalizaci tohoto hradu se vedly dlouholeté spory. V dnešní době se však historici přiklánějí k názoru, že hrad Levnov (dříve zvaný Ketkovský hrad) je situován SZ od obce Ketkovice, nedaleko Ivančic (Samek B. Umělecké památky Moravy a Slezska, Academia Praha 1990). Dnes jen málo zřetelné pozůstatky středověkého hradu na území katastru Osik zůstávají bezejmenné.

Osiky a památky v okolí

Kaple sv. Filomeny
V obci Osiky je kaple sv. Filomeny z roku 1852, která má dřevěnou zvonici a u ní, mezi lípami, kříž z nedvědického mramoru z roku 1928 se jmény deseti padlých občanů v první světové válce.

Filiální kostel sv. Stanislava
Stojí o samotě jižně od obce nad malebným údolí potoka Besénku. Jedná se o barokní stavbu z 18. století. Na tomto místě stávala pravděpodobně již v roce 1407 svatyně. Kostel je chráněnou památkou. Hřbitov u kostela sv. Stanislava je společný pro čtyři okolní obce. Uprostřed stojí nedatovaný mramorový kříž.

Mezi další historické a kulturní hodnoty patří Mramorový kříž, který stojí u bývalé školy z roku 1892.

Dále dřevěný kříž s kovovým korpusem Krista z roku 1950, který stojí při cestě ke kostelu sv. Stanislava. V roce 2005 byl opraven. Za křížem u cesty je studánka zvaná “Kadeřávka”. Památník partyzánům byl odhalen v roce 1980 u bývalé školy na památku tří partyzánů, kteří byli v únoru 1945 v Osikách zastřeleni.

Vybavenost obce Osiky
V obci se nachází budova obecního úřadu, bývalá škola, hasičská zbrojnice, výletiště, hostinec a prodejna smíšeného zboží. Obec spravuje dvě požární nádrže, z nichž je jedna nově opravena a využívána jako koupaliště. Ve vlastnictví obce jsou také drobné památky a 28ha lesa. Obec je vybavena vodovodem, vodojemem a prameništěm. V obci se dále nachází plynovod a dešťová kanalizace. Nedaleko obce je lyžařský vlek.

Společenský život obce Osiky
V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Každoročně se zde pořádají ostatky s průvodem obcí, v srpnu Filoménská pouť a v zimních měsících se pravidelně pořádá hasičský ples. Na Silvestra se hrává hokejový zápas ženatých proti svobodným.

Statistika obce Osiky:
Katastrální výměra: 756 ha
Počet obyvatel: 127 obyvatel
Nadmořská výška: 577 m
Struktura půdního fondu: zemědělská půda 22,28 %, lesní půda 74,67 %, vodní plochy 0,01 %, zastavěná plocha 0,43 %, ostatní plocha 2,61 %.

Přírodní podmínky
Území jsou velice pestré díky složitým geomorfologickým a geologickým poměrům. Území tvoří jihovýchodní okraj geomorfologické provincie České vysočiny, kterou zde zastupuje Hornosvratecká vrchovina (podcelek Nedvědická vrchovina, okrsek Sýkořská hornatina). Území je budováno pestrou sérií starohorních přeměněných hornin – zejména pararul, svorů a fylitů, s vložkami kvarcitů, krystalických vápenců, amfibolitů a metabazitů, v jižní části převažují ruly. Ve sníženinách jsou pevné horniny překryté nezpevněnými sedimenty, zejména hlínami a písky.

Sýkořská hornatina
Nadmořská výška 368 – 700 m n. m. je součástí Nedvědické vrchoviny a tvoří ji rozsáhlá horská klenba s plošným středem, na okraji s hlubokými údolími přítoku řeky Svratky a Svitavy. Nejvyšším bodem je Sýkoř (702 m n. m.). Vrcholové partie jsou tvořeny izolovanými skalními výstupy s typickým mrazovým zvětráním.

Téměř celé území mikroregionu přísluší do povodí řeky Svratky, pouze katastr obce Zhoř spadá do povodí řeky Svitavy. Hlavním tokem území je potok Besének pramenící v lesích severovýchodně od Brumova.Pro mimořádné estetické i přírodní kvality byly na území mikroregionu vyhlášeny dva přírodní parky, Přírodní park Svratecká hornatina a Přírodní park Lysicko.

Přírodní park Svratecká hornatina
Přírodní park svratecká hornatina zasahuje do tří okresů – Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-venkov a zaujímá téměř celé území Lomnicka. Svratecká hornatina je reliéfově nejčlenitější částí Českomoravské vrchoviny. Je to výrazně kopcovitá krajina okolo zářezu řeky Svratky a jejich přítoků. Vyznačuje se pestrou, většinou maloplošnou mozaikou lesů, luk, pastvin a polí, často členěných rozptýlenou dřevinnou vegetací. Jedním z působivých rysů této krajiny jsou ovocné sady a zahrady, doplňující většinu zdejších vesnic i samot. Lomnicko je nejjižnější částí přírodního parku, která se vyznačuje největší druhovou rozmanitostí. Setkáváme se zde se společenstvy 2. až 5. vegetačního stupně od teplomilných doubrav až po horské bukové javořiny ve vrcholové části Sýkoře. Z desítek vyskytujících se chráněných a ohrožených druhů rostlin lze uvést sněženku před jarní, bleduli jarní, měsíčnici vytrvalou, řeřišnici trojlistou, prstenec májový, sleziník hadcový a plavuň pučivou. Z živočišných pak čápa černého, výra velkého, krkavce velkého, ledňáčka říčního, rejsce černého, užovku hladkou, zmiji obecnou a raka říčního. O velkém bohatství Lomnicka svědčí i skutečnost, že právě zde bylo vyhlášeno nejvíce maloplošných chráněných území.

Přírodní park Lysicko
Přírodní park Lysicko zaujímá část Českomoravské vrchoviny v západní polovině okresu Blansko. Mikroregion Lomnicko do něho zasahuje svou nejvýchodnější částí, katastrem Zhoře a částí i Rašova. Hranice přírodního parku je v terénu dobře patrná. Reliéf je zde méně rozmanitý než ve Svratecké hornatině. Vyvýšeniny jsou oblejší, údolí mělčí a převýšení je menší. Celkový ráz krajiny působí klidněji. Hlavní krajinářské hodnoty území Přírodního parku Lysicko spočívají v harmonické kulturní krajině s velkou pestrou strukturou využití, s vysokým zastoupením lesních porostů, s ekologicky hodnotnými segmenty různých vegetačních formací.

Přírodní památka Údolí Chlébského potoka
O rozloze 13,29 ha se rozkládá v k. ú. Osiky a k. ú. Černovice. Jedná se o ojedinělý biotop s četným přirozeným výskytem bledule jarní (Leucojum vernum L.).

Přírodní rezervace Hrádky
Rozkládá se v nejsevernějším cípu mikroregionu Lomnicko na ploše 24,92ha. Za přírodní rezervaci byla vyhlášena v roce 1990. Jedná se o bizarní skalní skupinu, která vznikla mrazovým zvětráváním v Sýkořské hornatině nad údolím Chlébského potoka. Nadmořská výška této lokality je 627m. V okolí skal se na zahliněných sutích zachoval přirozený starý porost bukových javořin, kde se k dominantnímu buku a javoru klenu přidružuje jasan, jilm a javor mléč. Lokalita je pozoruhodná z geologického, geomorfologického hlediska a je velmi zajímavá ornitologicky.

Přírodní památka Sýkoř
Orozloze 96,45 ha představuje v rámci Českomoravské vysočiny poslední dochované rozsáhlé zbytky typických bučin a bučin s javorem klenem ve 4. bukovém vegetačním stupni s přirozenou skladbou bylinného podrostu. Území je tvořeno bítýšskými rulami. Vyskytuje se zde celá řada pozoruhodných tvarů reliéfu, vzniklých v chladném klimatu doby ledové. Můžeme tady najít mrazové sruby, kryoplanační terasy i balvanové proudy. Na vrcholu Sýkoře stojí retranslační stanice.

Přírodní památka Pod Sýkořskou myslivnou
O rozloze 23,25 ha. Posláním ochrany je uchování přirozených listnatých porostů javorových bučin a dobových bučin s javorem s druhově bohatým bylinným podrostem v geomorfologicky pozoruhodném území. Jedná se biocentrum regionálního významu.

Přírodní památka Synalovské kopaniny
O rozloze 10,99 ha byla vyhlášena z důvodu zachování současné mozaiky vegetačních formací pastvinných lad a současného způsobu obhospodařování. V lokalitě je dochován typický reliéf mrazových procesů z chladného klimatu doby ledové, tzv. balvanité proudy.

Přírodní památka Pilský rybníček
O rozloze 0,30 ha se nachází v údolí Besénku. Lokalita v nivě Besénku je biotopem pro rozmnožování chráněných druhů obojživelníků.

Přírodní památka Horní Židovka o rozloze 24,02 ha se zachovalými přírodně blízkými až přirozenými porosty bučin a javorových bučin s druhově bohatým bylinným podrostem s výskytem kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos L.). Jedná se o významné biocentrum smíšeného listnatého lesa uprostřed smrkových monokultur. Lokalita je také významná geomorfologicky.

Přírodní památka Klášterec
S rozlohou 22,82 ha. Tvoří přirozené dubové prostory s druhově bohatým bylinným podrostem na horní výškové hranici výskytu v rámci Českomoravské vrchoviny a ukázkou mrazového zvětrání výchozů biotických a dvojslídných rul.

Vršky u Brumova o rozloze 5,64 ha. Jedinečná ukázka vápencového fenoménu, kdy na podloží vápencových fylitů roste řada teplomilných rostlin, rostliny regionálně vyjímečné a ohrožené. Jde o esteticky a geologicky působivou a cennou lokalitu.

Přírodní památka Míchovec
O rozloze 19,52 ha se rozkládá na k. ú. Běleč a k. ú. Synalov. Tvoří ji zachovalé pralesovité zbytky bukových javořin. V okolí jsou geomorfologicky pozoruhodné skalní hradby s hojným výskytem ohrožené, chráněné měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva L.).

Rašovská lada
Významný krajinný prvek o rozloze 3,61 ha je segment bohatého teplomilného společenstva, podmíněný podložím krystalického vápence a teplým svahem. Vyskytují se zde Vzácné regionálně ohrožené druhy bylin a rovněž zvláště chránění živočichové. V intravilánu obce se nachází několik pěkných exemplářů lípy srdčité (Tilia cordata Mill.)

Přírodní památka Padělky
S rozlohou 1,31 ha. Na tomto území jsou zachovány jedinečné ukázky nezonálního výskytu teplomilných a vápenomilných druhů rostlin, které rostou na vápencovém podkladu ve značné nadmořské výšce. Nachází se zde poměrně velká populace chráněných a ohrožených druhů rostlin sasanky lesní (Anemone silvestris L.), dále orlíček planý (Aquilegia vulgaris L.), vtroušeně se objevuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus L.), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia (L.) Rich.) a okrotice mečolistá (Cephalanthera ensifolia (Sw.) Rich.).

Přírodní památka Hrušín
O rozloze 12,43 ha. Leží v k.ú. Ochoz u Tišnova a tvoří ho přírodě blízké až přirozené společenstvo lipových javořin s bukem ležící v trase nadregionálního biokoridoru. Společenstvo této lokality se vyznačuje vysokou druhovou rozmanitostí podrostu s výrazným zastoupením zvláště chráněné sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis L.). jedná se o největší výskyt v okrese Blansko. Z geomorfologického hlediska jsou zde zajímavé periglaciální formy reliéfu na deskovitých bítešských rulách.

Přírodní památka Dobrá studně
O rozloze 13,24 ha. Nachází se v k. ú. Ochoz u Tišnova, při úpatí západních svahů Sýkoře v nadmořské výšce 445 – 500m. pozoruhodný reliéf mohutných soliflukčních proudů, rozčleněných drobnými mokřadními depresemi vznikl mrazovým zvětráváním a svahovými procesy v době ledové. Reliéf odpovídá reliéfu severské tundry. Pastvinná lada s vřesem obecným (Calluna vulgaris (L.) Hull.)) a vemeníkem dvoulistým (Platanthera bifolia (L.) Rich), hnízdiště vzácné lindušky luční (Anthus pratensis), ve vodní nádrži se vyskytuje silně ohrožený čolek obecný (Triturus vulgaris).

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.osiky.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA