Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Moravské Knínice

Turistické značky
Modrá turistická značka prochází obcí od Kuřimi směrem na Brněnskou přehradu. Od rozcestníku v obci u autobusové zastávky vede modrá značka kolem kaple sv. Cyrila a Metoděje, směrem na "Čihadla", kde stojí Myslivecká chata. Lesní cesta ve směru na "Písky" prochází kolem lesního pomníčku padlých rumunských vojáků ve 2. světové válce. Modrá turistická značka končí na stanovišti Senařov nad Moravskými Knínicemi. Na ni navazuje zelená turistická značka.

Zelená turistická značka vede ze stanoviště Senařov dvěma směry. Na západ do obce Jinačovice a jihovýchodně směrem k přehradě a končí na stanovišti Trnůvka.

Modrá turistická značka vede z Trnůvky směrem severozápadním přes Oboru, Junáckou louku, lávku pod hradem hradem Veveří, jižní část přírodního parku Podkomorské lesy až do obce Žebětín. Směrem jihovýchodním vede do obce Rozdrojovice, kde se na ni napojuje nejprve zelená turistická značka a přímo v obci pak červená turistická značka*), která nás zavede od Rozdrojovic až k Brněnské přehradě, kde navazuje červená turistická značka, vedoucí kolem celého levého břehu přehrady (od Veverské Bítýšky až do přístaviště Bystrc Bystrc.
*) červená turistická značka vede z Rozdrojovic na sever později na východ přes obec Jinačovice až do obce Česká.

Památky

Kaple Cyrila a Metoděje
V roce 2004 proběhla celková oprava fasády kaple. Oprava probíhala v měsíci květnu, červnu a červenci. Dne 5. 7. 2004 při každoroční mši svaté konané v den památky Cyrila a Metoděje se kaple zaskvěla v novém kabátě.

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Vlastník: Obec Moravské Knínice
Slohové určení: postavena v r. 1862 – ovlivněno barokem.
Umístění: nároží ulic Kuřimská a U Jánečka při státní silnici II. třídy ve směru na Kuřim

Kostel sv. Markéty
Vlastník: Římskokatolická církev, Farní úřad Kuřim
Slohové určení: postaven v r.1366 – presbyterium – vrcholná gotika, loď ranný rustikální barok., rok 1366 – základ, fresky z 15. století, r. 1681 – barok., v r. 1886 věž přestavěna.
Popis památky:
Jednolodní orientovaná stavba obdélníkového půdorysu s polygonálním závěrem, s přistavěnou věží k jižní straně lodi a sakristií na straně severní. Hladká fasáda členěna ustupujícím soklem, nároží zpevněno lesenami, přecházejícími na bocích loci i ve štítu v zubořez. Pravoúhlý vrchol vsazen do hrotitého vyžlabeného výklenku s reliéfem víry, naděje a lásky /kříž, kotva a hořící srdce/. Nad vchodem dvě kruhová okna nad sebou – horní s kamennou kružbou.
Umístění: střed obce

Historie obce - (od nejstarších dob do roku 1918)
Doklady osídlení pravěkým člověkem na území Moravských Knínic pocházejí ze starší i mladší doby kamenné. Velmi cenný je nález paleolitického hrobu z čepelovitého rydla z trati Poloudělí. Na řadě míst byly nalezeny pozůstatky keramiky a nástrojů. Pohřebiště z doby bronzové zase svědčí o existenci prastaré obchodní cesty. Z římské doby se zde našlo několik mincí.

Stáří obce lze odhadovat na základě přípony - ice, která bývá u osad založených kolem 10. století. První písemná zmínka pochází z roku 1350 (Zemské desky, kniha 1), kdy Boček z Medlova podstoupil ves Knychnicz se vším příslušenstvím a vesničkou Kocanovem bratřím Pánům Bočkovi, Vilému a Hrornatovi z Kunštátu. Názvem Kněnice (Knínice) se označovaly ty osady, které patřily kněžně (Knienei). Podoba nárvu se pochopitelně vyvíjela. Jsou doložena jména Chneniz (1235), Khneniz(1238), v Morawských Knijnzych (1528).

Přívlastek Moravské se objevuje poprvé v roce 1437 a začal se užívat pro odlišení od Německých dnes Veverských Knínic. Moravské Knínice náležely od let 1350-1375 trvale k panství veverskému a měly povinnosti k hradu. Soudní moc zde vykonával od 14. století hejtman z Veveří.

Obec měnila majitele podle toho, jak se měnili páni na Veveří. Více o tom pojednává Vlastivěda Moravská, Tišnovský okres.

O významu obce svědčí také existence obecní pečeti. Nejstarší listina potvrzená uvedenou pečetí pochází z roku 1667, ale pečeť nese ve znaku podrývák, což je staré zemědělské nářadí sloužící ke kypření půdy, předchůdce ruchadla, a vinařský nůž. V horní části pečetě ji zkratka P.P.O.M.K. - Pečeť poctivé obce Moravsko Knínické. Po levé straně je 12 a po pravé straně 6 drobných hvězdiček. Okraj lemuje jednoduchý ornament venkovitého tvaru. Dílo zhotovil patrně kovářský mistr.

Vinařský nůž dokládá tradici vinohradnictví v Mor. Knínicích. Vinná réva se zde pěstovala ještě v 20. století, ale vlivem podnebí postupně vyhynula. Pozůstatky vinohradů však můžeme dodnes pozorovat na terénním reliéfu v ulici Vinohradské.

O životě obyvatel Moravských Knínic se dovídáme při záznamech o změnách majitelů veverského panství, ze zápisků farářů, později obecních písařů, ale zejména ze sporů a stížnosti. Představu o podobě obce si můžeme utvořit např. z tereziánského katastru (tj. soupis veškeré půdy pořízený v roce 1749 za vlády císařovny Marie Terezie). V obci žilo 7 celoláníků, 3 tříčvrtlánicí, 14 půlláníků, 16 podsedků, 3 krejčí, 1 tkadlec, 1 tesař, 2 kováči, 4 domky byly bez rolí. Podle majetku měli obyvatelé vyměřeny robotní povinnosti.

Tažní i pěší robota byla zrušena roku 1848. Ze Zápisů obecního písaře se dozvídáme o přítomnosti francouzských vojáků v letech 1805 a 1809, později Prusů i o zátěži, kterou vojsko v obci pro její obvytele znamenalo. Ještě jednu zajímavost zapsal písař Antonín Hoffman. V roce 1811 byla na obloze pozorována kometa a jak už to bývá, její výskyt byl dáván do souvislosti s pádem rakouské měny. V roce 1836 bylo v Mor. Knínicich napočítáno 84 domů se 460 obyvateli.

Na přelomu 19. a 20. století s rostoucími požadavky na dopravu vybudovali Kníničtí nové komunikace. V letech 1892-94 byla budována nová silnice do Kuřimi, v roce 1902 bylo započato s výstavbou spojovací silnice k Čebínu. Dobudována byla v r. 1904. Komunikace ve směru k Chudčicím se stavěla opět s přispěním obce v letech 1911-22. Kromě nových silnic bylo v roce 1910 rovněž započato se stavbou železniční dráhy z Kuřimi do Veverské Bitýšky. Na stavbě pracovali lidé z celého světa, kterým se říkalo bratránci. Trať byla dána do provozu v roce 1911. Železnice sloužila do roku 1936, tehdy ji koupil Baťa a lokomotivy i vagóny byly převezeny do Zlína.

S novým stoletím příšlo oživení veřejného a spolkového života. V Knínicích vznikla řada spolků. Zemědělci založili Družstvo pro chov hověžího a vepřového dobytka. Provádění melioračních prací zajišťovalo Vodní družstvo (1908). Národní jednota založená v roce 1911 měla zase podporovat české školství na území monarchie.

Ale to už na dveře klepala první světová válka, z Moravských Knínic muselo narukovat 187 mužů a obyvatelstvo se muselo přizpůsobit válečnému životu s lístkovým systémem a odvody základních potravin.

Zajímavosti
Obec Moravské Knínice se nachází asi 18 km severozápadně od Brna. Okolí obce, které je tvořeno převážně smíšenými lesy, táhnoucími se až k Brněnské přehradě, nabízí možnosti výletů na kole i pěšky. V blízkosti obce se nachází 4 menší rybníky. Obcí protéká potok Kuřimka.

Obec Moravské Knínce tvoří 280 rodinných domů. které jsou převážně vystavěny podél státní silnice II. třídy ve směru Kuřim - Veverská Bítýška. V obci žije cca 800 trvale bydlících občanů.

Téměř 80 % ekonomicky aktivních občanů dojíždí za prací mimo obec. K dispozici mají autobusovou zastávku v obci a železniční stanici v nedaleké Kuřimi (2 km).

Pověřeným obecním úřadem a od 1. 1. 2003 úřadem obce s rozšířenou působností je pro naši obec Městský úřad v Kuřimi.

Do občanské vybavenosti patří 2 restaurace, 1 obchod se smíšeným zbožím, knihovna, sokolovna, hřiště pro kopanou, tenisové kurty, volejbalový kurt a víceúčelové hřiště.

Infrastrukturu tvoří:
• veřejný vodovod, spravovaný Vodárenskou akciovou společností a.s.Brno
• kanalizace, napojená na ČOV v Modřicích. Kanalizaci spravuje také Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno
• plynovod (zemní plyn), spravovaný a provozovaný Jihomoravskou plynárenskou a.s. Brno
• televizní kabelový rozvod, provozovaný společností 3 C, spol.s.r.o. Brno
• telefon provozovaný O2
• veřejné osvětlení a místní rozhlas

Obec Moravské Knínice je členem Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovska a je ve Svazu vlastníků obecních lesů. Také je členem Mikroregionu Kuřimka.

V obci je mateřská škola vybudovaná v šedesátých letech. V budově je rovněž kuchyně školní jídelny, která byla rekonstruovaná v roce 2001. Ke školce patří též školní zahrada s bazénem a dětským hřištěm. Do základní školy, která stojí ve středu obce, docházejí děti do 1. - 5. ročníku. Součástí školy je i školní jídelna a družina. Od 6. ročníku docházejí děti do škol v okolí, do Kuřimi či Veverské Bítýšky.
Moravské Knínice jsou kulturní i sportovní obcí. Po celý rok zde probíhá celá řada akcí, které si může návštěvník našich stránek najít v kulturním a sportovním kalendáři.

Obec vydává pro své spoluobčany každý měsíc Zpravodaj obce.

Naučná stezka po významných krajinných prvcích v obci
V roce 2003 se žáci místní základní školy se svými pedagogy se zapojili do projektu Občan, jehož koordinátorem je Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii se sídlem v Olomouci, které má celostátní působnost. Žáci řešili konkrétní úkol, který spočíval v podrobném studiu několika vybraných významných krajinných prvků, které se nacházejí v katastru obce Moravské Knínice. Středem zájmu se stala lokalita Čihadla, U Kaple /Stráňky/, Házův kopec, Pod Převychem.

Řešitelský tým, vytvořený z žáků základní školy, začal soustřeďovat veškeré informace o těchto chráněných lokalitách a zpracoval podrobnou dokumentaci doplněnou barevnou fotopřílohou vzácných rostlin, které se ve významných krajinných prvcích nacházejí. Práce knínických dětí zaujala natolik zastupitelstvo obce, že přemýšleli, jak toho všeho využít k informaci nejen našich občanů, ale i široké veřejnosti.

Myšlenka, vytvořit základ pro budoucí naučnou stezku v k. ú. Moravské Knínice, dostala konkrétní podobu. V katastru obce byly vybudovány čtyři stanoviště s informačními tabulemi a lavičkami. Zde je možno získat informace o významných krajinných prvcích, ale také o obci samotné.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.moravskekninice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA