Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Předklášteří

První písemné zmínky, které se váží k Předklášteří jsou z roku 1233, kdy byl královnou Konstancií  založen klášter Porta coeli.  Na klášterních pozemcích před klášterem se rozrůstala ves, která dostala název Předklášteří.

Obec se nachází v Jihomoravském kraji 25 km na severozápad od Brna. Leží v malebné krajině v bráně do Českomoravské vrchoviny. Reliéf katastru je velmi členitý, výrazně rozčleněný údolními zářezy Svratky a jejími přítoky řekou Loučkou a potokem Besénkem. Na severu, nad soutokem Loučky a Besénku se Svratkou, se zvedá Květnice (470 m)  a Dřínová (370 m), na opačné jižní a jihozápadní straně jsou významné vrcholy Čepička (391 m), Kozí brada (386 m), Číhadlo (408 m) a Výrovka (420 m). Velkou část katastru pokrývají lesy.

Dostupnost obce je zajištěna autobusovým spojením přímo do středu obce po silnici II/385, vlakovým spojením do železniční stanice Tišnov, která je vzdálena 1 km.

Pro návštěvníky je obec přitažlivá nejen krásou přírody, ale zejména kulturními památkami. K nim patří zejména světoznámý portál baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

Návštěvníkům jsou k dispozici tři restaurace. Penzion "U kláštera" může poskytnout v omezeném rozsahu i ubytování.

Sportovcům jsou k dispozici volejbalové a tenisové kurty, lyžařský svah s vlekem  v létě pro lyžování na trávě a v zimě pro  sjezdové lyžování. Několikrát zde bylo pořádáno mistrovství republiky, evropský i světový pohár v lyžování na trávě.

Milovníci rybářského sportu mohou rybařit v pstruhových vodách řeky Svratky nebo v pěkném přírodním prostředí rybníka za klášterem.  Za obcí se nachází areál jezdeckého klubu JJ FORS.

V obci je základní, mateřská a zvláštní škola, která je určená pro širší region. V roce 2001 byl zahájen provoz v moderním Domově důchodců. Občanům je k dispozici místní pošta.

V Předklášteří je i značný počet pracovních příležitostí. K nejvýznačnějším zaměstnavatelům průmyslové sféry patří: Brněnské papírny, s. p.,  Šicí dílna Thuasne, ve stavebnictví Mertastav a Univers.

Od roku 1990, kdy se  Předklášteří po 37 létech stalo opět samosprávnou obcí, se podstatně změnila jeho tvář. Obec má dobudovanou infrastrukturu, ve středu obce bylo upraveno náměstí. Pro nejbližší období je hlavním úkolem dokončení rekonstrukce Integrovaného centra občanské vybavenosti, kde bude umístěn obecní úřad a dále je to spoluúčast na rekonstrukci ČOV, kterou využívá obec společně s městem Tišnovem.

Po stránce kulturní je Předklášteří  proslulé pořádáním koncertů duchovní hudby v bazilice Porta coeli. Významnou kulturní institucí regionálního charakteru je Podhorácké muzeum. Stálé expozice i tématické zaměření v průběhu roku pořádaných výstav jsou poučením i kulturním zážitkem pro četné návštěvníky.

Historie
Do kterého věku patří počátky dnešní obce Předklášteří nelze vzhledem k nedostatku pramenů písemných i hmotných bezpečně určit. Lze předpokládat ,že kotlina lemovaná horami Květnicí, Klucaninou, Výrovkou a Čepičkou bývala obývána už odedávna. O tom svědčí i archeologům známé naleziště z úpatí kopce Dřínové a popelnicové pole lužické kultury na svahu masivu Klucanina, datované do doby bronzové . Také v areálu kláštera Porta coeli byly nalezeny stopy osídlení z mladší doby železné.

Historie obce je bezprostředně spojena s historií města Tišnov. O Tišnově můžeme najít zmínky jako o důležitém staničním městě na obchodní cestě, vinoucí se údolím řeky Svratky z Moravy do Čech. Zejména ve starší literatuře se traduje první písemná připomínka Tišnova k roku 1168, kdy se měl Tišnov stát majetkem templářského řádu ( Josef František Urbánek Tišnov a Tišnovsko).

Nejstarší spolehlivé údaje se však váží k počátkům založení kláštera Porta coeli ( Brána nebes), který založila Královna Konstancie, vdova po králi Přemyslu Otakaru I. Klášter byl založen roku 1230. Roku 1239 byl chrám i klášter slavnostně vysvěcen. Klášter byl postaven na pozemcích darovaných královniným synem markrabětem moravským Přemyslem a byl zejména jím, za souhlasu jeho bratra krále Václava I., obdarován řadou vesnic a pozemků. Je svědkem pozdní doby románské a období gotického. Trojlodní chrám Nanebevzetí P. Marie je velmi známý i za hranicemi naší vlasti zejména pro svou velkolepou uměleckou formu skvělého portálu ( vchodu) a křížovou chodbu s původní raně gotickou klenbou.

V době založení kláštera měla jistě ves podobu jako každá jiná osada té doby tzn. jednalo se spíše o shluky chatrčí kolem kostela. Až později vznikaly ulice a náves.

Když v roce 1241 prošla Moravou mongolská vojska. Klášter však zůstal ušetřen, patrně díky odolnosti důmyslného opevnění. Teprve v r. 1252, kdy Přemysl Otakar II. válčil s uherském králem Bélou IV., Kumáni , Tataři a Maďaři vypálili zdejší domy, zpustošili pole a lidi buď zabíjeli nebo odvlekli do otroctví. Během tohoto období se o životě kláštera i poddaných dozvídáme z četných sporů, výsad , hospodářských zpráv. Důležitou součástí klášterního hospodářství bylo také rybníkářství. Klášter byl jako vodní tvrz rybníky obklopen ze všech stran.

Poblíž Dolních Louček se nachází rozvaliny bývalého starého hradu Střemchova. Ze zbytků lze soudit, že se tu tyčil ve 13. století pevný a mohutný hrad.

Další období až po války husitské bylo pro klášter a okolí dobou největšího rozmachu. Za husitských válek byl r. 1425 klášter a patrně i přilehlé osady vydrancován.Zbylo jen pevné zdivo chrámu. Na zalesněné výšině zvané Čepička asi 1 km západně nad klášterem Porta coeli jsou zachovány zbytky středověkého opevnění, postaveného pány z Pernštejna ve 2. čtvrtině 15. století jako pevný bod na zabraném klášterním panství po jeho vyplenění husity.

Po ukončení válek se klášter jen těžko vzpamatovával z válečných útrap, třebaže mu byla potvrzena králem Jiřím z Poděbrad všechna práva i majetek.

Roku 1619 moravští stavové zrušili klášter a klášterní statky zabrali. Než mohla být dokončena obnova klášterních budov, vyplenili klášter roku 1642 Švédové. Nepříznivý dopad na obyvatelstvo měly i časté morové epidemie. Bouře 30leté války se konečně převalily, Švédové odtáhli a „Brána nebes“ se zotavovala z krutých ran. Značně prořídlé obyvatelstvo čelilo i neúrodě, po které následoval hlad a bída.

V roce 1741 klášter, městečko Tišnov a okolní vesnice zase postihlo kruté drancování tentokrát pruských vojáků.

Ve druhé polovině 18. století byl dostavěn klášter téměř do dnešní podoby- byl zrušen velký rybník, na jehož místě byla zřízena klášterní zahrada, která je dodnes ohrazena vysokou kamennou zdí a hlavně došlo k dotvoření interiéru kostela. ( Podrobněji o klášteru psal R. Klátil v Pamětech Předklášteří a tišnovského kláštera Porta coeli, 1925).

Roku 1782 podepsal císař Josef II. dekret, jímž nařídil zrušení tišnovského kláštera. Statky pak koupil selfmademan Vilém Mundy . V budově zřídil soukenickou manufakturu. Vyrábělo se zde luxusní sukno. Uvádí se , že v té době zde pracovalo asi 2000 lidí a vlna se zpracovávala z tišnovského a veverského panství. Zajímavé jsou i záznamy o vystoupení dělníků v Předklášteří v letech 1808 a 1810 , kteří šli společně do Brna s požadavkem zvýšení mezd. Průmyslová výroba až do 2. poloviny 19. století byla provozována většinou v budovách kláštera, které tímto utrpěly značné škody. Dále zde byl pivovar, palírna kořalky, cukrovar, továrna na sukno, panská cihelna a papírna.Během celého 19. století se zde vystřídalo několik majitelů.

V roce 1798 byla v obci založena škola, která byla rozšířena v roce 1872 na dvoutřídní a v roce 1892 na trojtřídní.

V roce 1861 koupil tišnovský velkostatek ženský cisterciácký klášter v hornolužickém Marienthalu a po stavebních úpravách byl klášter r. 1901 znovu osazen řádovými sestrami a osamostatněn. V roce 1950 byl opět zrušen a znovu obnoven v roce 1990. Od roku 1990 probíhá postupná rekonstrukce klášterních budov pro potřeby řádu.

V části vesnice zvané Na Stráňově stojí kostelík Nejsvětější trojice – je to stavba v pozdně gotickém a renesančním slohu. Byl postaven v r. 1555 a v r. 1678 přestavěn. Kostelík je státem chráněnou kulturní památkou.

Bývalá Bauerova vila, honosný dům někdejšího majitele cukrovaru, byla necitlivě a neuváženě adaptována v 70. letech minulého století. Základní kámen s erbem majitele je nyní uložen v Podhoráckém muzeu. Park kolem budovy byl též nově rekonstruován.

Rovněž Pražákovu vilu v 80. letech minulého století necitlivě upravili na bytový dům. Z původní architektury zbyl jen velký plastický znak bývalých majitelů.

Ke konci 2. světové války byl na silnici ke Kalům zastřelen německý voják. Z nařízení německého velitelství byli v areálu kláštera shromážděni všichni muži z Předklášteří s tím, že každý desátý z nich bude zastřelen. Teprve po složitém vyjednávání se proboštu kláštera P. Koberovi a opatu vyšebrodského kláštera T. Jakschovi podařilo dosáhnout zrušení rozkazu a tak zachránit řadu nevinných lidí.

Pomník padlým vojínům v první světové válce – Mrtvým tvůrcům – je umístěn v areálu kláštera Porta coeli po pravé straně příjezdové cesty ke kostelu. V roce 1998 byl pomník na náklady obce opraven a k pamětní desce na pískovcovém soklu uvedena jména padlých z obce v obou světových válkách.

Příroda a okolí
Krajina okolí Tišnova plynule přechází do Bystřicka i Křižanovska, Kunštátska i Kuřimska, Blanenska i Brněnska.

Kotlina, ve které se obec Předklášteří nachází, lemovaná horami Květnici, Klucaninou, Výrovkou, Pasníkem, Čepičkou a Dřínovou bývala lidmi obývána už odedávna. Dostatek úrodné půdy, hojnost ryb v potocích a řekách i hojnost zvěře v lesích vytvářely vhodné podmínky pro život lidi už v pravěku. Řeka Svratka spolu se svými přítoky Loučkou a Besénkem zde vymodelovala jedno z nejhlubších celé Českomoravské vrchoviny.

Ze severu, ale i z jihozápadu můžeme vstoupit do rozsáhlých lesů. Kdysi bývalý tišnovský okres patřil k nejlesnatějším v Československu. Samozřejmě porosty doznaly během věků značných změn. Tak na místě původních bukových doubrav vznikly zásahem člověka dubové, habrové porosty s příměsí lip a dalších listnatých stromů. Na místě původních dubových a dubojedlových bučin vznikly smrkové, borové a smíšené lesy, které byly z části vymýceny či vyklučeny (odtud název Klucanina).

Od konce 18. stol je sem uměle zaváděn smrk a to i do poloh, které mu nevyhovují. Podstatně lépe zde prosperuje borovice lesní, vysazovaná na místech původních dubových porostů.

Z cizích jehličnanů jsou místy zaváděny severoamerické jedle obrovské, smrky pichlavé a douglasky. Tato posledně jmenovaná dřevina zde dobře roste, rychleji než smrk.

Nad Předklášteřím, na úpatí Pasníku nedaleko od Prosby lesa, můžeme vejít po naučné stezce do starého porostu douglasek nazývaného ”jubileum”, které zde byly vysázeny údajně při příležitosti padesáti let vlády císaře Františka Josefa I.

Významné je postavení celého údolí z hlediska výskytu teplomilných druhů rostlin, které zde zakončují hranici svého areálu např. brambořík nachový, pryšec mnohobarvý a další. Druhová bilance rostlin a živočichů prodělává dodnes významné změny. Nutno podotknout, že se jedná vesměs o změny nenahraditelné, mnohdy i varující.

Nejzajímavější v okolí je známá hora Květnice, bývalá státní přírodní rezervace, dnes neprávem přeřazená dle nového ochranářského zákona do kategorie přírodní památka. Zvedá se z Tišnovské kotliny do nadmořské výšky 470 m. V jejím skalním podloží se střídají vápence, křemence a granity, což podmiňuje pestrost lesostepních společenstev. K druhově nejbohatším a nejzajímavějším patří lesostepní dřínové doubravy na jižních svazích a dealpínské bučiny na stinných severních svazích, vyznačujících se výskytem desítek chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Jedinečné jsou i podzemní krasové útvary (jeskyně Pod Křížem, Králova jeskyně, Květnická propast aj.), které jsou zimovištěm vrápence malého a několika druhů netopýrů. Květnice je i nalezištěm vzácných minerálů jako je ametyst, křišťál, záhněda aj.

V samotné obci při návštěvě areálu kláštera Porta coeli a Podhoráckého muzea se projdete lipovou alejí s několika památnými stromy.

O malebnosti celého okolí obce Předklášteří svědčí skutečnost, že je obklopena přírodními parky - ze severu Svrateckou hornatinou, na jihozápadním okraji se rozkládá přírodní park Údolí Bílého potoka, svým severním cípem zasahuje až k Moravským Kninicím přírodní park Podkomorské lesy a ke Kuřími přírodní park Baba.

Čerpáno z oficiálních stránek obce  http://www.predklasteri.cz/index.php?typ=OBG&showid=2, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA