Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Těšany

Obec je poprvé připomínána v roce 1131, ovšem archeologické nálezy z okolí dosvědčují osídlení již před tímto letopočtem. Od roku 1666 patřila obec brněnským dominikánům. Ti vybudovali koncem 17. století jako svoje letní sídlo raně barokní jednoposchoďový zámek obdélného půdorysu. Patřil jim až do zrušení kláštera v roce 1784.

Dominantou Těšan je kaple, vybudovaná v letech 1946 - 1947 politickými vězni, kteří se šťastně vrátili z koncentračních táborů. Nachází se nad vinohrady asi 2 km od Těšan. V barokní kovárně z 18. století je umístěna expozice kovářství a kolářství, součást Technického muzea v Brně. Na návsi a v okolí kovárny stojí několik barokních soch, například plastiky sv. Gotharda a sv. Dominika, obě z roku 1773. Kostel sv. Barnabáše byl postaven v letech 1897 - 1906.

Podle příběhu, který se odehrál právě v Těšanech - byť s méně dramatickým koncem - napsali Alois a Vilém Mrštíci vesnické drama Maryša. Hra měla premiéru v roce 1894 v pražském Národním divadle. Hrob Marie Turkové, „Maryši“, leží na starém těšanském hřbitově.

Od pravěku po současnost
Západní úbočí Ždánického lesa bylo obydleno již v pravěku. Dokazují to nálezy pazourkových nástrojů v Kloboukách i jinde v okolí a výskyt pravěké keramiky na těšanském katastru a na pozemcích sousedních vsí. V prvních staletích našeho letopočtu sem zasahoval vliv Říše římské, jež měla jedno ze svých vysunutých center na výšině u Mušova. V Těšanech se z této doby našly zlomky ušlechtilé římské keramiky, zvané terra sigilata, na šitbořickém katastru za Strážkami vykopali archeologové pohřebiště z pozdně římského období.

V době stěhování národů táhl po cestě, jež vedla od Pálavy k Výhonu a k Prateckému kopci, nějaký germánský kmen, který pochoval na úpatí výšiny Cezavy svého mrtvého náčelníka s celou výzbrojí a vzácnými šperky. Od pátého století našeho letopočtu osídlovaly Moravu slovanské kmeny. Slované zakládali osady v rovinách při vodních tocích i v chráněných kotlinách pahorkatin.

Jednou z nejstarších sídelních oblastí našich předků byla brněnská kotlina a Ždánický les. O raném osídlení tu mluví přesvědčivě osady s čeledními koncovkami -ice a -ovice: Čeňkovice, Moutnice, Šitbořice, Bohumělice, Šaratice a jen o něco málo mladší Žatčany, Borkovany a Těšany. Původ těchto vsí můžeme klást již do doby velkomoravské.

Opevněnými středisky tehdejší doby byly Staré Zámky u Líšně a hradisko v Rajhradě. Snad i v okolí Těšan se nacházelo nějaké velkomoravské centrum, neboť v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, se v oblasti Žatčan, Újezda a Těšan uvádí také ves Velehrad.

Těšany neměly kostel, patřily k faře do Čeňkovic (Šinkvic) a když tato ves zanikla, byly přifařeny do Moutnic. Obyvatelé Těšan se živili zemědělstvím a chovem dobytka. Pole měli na sušších svazích a v rovinách se do široka prostíraly louky.

Ve třináctém století se začalo v Těšanech tak jako jinde hospodařit na polích trojpolním úhorovým systémem a zvýšené sklizně, které se tím získávaly, umožnily růst dědiny. Natáhla se od brodiska proti proudu malého potůčku směrem ke Strážkám až k panským objektům, dvoru, feudálnímu sídlu, kovárně, hospodě a pivovaru. V Těšanech bylo šestadvacet lánových sedláků, z nichž každý měl sedmdesát měřic polí. Ostatní půda byla panská. Majitelé Těšan se střídali a žádnému z nich nepatřila nikdy celá ves. Největší majetek tu měli mniši dominikáni, kteří sídlili v klášteře u kostela svatého Michala na Rybném trhu v Brně.

Těšany bývaly chráněny před nájezdy z Uher lesními porosty, které pokrývaly hřebeny Ždánického lesa, ale hlad po půdě lesy likvidoval a krajina až k Brnu se tím otevřela nepřátelským vpádům.

Kromě nich trpěli Těšanští také roz¬broji feudálů, kteří najímali do svých služeb tlupy záškodníků a vysílali je na statky svých protivníků. Před husitskými válkami se jedna z těchto skupin skrývala v kopcovitém zalesněném terénu kolem Boleradic. Jejich služeb používal patrně Boček z Kunštátu, jemuž patřil boleradický hrad. Lapkové měli spadeno mimo jiné na faráře, a aby se borkovanský a šinkvický duchovní správce pojistil před přepady, udržovali s loupežnou tlupou přátelské styky a poskytovali jí potraviny a přístřeší.

Těšan se pravděpodobně dotkly i husitské války, neboť v zimě roku 1425-1426 se usadil oddíl táborského vojska v polním ležení u Nového dvora na křepickém katastru a jeho příslušníci jistě jezdili pícovat a spížovat na klášterní majetek do Těšan.

Šestnácté století proběhlo v Těšanech, tak jako jinde, ve znamení hospodářské konjunktury, která našla výraz v budování rybníků. Přehrazením Borkovanského potoka byl zřízen mlýnský rybník, a když zvednutá voda přešla přes kolo těšanského mlýna, dostala se i přes rozvodí a netekla k Moutnicím, ale umělou struhou k Žatčanům. Na nové vodoteči byly postaveny rybníky Špidlák, Jezírko a Nesvačil. Na Borkovanském potoce nad Těšany byly vybudovány rybníky Horní a Dolní Hastrmánek, dále byl u Těšan rybníček na Úlehlách, rybníček v dolní části návsi a několik dalších malých vodních nádrží v polích. Rybníků bylo kolem dědiny tolik, že se ves uvádí v roce 1583 v pramenech názvem Rybnické Těšany.

Koncem 16. a počátkem 17. století vedla habsburská říše téměř nepřetržité války s Turky. Boje sice probíhaly v Uhrách, ale české země tam vysílaly každoročně čerstvé vojenské oddíly a nejeden z nich táhl jistě po hodonínské cestě, jež vedla z Brna přes Těšany.

Velmi mnoho svízele zakusily Těšany za třicetileté války. Již na samém jejím počátku v roce 1619 byly dvakrát vypáleny stavovským vojskem, které mělo zvlášť spadeno na církevní majetky. Také na sklonku dlouhého zápolení Těšanští mnoho vytrpěli. Když roku 1645 obléhali Švédové Brno, zajížděly jejich oddíly až do Těšan a dědinu vypálily.

Též roku 1663 měli Těšanští co dělat s vojáky. Vpadli sem Tataři vyslaní na pomoc uherským magnátům, kteří se vzbouřili proti habsburskému císaři. Nájezdníci Těšany vyplenili a zabili celoláníka Jiřího Sedláčka.

V roce 1742 zajížděly do Těšan oddíly pruského vojska, které pod vedením krále Friedricha II. obléhaly Brno.

Tak jako jiní vesničané museli i Těšanští své vrchnosti robotovat, odvádět platy a dávat desátek z úrody moutnickému faráři. Kromě těchto břemen od nich požadoval vojenský erár vozy a koně na přepravu vojska a proviantu a posílal je často hodně daleko od domova. Sedláci přišli často na těchto nucených přípřežích o koně i vozy a byli rádi, když se vrátili ve zdraví pěšky domů.

Těšan se dotkly i reformy, které prováděl v habsburské monarchii císař Josef II. Uvolnil pevná feudální pouta zrušením nevolnictví, vydal toleranční patent a zrušil řadu klášterů, mezi nimi i dominikánský v Brně. Jeho majetek připadl náboženskému fondu, který rozparceloval podle tehdejších hospodářských zásad část polí těšanského dvora a přidělil je bezzemkům, kteří si vystavěli za těšanskými humny řadu domků, jimž se říkalo a říká Familie. Zbylá klášterní půda i s dvorskými budovami byla prodána a vystřídala se na ní za dvě a půl století řada majitelů.

Do života dědiny zasáhly také napoleonské války. Když v roce 1805 přitáhli na Moravu Francouzi, dostali se koncem listopadu i do Těšan a řádně je vyrabovali. Císař Napoleon se usadil v Brně a připravoval se k rozhodné bitvě. Strhla se dne 2. prosince na prateckých výšinách a hřmění děl bylo slyšet až do Těšan. V roce 1809 zaplavili Francouzi znovu Moravu a „navštívili“ také Těšany.

Ani po napoleonských válkách se nevedlo venkovskému obyvatelstvu nijak skvěle. Ulevilo se mu teprve roce 1848, když byla zrušena robota.

Těšanští sedláci si ještě nezvykli na nové pořádky a už přišly svízele. Rakousko se dostalo v roce 1866 do války s Pruskem a přes Těšany šel hlavní proud císařských vojsk z Uher do severovýchodních Čech, kde se soustřeďovaly nepřátelské armády. S vojskem bylo soužení, mužstvo žádalo potraviny, píci pro koně, noclehy a potahy.

Po prohrané bitvě u Hradce Králové ustupovaly přes Těšany poražené rakouské sbory a v patách za nimi táhli Prusové. Prošlo jich vesnicí na dvacet tisíc.

Konec 19. století prožili Těšanští poměrně klidně, počátek 20. věku byl poznamenán první světovou válkou. Lidé v ní mnoho zkusili, a i když nebyla v Těšanech taková nouze o potraviny jako ve městech, přece tu zakusily chudé vrstvy dost hladu.

Rok 1918 přinesl zrod samostatného československého státu a malým těšanským zemědělcům kus panské půdy, získané z přídělu první pozemkové reformy. Dvacet let první republiky proběhlo ve všedních starostech zmnožených hospodářskou krizí, a již kalila lidem život hrozba nové války. Pro český národ přinesla šestiletou okupaci se všemi jejími hrůzami a trampotami. Těšany zaplatily v této válce krvavou daň: tři jejich občané byli popraveni, devět dalších zahynulo v bojích o vesnici.

Po roce 1948 došlo v obci, tak jako v celé naší vlasti, k velkým vnitropolitickým, a ekonomickým změnám. Těšanští očekávali od nových poměrů mimo jiné parcelaci zbylé panské půdy, avšak dělení pozemků místního vel¬kostatku bylo po roce 1948 zastaveno a z bývalých dvorských polí a budov byl utvořen státní statek, který byl přičleněn jako samostatné hospodářství k ČSSS v Židlochovicích. Po několika kratších časových úsecích se dostal na dvě volební období do čela obce Karel Ardely a po něm Miloslav Dostál. Oba dva vykonali pro obec a veřejnost velký kus práce a Těšany se dostaly pod jejich vedením na přední místo v okrese Brno-venkov. Staly se hospodářským i kulturním střediskem jihovýchodní části okresu a řadili se mezi nejlepší vesnice Jihomoravského kraje.

Přehled zajímavostí v okolí
Obec Těšany se nachází na Jižní Moravě asi 20 km jihovýchodně od Brna na výběžcích Ždánického lesa ve výšce 203 metrů nad mořem. Je to zemědělská oblast s množstvím vinic a prostřídaná několika "remízky" jako útočiště divoké zvěře. Nejvyšší vrchol jsou Vinohrady (339 m). Těšany jsouvhodná výchozí oblast pro vyjížďky do okolí.

Bojiště bitvy u Slavkova

Žuráň (asi 25 km S od Těšan)
Na katastru obce Podolí. Nejznámější a historicky nejcennější lokalita na bojišti bitvy u Slavkova. Odtud řídil Napoleon první fázi bitvy. Stojí zde i kubistický památníks bronzovou plastickou mapou bojiště od Ing. arch. V. Kerharta zr.1930.

Santon (cca 25 km S od Těšan)
Pahorek západně od obce Tvarožná, opěrný bod francouzského dělostřelectva. Kopie fr. polního děla, kaple Panny Marie z r. 1832 s pamětními deskami fr. generálů, pomník padlých vojáků.

Mohyla míru (cca 15 km SZ od Těšan)
Na návrší jižně od obce Prace byl v r. 1909-12 vybudován secesní památník. Postaven jako nadčasovémemento všem válkám. V podzemí je umístěno ossarium s uloženými ostatky padlých.

Slavkov (cca 25 km S od Těšan)
Monumentální barokní zámek z přelomu 17. a 18. století, ojedinělé stavební prvky, fresková výzdoba. Rozsáhlá obrazárna a expozice "bitvy tří císařů" u Slavkova.

Stará pošta (cca 25 km S od Těšan)
dědičná pozořická pošta z roku 1785. Po Bitvě u Slavkova zde císař Napoleon přijal rakouského velvyslance s žádostí o mír.

Rajhrad (cca 20 km Z od Těšan)

Benediktinský klášter - nejstarší na Moravě, založený v 11. stol. knížetem Břetislavem. Významný především barokní přestavbou podle projektu Jana Santiniho Aichla. Kostel sv. Petra a Pavla s poutní kaplí p. Marie, vyzdobený nástropní malbou J. Etgense.

Pálavské vrchy (cca 30 km J od Těšan)

CHKO Pálava

Klobouky (cca 10 km V od Těšan)
Dřevěný větrný mlýn, barokní zámek.

Těšanka

Termální lázně v Kloboukách u Brna
Město Klobouky u Brna zakoupilo v r. 1994 od Naftových dolů Hodonín vrt o hloubce 3 209 m s výskytem termální vody 93 0C teplé, silně mineralizované , obohacené o jód a brom. Při čerpání má voda ještě na povrchu teplotu 65 0C. Jedná se vlastně o artézskou studnu, neboť hladina vody v klidu je jen 150 m hluboko.

V roce 1995 jsme provedli krátkodobé čerpací zkoušky, které potvrdily další vynikající hodnoty vrtu. Vydatnost je 5 až 6 l/s a zásoba odhadnuta na 400 let. Město na základě těchto ojedinělých výsledků a po vzoru několika rakouských lázeňských měst zpracovalo studii celého areálu.

Naší snahou je, aby záměr vybudovat tyto lázně jako jedinečné termální lázně v Českých zemích, nebyl jen vysněnou představou, ale brzkou skutečností tak, jak je tomu v sousedním Rakousku.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.tesany.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA