Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Dolní Loučky

Obec Dolní Loučky se nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny a leží v kopcovitém terénu Bítešské vrchoviny. Obcí protékají dvě řeky: Libochůvka a řeka Loučka, která protéká skoro celou Českomoravskou vrchovinou, aby se asi 4 km za obcí (v Předklášteří) stala součástí řeky Svratky.

Obec leží v údolí, s nadmořskou výškou okolo 280 m, obstoupeném třemi kopci, které dosahují výšky asi 400 metrů. Největším z nich je Pasník. Dosahuje výšky 543 m n. m., což ho činí největším nejen v katastru obce Dolní Loučky, ale i v přilehlém okolí. Dalšími ze jmenovaných kopců jsou Hradisko (412 m n. m.) a Mírová s nadmořskou výškou 468 metrů.

Obec leží na severozápadních hranicích okresu Brno-venkov, na západních hranicích Jihomoravského kraje a asi 6 km severozápadně od města Tišnova.

Historie

Obec Dolní Loučky - vznikla jako osada na tomto místě ve 2. polovině 13. století v souvislosti se stavbou raně gotického hradu Lúčka na vysoké ostrožně zvané Hradisko. Hrad Lúčka stál jíž před rokem 1200, neboť si zachoval své původní slovanské jméno. První zprávy a doklady o hradu jsou již ze 13. století. Hrad se stal obyvatelům osady častým útočištěm při nájezdech vojsk a loupeživých hord. V roce 1236 hrad náležel pánům z Deblína. Byl jejich majetkem, ale zapsán na něm je Hartlík z Lúčky a psal se obyčejně Archleb de Dubna. On a jeho manželka Buzka (Budislava) jsou prvními známými majiteli hradu a panství v polovině 13. století. Na jaře roku 1241 vtrhly na Moravu hordy tatarské a v květnu zajel jeden oddíl až do zdejšího okolí. Zpustošil právě dostavěný klášter Porta Coeli v Předklášteří a nevyhl se ani Dolním Loučkám.

Je však pravděpodobné, že se lidé opět zachránili na hradě Lúčce. Vesnici, dvůr, podhradí a několik roubených domků lehlo popelem.. Archleb ve stáří rozdělil svůj majetek, Lúčku dostal jeho syn Vítek. V letech 1292 až 1322 žil na hradě Lúčka Vítek, psal se Vítek z Lúčky. Měl svůj erb, který se v základě zachoval až do dnešní doby. Vítek zemřel v r. 1322, kde je pohřben není známo Byl posledním z "deblínských", který držel hrad Lúčku, po něm ji získali pánové z rodu "kunštátského". A od pánů z Kunštátu.se odvíjí náš dnešní znak a prapor obce - černý pás mezi dvěma modrými. Z hradu, který byl z části pobořen za husitských válek a úplně zničen ve 2. polovině 15. století, se dodnes zachovaly zbytky, z nichž lze získat dosti přesné informace o velikosti hradu. Lze rozeznat příkop, půdorys, zasypanou studnu.

Od roku 1519 až do zrušení patrimoniální správy byla obec s hradem součásti tišnovského panství.
Brzy po vzniku hradu byl založen kostel, vlastně to byla kaplička, první zmínka o ní je r. 1236, kdy a kým byla postavena, není známo. Kostel je zasvěcen sv. Martinovi, dnešní podobu mu daly stavební úpravy v 18. a 19. století. Zvon zavěšený ve věži, byl ulit v r. 1491.

Hřbitov - tzv. první část nového hřbitova byla postavena v r. 1903, druhá - novější část byla otevřena v r. 1961; třetí část byla otevřena v r .1997.

Hasičský sbor - byl založen r. 1882, nynější hasičský dům byl otevřen 1. 7. 1951. V současné době má sbor 57 členů, starostou sboru je Milan Sojka, velitelem sboru František Bukal. Součástí dnešního sboru je požární zásahová jednotka, napojená na hasičský záchranný sbor Žďár nad Sázavou.

Sokol - tato tělovýchovná jednota byla založena 12. 2. 1912, prvním náčelníkem byl p. Karel Tengler. Soko1ovna byla postavena v r. 1927 nákladem 320 000,- korun.

Orel - původně začal fungovat neoficiálně v Horních Loučkách jako spolek, scházeli se v hospodě u Mužíků. Jako jednota Dolní-Horní Loučky vznikla někdy v r. 1925. prvním starostou byl p. Mrkos ze Střemchoví, ten také přispěl nemalou částkou na výstavbu "orlovny, která byla dokončena v r. 1927, nákladem tehdejších 360 000,- korun.

Dolnoloučský tunel - první ražba byla provedena 19. 3. 1940. V listopadu 1942 byla stavba dokončena. Náklad na tunel činil tehdejších 30 700 000,- korun. Když byla ve II. sv. válce Němcům rozbita výroba letadel ve Vídeňském Novém Městě tak se v dubnu r 1944 rozhoduje o přemístění výroby do loučského tunelu a dvou níhovských. V době nejvyšší výroby se zde vyrábělo asi osm stíhacích letounů Me 109 G denně. Poslední letouny byly vyrobeny v únoru až březnu 1945, v dubnu již dochází k chaosu, nato výroba letadel končí.

Železniční viadukt - začátkem roku 1950 bylo započato se stavbou železniční trati Brno-Havl. Brod. Do podzimu toho roku byly zabetonovány oblouky až po řeku Libochůvku. Poté se pracovalo na velkém oblouku Ten je přes 100m dlouhý a 37 m vysoký. Při jeho stavbě bylo poprvé v dějinách mostního stavitelství použito pro tzv. zašalování oblouku ocelových trubek, v délce by jich bylo potřeba asi 170 km. 21. ledna 1952 bylo přistoupeno k rozšíření a nadzvednutí oblouku viaduktu, roztažen byl asi o 5 cm a nadzvednut o 2 cm, poté bylo celé ocelové lešení rozmontováno. 20. 12. 1953 přijel v 9.15 hod. na naši zastávku první osobní vlak, který měl 13 vozů a poté pokračoval do Křižanova. Odtud se vracel do Tišnova. Druhý vlak poté vezl ministra dopravy.

Obecní úřad - sídlí ve své budově na č. p. 208, postavené v roce 1951. Starostou obce je p. Ladislav Tichý, už třetí volební období. Zástupcem starosty je p. Pavel Uhlíř. OÚ má svou účetní – pí. Marii Buršíkovou a matrikářku – pí. Alenu Hanákovou. Obecní rada má 5 členů a celé obecní zastupitelstvo tvoří 15 členů. Součástí obce - obecního úřadu je katastrální část Střemchoví s 38 popisnými čísly.

Kronika obce - první kroniku sepsal ve velmi pěkném stylu pan Jaroslav Pochop. Další období zapisovala paní Zdenka Halouzková a nyní poslední období píše pan Pavel Uhlíř.

Škola - zdejší první škola se připomíná v letech 1636. Prvním rektorem byl Šimon Ludvík Koutský. Postupně se rektorové často střídali, někteří zde vydrželi dlouhé roky. V roce 1890 navštěvovalo zdejší školu včetně přilehlých obcí 353 žáků.

V roce 1909 bylo přikročeno ke stavbě nové školní budovy pod kostelem, v roce 1911 byla škola dokončena a v září kolaudována. Stavba stála tehdejších 42 000,- korun. V r. 1945 byla otevřena měšťanská škola. V r 1948 byla odkoupena od firmy Diana budova, která byla adaptována a byla tam umístěna 6. až 8. třída. V r. 1957 se začíná stavět nová škola (dnešní budova) a ta je otevřena 12. 10. 1958, kdy bylo zahájeno vyučování. Přístavba tělocvičny byla provedena v r. 1979. Přístavba školní jidelny byla dokončena v r 1987.

Mateřská škola - první, tzv. vyučování začalo 1. února 1946. Je to budova po firmě Diana, kde těsně po válce sídlil i obecní úřad. První učitelkou byla pí. Liduška Rašovská z Drásova, pomáhala jí pí. Tichá z Dolních Louček. Později zde působila pí. Bartáková z Dolních Louček. Postupně se školka rozšiřovala a dodnes sídlí v této budově.

Tipy na výlet

Kutiny
Z Dolních Louček přes vesnici Újezd u Tišnova a Řikonín se po zelené značce dostanete do vesničky Kutiny, která se stala centrem rekreace a trampského hnutí. Procházíte nádherným údolím řeky Libochůvky. Najdete zde také pozůstatky táboru vybudovaného Němci za 2. světové války. Vaše vycházka může být zakončena v nově vybudované stylové restauraci Ranč u Bizona.

Hradiny
Po červené turistické značce se dostanete na kopec zvaný Hradisko, který je obtékán řekou Loučkou. Červená značka vás zavede ke zbytkům gotického hradu Lúčka. Lze zde rozeznat původní dispozici hradu s válcovou věží o průměru 9 metrů. Hradní zřícenina je státem chráněnou kulturní památkou. Tato značená trasa je pěknou lesní procházkou a dostanete se po červené až do Předklášteří.

Květnice
Kopec zvedající se nad městem Tišnovem do nadmořské výšky 470 metrů přiláká návštěvníky nejen krásným rozhledem do okolí. Převážná část kopce je přírodní rezervací, která chrání přirozené listnaté porosty na vápenci a na jižním svahu skalní lesostep s teplomilnými druhy rostlin. Je to významná mineralogická lokalita. Pod vrcholem Květnice je krápníková jeskyně Králova jeskyně, občas zpřístupňovaná veřejnosti. Pohybovat se po Květnici můžete po zelené turistické značce.

Trenckova rokle
Přes malebné údolí vytvořené řekou Loučkou se můžete dostat po červené značce do Skryjí, dále kolem zříceniny hradu Víckova, do Trenckovy rokle, která podle pověsti nese jméno pandura Trencka, který se tu údajně ukrýval, když byl za vlády Marie Terezie pronásledován. Tato turistická trasa vede poněkud náročným terénem a můžete ji zakončit ve vesnici Drahonín, kam vede z Trenckovy rokle neznačená cesta.

Pasník
Nejvyšší kopec vypínající se nad Dolními Loučkami s nadmořskou výškou 543 metrů je porostlý smíšeným lesem a pod jeho vrcholem na obrovském buku, chráněném státem, je umístěn svatý obrázek. Toto místo se nazývá U Josífka a blízko nad ním je kamenný kříž na vysokém štíhlém podstavci z roku 1799. Odtud je již kousek k zelené turistické značce, po které se můžete vydat směrem k Tišnovu a nebo na opačnou stranu, přes kopec Mírová, zpátky do Dolních Louček.

Porta coeli
Každý návštěvník tohoto kraje by měl navštívit areál kláštera Porta coeli (Brána nebes) v obci Předklášteří. Klášter patří k nejvýznamnějším středověkým stavebním památkám na území České republiky.

Cyklostezka
Dne 11. 5. 2003 se konalo slavnostní otevření cyklostezky Dolní Loučky - Předkláštěří, cyklostezku otevřeli rodiče s dětmi, kteří z obou stran vyrazili na bicyklech. Cyklostezka byla vystavěna na původní pěšině linoucí se podél řeky Loučky. Po provedených zemních pracích v podobě rozšíření stávající cesty a navezení a upěchování prosíkového a štěrkového materiálu, byla také zbudována odpočívadla a na začátku i konci, tedy v Dolních Loučkách a Předklášteří, byly namontovány směrovky upozorňující na cyklostezku. Cyklisté tak mají možnost dostat se do Dolních Louček bez nutnosti překonávat velké stoupání, které je však, ať už za Dolníma Loučkama pojedou jakýmkoli směrem, stejně čeká.

Zřícenina hradu Lúčka
Počátkem 13. století vznikla z podhradí hradu Lúčka (někde mylně uváděno Střemchov) obec Dolní Loučky. Přesné datum stavby hradu není známo, ale podle slovanského názvu se dá předpokládat, že stál již před rokem 1200, neboť později postavené hrady měly názvy již poněmčené. Hrad Lúčka byl velký středověký hrad postavený na kopci s nadmořskou výškou 412 metrů, a přestože byl zcela opuštěn již v roce 1497, jeho základní zdivo se dochovalo doposud. Hradní zřícenina je chráněnou kulturní památkou.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.dolniloucky.cz/, na kterých naleznete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA